12 - Czytelnia Czasopism on-line

Transkrypt

12 - Czytelnia Czasopism on-line
CONTENTS
TABLES DES MATIERES
Adam Sulikowski
On possibilities of constitutional law science postmodernisation
Sur les possibilités de la post-modernisation de la science du droit constitutionnel
Krzysztof J. Kaleta
The role of dialogue in constitutional culture
Le rôle du dialogue dans la culture constitutionnelle
Andrzej Marian Świątkowski
The Laval Quartet in labour law
Le quatuor Laval en droit du travail
Ariadna Ochnio
Banking secrecy under the Swiss law (in the aspect of international cooperation in criminal
proceedings)
Le secret bancaire en droit suisse (dans la perspective de la coopération internationale dans
la matière de procédure pénale)
Krzysztof Nowicki
Postponement of penalty of imprisonment
L’ajournement de l’exécution de la peine de privation de liberté
Dariusz Jagiełło
Jointly punished preceding and subsequent acts (exemplified by offences relating to documents)
Les actions préalables et consécutives punies avec l’acte principal (à l’exemple des infractions
contre les documents)
Sławomir Szejna
The legal nature of discharging an obligation
Le caractère juridique de l’exécution d’une obligation
Zbigniew Hajn
The roles of a statute and of a contract in labour law (a review article)
Le rôle d’une loi et d’un contrat en droit du travail (article critique)
BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS
Jerzy Kuciński: Legislature - Executive - Judiciary. Constitutional Institutions and Mechanisms
to Hold the Balance of Power in the Polish Tripartite System
Le législatif - l’exécutif - le judiciaire. Les institutions et mécanismes constitutionnels contribuant
à la balance des pouvoirs dans le système polonais de séparation des pouvoirs (Jerzy Jaskiernia)
Anna Śledzińska-Simon: Political Rights of Public Servants. A Comparative Analysis of Judicial
Decisions and Practice in France, Germany, Great Britain and the United States of America
Les droits politiques des fonctionnaires. L’analyse comparative de la pratique et la jurisprudence
de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis (Wojciech Brzozowski)
156
PAŃSTWO i PRAWO 12/2010
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Адам Суликовски
О возможностях постмодернизации науки конституционного права
Кшиштоф Калета
Роль диалога в конституционной культуре
Анджей Мариан Щвёнтковски
Квартет Лаваль в трудовом праве
Ариадна Охнио
Банковская тайна в швейцарском законодательстве (в аспекте международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства)
Кшиштоф Новицки
Отсрочка исполнения приговора о лишении свободы
Дариуш Ягелло
Уголовно сонаказуемые деяния, предшествующие совершенному преступлению и последующие
за ним (на примере преступлений против документов)
Славомир Шейна
Правовой характер исполнения обязательства
Збигнев Хайн
Роль закона и договора в трудовом праве (обзорная статья)
РЕЦЕНЗИИ
Ежи Кучиньски: Законодательная власть - исполнительная власть - судебная власть.
Конституционные институты и механизмы, служащие балансу властей в польской системе
разделения властей. (рец. Ежи Яскерня)
Анна Щледзиньска-Щимон: Политические права государственных служащих. Сравнительный
анализ практики и прецедентного права Франции, Германии, Великобритании и Соединенных
Штатов Америки. (рец. Войчех Бжозовски)
PAŃSTWO i PRAWO 12/2010
157
TREŚĆ ZESZYTU 12/2010 „PAŃSTWA I PRAWA”
Dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
O możliwościach postmodernizacji nauki prawa konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mgr Krzysztof J. Kaleta, Uniwersytet Warszawski
Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kwartet Laval w prawie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
*
Mgr Ariadna Ochnio, Instytut Nauk Prawnych PAN
Tajemnica bankowa w prawie szwajcarskim (w aspekcie międzynarodowej współpracy
w postępowaniu karnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dr Krzysztof Nowicki, Uniwersytet Wrocławski
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mgr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Czynności uprzednie i następcze współukarane (na przykładzie przestępstw przeciwko
dokumentom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mgr Sławomir Szejna, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Charakter prawny wykonania zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Prof. dr hab. Zbigniew Hajn, Uniwersytet Łódzki
Rola ustawy i umowy w prawie pracy (artykuł recenzyjny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Jan Szachułowicz
Paweł Czechowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
RECENZJE
Jerzy Kuciński: Legislatywa - egzekutywa - judykatywa. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy
służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału (rec. Jerzy Jaskiernia) . . . . . . . . . 102
Anna Śledzińska-Simon: Prawa polityczne urzędników. Analiza porównawcza praktyki
i orzecznictwa Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
(rec. Wojciech Brzozowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Internationales Handbuch der Kriminologie, t. 2. Besondere Probleme der Kriminologie,
red. Hans Joachim Schneider (rec. Krzysztof Krajewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
SPRAWOZDANIA
Ewolucja konstytucjonalizmu w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Międzynarodowa
konferencja naukowa, Białystok, 11-12 V 2010) (Krzysztof Prokop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Efektywność zadośćuczynień za poważne niesprawiedliwości historyczne (Międzynarodowa
konferencja naukowa, Utrecht, 27 V 2010) (Aleksandra Gliszczyńska-Grabias) . . . . . . . . . . . . . 113
Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
Glosa Marcina Rulki do wyroku z 20 V 2010 w sprawie Kiss v. Węgry, skarga nr 38832/06 . . . . . 115
Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
Glosa Tomasza Justyńskiego do postanowienia z 28 I 2009, IV CSK 355/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Z ORZECZNICTWA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Glosa Jacka Drosika do wyroku z 7 IV 2009, I FSK 115/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
158
PAŃSTWO i PRAWO 12/2010
Zamówienia na miesięcznik „Państwo i Prawo” można dokonać:
◗ Wysyłając zamówienie faksem pod numer (22) 535 82 05 lub (22) 535 80 87
◗ Przesyłając pocztą na adres:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Czasopism
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
Szczegółowych informacji o prenumeracie oraz zakupie pojedynczych egzemplarzy udziela:
Dział Sprzedaży Czasopism
tel. 800 120 188, fax (22) 535-82-05
Zamówienia na prenumeratę „Państwa i Prawa” przyjmują również:
RUCH S.A. OKDP w Warszawie, tel. (22) 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19,
Infolinia 800 120 029
GARMOND PRESS S.A., tel.(22) 817-20-12
GLM SERVICE, tel. (22) 651-76-49
*
„Państwo i Prawo” będzie stale do nabycia w następujących księgarniach:
- Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa
REDAKCJA: 00-330 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 72 (PAŁAC STASZICA)
TEL./FAX 22-628-82-96, 22-828-01-10
www.panstwoiprawo.pl; e-mail: [email protected]
WYDAWCA: NA ZLECENIE KOMITETU NAUK PRAWNYCH PAN
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
01-231 WARSZAWA, ul. Płocka 5a
160
PAŃSTWO i PRAWO 12/2010