oświadczenie

Transkrypt

oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Ja, ………............................................, legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym
nr ...................................., jako opiekun prawny ……….................................................,
wyrażam zgodę na jego/jej udział w Festiwal Fantastyki Pyrkon 2016, który odbędzie się w
Poznaniu, w terminie od 8. kwietnia 2016 do 10. kwietnia 2016.
Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program Festiwalu Fantastyki
Pyrkon 2016 i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami
będącymi następstwem udziału w imprezie nie podniosę żadnych zarzutów wobec
organizatorów oraz uczestników ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń.
.........................................................……….
................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
(telefon kontaktowy)