NieÓk nr 9 - Publiczne Gimnazjum w Płoniawach

Komentarze

Transkrypt

NieÓk nr 9 - Publiczne Gimnazjum w Płoniawach
NieÓk
GAZETKA SZKOLNA
GIMNAZJUM
IM. ARKADIUSZA GOŁASIA
W PŁONIAWACH-BRAMURZE
WAŻNE
TEMATY:

2013,
Wspominamy
naszych zmarłych

Klubu Wolontariusza
Techniki mnemotechniczne,
czyli sposób
na słówka

9
Anoreksja
W TYM
NUMERZE:
Forum Bezpieczeństwa
2
Wywiad z Wój- 3-4
tem Gminy
Płoniawy
Dzień Nauczyciela
5
Fotorelacje
sportowe
910
Kto wygrał rower?
11
XIII Dzień Papieski
13
English corner
16
P A Ź D Z I E R N I K / L I S T O P A D
Dzień Wszystkich Świętych
Warto pomagać, czyli o
działaniach

N R
W Dzień Wszystkich Świętych wspominamy naszych bliskich
i żałujemy, że nie ma ich już z nami.
Wielu ludziom święto Wszystkich
Świętych kojarzy się ze smutkiem,
a przecież już sama nazwa „święto”
wskazuje, że ten dzień powinien być
dniem radosnym. Powinniśmy świętować – cieszyć się, radować. Ewangelia uczy nas, że po śmierci czeka nas
znacznie większe szczęście w Niebie
niż tu na Ziemi. Obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, czyli
wszystkich zbawionych – nie tylko
tych wyniesionych na ołtarze, ale też
zwykłych ludzi, wśród których są nasi bliscy. 1 listopada odwiedzamy
groby, zostawiamy na nich wieńce
i zapalone znicze, żeby pokazać
naszym najbliższym, że o nich pamiętamy.
Tekst: Aleksandra Zabielska
STR.
2
FORUM BEZPIECZEOSTWA
12 października uczniowie
z naszego gimnazjum wybrali się
na Obywatelskie Forum Bezpieczeostwa organizowane w ramach programu Razem Bezpieczniej. Spotkanie odbyło się w Warszawie na terenie Kompleksu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa
(Pepsi Arena), więc była to wspa-
niała okazja, by nasi szkolni Legioniści zobaczyli, w jakim miejscu odbywają się mecze ich ulubionej drużyny. Sobotnie forum było to pierwsze
tego rodzaju ogólnopolskie przedsięwzięcie, mające na celu integrację i mobilizację środowisk wspólnego działania obywateli i porządku
publicznego. Na początku wystąpiła
grupa PaT (,,Profilaktyka a Ty’’), która bardzo poruszająco przedstawiła
problem uzależnieo. Wszyscy byli
zachwyceni programem, jaki zaprezentowali. Młodzież ta odegrała
przedstawienie pt. „Twój sekret”.
Potem odbyły się debaty
na temat bezpieczeostwa i inne pokazy. Po forum uczniowie przejechali do Muzeum Niepodległości, by
jak co roku wziąd udział w warsztatach krasomówczych.
Tekst: Patrycja Krajewska
Nasza młodzież na stadionie Legii Warszawa
NIEÓK
Spotkanie z p. Mariuszem Sokołowskim - rzecznikiem prasowym Komendanta
Głównego Policji.
STR.
2013,
NR
9
WYWIAD
MIESIĄCA
W tym numerze prezentujemy wywiad z Wójtem Gminy
Płoniawy-Bramura – Panem Włodzimierzem Załęskim.
Dzieo dobry!
Nazywamy się Magdalena Sztankiewicz i Sylwia Gutowska. Jesteśmy redaktorkami szkolnej
gazetki i chciałybyśmy przeprowadzid z Panem wywiad.
Dzieo dobry! Udzielę go z przyjemnością.
1. Wójt gminy to funkcja zaszczytna, ale i zobowiązująca. To
stanowisko jest dla Pana dużym
obciążeniem? A może wyzwaniem?
Jedno i drugie. Obciążenie jest
duże, obowiązków jest dużo i
wyzwanie też jest niemałe. Trzeba się temu poświęcid, oczywiście jest też sztab pracowników,
jednak należy to wszystko nadzorowad.
2. Czym zajmował się Pan, zanim
został wójtem naszej gminy?
Zanim zostałem wójtem byłem
kierownikiem biura powiatowego ARiMR w Makowie Mazowieckim. Nadzorowałem rejestracją
zwierząt, płatnościami obszarowymi, także cały czas miałem do
czynienia z ludźmi oraz kierowaniem jednostką.
3. Co udało się Panu osiągnąd,
odkąd objął Pan stanowisko
wójta, jakie osiągnięcia uważa
Pan za najważniejsze?
Osiągnięd pod wzglądem inwestycyjnym jest bardzo dużo,
przede wszystkim wspólnie z
Gminą Krasne wybudowaliśmy
oczyszczalnię ścieków w Kalinowcu, wybudowaliśmy prawie
14 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad 303 łączy, dodatkowo zostały gruntownie wyremontowane dwie hydrofornie –
jedna w Szlasach, druga w Jaciążku. Całośd kosztów inwestycji po naszej stronie to ponad
12 mln. złotych. Udało się wybudowad mieszkaocom 200
przydomowych
oczyszczalni
ścieków. Dodatkowo udało się
wyremontowad remizę, nasz
Ośrodek Kultury, który już istnieje. W tej chwili budowana
jest sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Krasiocu, będzie
ona oddana w przyszłym roku
szkolnym. Dodatkowo w tym i
poprzednim roku 13-15 kilometrów dróg zostało utwardzonych. Uważam, że przez te trzy
lata udało się osiągnąd całkiem
dużo.
4. Jakie szanse stoją obecnie
przed
Gminą
PłoniawyBramura i jak można je wykorzystad?
Wszystko zależy od finansów.
Jeżeli będą dochody, to do zrobienia jest jeszcze dużo. Dużą
szansą dla naszej gminy jest
Pan Włodzimierz Załęski– Wójt Gminy PłoniawyBramura.
PROW na lata 2014-2020, gdzie
na dzieo dzisiejszy jeszcze trudno
powiedzied, jaki będzie podział
środków, ale chcemy dokooczyd
kanalizacje, czyli skanalizowad
Płoniawy- Jaciążek, zrobid wodociągi w Zawadach Dworskich, Zawadach Hucie, na Gołoniwach,
Popielarce, Zaciszach. Zależy
nam, żeby 100% gminy było zwodociągowanej, no i oczywiście
cały czas chcemy poprawiad stan
dróg. Takie priorytety są nam
najbliższe, a przede wszystkim
chcielibyśmy wyremontowad budynek gminy, bo wasze szkoły są
ładne, a nasz budynek troszkę tak
odstaje od wszystkiego.
5. Z jakimi problemami mieszkaoców gminy spotyka się Pan
najczęściej?
Z bardzo różnymi, począwszy od
warunków bytowych, gdzie są
problemy z mieszkaniem (nie
wiem, czy trzeba o tym pisad, ale
jest tak, że mieszkaocy nie mają
za co zapłacid za wodę, za ścieki
no i przeważnie przychodzą do
nas). Problemem są dojazdy do
niektórych miejscowości, aczkolwiek jak już mówiłem 15 kilome-
3
STR.
4
Uczcie się przede
wszystkim języków
i inwestujcie
w siebie, bo warto.
trów dróg będzie zrobionych. Jest też problem
śmieciowy, ponieważ ceny za śmieci są wysokie,
lecz to nie my je ustalaliśmy, ale wymusił je przetarg. Dużo problemów
typowo rodzinnych rozwiązuje też Pani Jadwiga
Krukowska,
kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Potem będzie Wam
tylko lepiej, łatwiej
i przyjemniej.
6. Jakie jest Pana marzenie jako Wójta Gminy
Płoniawy ?
(W. Załęski)
Muszę pochwalić
różne akcje
podejmujecie.
A przede wszystkim
muszę pogratulować
osiągnięć w sporcie
i innych dziedzinach.
(W. Załęski)
NIEÓK
- Tak, bardzo. :)
8. Jak wspomina Pan swoje szkolne lata?
Jakie jest moje marzenie?
Żeby nam się wszystkim
dobrze żyło, a przede
wszystkim tanio. Żeby
wszystkie media były dla
każdego dostępne i w
przyzwoitej cenie, czyli
żeby nie było narzekao,
że jest droga woda, drogie ścieki i śmieci, ale kiedy to marzenie się spełni,
to ja nie wiem…
Ojej... Moje szkolne lata to
były lata 80., czyli Szkoła
Podstawowa w Chodkowie. Tam skooczyłem 8
klas, było nas 21 osób w
klasie i wspominam ten
czas bardzo mile. Co prawda sala gimnastyczna i łazienka była na zewnątrz,
jednak nie przeszkadzało
nam to. Do dziś mam kontakt z kolegami i koleżankami ze szkoły :)
7. Jak Pan ocenia zaangażowanie młodzieży gimnazjum na rzecz społeczności lokalnej?
9. Co lubił Pan w szkole, a
czego nie, kiedy był Pan
uczniem?
wolontariatu i inne
działania, jakie
A przede wszystkim muszę
pogratulowad osiągnięd w
sporcie i innych dziedzinach. Natomiast z Panią
Dyrektor jak i Panem Dyrektorem współpracuje się
bardzo dobrze. Myślę, że
Wy też z Pani Dyrektor jesteście zadowoleni.:)
Oceniam bardzo dobrze.
Widad Wasze zaangażowanie we wszystkie uroczystości, czy tu w Płoniawach czy w Krasiocu. Muszę pochwalid różne akcje
wolontariatu i inne działania, jakie podejmujecie.
No, szczerze nie przepadałem za muzyką, jednak lubiłem historię, geografię,
matematykę, polski już tak
trochę mniej. A jakim byłem uczniem? Hmm… takim z paskiem. :)
10. Kim Pan chciał byd,
będąc dzieckiem ?
Pilotem :)
11. Pana hobby?
Lubię sport. Jednak biernie, a nie czynnie, czyli
kibicuję polskim piłkarzom
i siatkarzom oraz oglądam
sporty zimowe np. skoki
narciarskie.
12. Co chciałby Pan powiedzied jeszcze naszym
czytelnikom,
zwłaszcza
młodzieży?
Żebyście się uczyli, uczyli
i jeszcze raz uczyli, bo to
zaprocentuje w przyszłości. Uczcie się przede
wszystkim języków i inwestujcie w siebie, bo warto.
Potem będzie Wam tylko
lepiej, łatwiej i przyjemniej. Nie róbcie sobie zaległości, ponieważ później
ciężko jest je nadrobid.
I postarajcie się, aby te
wyniki na egzaminie były
maksymalne.
Bardzo dziękujemy za
udzielenie wywiadu. Było
nam niezmiernie miło
przeprowadzid z Panem
rozmowę.
Mnie również. :)
- Do widzenia. :)
- Do widzenia. :)
Wywiad zredagowały:
M. Sztankiewicz i S. Gutowska
2013,
NR
9
STR.
Dzień Nauczyciela
11 października 2013 r. w naszej szkole
obchodziliśmy Dzieo Edukacji Narodowej - święto Nauczycieli, pracowników obsługi i wszystkich tych, którzy szkołę prowadzą i nadzorują.
Nauczyciele otrzymali od uczniów piękne życzenia wraz z kwiatami, jako wyraz wdzięczności za
trud włożony w kształtowanie serc i umysłów
wszystkich uczniów. Bo nie łatwo przecież byd
nauczycielem. Codzienne zmagania i trudności
nieraz przyprawiały naszych nauczycieli o zawrót głowy. W tym dniu nie tylko Nauczyciele
obchodzili swoje święto, ale także Pierwszoklasiści, którzy ślubowali przed całą szkołą, że będą
pilnie wypełniad swoje obowiązki. Przez ślubowanie złożyli dowód przynależności do społeczności naszej szkoły. To właśnie pierwszoklasiści
przedstawili przed całą szkołą sztukę pt.
,,Dulskim byd”. Trzeba przyznad, że wyszło im to
znakomicie. :) Cóż więcej dodad. Zostało mi tylko życzyd jeszcze raz wszystkim Nauczycielom
dużo zdrowia i cierpliwości, a naszym nowym
uczniom, by lubili tę szkołę tak, jak pozostali
uczniowie i by czuli się w niej bardzo, bardzo
dobrze.
Podczas wręczania nagród. Nagrodę z rąk
pani Dyrektor odbiera p. M. Gos.
Tekst: Patrycja Krajewska
Ślubujemy! Na zdjęciu przedstawiciele klasy I.
Uczniowie, którzy wystąpili w przedstawieniu:)
5
STR.
6
„Dawad samego siebie to więcej, niż tylko dawad.”
Matka Teresa z Kalkuty
W naszej szkole wolontariat działa od kilku lat. Już drugi rok
p. Anna Pawłowska oraz p. Małgorzata Gadomska kontrolują jego
pracę. Do Klubu Wolontariusza
należy 60 uczniów (w tym 30 ze
Szkoły Podstawowej). Nowy rok
szkolny wolontariat rozpoczął
od sprzedaży kanapek w szkole
oraz pobliskich placówkach.
tariuszem, gdyż w ten sposób rozwijamy swoje zainteresowania,
kształtujemy postawy prospołeczne, uwrażliwiamy się na cierpienie,
samotnośd i potrzeby innych oraz
zawieramy
nowe
przyjaźnie.
„Przestaomy nareszcie kręcid się
wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym!"
(Mikołaj Gogol)
Tekst: Marta Pawłowska
Sprzątanie grobów
Na zdjęciu wolontariuszki z opiekunem Klubu Wolontariusza
p. Anną Pawłowską.
Zachęcamy także do angażowania się w inne akcje wolontariatu,
np.: do zbiórki plastikowych korków, pomocy koleżeoskiej dla słabszych uczniów w nauce czy przygotowywania różnego typu dekoracji.
Klub Wolontariusza również
ściśle współpracuje z pobliskimi
instytucjami takimi jak: Ośrodek
Pomocy Społecznej, Urząd Gminy
czy Gminna Biblioteka Publiczna.
Naprawdę warto zostad wolon-
NIEÓK
Członkowie szkolnego
Klubu Wolontariusza
podobnie jak w latach
ubiegłych zatroszczyli
się przed Świętem
Zmarłych o mogiły na
cmentarzu parafialnym w PłoniawachBramurze.
Do akcji sprzątania
zaniedbanych grobów
włączyli się uczniowie
klas: III a, III c i II bdziewczęta. Łącznie
posprzątano aż 30
grobów.
Tekst i zdjęcia: Klaudia Ruszkowska
2013,
NR
9
STR.
Na zdjęciu wyraźnie widad efekty ich pracy.
Dziewczynki z II b pracowały bardzo solidnie.
Samorząd Uczniowski nie zapomniał również o zapaleniu zniczy przed 1 listopada na mogile Powstaoców Styczniowych w podoskim lesie. Miejsce to
uporządkowały uczennice kl. III a (Katarzyna Szewczak, Natalia Michalska i Olga Borysowicz). Przypomnijmy, że dziewczynki również w ubiegłym roku
brały udział w Akcji Sprzątania Grobów i Miejsc
Pamięci, są także autorkami dwóch fotoreportaży
o Powstaniu Styczniowym, w którym opisały pomniki oraz uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe w Gminie Płoniawy-Bramura.
7
STR.
8
Zanim coś osiągniesz,
musisz czegoś od siebie
oczekiwać.
(Michael Jordan)
BIEG PO ZWYCIĘSTWO
8 października w naszej szkole odbyły się zawody
w biegach o Puchar Pani Dyrektor. Tego dnia pogoda była
rewelacyjna, idealna do tego
rodzaju imprez sportowych.
W biegach wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców ze
wszystkich klas. Każdy z biegaczy wykazał się super formą oraz zawziętością.
Całemu wydarzeniu
towarzyszyliśmy my, kibice,
którzy wielkimi oklaskami dopingowaliśmy nie tylko drużyny ze swoich klas, ale wszystkich uczestników.
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła klasa pierwsza. W drużynie były: Roksana
Biedrzycka, Marysia Napiórkowska, Oliwia Pielach, Na-
talia Rozicka, Justyna Kruszewska. Dziewczyny pokazały nam, że pomimo tego iż są
najmłodsze, to potrafią walczyd do samego kooca! Brawa dla nich!! Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajęli chłopcy z klasy III A. Była
to zacięta walka, gdyż dzielnie biegli tylko we trzech. Byli
to: Szymon Osiecki, Gabryś
Koprowski i Dawid Kruszewski. Jesteśmy z nich dumni!
Oczywiście wszystkim bardzo
gratulujemy zajętych miejsc!
Puchary za pierwsze
miejsca zostały wręczone na
akademii z okazji Dnia Nauczyciela.
Tekst: Olga Borysowicz
Motywacja
do wygranej jest ważna,
ale motywacja do
przygotowania się jest
niezbędna.
Na starcie.
(Joe Paterno)))
U dołu kl. I tuż przed biegiem:)
Czy Dawid prześcignie
Przemka?
NIEÓK
2013,
NR
STR.
9
Fotorelacja z różnych wydarzeo sportowych
W poprzednim numerze pisaliśmy o zawodach w piłkę nożną chłopców w Makowie Mazowieckim.
Obiecaliśmy krótką fotorelację z tego wyjazdu i dotrzymujemy słowa:)
W takcie meczu z drużyną z Różana.
26 września w Makowie Mazowieckim odbyły
się również zawody w piłkę nożną dziewcząt.
Niestety szczęście naszym piłkarkom nie dopisało i nie zdołały wyjśd z grupy. Zajęły V miejsce.
Wyniki poszczególnych meczów:
Płoniawy:Krasnosielc (0:0)
Płoniawy: Maków (0:0)
Płoniawy:Gąsewo (2:0)
Skład drużyny:
Katarzyna Damięcka, Laura Sierbioska, Marta
Pawłowska, Sylwia Rozicka, Klaudia Ciok, Roksana Biedrzycka, Joanna Zakrzewska, Katarzyna Szewczak, Patrycja Gromelska i Natalia Michalska .
Nasi zawodnicy podczas treningu.
Tekst: Katarzyna Szewczak
Podczas rozgrzewki i tuż po meczu.
9
STR.
10
Biegi w Krasnosielcu i Ostrołęce
Pamiątkowe zdjęcie z zawodów powiatowych,
które odbyły się w Krasnosielcu.
Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej :)
Międzypowiatowe biegi przełajowe odbyły się
26.10.2013 r. w Ostrołęce. Awans do zawodów uzyskały pierwsze dwunastki z każdego rocznika z biegów powiatowych.
Udział w zawodach z naszej szkoły wzięli:
1. Marysia Napiórkowska
2. Roksana Biedrzycka
3. Dawid Olędzki
4. Paweł Rąbalski
5. Marta Napiórkowska
Roksana w Ostrołęce zajęła III miejsce. Brawo!
6. Hubert Dąbrowski
7. Joanna Zakrzewska
Uczniowie wykazali się wielką wytrwałością. Nawet
przy bardzo wysokim poziomie każdy starał się pobiec
jak najlepiej. Największy doping zawodnikom dała
p. Katarzyna Pochoda, która zabrała uczniów na te
właśnie zawody. Burza emocji i stresu nie opuszczała
zawodników. Myślę, że uczestnicy powinni byd zadowoleni z siebie, gdyż sam awans do zawodów wojewódzkich był już wielką pochwałą dla każdego.
Tekst: Roksana Biedrzycka
NIEÓK
2013,
NR
9
STR.
Wielki konkurs „Tygodnika Ostrołęckiego” i Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce ROZSTRZYGNIĘTY!!!
Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze przystąpiła po raz
kolejny do wielkiego konkursu
„Tygodnika Ostrołęckiego” i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tematem konkursu było bezpieczeostwo w ruchu drogowym
31 listopada 2013 r. uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej gościli p. Mirosława Augustyniaka – dyrektora WORD w Ostrołęce. Uczniowie jak zawsze zgromadzili
pokaźną liczbę kuponów, kandydatów było wielu, jednak wygranym
mógł zostad tylko jeden z nich. Ten kto
oddawał los, musiał najpierw na kuponie
dokooczyd zdanie: ,,Przestrzegam przepisów ruchu drogowego, bo …”.
Po zebraniu wszystkich kuponów nastąpiło losowanie. Tym razem szczęście dopisało uczennicy z klasy VI
Zuzannie Borysowicz, pomimo tego
że p. Augustyniak miał problemy z
odczytaniem jej pisma, po wielu próbach udało się i otrzymała ona nagrodę główną - rower. ,,Przestrzegam
przepisów ruchu drogowego, bo chcę
byd bezpieczna”- właśnie tak uzupełniła kupon Zuzia.
Z całego serca jej gratulujemy!! Pozostali uczestnicy otrzymali
nagrody pocieszenia: zestawy rowerzysty oraz opaski odblaskowe.
Tekst: Olga Borysowicz
Nazwiska osób nagrodzonych:
Zuzanna Borysowicz – rower
Mateusz Rogulski – zestaw rowerzysty
Jakub Regulski – zestaw rowerzysty
Jakub Ciok – zestaw rowerzysty
Alicja Szewczak – zestaw rowerzysty
Wiktoria Matłach – zestaw rowerzysty
Pamiątkowe zdjęcia z p. Mirosławem Augustyniakiem.
11
STR.
12
Lęk przed utyciem, czyli słów kilka o anoreksji
Anoreksja –
inaczej
jadłowstręt
psychiczny
objawia się
lękiem przed
utyciem.
Stałym,
panicznym
strachem przed
zapełnieniem
brzucha.
Która z dziewczyn nie chciałaby wyglądad jak modelka? Każda, nawet ta, która
już wie na pewno, że nie będzie modelką,
chce mied zgrabną i szczupłą sylwetkę. Nastolatki wczytują się w przepisy diety cud
w kolorowych czasopismach, ale jeśli naprawdę postanawiają się odchudzid, robią
to w najprostszy sposób – po prostu ograniczają jedzenie. I tak
to się zaczyna...
Anoreksja zaczyna
się bardzo niewinnie.
Dziewczyna (na ogół
ten problem dotyczy
dziewczyn, chod nie
zawsze)
zmniejsza
porcje posiłków, je
tylko do godziny 18 lub całkiem rezygnuje
z kolacji…, ze śniadania… Rezygnuje ze słodyczy, a później decyduje, że zostanie wegetarianką. Dwiczy intensywnie (najczęściej
z płytą ulubionej trenerki) 5-6 razy w tygodniu, w koocu przestaje jeśd pieczywo, kasze i inne przetwory mączne, bo mają oczywiście za dużo węglowodanów. Je po prostu coraz mniej i coraz rzadziej. I stale się
waży, i stale się przegląda i ciągle uważa, że
przed obiadem jest szczuplejsza o 2 kg niż
po nim.
W okresie dojrzewania, gdy zapotrzebowanie organizmu na wszystko jest
ogromne, głodzenie się daje natychmiastowy efekt. Bardzo szybko można stad się
okazowym wieszakiem, tyle że taki „patyk”
przestaje się normalnie rozwijad i funkcjonowad. Kiedy odpowiednio do wieku
i wzrostu waga zmniejszy się o 1/3, przestają funkcjonowad jajniki, zostaje zaburzony
cykl miesiączkowy. Po prostu miesiączka
ustaje albo wcale się nie pojawia. Chudzina
jest stale zmęczona, osowiała, wyczerpana,
i co gorsza niestety na ogół już uzależniona.
Tak, tak! Anorektyczki – chod wycieoczone
z głodu – nie mogą przestad się odchudzad.
Anoreksja – inaczej jadłowstręt psychiczny
NIEÓK
objawia się lękiem przed utyciem. Stałym,
panicznym strachem przed zapełnieniem
brzucha. Cierpiące na tę chorobę osoby
nieustannie planują, jak poukładad sobie
dzieo, by nie zjeśd tego i owego. Nie mogą
też przejśd obojętnie przy lustrze, nie oglądając się w nim i nie sprawdzając stanu
swego np. brzucha.
Ile wystających żeber można policzyd, czy biust już
zanikł (bo to przecież też dodatkowe
kilogramy, więc trzeba
się ich pozbyd) i czy
kości bioder wreszcie
stały się widoczne
przez bluzkę. Te
wszystkie przykłady są dla nas normalnych
śmieszne, ale to jest ogromny problem
osób dotkniętych tą chorobą, mający swoje podłoże w psychice. Chore robią wszystko, by pozbyd się jedzenia. Swoje drugie
śniadanie do szkoły wyrzucają w drodze
do autobusu lub w szkolnej toalecie. I właśnie – Drodzy Czytelnicy – w ubiegłym
roku w naszej szkole zaobserwowaliśmy
coś niepokojącego. Któraś z uczennic gimnazjum codziennie w damskiej toalecie
wyrzucała do kosza swoje drugie śniadanie. Nikt nie wie, co to była za dziewczyna,
ponieważ robiła to bardzo dyskretnie, ale
wiemy jedno – miała zapewne duży problem, z którym sama nie dawała sobie rady. Jednak jeśli ktoś zauważy podobne
zachowania, niech poinformuje o tym właściwe osoby. W naszej szkole mamy świetną panią psycholog, która wysłucha każdego i postara się pomóc. Wystarczy tylko
chcied sobie pomóc .
Najczęściej dziewczyny wyciągnięte
z anoreksji momentalnie wpadają w bulimię, o której już w następnym numerze.
Tekst opracowała: Emilia Chmielewska
2013,
NR
9
STR.
13
XIII Dzień Papieski
13 października obchodziliśmy XIII Dzieo Papieski. Tegoroczne hasło brzmiało:
„Jan Paweł II - Papież Dialogu”. Jak co roku obchodom Dnia Papieskiego w całej Polsce towarzyszyły Msze Święte, nabożeostwa, koncerty oraz różne wydarzenia kulturalne i sportowe. W naszym numerze specjalnie z tej okazji krzyżówka o Janie Pawle II.
Hasło krzyżówki:__________________________
Jan Paweł II powiedział:
1. Ile pielgrzymek odbył Jan Paweł II do Polski?
2. Imię matki Karola Wojtyły.
3. ,, Niech zstąpi duch Twój i odnowi ... ziemi! Tej ziemi."
4. Miejsce śmierci Jana Pawła II.
5. Nazwisko matki chrzestnej Karola Wojtyły.
6. Tak mówiono na Karola Wojtyłę, kiedy był mały.
7. ,, ... i odpowiedzialnośd" - jedno z dzieł papieża.
8. Miesiąc, w którym urodził się Jan Paweł II .
„Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita
wciąż na nowo, projektem, który
nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze
otwarta."
„Dzisiaj jesteście małym płomykiem,
ale dzięki łasce Bożej możecie się
stad płonącą pochodnią, niosącą
światło Ewangelii i ciepło waszej
wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.”
„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro
niepewne…. Tylko dziś jest twoje.”
Tekst i wybór cytatów: Patrycja Gromelska
Krzyżówkę przygotowała: Magdalena
Chodkowska
Tegoroczny Dzieo Papieski zbiegł się w czasie z 35. rocznicą wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
STR.
14
Zaczęły się kartkówki ze słówek, a Ty masz już dośd?
Opanuj sytuację, znajdź system i ucz się spontanicznie.
Słówka z języka obcego mają to do siebie, że można się ich uczyd spontanicznie, przy wielu okazjach, niekoniecznie siedząc
przy biurku, ale też w drodze na basen, na spacerze lub podczas sprzątania pokoju. Ważne, aby obrad sobie jakiś sposób,
system, no i oczywiście chcied się nauczyd. Oto kilka propozycji:
Fiszki, karteczki
Naklejki dookoła
Sposób na topie. Kupujesz bloczek z kartkami
Sposób stary jak świat, ale sprawdzony. Nad
i zapisujesz na jednej stronie słówko po angiel-
biurkiem, przy monitorze, tak, żebyś rozwią-
sku, a na drugiej jego polski odpowiednik. Mo-
zując zadania z matmy, zerknął czasem mimo
żesz pogrupować karteczki kolorystycznie,
woli na słówko. Raz, drugi, trzeci i... już jest
np. na czerwonych zapisuj tylko rzeczowniki,
w głowie.
na zielonych słówka związane ze sportem.
Programy komputerowe
Oczywiście nie rozstajesz się z fiszkami.
Zazwyczaj uczniowie chwalą sobie ten rodzaj nauki.
Jest skuteczny, pod warunkiem, że Twoja myszka nie
powędruje na WWW
Wielokrotne zapisywanie słówka
Robota głupiego? Nieprawda. Zapisujesz słówka po dziesiątki
Słówka w zdaniu
razy- utrwalasz pisownię oraz zapamiętujesz skutecznie, bo
pracuje zmysł wzroku i zarazem lewa półkula mózgu
(wykonujesz ruch). Możesz zapisywać odręcznie, w kompie lub
na tablecie.
Budujesz z każdym słówkiem zdanie. Musi mieć sens, może wiązać
się - w miarę możliwości - np. z Twoją pasją. Chodzi o to, że widząc słówko w kontekście, dużo łatwiej je zapamiętać. Do napisania zdań możesz użyć tabletu z piórkiem, który przekonwertuje
Kojarzenie, czyli historyjki
tekst i będziesz mógł wydrukować własną listę słówek i zdań.
Im bardziej absurdalne, zwariowane, tym lepiej. To jedna
z najskuteczniejszych metod mnemotechnicznych, czyli
Nagranie listy słów
metod zapamiętywania. Chodzi o to, że umysł ludzki najlepiej zapamiętuje obrazy. Jeśli dla każdego słówka stwo-
Sprawdzi się szczególnie, jeśli masz do nauczenia się
rzysz w głowie jego obrazek, umiejscowisz w jakiejś historii, skojarzysz, jak dana rzecz pachnie, jaka może być
w dotyku, co słyszysz, jakie widzisz kolory, co czujesz- to
zapamiętujesz to słówko na baaaardzo długo.
określoną listę słówek. Nagrywasz siebie, czytasz słówka
w takiej kolejności, jaka ci odpowiada (np. lekcja za lekcją), czytasz wyraźnie i po każdym słowie robisz krótką
przerwę, aby potem odsłuchując, mieć czas na odpowiedź. Metoda dobra dla słuchowców.
Nazwy rzeczy dookoła
Mapa słówek
Uważasz, że to obciach- cały pokój obklejony karteczkami? Ale chyba jeszcze większy pała z kartkówki...
Więc nie zwracaj uwagi, obklej sprzęty, rzeczy w pokoju karteczkami z ich nazwami w danym języku np. po
angielsku. Efekt gwarantowany.
Co pomoże w lepszym zapamiętywaniu?
To proste – dobre notatki. Pamiętajcie, że w Waszej przyszłej edukacji (liceum, studia) notowanie
podczas wykładów będzie niezbędne i wiedza, jak
zrobid to szybko i skutecznie, będzie Wam bardzo
potrzebna. Dlatego już teraz dwiczcie sporządzanie
dobrych notatek.
Fani technologii mogą robid to cyfrowo! Wystarczy,
że użyjecie aplikacji Bamboo Paper firmy Wacom
dostępnej m.in. na iPada, aby przygotowad notatki
NIEÓK
z zajęd lub podsumowad
rozdział z przeczytanej
książki. W ten sposób zapamiętacie o wiele więcej,
a najważniejsze informacje będą bezpiecznie przechowywane!
SYSTEMATYCZNOŚD przede wszystkim!
Nie możesz o niej zapomnied, nieważne, że obiecujesz sobie jutro popracowad dłużej.
To się nie liczy, ważne jest
systematyczne powtarzanie, chodby krótko, ale
Rozpisz w formie mapy myśli słówka
powiązane ze sobą tematycznie- pośrodku słówko kluczowe (np. przyroda),
potem odchodzące gałęzie (roślina,
zwierzę itd.), potem coraz bardziej
szczegółowe (drzewo, krzew) i jeszcze
bardziej (jabłoń, kasztan) itd.
codzienne.
Znasz to powiedzonko: ,,Człowiek
może zjeśd słonia, o ile robi to po kawałku każdego dnia”
Opracowała: Dominika Mysiorska
Master of English
On 5th November there will be
the first part of our school
competition „Master of English”. The next part will be on
3rd December.
GOOD LUCK!
On 22nd of October 2013 there
was a competition in our school.
22 people wrote it, but it was really really difficult .
Who win? We will see!
Robert Lewandowski was born in Warsaw on August 21st, 1988 to a family
of athletes. His father practiced judo and football in the Warsaw Hutnik
club, and his mother played volley ball at AZS Warszawa. He wanted to play
with Legia, but was told he was too young, so his father finally had him enrolled for Varsovia. Robert was to play at Polonia Warszawa, but the Black
Shirts were not interested. So he took on the colors of Delta Warszawa. Finally he managed to get to the club he had been dreaming of Legia Warszawa - but only to the reserve team. He scored twice but suffered an injury that
took a long time to heal. After recovery, when he started playing and showing his skills, he was issued his player card and was left without a club. With
the help from his mother, who was a volley ball coach in Pruszkow, Robert
started playing for the local 3rd league Znicz. His team was promoted to a
higher division, where Robert scored 21 times and scored the most goals in
the 2nd league. It was then he started cooperating with manager Cezary Kucharski. Soon, he was on the wish lists of the biggest Polish clubs: Lech Poznan, Wisla Krakow and Legia Warszawa.
He started playing with Lech Poznan. With Lech he was crowned Polish
champion and 18 goals in Ekstraklasa gave him top scorer title.
Now Robert is playing for Borussia Dortmund and he is one of the best
players in Bundesliga and in Europe. He is also the National Polish team
player. Robert is very important for the coach and for the team in Dortmund
and in Poland too.
Robert Lewandowski
NR
News
ENGLISH CORNER
2013,
9
STR.
15
The most famous "Halloween" is the custom of "trick or treat" dressed in various costumes of children visiting their neighbors and threatening "that if you do not get snack (treat), they weave a trick (trick). This custom derives from the migration druids. Once annually in the evening October 31 Druids - Celtic priests - set off to visit the nearby houses, demanding snack. If the victim satisfied with the priests lit a candle
in front, and would put it in a carved turnip to the "head O'Lanterna Jack," which was supposed to protect citizens from attacks by malicious
demons. If the meal was too modest, Druids threw a curse on the house. Today, children dress up and visit the houses of neighbors speak for
'Trick or treat "-" Psikus or treat ". Then get candy, and those who choose the "trick", they do malicious jokes, such as lubricating handles
toothpaste.
The name Halloween, originally written Hallowe'en, is shortened form of All Hallows' Even (the evening). Halloween is a pagan Celtic culture pedigree stretching
2000 years. According to their beliefs after the souls of the dead returned to earth to enter into the living body. In order to dispel them,
dressed as ghosts Celts danced around the burning fires, doing a lot of noise. Only in the nineteenth century the feast, together with the Irish
immigrants came to America and to this day is celebrated here najhuczniej. On the night of 31 October to 1 November, fans of Halloween
traditions like the Celts assume demonic costumes and organize street parades.
Halloween is a characteristic element of scenery with lanterns made from pumpkins (called pumpkin), known as "jack-o'-lantern. Irish legend says, of a certain Jack, drunk and wandering, who persuaded the devil to come to this tree. Jack carved a cross in the bark of the trunk,
preventing the devil back to earth. Jack by their sins after death could not go to heaven but to hell or not, because outwitted the devil. To
Jack lit his way to his eternal journey in the darkness, the devil gave him a hollow candle with the turnips. Today, a pumpkin replaced the
turnip.
Halloween is a popular holiday celebrated on the eve of All Saints in the United
States, Canada, Ireland, Scotland and England. What is the origin and which relate to
the practice?
Halloween

Podobne dokumenty