PROGRAM REGIONALNY oDPoWtEDŹ

Transkrypt

PROGRAM REGIONALNY oDPoWtEDŹ
PROGRAM
REGIONALNY
NARoDoWA STRATEG|A
5PoJNoścI
UI{IAEUROPEJSI(A
EuRoPUsKłFUNDU5Z
ROZWOJUREGIONALNEffi
Gmina DobrzeńWielki
Namysłowska44
46-081 Dobrzeń Wielki
Pismo: Z'P.27L.692.2012.L2
DobrzeńWielkidnia:2ot2-72.t4
oDPoWtEDŹ
na zapytaniaw sprawie SIWZ
Uprzejmieinformujemy,
iŻ w dniu 2012-12-10
prośba
wpłynęła
o wyjaśnienie
zapisuspecyfikacji
istotnychwarunkówzamówienia,
postępowaniu
W
prowadzonym
na podstawieprzepisówustawyz
dnia29 stycznia2004rokuPrawoZamówieńPub|icznych
(tekstjedno|ity:
Dz.U. z 2010r. Nr 1.13,poz.
759)w trybieprzetargnieograniczony,
na:
Budowadrogigminnejod ul.WoInoścido
terenówinwesĘcyjnych
w Czarnowqsach
przezUnię Europejskqze środkówEuropejskiego
współfinansowanej
FunduszuRozwoju
RegionaInego
w ramachRegionaInego
ProgramuoperacyinegoWojewództwaopo|skiegona tata
2007-2013,
jest następujqca:
prośby
wspomnianej
Treść
1) Czy Zamawiajqcy
dopuszczazastosowanie
innychprefabrykatów
że|betowych
niżfirmy Niwa o
takimsamymkształcie
iwymiarach?
przewidujepołqczenie
2) Jak Zamawiajqcy
ławyfundamentowej
i prefabrykatu?RysunekK-01
''projektu
jego
zabezpieczenia
rurociqgów''
wskazuje
brak.
pionowymii poziomymiprefabrykatów
3) Czy pomiędzyszcze|inami
przewidujesię zastosowanie
jakie
dy|atacji
uszczeIniajqcej.
JeżeIi
tak,
to dy|atacje?
a) Jakiejklasybetonprzewiduje
siędo wbudowania
w płytyże|betowe
P1'i P2 nadbe|kamista|owymi
HEB280? RysK-01
5) Proszęo okreś|enie
czy Zamawiajqcy
dopuści
zastosowanie
mieszanekminera|nobitumicznych
projektowanych
wg aktualnych
wytycznych
WT-22010?
6) Zgodniez odpowiedziq
Zamawiajqcego
nr 10 z dnia1'1',L2.2o72r'
gr ' warstwywiqżqcej
na u|.Leśnej
ma wynosić5 cm, natomiastw zamiennychprzedmiarach
robót drogowychBr. ta Wynosi4 cm.
Proszęo wprowadzenie
korektyw przedmiarze
robót?
Projektpn.,,Budowa
drogigminnejod u|.Wo|noŚcido terenówinwestycyjnych
w Czarnowąsach''
współfinansowany
przezUnięEuropejskąze
środków
Europejskiegb
FunduszuRozwojuRegiona|nego
w ramachRegiona|nego
Programu
operacyjnego
Województwa
opo|skiegona |a|a2007-2013
Umowao dofinansowanie
nr RPOP.03.01.02-16-007111
z dnia08.05.2012
r.
w Twoiaprzvsz,lośc',
,'inwestuiemV
PROCRAM
RTGIONALNY
NARoDo\ryA 5TRATIG|AsPoJNości
u|||A EUBoP€ J 5KA
EUROPEJSKI
FUNDUsZ
ffozlń/ojuREG|[email protected]
przedstawiamy
poniżejstanowisko(wyjaśnienia)
Jednocześnie
Zamawiajqcego
w przedmiotowej
kwestii.Stanowisko
to, zgodniez wymogiemart. 38 ust.2 ustawy,zostałorozesłane
do wszystkich
oferentów,którymdoręczono
SlWZ.
StanowiskoZamawiajqcego:
Ad.1 ProjektantWyrażazgodę na zmianęprefabrykatu
na inny równoważny.
Nieza|eżnie
od
powyższego
WykonawcamusiuzyskaćakceptacjęProjektanta
dla rozwiqzań
zamiennych.
Ad.2 Połqczenie
ławyi prefabrykatupo|egana oparciuprzepustuna 2-3cm warstwiepod|ewki
cementowej.Połqczeniemoże być zróżnicowanew zaIeżności
od producentaprefabrykatu/
geometriipodstawy.
Ad.3Prefabrykaty
sqłqczone
na zamki,a szczeIinę
na|eży
wypełnićzaprawqniskoskurczowq
|ub
cementowo-wapiennq.
Połqczenie
możebyćzróżnicowane
w zależności
prefabrykatu.
od producenta
podanana rysunkunadtabe|kq.
Ad.4K|asabetonuzostała
Ad.5Możnazaprojektować
mieszanki
minera|no-asfa|towe
w oparciuo Wytyczne
techniczne
WT.2
2010.
Ad.6Zgodniez odpowiedziq
z dnia1'L.72.2oI2
o nr ZP.692.2012.5
warstwęwiqżqcana u|.Leśnej
na|eży
wykonaćgrubości
5 cm z mieszanki
bitumicznej
poprawiony
Ac16W.W załqczeniu
przedmiar
robót drogowych.
Projektpn.,,Budowa
drogigminnejod u|.Wo|ności
do terenówinwestycyjnych
w Czarnowąsach''
współfinansowany
pzez UnięEuropejską
ze środków
EuropejskiegÓ
FunduszuRozwojuRegiona|nego
w ramachRegiona|nego
Programu
operacyjnegoWojewództwa
opo|skiegona |at'a2007-2O13
Umowao dofinansowanienr RPOP.03.01
.02-16-007111
z dnia 08.05.2012
r.
w Twoiaprzvsz'łośc''
,.inwestuiemv