Seminarium pt.: "Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy w oparciu o

Transkrypt

Seminarium pt.: "Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy w oparciu o
Seminarium pt.: "Wyzwania dla lubuskiego
rynku pracy w oparciu o wyniki Bilansu
Kapitału Ludzkiego"
Małgorzata Kordoń 16.06.2015
15 czerwca br. odbyło się seminarium pt.: "Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy Bilans Kapitału Ludzkiego", którego organizatorami byli: Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy.
Konferencję otworzyła Anna Świebocka–Nerkowska – dyrektor Departamentu
Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP oraz Waldemar Stępak – p.o. dyrektor
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w
Zielonej
Górze.
O tym, że decyzje związane z zasobami ludzkimi wymagają wiarygodnych danych i jak
wykorzystać badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Nowej Perspektywie Finansowej 2014
– 2020 mówiły Anna Świebocka – Nerkowska oraz Marta Gałązka z PARP.
W trakcie prezentacji przedstawiono podstawowe założenia projektów, w tym w
szczególności projekt Rad ds. Kompetencji i badań branżowych BKL. PARP widzi
potrzebę wypełnienia luki informacyjnej, badawczej i analitycznej w obszarze rynku
pracy, edukacji i kształcenia przez całe życie, której istnienie powoduje, że działania
podejmowane są w oparciu o cząstkowe informacje. PARP poprzez publikację wyników
badań BKL, ma nadzieje na wzmocnienie decydentów, zarówno tych działających w
sektorze publicznym, jak i prywatnym, tak aby podejmowane przez nich na co dzień
decyzje w dłuższej perspektywie czasu przyczyniły się do poprawy sytuacji na polskim
rynku
pracy.
Sytuację demograficzną województwa lubuskiego w prognozie na lata 2014-2050, jako
wstęp do dyskusji na temat badań rynku pracy przedstawiła Krystyna Motyl z
Urzędu
Statystycznego
w
Zielonej
Górze.
Prognozy demograficzne dla województwa lubuskiego są zbieżne z tendencjami
przewidywanymi dla Polski. Zmiany struktury ludności spowodowały zachwianie relacji
między generacjami, co w niedługim czasie może doprowadzić do niekorzystnych
zjawisk ekonomicznych i społecznych jak np. załamanie systemów emerytalnych, brak
zasobów
na
rynku
pracy.
Dr Marcin Kocór z Uniwersytetu Jagiellońskiego- ekspert BKL pokazał kompetencje na
których brak najbardziej narzekali pracodawcy. W wyniku pięcioletnich badań
prowadzonych w projekcie BKL można powiedzieć, że potrzeby rekrutacyjne
pracodawców są dość stabilne i na umiarkowanym poziomie, gdyż jedynie co szósty
poszukiwał osób do pracy. Informacja o strukturze tego zapotrzebowania zestawiona z
możliwościami rynku pracy pozwala określić te kategorie zawodowe, w których
występuje niedopasowanie. Jednocześnie wielu z pracodawców poszukujących
pracowników
doświadczało
trudności
rekrutacyjnych,
w
głównej
mierze
spowodowanych niespełnieniem wymagań, przede wszystkim kompetencyjnych.
Wystąpienie połączone było z ciekawą dyskusją, w której udział wzięli: Violetta
Panasiuk-Strzyżewska – prezes AUDIT Doradztwo Personalne, Wioletta
Tybiszewska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, i Tomasz
Jeziorkowski – dyrektor zasobów ludzkich w TPV Displays Polska,
Wykształcenie jest głównym wyznacznikiem położenia osoby na rynku pracy. Wpływa
ono na szansę znalezienia pracy, na rodzaj wykonywanej pracy, uzyskiwane zarobki,
aktywność zawodową w starszym wieku. W ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
osoby pracujące zapytano o to, czy pracują w wyuczonym zawodzie i w jakim stopniu
przydaje im się w pracy wiedza zdobyta w szkołach. Dało to możliwość odpowiedzi na
pytanie o to, kto wykonuje pracę zgodną z wykształceniem oraz na ile przydatne są w
tej pracy wiedza i umiejętności zdobyte w toku formalnej edukacji. Jak pożytki z
wykształcenia oceniają przedstawiciele różnych zawodów i absolwenci różnych
kierunków studiów? Temat ten przedstawił dr Szymon Czarnik z Uniwersytetu
Jagiellońskiego
–
ekspert
BKL.
O sytuacji absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rynku pracy mówił dr hab.
Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ, współautor drugiej edycji badań nad
absolwentami UZ. Prezentacja zwracała uwagę na podstawowe parametry aktywności
zawodowej absolwentów UZ, odniesione do okresu bezpośrednio po ukończeniu
studiów. Istotny był zwłaszcza podział na kierunki humanistyczne i techniczne. Badania
umożliwiły
sformułowanie
interesujących
tez
podważających
powszechnie
akceptowane
opinie
o
szansach
zatrudnienia
absolwentów
uczelni.
„-Uczciwy humanista zastąpi na etacie informatyka" – takimi tytułami media przywitały
jedną z pierwszych edycji badania „Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka
akademickiego". Omawiał je dr Piotr Prokopowicz - z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rzeczywiście, na przestrzeni trzech edycji badań jedyną kompetencją, która znalazła
się pośród 10 najważniejszych dla biznesu oczekiwań we wszystkich analizowanych
branżach była uczciwość. Co więcej, jako jedną z trzech najważniejszych
kompetencji uczciwość wskazana została w branży outsourcingowej, informatycznej,
life science, kreatywnej oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Czy
oznacza
to,
że
przyszłość
należy
do
ludzi
uczciwych?
Prelegent skupił się na przedstawieniu głównych założeń metodologicznych
krakowskiego „Bilansu kompetencji" i na korzyściach wynikających z przyjęcia
perspektywy branżowej w analizie popytu i podaży kompetencji. Przyjęcie takiej
perspektywy może wzbogacić badania przepływu kapitału ludzkiego między biznesem i
edukacją, dostarczając bezcennych informacji gotowych do wykorzystania.
Ciekawą okazała się także dyskusja na temat: „Biznes dla edukacji czy edukacja dla
biznesu? W debacie udział wzięli: dr Marcin Kęsy – z Lubuskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialneego, Anna Świebocka–Nerkowska oraz Grzegorz
Königsberg – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk" w
Nowej
Soli.
Dyskutowano o tym, czy w odczuciu pracodawców mamy obecnie do czynienia ze
zjawiskiem nadmiernego wykształcenia młodych ludzi? Czy wyższe wykształcenie
może stanowić przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia na niektórych stanowiskach? Jak
rozwiązać problem obserwowalnego na rynku pracy niedopasowania? Czy branżowe
podejście do podaży i zapotrzebowania na kompetencje doprowadzić może do poprawy
relacji między biznesem i szkołami? Jakie instytucje powinny tworzyć Rady ds.
kompetencji, aby stały się one trwałym i skutecznym forum współpracy pomiędzy
podażą
i
popytem
kompetencji?
Prezentacje:
Link
do
prezentacji
z
konferencji
w
Zielonej
Górze.
Rynek Pracy w województwie lubuskim w świetle danych z badań Bilansu Kapitału
Ludzkiego.
Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2014 roku w ramach V edycji Bilansu
Kapitału
Ludzkiego.
Kształcenie
po
szkole.
Młodzi
na
rynku
pracy
–
pracownicy,
przedsiębiorcy,
bezrobotni.
Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia.
Rynek pracy widziany oczami pracodawców.