Witamy w Umicore Precious Metals Refining

Komentarze

Transkrypt

Witamy w Umicore Precious Metals Refining
Witamy w
Umicore Precious Metals Refining
- Słowo wstępne
- Produkty niebezpieczne
- Piktogramy
- Środki higieny osobistej
- Wejście - zgłoszenie
- Zezwolenia
- Instalacje - maszyny
- Plan bezpieczeństwa
Słowo wstępne
Odbiór wykonawców
Prosimy o uważne zapoznanie się
z niniejszą prezentacją. Zanim
otrzymasz zgodę na wstęp do
przedsiębiorstwa, musisz
przystąpić do testu, tak by zostało
sprawdzone, czy zrozumiałeś w
sposób wystarczający wszystkie
instrukcje.
Jeśli są jakieś niezrozumiałe
kwestie lub jeśli masz jakieś
pytania, nie wahaj się poprosić o
wyjaśnienie swojego szefa,
doświadczonych kolegów bądź
zleceniodawcy.
Nie ma głupich pytań!
Onthaal contractanten
4
Dobrobyt pracowników: to priorytet
Chcielibyśmy zmierzać ku wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa
zarówno dla naszego własnego personelu jak i dla pracowników
wykonawców.
Zawarte to zostało także w naszej deklaracji dotyczącej polityki:
„Dobrobyt naszych wszystkich pracowników i podwykonawców
stanowi integralną część naszych celów i działań strategicznych.
Przestrzeganie przepisów ustawowych jest w tym zakresie
wymaganiem minimalnym. “
Życzymy Ci bezpiecznej i przynoszącej sukcesy pracy w naszym
przedsiębiorstwie!
Onthaal contractanten
5
Karta bezpieczeństwa wykonawców
Wszystkich wypadków można uniknąć!
Można to osiągnąć poprzez wprowadzoną politykę dotyczącą prewencji i
kulturę bezpieczeństwa, które będą przez WSZYSTKICH przestrzegane.
Osoba pracująca u nas winna pracować w sposób bezpieczny i winna w
tym zakresie być oceniania i ceniona.
Mamy prawo do kontrolowania prac,
wprowadzania zakazu korzystania z
niebezpiecznego materiału, narzędzi
i/lub metod pracy i wstrzymywania prac.
Onthaal contractanten
6
Kodeks postępowania dla każdego
Znam i respektuję procedury, po to, by bezpiecznie wykonywać własną pracę.
Zachęcam do bezpiecznego zachowania i daję przykład w przestrzeganiu przepisów
z zakresu bezpieczeństwa.
Rozpoznaję i unikam zachowań mogących stanowić zagrożenie i sytuacji
niebezpiecznych.
Zwracam innym uwagę na zachowania mogące stanowić zagrożenie i chcę, aby mi
na to także zwracano uwagę.
Przygotowuję swoją pracę dobrze uwzględniając wszystkie aspekty dotyczące
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
W sytuacji nagłego zagrożenia podejmuję niezwłocznie środki, tak by pracę
kontynuować w sposób bezpieczny i informuję to tym przełożonego.
Dbam o uporządkowane, przyjazne i bezpieczne otoczenie pracy i współpracuję
nad inicjatywami w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowiska.
Onthaal contractanten
7
Produkty
niebezpieczne
Etykieta dot. niebezpieczeństwa na produktach
Podczas korzystania z produktów
chemicznych należy najpierw
zapoznać się z etykietą.
Onthaal contractanten
9
Etykieta dot. niebezpieczeństwa na produktach
Identyfikacja niebezpieczeństwa na pojemnikach
Identyfikacja niebezpieczeństwa w
miejscach magazynowania
Onthaal contractanten
10
Piktogramy
Piktogram
Niebezpieczeństwo - Środki
Znaczenie
SZKODLIWY
DRAŻNIĄCY
(BARDZO)
TRUJĄCE
ŻRĄCE
Onthaal contractanten
Niebezpieczeństwo podczas wdychania i kontaktu z
ustami bądź skórą
Właściwe środki ochrony osobistej
Niebezpieczeństwo podczas wdychania i kontaktu z
ustami bądź skórą.
Właściwe środki ochrony osobistej
Żrące dla skóry
Właściwe środki ochrony osobistej
11
Piktogramy
Piktogram
Niebezpieczeństwo - Środki
Znaczenie
SUBSTANCJA
ŁATWOPALNA
UTLENIACZE
WYBUCHOWE
Powstanie pożaru
Nie może dochodzić do powstawania iskier
Gaśnica w pobliżu
Powstanie pożaru i wywołujące pożar
Odsuń tlen
Gaśnica w pobliżu
Powstawanie eksplozji
Nie może dochodzić do powstawania iskier w
otoczeniu
Należy używać tylko materiału niepowodującego
wybuchu
Zanieczyszczenie wody, gleby lub
NIEBEZPIECZNE
powietrza
DLA ŚRODOWISKA
Nieprzepuszczalne podłoże
Onthaal contractanten
12
Produkty niebezpieczne
Trzy specyficzne zagrożenia dotyczące naszej działalności.
1. Substancja z metali ciężkich, w tym ołów, arsen i tlenek kadmu.
Î
Należy zawsze nosić maskę przeciwpyłową o klasie minimalnej P3.
Kontakt z tą substancją może mieć na dłuższą metę poważne skutki.
2. Przy niektórych pracach możliwe jest powstawanie arsenowodoru. Arsenowodór
jest wyjątkowo trującym gazem!
Î
Należy zawsze nosić warunkowane przepisami środki ochrony
osobistej i dokładnie przestrzegać nałożonych miejscowych przepisów. Na
przykład całkowitego zakazu wobec niektórych instalacji z aluminium lub
galwanizowanej stali.
3. CO (tlenek węgla) powstaje w piecach: Jest niewidoczny, bezsmakowy i
bezwonny.
Î
Należy liczyć się z miejscowymi alarmami i postępować zgodnie z
wytycznymi, które określone są w zezwoleniach.
Onthaal contractanten
13
Środki higieny osobistej (PBM)
Dostosowane środki higieny
osobistej należy nosić CAŁY
CZAS:
• gdy pracujesz z produktami
niebezpiecznymi
• gdy pracujesz w instalacji
produkcyjnej lub przy niej.
Zawsze noś środki ochrony osobistej
zgodnie z tym jak określono na
zezwoleniu na pracę.
Onthaal contractanten
14
Piktogramy
Zakazuje się na terenie przedsiębiorstwa
BEZWGLĘDNY zakaz
palenia (także w
pojazdach) wyłączając
przerwy we
wskazanych miejscach
Zakaz wnoszenia,
posiadania i
spożywania alkoholu
i narkotyków
Zakaz fotografowania
Zakaz spożywania pokarmów
i napojów w instalacjach
produkcyjnych, w miejscach
pracy i w samochodach
Onthaal contractanten
16
Dodatkowe znaki zakazu
Zakaz używania ognia,
otwartych płomieni i zakaz
palenia papierosów
Zakaz wstępu dla osób
nieupoważnionych
Zakaz wstępu dla osób
z rozrusznikiem
Onthaal contractanten
Brak przejścia
17
Ostrzeżenia
Atmosfera z
niebezpieczeństwem
wybuchu
Silne pole
magnetycznie
Wiszące ciężary
Niebezpieczeństwo
potknięcia się
Pojazdy przemysłowe
Onthaal contractanten
18
Transport na terenie przedsiębiorstwa
Pojazdy, które muszę wjechać na nasz teren korzystają zawsze z wejścia
D.
Prędkość maksymalna na naszym terenie wynosi 30 km/godz.
30
Należy nieustannie zwracać uwagę na transport
przemysłowy, taki jak ładowarki, wózki jezdniowe i inne
pojazdy ciężarowe.
Szczególną ostrożność należy zachować
przy przekraczaniu ścieżek dla rowerów i
dla pieszych.
Z telefonu komórkowego za kierownicą można korzystać jedynie przy
użyciu ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO.
Nie należy parkować przed hydrantami lub pod mostami rurowymi.
Onthaal contractanten
19
Środki higieny
osobistej
Środki higieny osobistej
Środki higieny osobistej służą do ochrony przed zagrożeniem.
Każdy w instalacji winien OBOWIĄZKOWO nosić następujące środki
higieny osobistej:
Kask
ochronne
Gogle
ochronne
Zapiętą odzież roboczą z
długimi rękawami i spodniami
Obuwie ochronne
Onthaal contractanten
21
Środki higieny osobistej
Dodatkowe Środki higieny osobistej mogą zostać nałożone
poprzez zapisy lokalne :
Obowiązkowa
ochrona słuchu
Obowiązkowa
ochrona twarzy
Obowiązkowa maska
przeciwpyłowa P3
Obowiązkowa maska
gazowa
Obowiązkowe obuwie ochronne
(typ: patrz zezwolenie na pracę)
bądź przez zezwolenia : kombinezon PVC – kalosze PVC – maska ze
sprężonym powietrzem…
Onthaal contractanten
22
Wejście
Zgłoszenie
Wejście
Do przedsiębiorstwa należy
wchodzić wejściem B.
W pierwszy dzień będziesz musiał
przystąpić do testu, tak by zostało
sprawdzone, czy zrozumiałeś w
sposób wystarczający instrukcję
dot. bezpieczeństwa.
Jeśli zdasz test wstępny,
otrzymasz wówczas OSOBISTĄ
kartę, którą zawsze będziesz
musiał nosić przy sobie.
Onthaal contractanten
24
Rejestracja
Każda osoba udająca się do instalacji produkcyjnej, budynku lub miejsca
pracy winna się zarejestrować w podanym miejscu do rejestracji.
Nie można zapomnieć o wyrejestrowaniu się podczas opuszczania
instalacji produkcyjnej
Î zarówno na zakończenie dnia pracy jak i podczas opuszczania
stanowiska w trakcie dnia.
Onthaal contractanten
25
Rejestracja
Wówczas wpisany zostaniesz
do rejestru meldunków i
otrzymasz dodatkowe
informacje dotyczące
zagrożeń i należytych
środków.
Pytaj jeśli praca, zagrożenia
lub środki jakie należy
podejmować nie są
zrozumiałe.
Nie ma głupich pytań!
Onthaal contractanten
26
Zezwolenia
Zezwolenie na pracę
Zezwolenie na pracę jest
wymagane na wszystkie
wykonywane prace.
Nazwiska wszystkich wykonawców
określone są na zezwoleniu na
pracę. Każdy wykonawca winien ją
podpisać.
Dodatkowe środki winny być
podjęte i potwierdzone przez
wykonawcę.
Na zakończenie dnia pracy: czy
prace są gotowe czy nie?
Onthaal contractanten
28
Zamykanie
Zamykanie :
nanoszenie udoskonaleń na urządzenia lub
instalacje w taki sposób jak podczas
interwencji:
• nie mogą się uruchamiać w dowolnym
momencie
• nie mogą uwalniać niebezpiecznych
substancji
Urządzenia, które winny być zamykane
wymienione są na zezwoleniu na pracę.
Zleceniodawca jako pierwszą zamyka swą
instalację.
Każdy wykonawca winien dodatkowo
zamykać przy pomocy wyraźnie
identyfikowalnych zamków.
Onthaal contractanten
29
Zezwolenie na pracę z ogniem
Zezwolenie na pracę z ogniem jest
konieczne podczas prac z
podwyższonym ryzykiem pożaru
bądź eksplozji.
Zaznaczone jest to na zezwoleniu
na pracę.
Prace mogą być jedynie wówczas
rozpoczęte, jeśli wszystkie ujęte na
zezwoleniu na pracę i na pracę z
ogniem środki zostały podjęte.
Zleceniodawca dba o obecność
straży.
Onthaal contractanten
30
Zezwolenie na wejście
Zezwolenie na wejście konieczne
jest, jeśli prace winny być
wykonywane w zamkniętych
pomieszczeniach bądź
pomieszczeniach o ograniczonej
możliwości ewakuacji.
Zaznaczone jest to na zezwoleniu
na pracę.
Prace mogą być jedynie wówczas
rozpoczęte, jeśli wszystkie ujęte na
zezwoleniu na pracę i na ogień
środki zostały podjęte.
Zleceniodawca dba o obecność
służb kontrolujących włazy.
Onthaal contractanten
31
LMRA
FORMULIER - LMRA ( Laatste Minuut Risico Analyse )
Analiza Ryzyka w Ostatniej Chwili
Werfleider
Naam :
GSM :
Dit formulier dient steeds bij de
werkvergunning te blijven !
besproken punten : OK, punten niet van toepassing : /
Vergunningssysteem
Maatregelen werkvergunning
Maatregelen vuurvergunning
Maatregelen betredingsvergunning
Maatregelen graafvergunning
Werken op hoogte
Stelling gekeurd en in orde
Werken vanuit hoogtewerker
Werken met ladder
Gevaarlijke stoffen of preparaten
Risico's chemische producten, gassen, stoom
Openen leidingen
Hijswerkzaamheden
Hijsmateriaal gekeurd
Opgeleid personeel
Tillen van lasten
Lasten correct aangeslagen
Noodvoorzieningen
Noodnummer 6300
Evacuatiesignaal
Verzamelplaats bij evacuatie
Nooddouche
Oogspoelfles / baden
Brandblusmiddelen
Uitgang / nooduitgang
Orde en netheid
Voldoende opgeruimd bij aanvang
Opruimen na de werken
Overige
( Wat kan er nog fout gaan ? Welke gevaren zie ik zelf ?
Welke bijkomende maatregelen neem ik zelf ? )
•
•
•
•
Werkomgeving
Voldoende ruimte ( interactie andere werken ! )
Verlichting in orde
Beschermingsmiddelen
Type, gebruik
Beschikbaarheid
Onthaal contractanten
Nie przed rozpoczęciem prac
Jest to własna ewaluacja miejsca pracy
Można uzyskać w miejscu rejestracji.
Pomyśl: Chodzi o twoje własne
bezpieczeństwo i zdrowie!
Mechanische risico's
Machines
Handgereedschap
Transportmiddelen
Naam + handtekening
Należy wypełnić w miejscu prac
Naam + handtekening
32
Wejście
Zgłoszenie
Maszyny elektryczne i przewody
Urządzenia z uszkodzonymi
przewodami powodują wielkie
niebezpieczeństwo elektryczne i
nie można z nich korzystać.
Maszyny elektryczne oraz
przewody winny być w
perfekcyjnym stanie.
Na każdym urządzeniu winna stać
nazwa firmy.
Przewody winny znajdować na ile
to możliwe z dala od przejść i
schodów.
Spróbuj wieszać przewody.
Onthaal contractanten
34
Podziały
Jeśli wykonujesz prace, które
mogą być niebezpieczne dla
innych jak na przykład prace
(de)montażowe, piaskowanie,
prace dźwigowe…) wówczas
strefy zagrożenia winny być
oddzielane. (np. taśmą
sygnalizującą lub barierkami)
Nowo wybudowane platformy,
rowy, wykopy … winny być
oddzielane stabilnym
instrumentem oddzielającym
(drewnianym lub metalowym).
Onthaal contractanten
35
Korzystanie z rusztowań
Na rusztowania można wchodzić
jedynie w przypadku posiadania
ważnej naklejki akceptacyjnej.
Żadna modyfikacja (nawet w
przypadku czasowego
przemieszczenia naklejki) nie może
być wykonana przez osoby
nieupoważnione.
Porządek i czystość także na
rusztowaniach!
Onthaal contractanten
36
Ochrona przed upadkami
• Podczas prac wykonywanych
od wysokości 2 m należy
stosować środki ochrony przed
upadkiem
• Najdogodniej stosować
zbiorowe środki ochrony. Jeśli
nie jest to możliwe należy nosić
szelki bezpieczeństwa.
• Na podnośniku noszenie i
mocowanie szelek
bezpieczeństwa jest
obowiązkowe.
Onthaal contractanten
37
Porządek i czystość
Po zakończonej pracy każdy
wykonawca winien uporządkować
swoje miejsce pracy i pozostawić je
zawsze i wszędzie czystym.
Po tym poznaje się prawdziwego
fachowca.
Onthaal contractanten
38
Plan
bezpieczeństwa
Plan bezpieczeństwa - piktogramy
Piktogramy
Przy KAŻDYM kontakcie produktu
ze skórą lub okiem należy
skorzystać z prysznica
bezpieczeństwa bądź prysznica
do przemywania oka.
prysznic
bezpieczeństwa
Zdobądź informację przed
rozpoczęciem pracy gdzie
znajduje się najbliższy prysznic
bezpieczeństwa.
prysznic do
przemywania oczu
Onthaal contractanten
40
Plan bezpieczeństwa – numer alarmowy
Jeśli wydarzy się
• wypadek,
• wybuch gazu,
• pożar,
• …
Dzwoń pod wewnętrzny numer
alarmowy
ALARMOWY
Numer ten znajduje się na każdym
aparacie telefonicznym.
6300
Można zadzwonić także z telefonu
komórkowego : 03/821.6300
Onthaal contractanten
41
Plan bezpieczeństwa - ewakuacja
Syrena : sgnał ciągły
Oznaczenie :
ewakuacja odnośnej zmiany
Przemieszczaj się PRZECIWNIE do
kierunku wiatru
Działania :
• zatrzymaj prace i stłum wszelki
ogień
• zamknij okna i drzwi
• udaj się na wskazane miejsce
plac zbiórki
zbiórki
Alarm testowy : w każdy pierwszy czwartek miesiąca
Onthaal contractanten
42
Plan bezpieczeństwa – Służba Medyczna
W przypadku małych skaleczeń /
pierwsza pomoc:
- Zawsze powinno być opatrzone
przez naszą Służbę Medyczną
znajdującą się nad wejściem B
- Lub zadzwoń do Służby
Medycznej 6289
Służba Medyczna
- Lub przez telefon komórkowy
03/821.6289
Onthaal contractanten
43
Mamy nadzieje, że powyższe instrukcje
zostały dobrze zrozumiane.
Należy zdać test, by otrzymać osobistą
kartę wejścia.
Odnośne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa można znaleźć w broszurze
odbioru, którą otrzymasz.
Już teraz życzymy sukcesów i bezpiecznej
pracy!

Podobne dokumenty