sprawozdanie zarządu - Automobilklub Stargardzki

Transkrypt

sprawozdanie zarządu - Automobilklub Stargardzki
AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczeciński
NIP 854-21-83-811
REGON 812630570
ul. Pierwszej Brygady 35
www.ak.stargard.pl Tel. 509 385 100
ZARZĄD AK
Stargard Szczeciński 20.03.2015
SPRAWOZDANIE
z działalności
Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego
za okres 2011 -2014
W okresie 2011 – 2014 Zarząd Automobilklubu Stargardzkiego pracował
w następującym składzie osobowym i funkcyjnym:
1. Krzysztof Kosiński – prezes Zarządu
2. Andrzej Nocen – wiceprezes zarządu, kierownik sekcji pojazdów zabytkowych
3. Stanisław Drabczyk – wiceprezes zarządu ds. BRD
4. Tomasz Huk- wiceprezes, kierownik sekcji sportowej w okresie 2011-2013
5. Krzysztof Piętocha – wiceprezes ds. organizacyjnych w okresie 2011-2012
6. Janusz Kwaśniewski – wiceprezes ds. organizacyjnych w okresie 2013-2014
7. Agnieszka Dybowska – skarbnik w okresie 2011- 2012
8. Marcin Miśniakiewicz – skarbnik w okresie 2012-2013
9 Irena Nocen – skarbnik w okresie 2014
10. Magdalena Waniak- Stępniak - sekretarz
11. Jakub Kowalczyk - członek Zarządu
12. Janusz Lachowicz- członek Zarządu
13. Edward Waniak- członek Zarządu
14. Wojciech Stefankiewicz- członek Zarządu
15. Przemysław Ziomkowski- członek Zarządu
16. Bartłomiej Wałcerz- członek Zarządu
17. Patryk Gogołek- członek Zarządu
18. Tomasz Stępniak- członek Zarządu
19. Marcin Tomaszewski- członek Zarządu
20. Bartosz Stelmach- członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 64 posiedzenia zakończone protokołami
i podjął uchwały (stanowiących załączniki do sprawozdania) w sprawach:
- określenia sposobu rozliczania kosztów podróży sędziów sportowych,
- zlecenia prowadzenia księgowości klubu,
- reprezentowania klubu,
- przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji skarbnika – Kol. Agnieszki Dybowskiej,
- powołania do pełnienia funkcji skarbnika – Kol. Marcina Miśniakiewicza,
- przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011,
- przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012,
- przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013,
- przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014,
1
AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczeciński
NIP 854-21-83-811
REGON 812630570
ul. Pierwszej Brygady 35
www.ak.stargard.pl Tel. 509 385 100
ZARZĄD AK
- przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych – Kol. Krzysztofa Piętochy,
- powołania do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych Kol. Janusza Kwaśniewskiego,
- przyjęcia rezygnacji Biura Rachunkowości Podatkowej z prowadzenia księgowości klubu,
- zlecenia prowadzenia księgowości klubu Pani Kindze Urbanskiej – Izydorczyk
- ustalenia wysokości zniżek oraz wysokości wpisowego dla reprezentantów
- przyjęcia właściwych regulaminów
Automobilklubu Stargardzkiego na imprezy organizowane przez Automobilklub
Stargardzki w 2013 r. wymienione w kalendarzu [zał 1.]
- prowadzenia przez klub statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
- przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji skarbnika – Kol. Marcina Miśniakiewicza .
- powołania członka Zarządu oraz do pełnienia funkcji skarbnika Kol. Ireny Nocen
Nadto Zarząd stosownie do art. §6 i §7 Statutu zajmował się niżej wymienionymi
zagadnieniami zgodnymi z przyjętymi kierunkami działania:
1. Organizowanie imprez sportowych
2. Propagowanie i organizowanie turystyki motorowej
3. organizowanie szkoleń dla sędziów i ratowników drogowych
4 . Działania rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
5. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej
6. Współdziałanie z organami samorządowymi
7. Popularyzowanie sportów motorowych
8. Organizowanie ogólnodostępnych imprez
Cele powyższe Zarząd realizował poprzez:
1. organizowanie zawodów sportowych zgodnie z właściwą dla siebie dziedziną
działalności:
- KJS'y
- Rallysprint’y
- Mini Oesy,
- pokazy wyścigów na1/4 mili,
2. propagowanie turystyki motorowej
- Zlot Turystyczny „Szlakiem Iny”
3. organizowanie motoryzacyjnych imprez tematycznych:
- Festyn Motoryzacyjny Św. Krzysztofa,
- Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych,
- Zlot Historycznych Pojazdów Militarnych
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń sędziów i komisarzy,
5. współdziałanie z organami administracji państwowej i publicznej, instytucjami
i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2
AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczeciński
NIP 854-21-83-811
REGON 812630570
ul. Pierwszej Brygady 35
www.ak.stargard.pl Tel. 509 385 100
ZARZĄD AK
6. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej,
organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego,
7. udział w imprezach propagujących motoryzację – Targi Motoryzacyjne MOTO SHOW
Szczecin.
8. wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy
administracji państwowej i Polski Związek Motorowy
Jednocześnie Zarząd prowadził bieżące działania w zakresie:
1. systematycznie analizował i oceniał działalność finansową i statutową klubu
w zakresie:
a) kontroli:
- gospodarki funduszami klubu,
- jakości pracy Zarządu w sprawach podejmowanych decyzji i zakresu jego kompetencji
określonych w Statucie,
b) przestrzegania uchwał, instrukcji i zarządzeń obowiązujących w klubie.
2. bieżąco analizował:
- realizację planu gospodarczo-finansowego,
- dokonywanie rocznych rozliczeń i sprawozdawczości finansowej,
- spłaty bieżących opłat i należności.
Rozpatrywanie każdego tematu , zależnie od specyfiki , kończyło się przyjęciem
wniosków, wydaniem stosownych zaleceń, podjęciem stosownych decyzji w formie
uchwał bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.
Powyższe działania przyniosły miarodajny efekt w postaci:
1. uregulowania trybów określonych regulaminami Zarządu i zarządzeniami prezesa
Zarządu (stanowiących załączniki do sprawozdania) w zakresie:
- trybu użytkowania i zabezpieczenia sprzętu na imprezach,
- trybu rozliczania finansowego imprez,
- sposobu podziału środków finansowych Stowarzyszenia,
- sposobu rozliczania kosztów podróży sędziów sportowych,
- zabezpieczenia środków finansowych na poczet kosztów stałych klubu,
- kontroli tras imprez,
2. zakupienia i pozyskania nowego sprzętu, zgodnego z oczekiwaniami uczestników
imprez:
- namioty ekspresowe szt.3,
- agregaty prądotwórcze szt. 3
- radia szt. 10,
- laptop wraz z oprogramowaniem do chronometrażu,
3
AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczeciński
NIP 854-21-83-811
ul. Pierwszej Brygady 35
REGON 812630570
www.ak.stargard.pl Tel. 509 385 100
ZARZĄD AK
- sprzęt startowy,
- drukarka laserowa,
- monitor,
- kserokopiarka,
- słupki,
- meble,
- pozostałe wyposażenie.
3. rozwoju Automobilklubu Stargardzkiego i podniesienia jego rangi jako
organizatora imprez motoryzacyjnych o szerokim spektrum,
4. pozyskania środków finansowych (ok.40.000,00 zł) i rzeczowych na realizację
zadań publicznych.
5. udział członków Automobilklubu Stargardzkiego w licznych imprezach sportowych
na terenie całego kraju i zagranicy.
6. Podjęcia współpracy z Centrum Wolontariatu przy Polskim Towarzystwie Walki z
Kalectwem Koło w Stargardzie Szczecińskim.
W ramach współpracy z członkami AK cele te są realizowane w sposób ciągły dzięki
społecznej pracy. Wprowadzenie nowej polityki organizacyjnej w znaczący sposób
usprawniła osiąganie powyższych celów.
Kontrolę nad pracami Zarządu sprawowała Komisja Rewizyjna, której posiedzenia
zostały zakończone właściwymi protokołami.
W imieniu Zarządu
Automobilklubu Stargardzkiego
Krzysztof Kosiński
Prezes
Stargard Szczeciński marzec 2015
4
AUTOMOBILKLUB STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczeciński
NIP 854-21-83-811
ul. Pierwszej Brygady 35
REGON 812630570
www.ak.stargard.pl Tel. 509 385 100
ZARZĄD AK
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Kadencja Zarządu dobiegła końca. Pragnę podziękować Wam za wkład pracy
i zaangażowanie wniesione w działalność Automobilklubu Stargardzkiego. Wierzę,
że nasza praca ma szerszy wymiar i jest kontynuacją 38 lat tradycji sportów
motorowych w naszym mieście.
Pozdrawiam
Krzysztof Kosiński
Prezes Zarządu
5