Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Transkrypt

Najlepszy czas na działanie jest teraz!
ul. Kalwaryjska 69/9
30- 504 Kraków
telefon: +48 505 983 502
e-mail: [email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
https://www.facebook.com/dopasowaneszkolenia
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
Szanowni Państwo
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, którą przygotowaliśmy
mając na uwadze specyfikę Państwa placówki. Charakteryzuje nas indywidualne
podejście i możliwość dostosowania zakresu i czasu szkoleń do Państwa potrzeb.
Wyróżnikiem naszych szkoleń jest NIEPOWTARZALNOŚĆ, którą gwarantują autorskie
programy przygotowywane przez naszych trenerów.
Każdy temat opracowujemy indywidualnie bazując na wykształceniu i własnym
doświadczeniu. Wybór tematu łączy się z informacją o trenerze i akceptacją jego osoby
jako prowadzącej szkolenie, dzięki czemu otrzymują Państwo 100% PRZEJRZYSTOŚCI.
Naszym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, która wpłynie pozytywnie na sposób
postępowania lub metody działania w określonych sytuacjach. Każdy uczestnik
otrzymuje materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Nasza
firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00087/2015.
Zespół
PUZZLE Dopasowane Szkolenia
1. NARKOTYKI I INNE ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE POPULARNE WŚRÓD
MŁODZIEŻY – DIAGNOZA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat substancji psychoaktywnych
(narkotyków i tzw. narkotyków domowych), po które mogą sięgać uczniowie. Zdobędą
praktyczne umiejętności rozpoznawania symptomów zażywania przez ucznia określonego
środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z uczniem: eksperymentującym oraz
uzależnionym.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Badanie środowiska szkolnego pod kątem występowania w nim narkotyków
(badania ankietowe, obserwacja, rozmowy indywidualne itd.).
2. Procedura postępowania szkoły w razie przypuszczenia istnienia lub ujawnienia na
jej terenie dilerów narkotykowych.
3. Rozpoznania w zachowaniu ucznia symptomów zażycia przez niego określonego
środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z uczniem: eksperymentującym
oraz uzależnionym.
4. Rozmowa z uczniem eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi oraz
uczniem od nich uzależnionym.
5. Prawne i pedagogiczne możliwości oddziaływania na ucznia uzależnionego.
2. SPRAWCA I OFIARA PRZEMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM –
ROZPOZNANIE, WSPARCIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY
Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności diagnozy środowiska szkolnego pod kątem
występowania w nim zjawiska przemocy wśród uczniów, zapoznają się z metodami
przeciwdziałania eskalacji tego zjawiska, neutralizowania sprawcy przemocy, ochrony
ofiary przemocy oraz kreowania środowiska szkolnego wolnego od przemocy.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
Procedura postępowania w razie ujawnienia na jej terenie występowania przemocy.
Procedury pozwalające na przeciwdziałania eskalacji tego zjawiska.
Rozmowa z uczniem będącym ofiarą, sprawcą, świadkiem przemocy.
Tworzenie atmosfery szkolnej wolnej od przemocy – metody postępowania.
3. ALKOHOLIZM W RODZINIE A FUNKCJONOWANIE DZIECKA
WSPÓŁUZALEŻNIONEGO W SZKOLE
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia
pozostałych członków rodziny. Nabędą praktycznych umiejętności w rozpoznaniu
określonych ról, w których funkcjonują dzieci z rodzin alkoholowych. Zdobędą wiedzę, jak
owe role wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole oraz jak można pomóc dziecku
współuzależnionemu.
1
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Uzależnienie i współuzależnienia - diagnoza, symptomy.
2. Pomoc rodzinie i osobie uzależnionej.
3. Pomoc dziecku współuzależnionemu w zależności od roli, w której funkcjonuje.
4. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurą postępowania w razie ujawnienia na
terenie szkoły przesłanek występowania przemocy domowej w rodzinie ucznia (dziecko:
ofiara, sprawca, świadek). Zdobędą praktyczne umiejętności rozpoznania symptomów
występowania zjawiska oraz rozmowy z uczniem będącym ofiarą, sprawcą, świadkiem
przemocy domowej.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Procedura postępowania szkoły w razie ujawnienia na jej terenie przesłanek
występowania przemocy domowej w rodzinie ucznia (dziecko: ofiara, sprawca,
świadek).
2. Rozpoznania symptomów w zachowaniu ucznia występowania zjawiska przemocy
domowej.
3. Rozmowa z uczniem będącym ofiarą, sprawcą, świadkiem przemocy domowej.
4. Wypełnienie formularza część A Niebieskiej Karty – praktyczne wskazówki.
5. Praktyczne stosowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”.
5. JAK UCZYĆ I WYCHOWAĆ DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zaburzeń zachowania, ich przyczyn,
przejawów oraz metod korygowania w środowisku szkolnym.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo.
2. Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe). Specyfika
zaburzeń opozycyjno - buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji.
3. Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych
i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych.
4. Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej
z trudnymi uczniami. Interwencje na poziomie czynników mających źródło
w dziecku, na poziomie interakcji nauczyciel - uczeń oraz całej szkoły.
5. Wpływ postawy nauczyciela - wychowawcy na zachowania destrukcyjne.
6. BEHAWIORALNE I EMOCJONALNE ZABURZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zachowań trudnych wychowawczo
związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, metod radzenia sobie z nimi za pomocą
konkretnych technik behawioralno - komunikacyjnych.
2
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przyczyny, kryteria problemów behawioralnych i emocjonalnych (PBE).
Nauka i zachowanie uczniów z PBE.
Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych.
Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.
Metody korygowania zaburzonych zachowań.
Postawa oraz umiejętności nauczyciela w pracy z osobami o zaburzeniach
zachowania.
7. Mechanizmy i role grupowe.
8. Komunikacja z rodzicami dzieci z PBE.
9. Mechanizmy funkcjonalnego przystosowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
i zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym
działaniem nauczyciela.
10. Dysfunkcje rozwojowe jako przyczyny trudnych zachowań (FAS, ADHD, Zespół
Aspergera).
7. AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z przejawami, przyczynami oraz metodami
radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśniczą.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Agresja - definicje, przyczyny, rodzaje.
Agresja na różnych poziomach rozwojowych.
Przemoc szkolna - cechy charakterystyczne.
Wpływ środowiska rodzinnego, szkoły, grupy rówieśniczej na zachowania
agresywne.
Wpływ szkoły - czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel - uczeń.
Profil osób biorących udział w prześladowaniach.
Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez
sprawców.
Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”.
Wspieranie rozwoju moralnego. Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda
zapobiegania i korygowania zachowań agresywnych.
8. KOD ZACHOWANIA. ROZSZYFROWYWANIE I ZMIANA TRUDNYCH ZACHOWAŃ
U DZIECI
Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
u uczniów. Na szkoleniu zostaną przedstawione sposoby, których wprowadzenie pozwoli
na skuteczną zmianę zachowań.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Koncepcje ważne dla zrozumienia zachowania:
 zachowanie jako symptom określonej przyczyny,
 funkcje i stałe schematy zachowań,
 kontrolowanie własnego zachowania przez nauczyciela,
 zmiana zachowania.
3
2. Plan FAIR jako narzędzie wychowawcze.
3. Wybrane zaburzenia zachowania i metody korygowania za pomocą określonych
planów FAIR.
 „Zostawcie mnie w spokoju”- zachowania związane ze stanem lękowym,
 „Nie masz prawa mną rządzić”- zaburzenia opozycyjno- buntownicze,
 „Nic mnie to nie obchodzi”- zaburzenia związane z wycofaniem się i izolacją.
4. Przykładowe narzędzia - arkusz samoobserwacji „brania odpowiedzialności za swoje
decyzje” oraz realizacji planu FAIR.
9. ZACHOWANIA OPOZYCYJNO - BUNTOWNICZE. ZABURZENIA ZACHOWANIA
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zaburzeń zachowania wg
międzynarodowej klasyfikacji DSM. Zostaną omówione wybrane kryteria diagnozujące
zaburzenia separacyjne (OD) oraz poważne zaburzenia zachowania (CD). Zaprezentowane
będą także wybrane metody i techniki radzenia sobie z zaburzeniami zachowania w szkole.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zaburzenia opozycyjno - buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci
i młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.
2. Interwencja wychowawcza, metody korygowania zaburzonych zachowań.
Techniki modyfikacji zachowania.
3. Postawa nauczyciela - wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki oraz
korygowania zachowań destrukcyjnych.
4. Praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków.
5. Głębokie zaburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne nauczyciela - wychowawcy.
6. Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe.
7. Zniekształcenia poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.
8. Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.
10. BUDOWANIE ZAUFANIA, AUTORYTETU I WIZERUNKU NAUCZYCIELA
Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne techniki i zdobędą umiejętności pozwalające
podnosić efektywność pracy zespołowej. Budowanie autorytetu jest umiejętnością
i gotowością do kreowania własnego wizerunku w taki sposób, by zdobyć zaufanie,
przychylność oraz szacunek współpracowników.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Istota i korzyści z budowania zaufania w zespole:
 definicja, typy i wymiary zaufania,
 znaczenie zaufania dla organizacji - korzyści.
2. Komunikacja jako podstawowe narzędzie budowania zaufania:
 definicja i rodzaje komunikacji,
 bariery komunikacyjne i zasady skutecznej komunikacji,
 style komunikacji.
3. Zasady kreowania zaufania:
 warunki niezbędne dla zbudowania zaufania,
4
 zachowania zwiększające i zmniejszające zaufanie,
 model zaufania ABCD Blancharda.
4. Techniki budowania autorytetu, przezwyciężanie własnych słabości:
 władza a autorytet - lider formalny i nieformalny,
 autorytet a cechy i zachowania lidera.
5. Jak wykreować pozytywny wizerunek pozostając asertywnym?
 analiza wizerunku - typy przywództwa, których lepiej unikać,
 budowa pozytywnego wizerunku - szacunek dla siebie i równowaga emocjonalna.
6. Wystąpienia publiczne - radzenie sobie z tremą, typy rozmówców i radzenie sobie
z nimi, jak mówić, aby publiczność słuchała:





znaczenie autoprezentacji w pracy kierowniczej,
przygotowanie do wystąpienia,
treść i forma wystąpienia,
twórcze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów na forum publicznym,
zasady prowadzenia i uczestniczenia w naradach.
11.WSPÓŁPRACA Z TZW. TRUDNYMI RODZICAMI
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad współpracy z tzw. trudnymi rodzicami roszczeniowymi, niewydolnymi wychowawczo itp.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc).
2. Ogólne zasady współpracy z dorosłymi - elementy andragogiki.
3. Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze.
4. Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze.
5. Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych.
6. Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych.
7. Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej.
8. Gry psychologiczne rodziców.
9. Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
10. Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice - szkoła.
12. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA
I WYCHOWAWCY. STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z NIEPOŻĄDANYMI DOCINKAMI
I UWAGAMI, KOMUNIKACJA Z „TRUDNYMI” OSOBAMI.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką komunikacji
interpersonalnej, przestawienie metody „Słownego Aikido” oraz poznanie strategii
komunikowania się z tzw. „trudnymi osobami”.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej - wiadomości praktyczne.
2. Kwadrat komunikacyjny.
3. Inteligentny sposób radzenia sobie z niepożądanymi uwagami i docinkami.
5
4. Strategie radzenia ze złością i nierzeczową krytyką innych.
5. Komunikacyjne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz z trudnymi
osobami.
6. Komunikacyjno - behawioralne techniki radzenia sobie z trudną klasą czy grupą
wychowawczą.
13. KONFLIKTY - GENEZA, RODZAJE I TWÓRCZE METODY ICH ROZWIĄZYWANIA.
MEDIACJE I NEGOCJACJE.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przyczynami i metodami rozwiązywania
konfliktów oraz przełożenie tej wiedzy na praktykę pedagogiczną.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geneza i rodzaje konfliktów.
Detektory konfliktów.
Zniekształcenia poznawcze jako przyczyna konfliktów.
Model rozwiązywania konfliktu w szkole. Mediacje szkolne.
Negocjacje.
Zasady zdrowego rozwiązywania sporów.
Style i strategie rozwiązywania konfliktów.
Pozytywne strony konfliktów.
14. PRACA JAKO ŹRÓDŁO SATYSFAKCJI CZY STRESU? - WYPALENIE ZAWODOWE
Podczas szkolenia uczestnicy będą diagnozować mocne strony osobowości, które chronią
przed stresem, rozpoznawać przekonania o sobie samych i szukać dla siebie najbardziej
racjonalnych odpowiedzi. Uczestniczy dowiedzą się jak tworzyć postawę asertywną jako
naszego sprzymierzeńca i jak za pomocą prostych i ogólnodostępnych technik relaksacji
utworzyć korzystny i stały sposób myślenia dla wzmocnienia postawy relaksu.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Czynniki wpływające na stres - jak je zminimalizować?
Mechanizmy funkcjonowania w stresie - na co mam wpływ?
Sposoby radzenia sobie ze stresem - warsztaty praktyczne.
Techniki odreagowywania emocji sposobem na radzenie sobie w trudnej sytuacji.
Syndrom wypalenia zawodowego - powszechne zjawisko wśród zawodów
społecznych.
6. Trening autogenny Schultza jako przykładowa metoda w walce z wypaleniem
zawodowym.
7. Techniki radzenia sobie ze stresem jako sposób na panowanie nad własnym życiem.
15. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki kryzysów i zagrożeń wynikających
z przeżywanych trudności dzieci młodzieży oraz metod oddziaływań interwencji
kryzysowej.
6
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Cechy osobiste osoby pomagającej wg C. Rogersa.
2. Depresje u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka. Objawy.
3. Obrazy depresji u dorastających. Czego nie należy robić w kontakcie z depresyjnym
uczniem.
4. Profilaktyka samobójstw. Poziomy profilaktyki.
5. Sygnały zagrożenia samobójstwem. Jak reagować, gdy uczeń mówi
o samobójstwie?
6. Procedura 10 kroków M. Anthony - postępowanie w sytuacji zagrożenia.
7. Rozumienie żałoby dziecka.
8. Jak konstruktywnie radzić sobie z żalem po stracie?
9. Strategie postępowania - działania skoncentrowane na uczniu, rodzinie, klasie.
10. Interwencja kryzysowa w szkole. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
11. Zalecenia dla pedagoga podejmującego próbę interwencji.
12. Zniekształcenia poznawcze w wybranych zaburzeniach.
13. Czynniki chroniące.
16. NOWA JAKOSĆ PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfiką pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne
wskazówki pozwalające podnieść jakość pracy i dostosować wymagania edukacyjne
wynikające z programu nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Specyfika uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 uczniowie z upośledzeniem umysłowym;
 uczniowie niewidomi i słabo widzący;
 uczniowie niesłyszący i słabo słyszący;
 uczniowie z autyzmem;
 uczniowie z niepełnosprawnością ruchową;
 uczniowie z chorobami przewlekłymi;
 uczniowie z ADHD;
 uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się;
 uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem
społecznym;
 uczniowie wybitnie zdolni;
2. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych.
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych.
5. Prowadzenie dokumentacji uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7
17. WYBRANE DYSFUNKCJE ROZWOJOWE (ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA, FAS)
Celem warsztatów jest przedstawienie problematyki związanej z wybranymi dysfunkcjami
rozwojowymi. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznają metody wsparcia ich w środowisku
szkolnym.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Problematyka ukrytej niepełnosprawności - ogólne omówienie problematyki zajęć.
2. Współpraca z rodzinami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
3. ADHD czyli praca z dzieckiem „bardziej”. Objawy osiowe, podtypy. Funkcjonowanie
szkolne.
4. Zespół Aspergera - geniusz może być nienormalnością.
5. Strategie wspierania w zakresie zaburzeń komunikacji, zaburzeń społecznych
z zachowania.
6. FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy.
7. Specyfika funkcjonowania dziecka oraz nastolatka z zaburzeniami poalkoholowymi,
wskazania dla nauczycieli i opiekunów.
18. ZABURZENIA KONCENTRACJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
przedstawienie problematyki zaburzeń koncentracji uwagi,
zaprezentowanie metod i oddziaływań korygujących te zaburzenia, a także prezentacja
ćwiczeń usprawniających oraz wybranych pomocy edukacyjnych.
Celem
szkolenia
jest
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Zaburzenia koncentracji jako objaw osiowy ADHD/ ADD.
Wskaźniki diagnostyczne z obszaru zaburzeń koncentracji.
Rodzaje nadpobudliwości.
Lista zachowań sugerujących obecność zespołu zakłóceń uwagi.
Zaburzenia koncentracji w szkole. Organizacja nauki szkolnej - wybrane interwencje
w pracy z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji i uwagi.
6. Warunki do pracy w koncentracji.
7. Koncentracja a fizjologia, środowisko, nastawienie umysłu.
8. Techniki i ćwiczenia wspomagające koncentrację.
19. PRACA Z UCZNIEM Z CZR (CAŁOŚCIOWYM ZABURZENIEM ROZWOJUAUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA).
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w pracy z uczniami
z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Charakterystyka terminu CZR (całościowe zaburzenia rozwojowe).
2. Wprowadzenie w tematykę autyzmu (opis i klasyfikacja, objawy).
3. Przyczyny CZR i ich przebieg.
8
4. Charakterystyczne trudności w funkcjonowaniu osoby z diagnozą zaburzenia ze
spektrum autyzmu.
5. Trudności w kontaktach społecznych.
6. Trudności w zakresie komunikowania się.
7. Zaburzenia sensoryczne.
8. Trudności w zakresie koordynacji ruchowej.
9. Zaburzenia współwystępujące.
10. Ponadprzeciętne uzdolnienia.
11. Intelekt, emocje a funkcjonowanie szkolne.
12. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.
13. Reagowanie w przypadku trudnych zachowań i pojawiających się konfliktów.
14. Przykłady praktyczne.
20. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE MASOWEJ
Uczestnicy zapoznają się z specyfiką pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
w szkole masowej. Poznają sposoby dostosowania metod, form i treści do możliwości
psychofizycznych uczniów.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Niepełnosprawność intelektualna - fakty i mity dotyczące diagnozy.
Interpretacja orzeczenia i zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Dostosowanie treści z podstawy programowej do możliwości uczniów.
Funkcjonowanie społeczne w zespole klasowym - sytuacje konfliktowe.
Dokumentacja szkolna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (IPET,
kontrakt).
6. Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
21. ROZPOZNAWANIE U UCZNIÓW KLAS I-III RYZYKA WYSTAPIENIA
SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w problematykę ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się (charakterystyka trudności, przyczyny, metody
pracy, dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości ucznia).
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Analiza przepisów oświatowych dot. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
i dostosowania wymagań edukacyjnych.
2. Badania przesiewowe - omówienie wybranych narzędzi - Skala Ryzyka Dysleksji
M. Bogdanowicz, pomiary pedagogiczne (ocena znajomości liter, funkcji
słuchowo - językowych, umiejętności czytania w zakresie techniki, tempa,
poprawności, rozumienia treści; ocena umiejętności pisania w zakresie
poprawności i poziomu graficznego).
3. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w klasach I -III.
4. Studium przypadku - praktyczne przykłady dostosowań wymagań podczas zajęć
szkolnych.
9
22. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE
Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienie inteligencji emocjonalnej, obecnie uznanej za
fundamentalną umiejętność życiową. Najważniejszym celem warsztatów jest nauczenie się
rozpoznawania i wyrażania uczuć niezbędnych do rozwoju empatii. Połączenie wiedzy
z ćwiczeniami praktycznymi zaowocuje pozytywnymi zmianami w przebiegu komunikacji
interpersonalnej oraz większą samoświadomością.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej:
 modele inteligencji emocjonalnej,
 kompetencje emocjonalne.
2. Autodiagnoza inteligencji emocjonalnej.
3. Rodzaje emocji - typologia.
4. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
5. Branie odpowiedzialności za własne uczucia.
6. Potęga empatii:
 empatyczny odbiór,
 autoempatia.
23. TESTOMANIA. ROZPOZNAWANIE I DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁÓW I TYPÓW
OSOBOWOŚCI, STRATEGII UCZENIA SIĘ, MYŚLENIA, PRACY I KOMUNIKACJI
Uczestnicy
szkolenia
poznają
praktyczne
sposoby
diagnozowania
uczniów
w poszczególnych strefach: potencjał, osobowość, strategia uczenia się, myślenie, praca,
komunikacja. Umiejętności praktyczne zdobyte podczas szkolenia pozwolą skuteczniej
zaplanować pracę z wychowankami.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Wybór testów wspomagających procesy uczenia i wychowania.
 style uczenia się D. Kolba,
 style myślenia,
 style pracy i komunikowania się,
 wybrane testy osobowości (profile osobowości, test Le Senne’a).
2. Tworzenie profilu osobowości, typy osobowości MBTI.
3. Zalety i ograniczenia określania wymiarów funkcjonowania.
4. Przydatność i możliwości zastosowania poszczególnych testów w pracy nauczyciela
- wychowawcy:
 diagnozowanie umiejętności szkolnych,
 preorientacja i orientacja zawodowa,
 osobowość, a funkcjonowanie w grupie (zespole klasowym).
5. Testy jako narzędzia pracy nauczyciela oraz samopoznania i rozwoju uczniów.
24. PROJEKT EDUKACYJNY I ARTYSTYCZNY W SZKOLE
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad opracowywania i realizacji projektów
o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz organizacyjnym w szkole. Podczas zajęć
10
uczestnicy otrzymają wiele wskazówek dotyczących metod i form kreatywnego podejścia
do pracy opisywaną metodą oraz poznają przykłady zrealizowanych z sukcesem
przedsięwzięć projektowych.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Projekt edukacyjny, artystyczny i organizacyjny jako metoda pracy.
Cele i założenia projektu.
Formy, skala i charakter projektów.
Projekt jako forma innowacji pedagogicznej.
Etapy realizacji projektu.
Sponsoring, fundraising i crowdfunding w działalności projektowej.
Promowanie przedsięwzięć projektowych.
Projekty edukacyjne i artystyczne jako forma promocji placówki, jej kadry, uczniów
oraz organizacji i instytucji wspierających.
9. Dobre praktyki - przegląd przykładowych inicjatyw projektowych.
25. INTEGROWANIE ZESPOŁÓW KLASOWYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami psychospołecznymi
zachodzącymi w formalnych i nieformalnych grupach rówieśniczych oraz zaprezentowanie
skutecznych metod integrowania zespołów klasowych zarówno na początku ich tworzenia,
jak i w kolejnych latach nauki.
Zakres tematyczny szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Struktura grupy i jej wpływ na funkcjonowanie zespołu.
Pozytywne i niepożądane zachowania i relacje społeczne w klasie.
Odrębność i przynależność a poczucie tożsamości i autonomii.
Rola rywalizacji i współpracy w budowaniu zespołu.
Płaszczyzny integrowania klasy.
Indywidualne oraz wspólne cele i sukcesy jako integratory grupy.
Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz więzi i relacji w zespole klasowym - metody,
narzędzia i ćwiczenia.
26. NAUCZYCIELU, PUBLIKUJ!
Podczas szkolenia uczestnicy poznają 25 form drukowanych i elektronicznych publikacji
wraz z zasadami ich tworzenia, promowania, rozpowszechniania i wykorzystywania jako:
 skutecznych narzędzi kreowania wizerunku oraz promowania szkoły/placówki,
 nośników informacji adresowanych do potencjalnych kandydatów podczas naboru
uczniów,
 innowacyjnej metody zawodowej autopromocji nauczyciela,
 formy realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu
zawodowego.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Pomysł, czyli co chcę publikować?
2. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów oraz formy tworzenia własnych
publikacji.
11
3. Publikacje drukowane:
 gazetka szkolna, czasopisma oświatowe, lokalna prasa,
 twórczość literacka: proza (opowiadania, bajki, teksty relaksacyjne itp.), poezja,
 własne czasopismo, biuletyn.
4. Publikacje internetowe:
 specjalistyczne serwisy,
 szkolna strona WWW,
 własna strona WWW, blog, wirtualne portfolio (autopromocja),
 portale społecznościowe i fora dyskusyjne,
 dziennikarstwo obywatelskie,
 e-booki, audiobooki,
 newslettery i e-ziny,
 podcasty (pliki dźwiękowe, zdjęcia, grafika, filmy),
 presell pages, listy sprzedażowe, artykuły sponsorowane, recenzje itp.,
 kursy online (e-kursy, e-learning).
5. Zasady wydawania, promowania i sprzedaży własnych publikacji.
6. Autopromocja oraz budowanie wizerunku i promowanie szkoły/placówki poprzez różne
formy publikacji.
27. KREOWANIE WIZERUNKU I PROMOCJA SZKOŁY
Celem szkolenia jest zaprezentowanie szeregu nowoczesnych narzędzi kreowania
wizerunku i promowania szkoły oraz komunikowania się i budowania relacji ze
środowiskiem lokalnym. W części praktycznej uczestnicy opracują strategię oraz
harmonogram działań marketingowych budujących trwałe zaplecze promocyjne szkoły.
Zakres tematyczny szkolenia:
CZĘŚĆ SZKOLENIOWA
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań
marketingowych:
1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych.
2. Cele działań promocyjnych szkoły.
3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej.
4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki.
5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych.
6. Adresaci komunikatów promocyjnych.
7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły.
8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych.
9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły.
10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych.
11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko - i długofalowej promocji szkoły.
12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego.
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły:
1. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły.
12
2.
3.
4.
5.
Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych.
Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę.
Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji.
Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych.
Ponadto w ofercie szkoleń dla nauczycieli:
Proponowana tematyka
Czas
trwania
1. Metody aktywizujące w procesie nauczania.
6h
2. Integracja zespołu pedagogicznego.
3. Jak rozwijać kreatywność u dzieci?
4. Jak rozwijać poczucie własnej wartości u uczniów?
5. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
6. Innowacje pedagogiczne w szkole.
7. Praca z dziećmi sześcioletnimi w klasie pierwszej.
8. Praca z uczniem zdolnym.
9. Twórczy nauczyciel twórczego ucznia – warsztat kreatywności.
10. Zagrożenia i przemoc w cyberprzestrzeni.
6h
5h
5h
5h
5h
4h
4h
4h
4h
*1h szkoleniowa - 45 minut
Podane ceny obowiązują przy grupie max. 20 osób; większe grupy wyceniamy
indywidualnie. W przypadku pakietów (szkolenie dla Kadry Pedagogicznej + warsztaty dla
uczniów/ prelekcje dla Rodziców przewidujemy korzystne rabaty).
Zapraszam do współpracy
Katarzyna Kusińska
Koordynator ds. Szkoleń
tel: 505 983 502
[email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
https://www.facebook.com/dopasowaneszkolenia
13

Podobne dokumenty