KARTA PRZEDMIOTU

Transkrypt

KARTA PRZEDMIOTU
KARTA PRZEDMIOTU
CECHA
PRZEDMIOTU
OPIS
INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE
Nazwa przedmiotu
INTERNA
Studia
pierwszego
stopnia
stacjonarne
Poziom realizacji
przedmiotu
Instytut Nauk o Zdrowiu
Jednostka realizująca
Pielęgniarstwo / II
Kierunek/rok
2
Punkty ECTS
Obowiązkowy
Rodzaj przedmiotu
Kierunkowy
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
2012 / 2013
Okres (rok
akademicki/semestr/semestr Rok II
Semestr III
y)
Typ zajęć/liczba godzin
Forma zajęć
Rok/
Liczba
2012/2013
godzin
semestr
II / III
20
Wykłady
Terminy i miejsce
odbywania zajęć
Samokształcenie
II / III
Forma zajęć
Wykłady
Miejsce realizacji
Sala wykładowa nr19
w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Płocku
Według indywidualnej
decyzji studenta
Samokształcenie
Język wykładowy
Koordynator
Prowadzący
Sposób i forma zaliczenia
10
Polski
Lek. spec. Andrzej Bielski
Forma
Nazwisko i imię
prowadzącego
Lek. spec. Andrzej Bielski
Wykłady
Samokształcenie
indywidualnie
Przedmiot
Interna
Wykłady
Zaliczenie z oceną .
Limit miejsc
w grupach
60
indywidualnie
Termin realizacji
Wg ustalonego
planu
indywidualnie
e-mail
[email protected]
Zaliczenie zleconych prac pisemnych przez
nauczyciela.
Student ma prawo do dwukrotnego zaliczenia przedmiotu
Samokształcenie
Określenie czy przedmiot
może być wielokrotnie
zaliczany
Skrócony opis kursu/ Cel
ogólny przedmiotu
CELE PRZEDMIOTU
Student:
C1 analizuje wiedzę na temat pacjentów z najczęściej występującymi
schorzeniami układów: krążenia, oddechowego, moczowego,
endokrynnego, pokarmowego, czerwono- i białokrwinkowego
oraz mięśniowo-stawowego.
Pełny opis kursu/ Cele
dydaktyczne wynikające z
realizacji przedmiotu
Student:
C1 posługuje się fachowym nazewnictwem z zakresu chorób
narządów wewnętrznych;
C2 omawia etiopatogenezę i obraz kliniczny chorób układów:
krążenia, oddechowego, moczowego, endokrynnego,
pokarmowego, czerwono- i białokrwinkowego oraz
mięśniowo-stawowego;
C3 wykazuje się znajomością podstawowych zasad leczenia
farmakologicznego;
C4 wykazuje się znajomością podstaw diagnostyki najczęściej
występujących schorzeń układów: krążenia, oddechowego,
moczowego, endokrynnego, pokarmowego, czerwono- i
białokrwinkowego oraz mięśniowo-stawowego.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Wiadomości z patologii, fizjologii, anatomii.
Wymagania wstępne
EFEKTY KSZTAŁCENIA
PRZEDMIOT
Student:
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się W1 posługuje się mianownictwem z zakresu interny;
W2 charakteryzuje etiopatogenezę, objawy, leczenie wybranych
- WIEDZA
chorób narządów wewnętrznych;
W3 opisuje metody i wyniki badań stosowane w wybranych
chorobach narządów wewnętrznych,
Student:
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się U1 analizuje etiopatogenezę, leczenie chorób układów: krążenia,
oddechowego, moczowego, endokrynnego, pokarmowego,
- UMIEJĘTNOŚCI
czerwono- i białokrwinkowego oraz mięśniowo-stawowego;
U2 analizuje metody i wyniki badań stosowane w wybranych
chorobach narządów wewnętrznych;
U3 analizuje symptomatologię chorób układów: krążenia,
oddechowego, moczowego, endokrynnego, pokarmowego,
czerwono- i białokrwinkowego oraz mięśniowo-stawowego.
Student:
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się P1 rzetelnie przygotowuje się do zajęć;
P2 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę z zakresu interny.
- POSTAWA
WYKŁADY
Student:
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się W1 opisuje etiopatogenezę, objawy, leczenie: choroby
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej
- WIEDZA
przełyku, przewlekłego zapalenie wątroby, marskości
wątroby, ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki,
nieswoistego zapalenia jelit, krwawienia z przewodu
pokarmowego;
W2 objaśnia metody i interpretację wyników badań w
schorzeniach przewodu pokarmowego;
W3 opisuje cukrzycę typu 1 i 2 jej symptomatologię,
diagnostykę, zasady leczenia insuliną i lekami doustnymi;
W4 opisuje schorzenia tarczycy jej symptomatologię,
diagnostykę,
zasady
leczenia
zachowawczego,
operacyjnego, izotopowego;
W5 charakteryzuje objawy schorzeń układu krążenia :choroby
wieńcowej( postaci przewlekłej i ostrego zespołu
wieńcowego),nagłego zatrzymania krążenia, zaburzenia
rytmu serca z szybką akcją komór, obrzęku płuc i wstrząsu
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się
- UMIEJĘTNOŚCI
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się
- POSTAWA
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się
- WIEDZA
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się
- UMIEJĘTNOŚCI
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia się
- POSTAWA
kardiologicznego, ostrego stanu niedociśnienia (omdlenia) i
nadciśnienia (przełom), przewlekłej niewydolności krążenia;
W6 rozpoznaje stany zagrożenia życia;
W7 objaśnia zasady postępowania w przypadku: nagłego
zatrzymania krążenia, w zespole MAS, obrzęku płuc,
omdleniu;
W8 opisuje symptomatologię i rozpoznawanie chorób układu
oddechowego,
moczowego,
czerwonokrwinkowego,
białokrwinkowego, tkanki łącznej.
Student :
U1 analizuje etiopatogenezę, objawy, leczenie chorób narządów
wewnętrznych;
U2 interpretuje wyniki badań stosowanych w schorzeniach
narządów wewnętrznych;
U3 ocenia objawy groźne dla życia;
U4 nakreśla zasady postępowania w stanach zagrażających
życiu człowieka.
Student:
P1 systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach;
P2 rzetelnie i dokładnie analizuje przekazywane treści.
SAMOKSZTAŁCENIE
Student:
W1 rozszerza wiedzę z zakresu interny wykorzystując
najnowsze publikacje.
Student:
U1 posiada umiejętność odnalezienia interesujących go treści z
dostępnych źródeł;
U2 potrafi ukierunkować samokształcenie z zakresu interny w
celu poszerzenia kompetencji zawodowych.
Student:
P1 wykazuje postawę aktywności i zaangażowania w
samodzielnym poszerzaniu wiedzy;
P2 reprezentuje twórcza postawę.
TREŚCI PROGRAMOWE
FORMA
ZAJEĆ
TEMAT
LICZBA
GODZI
N
SUMA
GODZIN
WYKŁADY
1. Choroby układu pokarmowego:
-wrzodowa żołądka i dwunastnicy (etiopatogeneza,
objawy, leczenie),
-choroba refluksowa przełyku,
-przewlekłe zapalenie wątroby,
-marskość wątroby,
-ostre i przewlekłe zapalenie trzustki,
-nieswoiste zapalenie jelit,
-krwawienie z przewodu pokarmowego.
2. Metody i interpretacja wyników badań stosowanych w
schorzeniach przewodu pokarmowego.
3. Cukrzyca typu 1 i 2 – symptomatologia, diagnostyka,
zasady leczenia insuliną i lekami doustnymi, kryteria
wyrównania, rola pielęgniarki w realizacji leczenia
i edukacji pacjenta.
4. Schorzenia tarczycy – choroba Graves-Basedova
– symptologia, diagnostyka i leczenie (zachowawcze,
2
20
1
2
2
operacyjne, izotopowe – radiojod). Niedoczynność
tarczycy – symptomatologia, diagnostyka, leczenie.
5. Funkcja układu krążenia i mechanizmy kompensacyjne.
Objawy chorób układu krążenia, ocena objawów groźnych
dla życia:
-choroba wieńcowa: postacie przewlekłe, ostre zespoły
wieńcowe,
-nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, rozpoznanie,
postępowanie resuscytacyjne,
-zaburzenia rytmu serca z szybką akcją komór – ocena
zagrożenia życia i postępowanie w zespole MAS.
-obrzęk płuc i wstrząs kardiologiczny – przyczyny,
objawy, zasady postępowania, rozpoznanie, zasady
pierwszej pomocy.
-ostre stany niedociśnienia (omdlenia) i nadciśnienia
(przełom) – rozpoznanie, zasady postępowania.
-przewlekła niewydolność krążenia.
6. Symptomatologia i rozpoznawanie chorób układu
oddechowego:
-przewlekła choroba obturacyjna płuc, astma oskrzelowa,
-zapalenie płuc, gruźlica płuc,
-choroby opłucnej, rak płuc,
-niewydolność oddechowa, zatorowość płucna.
7. Schorzenia reumatoidalne:
-reumatoidalne zapalenie stawów,
-zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i
reaktywne zapalenie stawów,
-choroba zwyrodnieniowa stawów.
8. Osteoporoza.
9.Układowe choroby tkanki łącznej (kolagenozy).
Reumatyzm tkanek miękkich.
10.Choroby układu czerwonokrwinkowego
– niedokrwistości.
11.Choroby układu białokrwinkowego – leuko- i limfocytozy
odczynowe, limfo- i mieloproliferacje.
12.Symptomatologia i rozpoznawanie chorób układu
moczowego:
-infekcje dróg moczowych,
-przewlekła niewydolność nerek,
-ostra niewydolność nerek.
1.
Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca i sposoby
SAMOKSZT
ich eliminowania.
AŁCENIE
2. Badania specjalistyczne w kardiologii.
3. Objawy chorób układu krążenia.
4. Metody leczenia choroby niedokrwiennej serca.
5. Leczenie dietetyczne i odbarczające w chorobach
przewodu pokarmowego.
6. Badania endoskopowe w gastroenterologii.
7. Objawy chorób przewodu pokarmowego
8. Badania specjalistyczne w chorobach krwi
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1.Wykład
Rodzaj narzędzi
2.Pokaz
dydaktycznych
3.Analiza przypadku.
SPOSOBY OCENY
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
10
Zaliczenie z oceną .
Zaliczenie prac pisemnych zleconych przez nauczyciela
Wykłady
Samokształcenie
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
20
• Wykłady
Godziny pracy
studenta w uczelni
• Samokształcenia
przewidziane
planem zajęć
• Razem
przedmiotu
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
10
30
2
LITERATURA
Kokot F.: Choroby wewnętrzne. Warszawa 2000.
Pawelski S., Maj S.: Normy i kliniczna interpretacja badań
diagnostycznych w medycynie wewnętrznej.
Rutkowski B.(red.): Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej.
Gdańsk 1998.
Shafer N. K. i wsp.: Pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych
i chirurgicznych. Warszawa 1978.
Szewieczek J. (red,): Ćwiczenia z chorób wewnętrznych i
pielęgniarstwa internistycznego. Katowice 1999.
Beegemann H.: Hematologia praktyczna.
Gabrylewicz A.: Gastroenterologia w praktyce. Warszawa
2001.
Hruby Z. : Nefrologia praktyczna. Warszawa 2001.
Hunt P., Sendell B.: Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi
zaburzeniami fizjologicznymi. Warszawa 1990.
Kamińska Pakuła M..: Ostre stany zagrożenia życia w
chorobach wewnętrznych. Warszawa 1986.
Motyka M.: Pielęgnowanie a pomoc psychiczna w chorobie.
Warszawa 1999.
Niemirowska-Mikulska H.: Pielęgniarstwo w chorobach płuc.
Warszawa 1994.
Rowińska-ZakrzewskaE.: Gruźlica i choroby płuc.
Widomska-Czekajska T.(red.): Opieka ambulatoryjna w
chorobach układu krążenia. Warszawa
Widomska-Czekajska T.: Przewodnik encyklopedyczny dla
pielęgniarek. Warszawa 1996.
Widomska-Czewkajska
T.:
Ambulatoryjna
opieka
kardiologiczna. Warszawa 1994.
Wilson V.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. Warszawa 1988.
Zimmermann-Górska I.: Choroby reumatyczne – podręcznik
dla studentów medycyny. Warszawa