Zobowiązania z tytułu kaucji

Transkrypt

Zobowiązania z tytułu kaucji
Zobowiązania z tytułu kaucji
Wpisany przez Paweł Sałdyka
W jakiej pozycji w bilansie należy prezentować te zobowiązania?
Pytanie
Po wygraniu przetargu na remont drogi, zgodnie z zapisami umowy, udzieliliśmy
zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gotówce w kwocie 5.000 zł.
20% tej kwoty zostanie nam zwrócone po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.
Natomiast 80% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu
gwarancji, który wynosi 5 lat. W której pozycji bilansu należy ująć tego rodzaju należność? Czy
jest to należność długoterminowa, będąca składnikiem aktywów trwałych?
Odpowiedź
Kaucja stanowi długoterminowe należności podlegające prezentacji w aktywach bilansu.
Pobrana przez bank kaucja stanowi dla jednostki należność, w związku z tym można ją ująć
jako pozostałe rozrachunki na koncie 240.
1/3
Zobowiązania z tytułu kaucji
Wpisany przez Paweł Sałdyka
Nierozliczona na dzień bilansowy kaucja podlega prezentacji w aktywach bilansu w pozycji:
- A.III.1 lub 2 - „Należności długoterminowe", gdy podlega rozliczeniu w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- B.II.2. lit. c - „Inne należności krótkoterminowe", gdy podlega rozliczeniu w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego.
W praktyce występuje również podejście, zgodnie z którym kaucje zabezpieczające należyte
wykonania robót budowlano-montażowych wykazuje się w pozycji zobowiązań
krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, w przypadku bowiem konieczności usunięcia przez
inwestora ewentualnych wad na własny koszt, kaucja gwarancyjna zostanie potrącona celem
ich sfinansowania.
Prezentacja tego rodzaju jest, moim zdaniem, nieprawidłowa, ponieważ należność w postaci
kaucji nie powstała na skutek świadczenia usługi bądź zrealizowania dostawy przez
wykonawcę, a w wyniku przekazania środków pieniężnych tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania. Ujęcie tego typu wielkości w pozycji należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i
usług doprowadziłoby do wykazania należności z tytułu usługi, która na tym etapie nie była
świadczona przez wykonawcę, a w przyszłości świadczona być może przez inny podmiot, który
dokona napraw, ewentualnych wad.
Reasumując, w omawianym przypadku wpłacona kaucja podlega prezentacji w bilansie w
aktywach w pozycji A.III.1 lub 2 - „Należności długoterminowe".
2/3
Zobowiązania z tytułu kaucji
Wpisany przez Paweł Sałdyka
Podstawa prawna: załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
3/3