oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

Komentarze

Transkrypt

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy
oława
Nr 8 [62]
Sierpień 2009
Egzemplarz bezpłatny
Serwis Społeczno–Samorządowy
Zdobywamy
włoskie
Alpy
[s. 10-11]
Środki
z Unii
zasilą
budowę
drogi
[s. 8-9]
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 071 303 55 01
fax. 071 303 55 00
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 071 303 35 46
e-mail: [email protected]
Wakacje za nami, uczniowie wracają do
szkół, które w czasie ich wypoczynku przygotowywano do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Między innymi o tym mówiono
na sesji Rady Miejskiej 27 sierpnia – relacja
z sesji na stronie obok. W lipcu odsłonięto
przy Pomniku Losów Ojczyzny nową tablicę, upamiętniającą policjantów zamordowanych podczas II wojny światowej i poległych podczas służby; z tej okazji Oławę
odwiedził komendant główny policji generalny inspektor Andrzej Matejuk.
Zainteresowanych ofertami pracy zapraszam 18 sierpnia na Oławskie Targi Pracy
– więcej na ten temat na str. 4, a dane statystyczne dotyczące rynku pracy w
Oławie w I półroczu br. przedstawiamy na str. 7.
W naszym mieście rozpoczyna się budowa nowej drogi miejskiej, łącznika
pomiędzy drogą Wrocław – Opole a ul. Zaciszną. Inwestycja realizowana jest
przy wsparciu funduszy europejskich. Na str. 8 i 9 przedstawiamy projekt
ronda przy wjeździe do Oławy od strony Wrocławia. Również przy pomocy
środków unijnych realizowane jest zadanie wyposażenia 40 rodzin w komputery i dostęp do Internetu; szczegółowa informacja na str. 5.
Na stronach 10 – 11 przedstawiamy reportaż z tegorocznego pobytu członków oławskiego klubu wysokogórskiego we włoskich Alpach.
Na koniec – po raz kolejny apelujemy o udostępnienie swoich rodzinnych i
koleżeńskich zdjęć archiwalnych do naszej stałej rubryki „Fotoktoto”. Nasze
prywatne zasoby już się wyczerpały, a nie chcielibyśmy rezygnować z czegoś,
co jak wiemy, cieszy się dużym zainteresowaniem wielu naszych czytelników.
Zdjęcie na okładce:
W. Witkowski
W numerze
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
Radni po wakacjach [ES] – 3
ISSN 1733 - 6449
V Oławskie Targi Pracy [ŁMW]– 4
Pytajcie o nasz serwis
• w sklepach PSS: „Jakub”
na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak”
przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła”
na pl. Gimnazjalnym, „Sezam”
przy ul. Dąbrowskiego i DH
„Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”,„Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach
i zakładach pracy: Urząd Miejski
(punkt informacyjny na parterze),
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi
Miejskiemu, wszystkie szkoły
w mieście, biblioteki, ZNTK, Huta
„Oława”, ZWiK oraz kilka kiosków
gazetowych.
2
Złote Gody Państwa Dziurków [DS] – 4
Z najlepszymi życzeniami [JD] – 4
„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość” [EB] – 5
Piąta edycja Młodych Menedżerów Kultury [GCI] – 5
Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych [R. Kaczor] – 6
Szacowanie szkód popowodziowych w gospodarstwach rolnych [LR] – 6
Rynek pracy w Oławie w pierwszym półroczu 2009 roku [ŁMW] – 7
Środki z Unii Europejskiej zasilą budowę drogi [EB] – 8-9
Zdobywamy włoskie Alpy [T. Ciepły] – 10-11
Wratislavia Cantans 2009 – 11
Euro 2012 [IM] – 11
III miejsce w konkursie Dolnośląskie Wektory Współpracy [ŁMW] – 11
Pod skrzydłami koguta [JW] – 13
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto – 15
Przedwojenna i współczesna Oława – 16
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Radni po wakacjach
Rada Miejska wznowiła pracę po wakacyjnej
przerwie; 27 sierpnia radni spotkali się na sesji.
Na wstępie przyjęto jednogłośnie porządek obrad,
rozszerzając go na wniosek burmistrza o dwa nowe
punkty: zatwierdzenie zmian w Lokalnym Planie
Rewitalizacji na lata 2007 – 2013 oraz uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Polnej.
Burmistrz Franciszek Październik złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Kolejna informacja dotyczyła realizacji budżetu miasta za I półrocze br. Wykonanie dochodów
miasta za ten okres wyniosło 44,11 %, a wydatków
40,52 %.
W kolejnym punkcie burmistrz Październik
przedstawił swoją koncepcję w sprawie budowy i
późniejszej eksploatacji krytej pływalni. Polegałaby
ona na znalezieniu inwestora, który za swoje środki
wybudowałby ten obiekt, a miasto przez 10 lat spłacałoby mu w ratach ten wydatek, tak aby nie musiało zaciągać długu publicznego i jednocześnie zobowiązało się do zakupu określonych usług przez ten
okres. Po tym okresie 10-letniej eksploatacji i spłaceniu długów basen należałby w całości do miasta.
Rada Miejska po dyskusji, zwłaszcza na temat
długości okresu użytkowania basenu przez inwestora, zajęła ostatecznie jednogłośnie pozytywne stanowisko w tej sprawie.
Następnie burmistrz Październik przedstawił
koncepcję budowy wielorodzinnego komunalnego
budynku mieszkalnego przy ul. Zacisznej na działce
nr 20/29 AM-3 w modelu partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) i przedstawił wstępne koszty tego
przedsięwzięcia oraz przewidywaną wysokość czynszu. Z danymi tymi polemizował radny Piotr Regiec
i przedstawił swoje wyliczenia, nie negując głównej
idei i zasad przedsięwzięcia. Ostatecznie radni również jednogłośnie poparli inicjatywę burmistrza.
Informację o stanie przygotowań do wprowadzenia opłaty śmieciowej przedstawił Jan Mosio;
z uwagi na przewidywane zmiany w przepisach,
wstrzymano prace w tym zakresie.
Kolejną informację – na temat przygotowań do
roku szkolnego 2009/2010 – zaprezentował wiceburmistrz Jerzy Hadryś. Wynikało z niej między innymi, że na wniosek stowarzyszenia prowadzącego
Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 na Zwierzyńcu, przestanie ona funkcjonować od 1 września br. z
powodu małej ilości uczniów – ok. 10 dzieci, które
zostaną skierowane do innych szkół miejskich. Radnych interesował głównie problem 6-latków. Okazuje się, że tylko 10 oławskich dzieci w tym wieku
rozpocznie naukę w I klasie.
Następnie Rada Miejska rozpatrzyła pozytywnie
projekty uchwał w następujących sprawach:
• opłat za świadczenia w miejskich przedszkolach,
• wyrażenia zgody na odstąpienie przez burmistrza od żądania zwrotu bonifikaty,
• wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Iwaszkiewicza (na
terenie SP nr 8) na rzecz Powiatu Oławskiego na
potrzeby powstania szkoły specjalnej,
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ul. 11 Listopada,
• zmiany LPR – chodziło o przesunięcie części
wydatków z remontu ratusza na modernizację kina
(zmiana wcześniejszego określenia „rozbudowa”),
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Polnej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Stelmaszek przedstawiła stanowisko komisji w sprawie
skarg na burmistrza, złożonych przez mieszkańców:
• Krystynę Kucharską – skarga w sprawie niezapewnienia zamiennego lokalu mieszkalnego;
• Jarosława Markowa – skarga w sprawie podwyżki czynszu za wynajmowany od miasta garaż.
W pierwszym przypadku komisja proponowała
oddalić skargę osoby skarżącej, w drugim –przeciwnie, przyznać jej rację. Po wyjaśnieniach burmistrza
Franciszka Października radni poparli stanowisko
komisji rewizyjnej, przy kilku głosach wstrzymujących się.[ES]
Święto Policji
30 lipca odbyły się w Oławie obchody 90.
rocznicy powstania Policji. W uroczystości
wziął udział Komendant Główny Policji
generalny inspektor Andrzej Matejuk. Głównym punktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy Pomniku Losów Ojczyzny
poświęconej policjantom zamordowanym
podczas II wojny światowej i poległym podczas służby. Inicjatorem i współfundatorem
tablicy był poseł Roman Kaczor. Kilka dni
wcześniej oławscy radni zaakceptowali tę
inicjatywę na nadzwyczajnej sesji.
3
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
V Oławskie Targi Pracy
18 września Urząd Miejski w Oławie po raz piąty organizuje Targi Pracy. W Ośrodku Kultury przy ul. 11 Listopada 27
w godzinach 9 – 18 oferty pracy przedstawią firmy i instytucje będące największymi pracodawcami w Oławie lub
posiadające największą liczbę ofert pracy dla mieszkańców Oławy. Wystawcą będzie m.in. AUTOLIV, który dysponuje
ok. 150 ofertami pracy na stanowiskach produkcyjnych (operator maszyn szwalniczych).
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Firmy, które chcą przedstawić oferty pracy w czasie targów prosimy o zgłoszenie na adres: [email protected] [ŁMW]
Złote Gody Państwa Dziurków
W dniu 17 sierpnia 2009 r. do Sali Rycerskiej
Urzędu Miejskiego w Oławie przybyli Państwo
Zofia i Marian Dziurkowie w asyście rodziny i sąsiadów na uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” z okazji 50 rocznicy
ślubu. Medale w imieniu Prezydenta RP i pamiątkowy druk gratulacyjny wręczył Jubilatom burmistrz miasta Franciszek Październik, oraz złożył
im najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyśl-
ności, dalszego pożycia w zdrowiu.
Po uroczystości przy lampce szampana Marian
Dziurka opowiedział nam o swoim życiu
– Urodziłem się w Surochowie, tam gdzie znany
komediopisarz Aleksander Fredro. Ojciec mój
Jan przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina i z tej okazji dostał 10,00 ha na Ziemiach
Odzyskanych, w związku z czym znalazłem się
w okolicach Oławy. Po odbyciu służby wojskowej
znalazłem się w Oławie, gdzie mieszkam z rodziną do dnia dzisiejszego. Z żoną poznaliśmy się w
Koszalinie na polowaniu. W roku 1955 wzięliśmy
ślub.
Mamy dwie córki – starszą Annę i młodszą Renatę. Doczekaliśmy się dwoje wnucząt, starszy
Konrad obecnie studiuje, a mała Pola ma 4 lata.
Mieszkamy razem z córkami, wnukami i zięciem
Andrzejem. Razem z żoną zaczęliśmy pracę w
Spółdzielni Inwalidów w Oławie, jak się później
okazało był to nasz jedyny zakład pracy, z którego
odeszliśmy na emeryturę.
Mamy duży ogród, którym zajmuje się żona razem z córkami, natomiast ja jestem od ponad 50
lat myśliwym i mogę się pochwalić dość pokaźnymi trofeami. W ramach przybliżenia wiedzy na
temat życia zwierząt, spotykam się z uczniami i
prowadzę pogadanki. Pod moją opieką są szkoły
z: Wierzbna i Oleśnicy Małej.
[DS]
Z najlepszymi życzeniami
Zofia Bronowska obchodziła 7 sierpnia
setne urodziny. Urodziła się w 1909 roku w
Dębinach na Mazowszu. W Oławie zamieszkała w 1945 roku. Zajmowała się domem
i dziećmi. Pani Zofia dochowała się trójki
dzieci, pięciu wnuków i wnuczki oraz dziewięciorga prawnucząt. Najmłodsza prawnuczka nazywa się tak samo i urodziła się
100 lat po prababci. Życzenia Jubilatce złożył burmistrz Oławy Franciszek Październik.
Wręczył też listy gratulacyjne od premiera
Donalda Tuska i wojewody dolnośląskiego
Rafała Jurkowlańca. [JD]
4
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
„Dotacje na innowacje
– inwestujemy w Waszą przyszłość”
Trwa realizacja projektu pt. „Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców
Oławy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.
Projektem objęte zostały dzieci i młodzież ucząca się, uprawnione do korzystania ze stypendiów
socjalnych. W efekcie realizacji projektu 40 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w sprzęt
komputerowy i zyskało dostęp do Internetu przez
okres realizacji projektu, tj. 3 lata oraz 5 lat po jego
zakończeniu, dla utrzymania trwałości projektu.
Realizacja projektu potrwa do 30.06.2012 r. i obejmuje następujące typy działań:
1. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na miejscu w gospodarstwach domowych,
2. dostarczenie Internetu przez okres realizacji
projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu jego
realizacji,
3. szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
4. opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania,
5. modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowania.
Aktualnie trwają szkolenia w ramach projektu z
zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, biorą w nich udział wszyscy uczestnicy
projektu. Szkolenia zaplanowano w dwóch turach,
w miesiącu sierpniu oraz we wrześniu, z podziałem na grupy wiekowe. Szkolenia prowadzone są w
formie wykładu, prezentacji i ćwiczeń. Dodatkowo
na zakończenie kursów w grupach przeprowadzo-
ne zostaną quizy i rozdane pamiątkowe dyplomy.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu
dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
poprzez zapewnienie trwałego dostępu do Internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Osoby biorące udział w projekcie nabędą umiejętność
korzystania z technologii informacyjnych poprzez
przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki temu zwiększeniu ulegnie świadomość osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z
korzystania z technologii informacyjnych. [EB]
Aktualnie trwają
szkolenia w ramach
projektu z zakresu
obsługi komputera oraz
korzystania z Internetu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Piąta edycja Młodych Menedżerów Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” rozpoczyna kolejną edycję projektu „Młodzi Menedżerowie
Kultury”. Celem jest praktyczna nauka planowania
projektów, pozyskiwania środków oraz nawiązywania kontaktów z biznesem. Uczestnicy powinni rekrutować się spośród osób między 15 a 25 rokiem
życia zamieszkałych w miejscowościach do 50 tys.
mieszkańców.
Osoby, które zakwalifikują się do udziału odbędą
szkolenia z animatorami kultury i otrzymają pomoc
w realizacji projektów kulturalnych w społecznościach lokalnych. Najciekawsze projekty otrzymają
mikrodotację w wysokości 1500zł. Efektem prac będą
zorganizowane w kilkunastu miejscowościach: przeglądy, warsztaty, koncerty, wystawy i festiwale. Udział
w programie jest bezpłatny. Wnioski można pobrać z
www.tit.home.pl/mmk (zgloszenie_MMK2009.doc) i
przesłać do 7 września na [email protected]
[GCI]
5
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych
dla osób, które utraciły pracę
Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 5 sierpnia
br., osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 roku,
mogą liczyć na pomoc państwa. Jest nią pożyczka,
którą po dwuletnim okresie karencji w spłacie, trzeba
będzie zwrócić w ciągu 8 lat. Maksymalna kwota pomocy to 1200 zł miesięcznie przez rok. Obejmie ona
spłatę raty kapitałowej wraz z bieżącymi odsetkami.
Na dopłaty mogą liczyć osoby, które utraciły pracę
lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008. W obu przypadkach
muszą się one zarejestrować w Powiatowym Urzędzie
Pracy, uzyskać status bezrobotnego i prawo do zasiłku.
Wnioski o dopłatę do kredytu muszą złożyć do właściwego starosty do końca 2010 roku. Pomocą mogą być
objęci także małżonkowie posiadający wspólność majątkową, nawet jeżeli pracę utracił małżonek nie będący
kredytobiorcą. Status bezrobotnego oznacza, że osoba
ta nie jest zatrudniona i jest gotowa do podjęcia pracy,
przy tym ma więcej niż 18 i mniej niż 60 lat (kobiety)
lub 65 lat (mężczyźni), oraz nie nabyła praw do emerytury lub renty. Bezrobotny musi także uzyskać z banku
lub innej instytucji, która udzieliła kredytu (np. SKOK)
oświadczenie zawierające informacje o kredycie, np.
w jakiej jest walucie, ile wynosi wysokość rat i jakie są
terminy spłat na okresie najbliższych 12 miesięcy. Następnie wniosek o pomoc, którego wzór przygotował
resort pracy, powinien trafić do starosty. O przyznaniu
pomocy decyduje starosta, który postanowienie w tej
sprawie przekazuje kredytobiorcy. W swojej decyzji
starosta określa wysokość przyznanej dopłaty. Pomoc
będzie wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto banku lub innej instytucji,
która udzieliła kredytu. Ustawa przewiduje, że zwrot
pomocy rozpoczyna się po 2 latach od zakończenia
otrzymywania dopłat. Państwo rozłoży należność na
8 lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Jeżeli bezrobotny otrzymał maksymalną pomoc
w wysokości 1200 zł miesięcznie przez okres 1 roku,
będzie ją zwracał w wysokości 150 zł miesięcznie przez
okres 96 miesięcy. O terminie rozpoczęcia spłat starosta ma poinformować adresata pomocy co najmniej 30
dni wcześniej. Przepisy dopuszczają jednak, że w wyjątkowych sytuacjach starosta będzie mógł odroczyć
termin płatności, a nawet umorzyć w części lub całości
spłatę zobowiązania.
[Roman Kaczor Poseł na Sejm RP]
Szacowanie szkód popowodziowych w gospodarstwach rolnych
Intensywne opady deszczu, które wystąpiły w Oławie
od 23 czerwca do 1 lipca br. spowodowały zalanie terenów rolniczych. Długotrwałe zastoiska wód, powodujące powstanie szkód w uprawach rolnych, sklasyfikowano jako powódź.
Wojewoda dolnośląski, na wniosek burmistrza Oławy,
powołał miejską komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych (zarządzenie nr 154 z 15 lipca br.).
Szkody oszacowano 23 i 24 lipca. Ze zbiorczego proto-
6
kołu strat wynika:
• klęska powodzi dotknęła 18 gospodarstw rolnych, co
stanowi 9,73% gospodarstw w naszym mieście,
• łączna powierzchnia upraw dotkniętych klęską wyniosła 247,66 ha, tj. 15,98% użytków rolnych w mieście,
• średni ubytek plonów to 47,16% i w zależności od rodzaju uprawy wyniósł: ok 50% zbóż, 38% kukurydzy,
33% rzepaku, 74% ziemniaków i 63% owoców z drzew,
• łączne straty poniesione przez rolników z naszego
miasta wynoszą 371.130,90 zł.
[LR]
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Rynek pracy w Oławie w pierwszym półroczu 2009 roku
Na koniec czerwca po raz pierwszy od początku
roku odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych w mieście, powiecie, województwie i kraju.
Na koniec czerwca w Oławie bezrobotnych
było 1343 mieszkańców w tym 652 kobiety.
Najwyższe bezrobocie zanotowano w maju –
wówczas bezrobotnych było 1394 oławian, w
tym 680 kobiet.
Bezrobotni mieszkańcy Oławy I - VI 2009
bezrobotni ogółem
bezrobotne kobiety
Podobne wahania stopy bezrobocia występowały
w powiecie oławskim – najwyższą zanotowano w
maju 11,7 %, a na koniec czerwca wystąpił spadek – 11,3%.
Nieco inaczej wyglądała sytuacja w kraju i województwie. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła
w marcu 2009 r., odpowiednio 11,2% oraz 12,3%
i od tego miesiąca rozpoczął się niewielki, stały
spadek. Na koniec czerwca stopa bezrobocia w
kraju wyniosła 10,7%, a w województwie dolnośląskim 11,6%.
W ciągu pierwszego półrocza 2009 roku pracę
podjęło 365 mieszkańców Oławy.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie zgłoszo-
no 951 ofert pracy, w tym 579 dotyczyło staży.
Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 221 bezrobotnych oławian, w tym:
• ze staży skorzystało 119,
• na przygotowanie zawodowe wysłano 3,
• szkolenia odbyło 82,
• na prace interwencyjne i roboty publiczne
skierowano 7,
• dofinansowanie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej otrzymało 10 osób.
Dane liczbowe pochodzą z Głównego Urzędu
Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w
Oławie. [ŁMW]
Stopa bezrobocia I - VI 2009 (%)
Polska
Dolny Śląsk
Powiat Oławski
7
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Środki z Unii Europejskiej
Rozpoczyna się realizacja dużej inwestycji
drogowej współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej. Projekt nosi tytuł ”Budowa łącznika od drogi krajowej nr 94 do ul. Zacisznej w
Oławie”. Umowę o dofinansowanie tego projek-
Nowe rondo turbinowe
zaplanowane na drodze
krajowej nr 94 przy wjeździe do miasta od strony
Wrocławia
8
tu podpisano 14 sierpnia br. Jej całkowita wartość to 14.938.460,57 zł w tym dotacja z Unii
Europejskiej w wysokości 7.467.736,44 zł. Po
przetargu wielkości te zmniejszyły się i wartość
zadania wynosi 8 416 425,14 zł, tym samym
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
zasilą budowę drogi
proporcjonalnie zmniejszy się udział dotacji. Wykonawcą
inwestycji jest konsorcjum firm POL-DRÓG Oleśnica SA
– Lider konsorcjum i ABM POL-DRÓG Legnica Sp. z o.o.
– Partner.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 – 2013.
Zaplanowana inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemów
komunikacyjnych w naszym mieście. Dzięki niej powstanie 630 m
drogi (2 pasy ruchu oraz pas zjazdowy), obustronne chodniki, ścieżki
rowerowe, wydzielone pasy zieleni,
rondo turbinowe na drodze krajowej
nr 94 i dwie zatoki autobusowe. W
ramach robót towarzyszących wykonane będzie odwodnienie drogi,
a także przebudowane zostaną sieci:
wodociągowa, gazowa, elektryczna i
teletechniczna.
Nową drogę będzie można użytkować w roku 2011, gdyż na ten
rok zaplanowano zakończenie inwestycji.
[Elżbieta Bednarczyk]
9
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Zdobywamy włoskie Alpy
Jesteśmy grupą ludzi z Oławy, których połączyła fascynacja górami. W listopadzie 2008 r. zarejestrowaliśmy klub pod nazwą “Oławski Klub Wysokogórski” w składzie: Tomasz Ciepły, Bartłomiej Racławski
i Ryszard Seredyniecki. Uprawiając turystykę górską i krajoznawczą, realizujemy swoją pasję i jednocześnie promujemy Oławę. Systematycznie dzielimy się doświadczeniem zdobywanym podczas kolejnych
wypraw, zamieszczając informacje na stronie internetowej klubu www.olawianiewgorach.pl, a także gościnnie na łamach miesięcznika „3S”. Oto nasza relacja z ostatniej wyprawy.
Wyjeżdżamy w środku nocy w kierunku dobrze
już nam znanej Alagny we Włoszech. Jednak
przed dotarciem do Włoch postanawiamy zaaklimatyzować się w austriackich Taurach Wysokich
– naszym celem jest Grossglockner.
Późnym popołudniem docieramy do Kals Am
Grossglockner, skąd można dobrze przyjrzeć się
górze. Prognoza pogody nie wróży nic pozytywnego, mimo to następnego dnia postanawiamy
wyruszyć w kierunku szczytu.
Ku naszemu zdziwieniu poranek wita nas błękitnym niebem, więc śmiało idziemy w kierunku
lśniącego w blasku słońca szczytu. W godzinach
popołudniowych docieramy do schroniska na
wysokości 3454 m. Tutaj będzie nocleg – postana-
10
wiamy i lokujemy się w pokoju. Następnego dnia
wskakujemy w uprzęże, kaski i raki, wiążemy się
liną i ruszamy na szczyt. Po wyjściu ze schroniska trzeba obejść budynek od prawej, a następnie
pójść skalnym żebrem do lodowca, potem stopniowo zakosami w górę do mniej więcej 3650 m.
Na tej wysokości zaczyna się skała z licznymi elementami asekuracyjnymi. Tutaj trzeba uważać,
ponieważ jest to miejsce bardzo eksponowane i
w każdej chwili można runąć w pięćsetmetrową
przepaść. Z racji tego, że jest to najwyższy szczyt
Austrii, panuje tu duży ruch, ponieważ każdy
wspinacz stawia sobie za punkt honoru zdobycie
go, co stwarza duże niebezpieczeństwo podczas
mijania się na szlaku. Po kilkudziesięciu minu-
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
kować. Pogoda jednak nie jest tak zła jak
zapowiadano, wiec pada propozycja zdobycia jeszcze Piramide Vincent (4215 m).
Naszym zdaniem tegoroczny wyjazd w
Alpy należy zaliczyć do udanych. Zdobyliśmy kilka alpejskich wierzchołków,
niektórzy z nas osiągnęli swój rekord
wysokości i dobrze to znieśli. Stanęliśmy na czterech szczytach, jednak tylko dwa można potraktować poważnie:
Grossglockner i Punta Gnifetti, gdyż ich
zdobycie zaczynało się „od podstaw”.
Natomiast dwa pozostałe wierzchołki
czterotysięczne zostały osiągnięte „po
drodze”, z przełęczy na wysokości blisko
4000 m., więc zdobycie ich było jedynie
kwestią kilkuset metrów przewyższenia.
[Tomasz Ciepły]
tach stajemy na szczycie i raczymy się niesamowitym widokiem.
Zaaklimatyzowani ruszamy do Włoch, gdzie czeka
na nas masyw Monte Rosa. Już pierwszego dnia
wspinaczki we włoskich Alpach osiągamy schronisko Capanna Gnifetti na wysokości 3647 m. Droga
do niego prowadzi przez dosyć łatwy, nie wymagający asekuracji lodowiec.
Następnego dnia ruszamy na podbój jednego z najwyższych szczytów Monte Rosy Punta Gnifetti
(4554 m). Na szczycie tej góry znajduje się schronisko, które jest jednocześnie najwyżej położonym
budynkiem w Europie. Trasa wiedzie przez bardziej
skomplikowany lodowiec, więc wiążemy się liną i
o 7 rano wychodzimy. Mijamy potężne szczeliny,
przechodzimy pod wiszącymi serakami, robiąc co
kilkadziesiąt metrów postoje. Powietrze jest dosyć
rzadkie i szybko tracimy oddech. To normalne na
tej wysokości, jednak ważne, że czujemy się dobrze
i nikt z nas nie ma objawów choroby wysokościowej. Po 5 godzinach docieramy na szczyt. Mamy
apetyt na najwyższy szczyt w okolicy Punta Dufur
(4634 m), lecz pogoda znacznie się pogarsza. Decydujemy o natychmiastowym zejściu i kierujemy
się w stronę niższego szczytu Balmenhorn (4167
m). Decyzja o jego wyborze nie była przypadkowa;
leży on na trasie do schroniska Capanna Gnifetti, a
poza tym na wierzchołku tej góry znajduje się mały
schron, do którego docieramy po ok. 3 godzinach
marszu. Tu zamierzamy spędzić noc. Chwilę po naszym przybyciu przychodzą dwaj Włosi, a po nich
dwaj Hiszpanie. Wieczór spędzamy dość przyjemnie i przy okazji dowiadujemy się, że prognozy na
najbliższe dni nie wyglądają różowo. Nasi nowo poznani koledzy, ku naszemu zdziwieniu decydują się
na zdobycie Punta Dufur. My nauczeni, że z aurą
w górach nie ma żartów, postanawiamy zejść niżej.
Następnego dnia wstajemy o 6 i zaczynamy się pa-
11
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Wratislavia Cantans 2009
EURO 2012
Tradycyjnie, jak co roku, w oławskim kościele św. Piotra
i Pawła 14 września o godzinie 1930 odbędzie się koncert
towarzyszący festiwalowi Wratislavia Cantans:
Allesandro Scarlatti – Caino overo il primo omicidio.
Wykonawcy:
Joanna Klisowska - sopran (na zdjęciu)
Yana Mamonova - sopran
Magdalena Kulig - mezzosopran
Mirko Guadagnini - tenor
Michał Czerniawski - kontratenor
Piotr Lempa - bas
Mitteleuropa Orchestra Barocca
Romano Vettori - dyrygent
Bilety: normalne 25 zł, ulgowe 15 zł.
Przedsprzedaż w oławskim Ośrodku Kultury: normalne
15 zł, ulgowe 10 zł.
Trwają praca modernizacyjne na stadionie.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął 28 lipca
uchwałę o wybraniu dziesięciu dolnośląskich gmin, w
których mogą być zlokalizowane centra pobytowo-treningowe dla potrzeb drużyn
uczestniczących w mistrzostwach Europy w piłce nożnej
EURO 2012. W tej dziesiątce znalazła się Oława, obok
Dzierżoniowa, Jeleniej Góry,
Krośnic, Legnicy, Polkowic, Sobótki, Świdnicy, Trzebnicy
i Wałbrzycha.
Ponadto inwestorzy w wybranych miastach uzyskali
możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z budową centrów pobytowych (bazy hotelowej), w ramach wydzielonego Podschematu 1.1.D1b
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na ten cel 5 mln euro.
W najbliższej przyszłości planowane są kolejne spotkania dotyczące aplikowania o dofinansowanie budowy pozostałej infrastruktury, m.in. sportowej i drogowej. [IM]
III miejsce w konkursie Dolnośląskie Wektory Współpracy
Dolnośląskie Wektory Współpracy, tak nazwano konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej – Centrum Dolnośląskie, którego celem jest
promowanie współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi a organizacjami pozarządowymi poprzez
nagrodzenie najlepszych programów na współpracę.
Udział w tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wzięły urzędy gmin, urzędy miejskie oraz starostwa powiatowe z województwa dolnośląskiego. Ocena formalna
złożonych wniosków nominowała 13 urzędów do oceny
merytorycznej. Po pierwszym etapie, dalszej analizie
merytorycznej poddano wnioski 6 urzędów, wśród których znalazł się Urząd Miejski w Oławie. Analizowano
nie tylko program współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale również pozostałe akty prawa lokalnego
regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi
i działania samorządu w tej dziedzinie. Przedstawione
programy oceniono pod względem zasad, sposobu opracowania, stopnia realizacji, innowacyjności i efektywności. W II etapie oceny przeprowadzono badania wśród
organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego biorącymi udział w konkursie, dotyczące charakteru tej współpracy.
10 lipca w siedzibie FRDL – CD na spotkaniu kapituły
konkursu Dolnośląskie Wektory Współpracy wybrano
laureatów. Urząd Miejski w Oławie zajął III miejsce.
Jest to zaszczytne wyróżnienie, tym bardziej cenne, że
przyznane przez organizację pozarządową działającą
na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. [ŁMW]
Komunikaty
Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 1000 do 1200,
po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15, tel. 071 303 55 01.
Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
• Jerzy Hadryś – w każdy czwartek od godz. 1200 do 1400,
• Zenon Leja – w każdą środę od godz. 1030 do 1700, też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie urzędu.
Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
12
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Pod skrzydłami koguta
Miasto gmina KOSTINOBROD (17 tys. mieszkańców) leży w odległości 15 km od stolicy Bułgarii, w zachodniej części kraju. Dzięki sprzyjającemu położeniu geograficznemu,
miasto ma tendencję do przekształcenia się w miasto-satelitę Sofii. Przez miasto płyną
dwie rzeki: Blato na północy i Belitsa na południu. Obie są dopływami rzeki Iskar .
Według legendy, miasto było założone przez pewnego mężczyznę o imieniu Kosta, który
osiedlił się w pobliżu przepływu (brod) rzeki Belitsa, tym samym, nadając nazwę miastu
(Kostinbrod dosłownie znaczy „bród Kosty”). Z historycznego punktu widzenia, pierwsza wzmianka o miejscowości (Kostin Brod) jest zawarta w Karcie Królewskiej z Orjahovo z dnia 1 grudnia 1348 r., podpisanej przez cara bułgarskiego Iwana Aleksandra. Dziś
na terenie Kostinbroda działa 7 ośrodków naukowo-badawczych instytutu rolniczego.
Na bazie istniejącego już zaplecza materialno-technicznego, funkcjonują tu przedsiębiorstwa z sektora przemysłu żywnościowego, które to przyciągnęły inwestorów zagranicznych. Ponadto, w gminie prężnie rozwijają się małe przedsiębiorstwa rodzinne, które zajmują się produkcją serów, wędlin, mięsa, chleba oraz napojów bezalkoholowych.
Edukację ponadgimnazjalną w Kostinbrod reprezentują 4 szkoły zawodowe oraz technikum medycyny weterynaryjnej i rolnictwa.
Działalność sportową realizuje się w czterech klubach sportowych oraz dwóch ośrodkach sportowych. Natomiast, opiekę medyczną zapewniają mieszkańcom dwa Centra
Medyczne oraz prywatne praktyki lekarzy. W gminie dużą popularnością cieszy się amatorski ruch artystyczny, początki którego sięgają czasów tzw. odrodzenia bułgarskiego.
W ramach ruchu artystycznego działa teatr amatorski, dwa zespoły taneczne oraz zespół folklorystyczny.
Gospodarka gminy w dużym stopniu jest oparta na hodowli drobiu i bydła. Kostinbrod
słynie również z wód mineralnych. Do największych atrakcji turystycznych na terenie
gminy można zaliczyć termy wybudowane w czasach panowania imperium rzymskiego,
które zachowały się w miejscowości Izvoro.
Herb miasta zawiera cechy charakterystyczne dla jego lokalizacji, głównego zajęcia
mieszkańców (rzemiosła), historii oraz nazwy. Kostinbrod był zbudowany w miejscu
starożytnej posiadłości rzymskiej, otoczonej murem obronnym. Fragment wieży obronnej jest jednym z symboli herbu. Słońce przypomina nam kwiat słonecznika, a zarazem
długoletnią produkcję oleju roślinnego “Niva”. Klucz, oprócz gościnności, symbolizuje
również drogę, skrzyżowanie, a w przypadku miasta – bród. Właśnie dlatego klucz jest
nad rzeką. Kogut przypomina o dobrze rozwiniętej hodowli drobiu w regionie.
XINZO DE LIMIA. (9716 mieszkańców) to miasto na południu prowincji Ourense,
okręg autonomiczny Galicji w Królestwie Hiszpanii. Jej spokrewnieni z Portugalczykami mieszkańcy posługują się językiem galicyjskim (galego), który w średniowieczu dał
początek językowi portugalskiemu.
W starożytności obecne terytorium miasta zamieszkiwały plemiona Iberów i Celtyberów, głównie Gallekowie. Przez miasto, w kierunku południowym, aż do granicy z Portugalią, płynie rzeka Límia (Lima w jęz. portugalskim). W mieście jest kilka zakładów
przemysłowych, fabryka szkła, mleczarnie i duża ilość farm hodowli świń oraz krów
. Wyschnięte dno jeziora Antela, które do 1950 r. było największym jeziorem czystej
wody w Hiszpanii, jest obecnie ogromną plantacją ziemniaków. Xinzo de Limia jest
jednym z największych producentów ziemniaków w Hiszpanii.
Legenda związana z Xinzo.
Kilku autorów klasyków z okresu starożytności odtwarza mit o utracie pamięci osób,
które przepływały przez rzekę Límia. W 138 p.n.e. rzymski wódz Decimus Junius
Brutus położył kres mitom opowiadanym przez Galicyjczyków, kiedy to przepływając
przez rzekę, zaczął po imieniu wołać każdego ze swoich legionistów przebywających
po przeciwnej stronie rzeki. Ten historyczny fakt jest teraz przedstawiany na historycznej imprezie nazywanej Festa do Esquecemento.
Miasto ma mało zabytków, ale jest znane z odbywających się w nim najbardziej charakterystycznych dla Galicji karnawałów. Galicyjskie Muzeum Karnawału (Museo
Galego do Entroido) przyciąga wielu turystów krajowych i z zagranicy. Władze autonomii zamierzają przekształcić muzeum w centrum informacji, badań oraz interpretacji karnawału.
[GB]
13
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 8 [62] | Sierpień 2009
Z archiwum prasowego „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” rok 1968
Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie
14
Sierpień 2009 | Nr 8 [62] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fotoktoto
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Poznaj Oławę
Gdzie znajduje się ten znak rzemieślniczy?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
Detal znajduje
się na elewacji
budynku Urzędu
Miejskiego.
Zdjęcie uczniów klasy XI b LO w kwietniu 1967 r.
Rozpoznano wszystkie osoby - rzędami od dołu i od lewej:
1. Kazimierz Bryliński, Zdzisław Kieżuń, Marian Słupski,
Andrzej Grzeszczak, Antoni Markiewicz
2. Teofila Barzyk, Irena Obręcka, Kazimiera Markowska
3. Stanisław Wojtanowicz, Bogusław Horodyński, Regina
Barwinek, Leontyna Żygadło, ks. Franciszek Kutrowski,
Stanisław Graja, Irena Frankiewicz, Stanisława Owczarz,
Zygmunt Trościaniec
4. Jerzy Szafrański, Zdzisław Mroczkowski, Franciszek
Koziarski, Stanisław Płachta
15
Foto: W. Witkowski
Ulica Bolesława Chrobrego przed 1945 rokiem i dzisiaj

Podobne dokumenty

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO miasta Kamila Bakalarczyk-Kruk - 12 Pod skrzydłami koguta KBK - 13 Z archiwum prasowego - 14 Poznaj Oławę i Fotoktoto - 15 Oława z lotu ptaka - 16

Bardziej szczegółowo