Regulamin Konkursu Jemy zdrowo i żyjemy

Transkrypt

Regulamin Konkursu Jemy zdrowo i żyjemy
Regulamin Konkursu
„Jemy zdrowo i żyjemy sportowo”
1. Organizatorem Konkursu „Jemy zdrowo i żyjemy sportowo”, zwanego dalej Konkursem jest
Wielkopolska
Gildia
Rolno
–
Ogrodnicza
S.A.
z
siedzibą
w Poznaniu, ul. Franowo1, tel.61 8763 200.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej – Uczestnikami.
3. Pracownicy
Organizatora
Konkursu
i
ich
rodziny
nie
mogą
brać
udziału
w Konkursie.
4. Organizator konkursu od poniedziałku do środy każdego tygodnia na stronie internetowej
www.produktzwgrosa.pl, emituje zestawy słów – kluczy (minimum jedno słowo). Poszczególne
zestawy słów będą widoczne na stronie internetowej przez 24 h. Uczestnik ze słów kluczy
układa hasło.
5. Aby Uczestnik wziął udział w konkursie zobowiązany jest na stronie internetowej Organizatora
www.produktzwgrosa.pl
dokonać
rejestracji
swojej
osoby poprzez
wpisanie
danych
Uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon). Następnie Uczestnik wpisuje ułożone przez
siebie hasło.
6. Konkurs trwa od 24 listopada do 28 grudnia 2014 roku.
7. W każdym tygodniu trwania konkursu Organizator losuje 5 nazwisk spośród uczestników
którzy prawidłowo odgadli hasło, a ich nazwiska oraz kontakt telefoniczny przekazuje do
Radia ESKA. Kolejność na liście jest zgodna z kolejnością wylosowanych nazwisk.
8. Losowanie przeprowadzi Komisja powołana przez Organizatora. Po każdym losowaniu
Komisja sporządzi Protokół.
9. Radio ESKA kontaktuje się z Uczestnikiem, informując go o wygraniu nagrody. Rozmowa
telefoniczna z Uczestnikiem nie odbywa się „na antenie – na żywo”, lecz z rozmowy
sporządzone
jest
nagranie,
które
zostanie
wykorzystane
w spocie reklamowym i może być wielokrotnie emitowane.
10. Radio ESKA kontaktuje się z uczestnikiem, którego nazwisko widnieje na liście pierwsze,
poprzez jednorazowe wybranie numeru telefonu Uczestnika i odsłuchanie sześciu sygnałów.
Jeśli telefon nie zostanie odebrany w trakcie sześciu sygnałów to radio ESKA zadzwoni do
kolejnej osoby z listy przekazanej przez Organizatora.
11. W przypadku gdy w danym tygodniu konkursu nie uda się wyłonić zwycięscy, nagroda
przechodzi na kolejny tydzień losowania.
12. Organizator skontaktuje się z
wylosowanymi Uczestnikami w celu ustalenia terminu
wręczenia nagród.
13. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora konkursu.
14. W
każdym
tygodniu
o wartości 800,00 złotych.
konkursu
przewidziano
1
nagrodę
w
postaci
roweru

Podobne dokumenty