wybór wykonawcy ZAD. II nabiał

Transkrypt

wybór wykonawcy ZAD. II nabiał
Wrocław, dnia 22 grudnia 2015 r.
OGŁOSZENIE
wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego
na dostawy żywności
na potrzeby
komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- z podziałem na zadania.
CPV: 15800000-6, 15412000-9, 15500000-3.
Nr sprawy ZP – 30/MOPS/2015
dotyczy zadania nr II
NABIAŁ
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zgodnie z art. 92
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww.
zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
P.H.U. BLUGEL
Angelika Uchańska
ul. S. Świstackiego 5a
50-430 Wrocław
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 18.887,50 zł
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ oraz otrzymał najwyższą łączą liczbę
punktów tj. punktów tj.: 285 - w tym 285 pkt za kryterium „cena” i 0 pkt za kryterium
„produkty ekologiczne”.
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na ww. zadanie nie złożono
innej oferty.

Podobne dokumenty