Komputer dla ucznia

Komentarze

Transkrypt

Komputer dla ucznia
Przygotowanie nauczycieli gimnazjów
do prowadzenia zajęd edukacyjnych
w ramach projektu KPRM:
Komputer dla ucznia
Program szkolenia
Warsztaty przedmiotowo-metodyczne
Autorzy opracowania
Dariusz P. Fabicki
Grażyna Gregorczyk
Janusz S. Wierzbicki
Warszawa, listopad 2008
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Spis treści
Szkolenie - Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd edukacyjnych w ramach
projektu KPRM: „Komputer dla ucznia” .................................................................................................. 3
Cele ogólne szkolenia .......................................................................................................................... 3
Cele szczegółowe ................................................................................................................................. 4
Wymagania wstępne dla uczestników ................................................................................................ 4
Czas trwania szkolenia i sposób jego organizacji ................................................................................ 4
Materiały szkoleniowe ........................................................................................................................ 5
Opis koncepcji szkolenia .......................................................................................................................... 6
Program szkolenia – podział materiału nauczania .................................................................................. 8
Ramowy program nauczania ............................................................................................................... 8
Szczegółowy plan nauczania ............................................................................................................... 9
Wykaz literatury ................................................................................................................................ 18
Niezbędne środki i materiały dydaktyczne........................................................................................ 20
Przygotowanie pracowni ................................................................................................................... 20
Opis materiałów wytworzonych w trakcie zajęd przez uczestników szkolenia ................................. 20
Sposób sprawdzenia efektów kształcenia ......................................................................................... 20
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
2|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Szkolenie - Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Powodzenie realizacji projektu Komputer dla ucznia w bardzo dużym stopniu zależed
będzie od poziomu zaangażowania nauczycieli. Pedagogów, którzy mają pracowad
z młodzieżą wyposażoną w komputery i posługującą się nimi na co dzieo, należy
przygotowad w odpowiedni sposób i wesprzed w realizacji zupełnie nowych zadao
i wyzwao.
Program szkolenia został zatem ukierunkowany na realizację powyższego założenia,
jak również na przygotowanie nauczycieli do przyszłego, samodzielnego kształcenia,
prowadzonego, w znacznym stopniu, metodą elektronicznego nauczania zdalnego
(e-learning).
W programie zostało uwzględnione między innymi:
Przedstawienie celów projektu oraz wszelkich aspektów jego realizacji.
Omówienie pomysłów na wykorzystanie TI (Technologii Informacyjnej) w pracy
z uczniem (jak wykorzystad komputer nauczycielski, jak wykorzystad fakt
posiadania/dostępu do komputera przez uczniów w czasie lekcji i w domu,
w zależności od przyjętego modelu korzystania z niego).
Poznanie narzędzi i metod oceniania uczniów, w tym dostępnych w szkole narzędzi
e-learningu, udostępniania i zbierania dokumentów uczniom i od uczniów.
Poznanie sprzętu nauczycielskiego, szkolnego, typowych problemów i sposobów
radzenia sobie z nimi.
Omówienie przykładowych (darmowych i płatnych) aplikacji edukacyjnych, ich
zastosowania w procesie dydaktycznym oraz możliwości wyszukiwania, instalacji
i wykorzystania bezpłatnego i otwartego oprogramowania edukacyjnego.
Zapoznanie z treścią edukacyjną portali wspierających i możliwościami skorzystania
z różnych form wsparcia dla nauczycieli posługujących się w swojej pracy technologią
informacyjną.
Zapoznanie ze strategią dalszego doskonalenia zawodowego i ofertą dostępnych
szkoleo – na przykład w formie nauczania zdalnego (e-learningu).
Poniżej przedstawiamy cele szkolenia, na jakich niniejszy program został oparty.
Cele ogólne szkolenia
(1a) Przygotowanie nauczycieli do efektywnego wykorzystania komputerów
przenośnych (notebooków, laptopów, tabletów PC), w tym do wykorzystania zasobów
edukacyjnych z internetowych portali edukacyjnych (np. Scholaris, [email protected], Polska
Biblioteka Internetowa, Nauczyciel.pl)
(1b) Nabycie umiejętności projektowania, przygotowania i prowadzenia zajęd
edukacyjnych z wykorzystaniem komputerów przenośnych z dostępem do Internetu.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
3|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Cele szczegółowe
Nauczyciele po ukooczeniu szkolenia:
(2a) znają konfigurację sprzętową oraz oprogramowanie narzędziowe i dydaktyczne,
instalowane na komputerach przenośnych,
(2b) potrafią efektywnie udostępniad uczniom materiały dydaktyczne poprzez
stanowisko prezentacyjne (komputer, wideoprojektor, tablica interaktywna),
(2c) znają i potrafią wykorzystywad przykładowe zasoby edukacyjne w Internecie,
(2d) potrafią wykorzystad przydatne zasoby portalu Scholaris (i innych) do edukacji
zdalnej,
(2e) potrafią projektowad zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem
programów dydaktycznych.
W szczególności zakładamy, że po zakooczeniu szkolenia nauczyciel będzie przygotowany,
między innymi, do podjęcia dalszego kształcenia poprzez platformę zdalnego nauczania
elektronicznego (e-learning) z użyciem komputera przenośnego w pracy z uczniem.
Dodatkowym celem szkolenia, które zakłada organizator, jest przeprowadzenie diagnozy
postaw nauczycieli wobec programu Komputer dla ucznia oraz poziomu przygotowania
szkół i nauczycieli do efektywnego wdrożenia projektu. Zakładamy, że wyniki mogą byd
bardzo przydatne w dalszej realizacji projektu, zarówno dla centralnych, jak i lokalnych
władz oświatowych i samorządowych.
Wymagania wstępne dla uczestników
Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w gimnazjach
w województwie mazowieckim, uczących przedmiotów nieinformatycznych.
Jeżeli szkolenie nie dotyczy całej rady pedagogicznej, to pierwszeostwo w dostępie do
szkolenia mają nauczyciele posiadający ukooczone szkolenia lub posiadający wiedzę
i umiejętności w zakresie podstawowego posługiwania się komputerem, aplikacjami
biurowymi oraz siecią Internet.
Bezwzględne pierwszeostwo w udziale w szkoleniu przewidziane zostało dla wskazanych
przez Zamawiającego nauczycieli, pracujących w gimnazjach wytypowanych przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału
w pilotażu programu Komputer dla ucznia.
Rekrutacja na szkolenia zostanie wykonana w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem
Oświaty.
Czas trwania szkolenia i sposób jego organizacji
Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych i realizowane jest w ciągu minimum 2 dni
szkoleniowych po 8 godzin zajęd każdego dnia lub w postaci trzech spotkao (5, 5, 6 godzin)
po południu. Forma szkolenia to zajęcia warsztatowe, ze szczególnym uwzględnieniem
metod aktywizujących, mobilizujących uczestnika zajęd do poznawania nowych zagadnieo
przez realizację zadao praktycznych.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
4|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Szkolenia prowadzone będą w pracowniach wyposażonych w komputery klasy PC
z systemem Windows XP Professional lub systemem Windows Vista Bussines oraz pakietem
Microsoft Office Professional w wersji 2003 lub 2007. Dodatkowo w czasie zajęd będzie
używane oprogramowanie edukacyjne, platformy zdalnego nauczania oraz
oprogramowanie do tworzenia treści i testów w wersji elektronicznej.
Szkolenia będą prowadzone w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników, w dniach wolnych
od pracy lub po jej zakooczeniu.
Preferowanym miejscem prowadzenia szkoleo będą pracownie komputerowe w szkołach,
a szkolenia kierowane do całych rad pedagogicznych i/lub zespołów przedmiotowych z tych
szkół.
Grupy szkoleniowe będą liczyły nie więcej niż 15 osób, a każdemu uczestnikowi szkolenia
zostanie zapewnione indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do sieci Internet.
W czasie prowadzonych zajęd wykładowca-trener będzie posługiwał się projektorem
multimedialnym, komputerem przenośnym oraz (jeśli to tylko będzie możliwe) tablicą
interaktywną, pokazując tym samym możliwości ich wykorzystania w pracy z uczniem.
Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukooczeniu w przypadku co najmniej 80%
obecności na zajęciach (tj. 13 godzin).
Materiały szkoleniowe
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w formie podręcznika drukowanego liczącego nie
mniej niż 60 stron A4, stanowiącego przewodnik po zagadnieniach poruszanych w czasie
trwania szkolenia oraz instrukcje zadaniowe, omawiające wykonanie konkretnych zadao
w ramach dwiczeo praktycznych.
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma płytę zawierającą: materiały rozszerzające omawiane
wiadomości, pliki niezbędne do wykonania poszczególnych dwiczeo praktycznych, przykłady
materiałów dydaktycznych oraz prac wytworzonych przez uczniów w ramach zajęd
prowadzonych omawianymi w czasie szkolenia metodami z wykorzystaniem TI.
Na szkoleniowej płycie DVD znajdą się również gotowe prezentacje multimedialne i filmy
do wykorzystania w pracy z uczniem.
W odpowiednich miejscach podręcznika drukowanego zostaną zamieszczone odwołania do
treści uzupełniających, znajdujących się na płycie, by możliwe było ich łatwiejsze odszukanie
i wykorzystanie.
Dodatkowo materiały wytworzone przez uczestników szkolenia zostaną zapisane na
przenośnej pamięci masowej, otrzymanej w ramach zajęd.
Wszystkie materiały dydaktyczne używane podczas szkolenia będą zamieszczone także na
platformie edukacyjnej, udostępnionej słuchaczom na potrzeby kursu.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
5|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Opis koncepcji szkolenia
Głównym celem projektu Komputer dla ucznia jest przybliżenie szkołom i nauczycielom
nowej technologii, która obejmuje następujące elementy: mobilne komputery, zarówno
do wykorzystania przez nauczycieli, jak i uczniów, dostęp do Internetu (zarówno w formie
przewodowej, jak i bezprzewodowej), oraz platformę edukacyjną, na której zamieszczone
są wartościowe zasoby edukacyjne. Ta nowa technologia, zwana technologią mobilną,
pozwala na przygotowanie ucznia do życia w społeczeostwie informacyjnym i do uczenia się
przez całe życie – LifeLong Learning.
Zastosowanie przedstawionej strategii edukacyjnej pozwala także na odejście od
podającego stylu nauczania, polegającego na przekazywaniu uczniowi informacji i wiedzy,
na rzecz konstruktywizmu - samodzielnego tworzenia wiedzy w wyniku aktywnego
działania ucznia.
W podejściu konstruktywistycznym:
•
•
•
•
•
•
•
Uczeo musi byd aktywny podczas konstruowania wiedzy. To on sprawuje kontrolę
nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeo.
Uczący się poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej
wiedzy, która jest dla nich zrozumiała. Wiedza jest odkrywana na nowo,
konstruowana i rekonstruowana przez uczącego się.
Wiedza nie jest zestawem informacji, ale dynamicznym procesem interakcji
uczącego się ze światem.
Uczenie się i nauczanie konstruktywistyczne jest uczeniem i nauczaniem
problemowym. Poznanie jest osadzone w kontekście, w którym jest używane
(autentyczne zadanie umiejscowione w realistycznych realiach).
Rozwiązywanie autentycznych problemów w rzeczywistych kontekstach wymaga od
ucznia prowadzenia wnikliwych badao, przewidywania alternatywnych rozwiązao
oraz współpracy z innymi.
Uczenie się w dużej mierze polega na współdzieleniu wiedzy (selfteaching –
selflearning).
Uczenie i nauczanie konstruktywistyczne jest aktywnością społeczną.
Podkreśla się fakt, że nie tylko wiedza ma charakter społeczny, ale także proces uczenia się
musi byd szczególnym rodzajem społecznych interakcji, polegającym na współdzieleniu
wiedzy i doświadczenia poprzez pracę w grupach i dyskusję – głównie w oparciu o metodę
studium przypadku i metodę projektów.
Koncepcja szkolenia w warstwie treściowej została opracowana w oparciu o Ramowy
program szkolenia przedstawiony przez Zamawiającego. Całe szkolenie jest zaplanowane
w formie warsztatu stacjonarnego, w czasie którego uczestnicy zajęd biorą udział w krótkich
wykładach, ale przede wszystkim poznają nowe zagadnienia poprzez dwiczenia praktyczne
i aktywne wykonywanie określonych zadao.
Ramowy program szkolenia jest na tyle szeroki, że tylko częśd zagadnieo może byd
dogłębnie przedstawiona w czasie 16 godzin dydaktycznych. Dlatego materiały szkoleniowe
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
6|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
obejmują podręcznik drukowany oraz materiały elektroniczne udostępnione na
szkoleniowej płycie DVD w postaci prezentacji, opisów, artykułów i filmów uzupełniających
treści przedstawione w czasie zajęd warsztatowych.
W materiałach dodatkowych szczególny nacisk zostanie położony na informacje
uwzględniające wykorzystanie komputerów przenośnych w procesie edukacji,
w szczególności podczas pracy nauczyciela na lekcji, pracy z uczniami posiadającymi
komputer w czasie lekcji oraz uczniami wykorzystującymi komputer do realizacji zadao
samodzielnych po lekcjach (prac domowych, projektów uczniowskich).
Dodatkowo koncepcja szkolenia przewiduje w ramach zajęd stacjonarnych przygotowanie
nauczycieli do dalszego kształcenia z wykorzystaniem odpowiednich platform edukacyjnych,
dzięki czemu niektóre treści związane z ich wykorzystaniem będą mogły byd rozszerzone
i bardziej szczegółowo omówione. W ten sposób łatwo i szybko będzie można znacznie
rozszerzyd program szkolenia podstawowego i udostępnid również treści wcześniej nie
poruszane.
Przewiduje się, że po zakooczeniu omawiania poszczególnych tematów, uczestnicy
szkolenia będą mogli wykonad testy zapisane w materiałach dodatkowych na szkoleniowej
płycie DVD lub zamieszczone na dedykowanej dla nich platformie edukacyjnej. W ten
sposób nie tylko mogą sprawdzid zdobyte w czasie szkolenia umiejętności i wiedzę, ale
także w praktyce poznad narzędzia, z jakich w przyszłości będą mogli korzystad w pracy
z uczniem.
Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, by aktywizowad nauczycieli biorących w nim
udział i w praktyce pokazywad metody, z jakich mogą korzystad podczas lekcji
prowadzonych z młodzieżą. Dlatego w czasie zajęd przewiduje się wykorzystanie takich
metod jak:
Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu przedstawienia i omówienia
określonych zagadnieo, pojęd i problemów, z którymi trzeba zapoznad słuchacza.
Prezentacja. Częśd wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się
z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystad w swojej pracy.
Praca indywidualna słuchacza – dwiczenia. Jedną z głównych form pracy podczas
szkolenia jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu dwiczenia
różnych zadao związanych z przedstawianą problematyką. Efektem koocowym ma byd
przygotowanie przez słuchaczy własnych prezentacji.
Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów
wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty
realizacji pewnych zadao.
Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę
poglądów i doświadczeo słuchaczy oraz prowadzącego. Dyskutowane będą problemy
przedstawiane przez prowadzącego, jak również materiały opracowane przez
słuchaczy.
Poszukiwanie. Ta forma ma na celu poszukiwanie rozwiązania zadania poprzez
wyszukiwanie informacji niezbędnych do znalezienia wyniku w dostępnych
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
7|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
materiałach, np. w sieci Internet, a następnie opracowanie/przedstawienie
otrzymanych wyników. Poprzedzone jest zawsze wprowadzeniem i przedstawieniem
celu, jaki powinien zostad osiągnięty w wyniku jego przeprowadzenia.
Program szkolenia – podział materiału nauczania
Plan nauczania został przygotowany zgodnie z proponowanym Ramowym programem
nauczania dostarczonym przez Zamawiającego (załączonym poniżej). W szczegółowym
planie znalazły się odniesienia do założonych celów szkolenia (ogólnych i szczegółowych),
które mają zostad osiągnięte w wyniku jego realizacji.
Ramowy program nauczania
L.p.
modułu
1
2
3
4
5
6
7
Liczba
godzin
Tematyka
Wstęp – zapoznanie z celami, uwarunkowaniami, realizacją i oczekiwanymi
efektami projektu KPRM – „Komputer dla ucznia”
Zapoznanie z budową i typowymi konfiguracjami sprzętowymi
komputerów przenośnych, oprogramowaniem systemowym
i programami narzędziowymi.
Specyfika pracy z komputerem przenośnym.
Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami przenośnymi.
Wymiana informacji między komputerami przenośnymi.
Korzystanie z urządzeo zewnętrznych.
Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie.
Praca z projektorem i tablicą interaktywną.
Wykorzystanie możliwości multimedialnych komputerów
przenośnych.
Programy dydaktyczne – przegląd oprogramowania edukacyjnego do
wykorzystania na lekcjach.
Praca z przykładowym oprogramowaniem dydaktycznym, np. do
przeprowadzenia testów komputerowych w klasie.
Przygotowanie i prowadzenie zajęd lekcyjnych z wykorzystaniem zasobów
internetowych i portali edukacyjnych.
0,5
Możliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w pracy nauczyciela.
2
RAZEM
16
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
1
1
1
4,5
6
8|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Szczegółowy plan nauczania
Tabela zamieszczona poniżej zawiera szczegółowe rozplanowanie materiału, jaki zostanie
omówiony i zrealizowany w formie wykładów, pokazów, dyskusji i dwiczeo praktycznych
w ramach stacjonarnych zajęd warsztatowych. Dodatkowo w tabeli uwzględniono treści,
które odpowiadają poszczególnym celom założonym przez Zamawiającego. W planie
godzinowym wzięto pod uwagę podział czasu na formę wykładu i dwiczeo
praktycznych/dyskusji dla poszczególnych zagadnieo oraz zaznaczono uzupełnienie
niektórych treści poprzez udostępnienie dodatkowych materiałów zamieszczonych na
szkoleniowej płycie DVD i/ lub bezpośrednio w podręczniku drukowanym.
1
MODUŁ 1
0,5
0,5
1
Wstęp – zapoznanie z celami, uwarunkowaniami, realizacją
i oczekiwanymi efektami projektu KPRM – „Komputer dla ucznia”
Powitanie uczestników szkolenia.
Przedstawienie celów, uwarunkowao realizacji i oczekiwao
efektów związanych z projektem KPRM Komputer dla
ucznia.
Przedstawienie programu szkolenia i koncepcji jego
realizacji.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
Szczegółowych
Ogólnych
Realizacja
celów
Ćwiczenia
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Moduł
Wykłady
Liczba
godzin
9|Strona
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Liczba
godzin
Wykłady
Ćwiczenia
Ogólnych
Szczegółowych
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Realizacja
celów
MODUŁ 2
0,5
0,5
1a
2a
2.1
Zapoznanie z budową i typowymi konfiguracjami sprzętowymi
komputerów przenośnych, oprogramowaniem systemowym
i programami narzędziowymi
Zarys historii komputerów przenośnych.
Omówienie i prezentacja rodzajów komputerów
przenośnych:
o klasyfikacja komputerów przenośnych ze względu na
przeznaczenie, wagę i możliwości (krótka dyskusja
i wykład podsumowujący),
o konfiguracja, charakterystyczne elementy budowy
i wyposażenia oraz typowe i ważne parametry
użytkowe,
o systemy operacyjne stosowane w komputerach
przenośnych.
Podłączanie i eksploatacja urządzeo peryferyjnych –
prezentacja.
0,5
-
1a
2a
2.2
Specyfika pracy z komputerem przenośnym
Zalety i wady użytkowe komputerów przenośnych
(dyskusja).
Ergonomia pracy z komputerem przenośnym (dyskusja,
wykład podsumowujący, wnioski).
-
0,5
1a
2a
Moduł
2
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
10 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Liczba
godzin
Szczegółowych
1a
3.1
Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami przenośnymi
Jak dbad o komputer przenośny?
o przenoszenie,
o matryca,
o bateria,
o czyszczenie,
Zapobieganie kradzieży.
-
1a
2a
3.2
Wymiana informacji między komputerami przenośnymi
Podłączanie sieci bezprzewodowej.
Podłączanie sieci przewodowej.
Udostępnianie zasobów w szkolnej sieci.
Konfiguracja połączenia z urządzeniami przenośnymi typu
telefon, palmtop.
-
1a
2a,
2b
-
1a
2a,
2e
3
3.3
MODUŁ 3
Korzystanie z urządzeo zewnętrznych
Najczęściej podłączane urządzenia, jak:
o zewnętrzna pamięd USB / dysk zewnętrzny,
o mysz komputerowa,
o zewnętrzna klawiatura,
o zewnętrzny monitor / projektor multimedialny,
o aparat fotograficzny,
o kamera internetowa,
o kamera cyfrowa.
Praca z projektorem multimedialnym.
Praca z tablicą interaktywną (prezentacja).
Praca z telewizorem (prezentacja).
Praca z aparaturą pomiarową (prezentacja).
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
1
Ćwiczenia
-
2a,
2b,
2e
Moduł
Wykłady
Ogólnych
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Realizacja
celów
1
11 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
0,5
4.1
Efektywne wykorzystanie komputera przenośnego w klasie
W jaki sposób i do jakich działao można wykorzystad
komputer przenośny w klasie:
o gdy dysponuje nim nauczyciel?
*0,5
o gdy dysponują nim zarówno nauczyciel, jak i uczniowie?
(dyskusja)
Konstruktywizm
Idea i zasady konstruktywizmu w nauczaniu TI.
4.2
Praca z projektorem i tablicą interaktywną
W przypadku dysponowania tablicą, praktyczny pokaz:
podłączanie tablicy interaktywnej,
konfiguracja oprogramowania,
konfiguracja parametrów wyświetlania i kalibracji
pisaków/ wskaźników,
demonstracja/ omówienie możliwości jej wykorzystania
w czasie lekcji.
W przypadku braku dostępu do tablicy, prezentacja wymienionych
działao na filmie oraz odwołanie do materiałów instruktażowych
na platformie.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
-
Szczegółowych
MODUŁ 4
Ogólnych
4
Realizacja
celów
1a,
1b
2a,
2b,
2c,
2d,
2e
-
1a,
1b
2a,
2b,
2c,
2d,
2e
0,5
1a
2b
Ćwiczenia
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Moduł
Wykłady
Liczba
godzin
0,5
12 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Programy dydaktyczne – przegląd oprogramowania
edukacyjnego do wykorzystania na lekcjach
Dyskusja i omówienie pojęd: program dydaktyczny,
oprogramowanie edukacyjne.
Przegląd programów edukacyjnych.
Pakiety edukacyjne – sposób wykorzystania w procesie
dydaktycznym.
Oprogramowanie specjalistyczne (wraz
z oprzyrządowaniem), np. do zastosowao na lekcjach
fizyki, chemii, geografii, czy biologii (Coach, Modellus,
ArcView, itp.).
Wyszukiwanie w sieci Internet, instalacja i testowanie
bezpłatnych programów edukacyjnych.
Ocena przydatności aplikacji edukacyjnych – omówienie.
Programy użytkowe przydatne w procesie edukacyjnym
i przykłady ich wykorzystania w kontekście projektu
„Komputer dla ucznia” i dydaktyki poszczególnych
przedmiotów:
o programy do tworzenia prezentacji multimedialnych,
o aplikacje do nagrywania, edycji i publikacji filmów
wideo oraz audycji dźwiękowych,
o oprogramowanie graficzne, w tym do tworzenia
komiksów, filmów animowanych itp.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
Szczegółowych
5.1
MODUŁ 5
Ogólnych
5
Ćwiczenia
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Moduł
Realizacja
celów
Wykłady
Liczba
godzin
1,5
3
1a,
1b
2b,
2e
1
1
1a,
1b
2b,
2e
13 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
Szczegółowych
Praca z przykładowym oprogramowaniem dydaktycznym, np. do
przeprowadzenia testów komputerowych w klasie
Oprogramowanie do tworzenia testów elektronicznych:
o dyskusja dotycząca zalet, wad, rodzajów testów
realizowanych w formie elektronicznej,
o rodzaje pytao testowych,
o testy uczące i testy sprawdzające – gdzie tkwi różnica,
o przygotowanie, wdrożenie, testowanie i wykorzystanie
testów na różnych przedmiotach w formie prezentacji
oraz dwiczenia praktyczne w tworzeniu i wykorzystaniu
testów,
o testy lokalnie wykorzystywane na komputerze,
zamieszczane na platformie edukacyjnej nauczania
zdalnego oraz zamieszczane na stronach WWW w sieci
Internet,
o przegląd programów do tworzenia testów.
Ogólnych
5.2
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Ćwiczenia
Moduł
Realizacja
celów
Wykłady
Liczba
godzin
0,5
2
1b
2b,
2e
14 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Przygotowanie i prowadzenie zajęd lekcyjnych z wykorzystaniem
zasobów internetowych i portali edukacyjnych
Ocena treści zamieszczonych w sieci Internet pod kątem
przydatności do celów edukacyjnych oraz rzetelności
udostępnianych informacji.
Przegląd portali o tematyce edukacyjnej i / lub
zawierających treści do wykorzystania oraz narzędzia do
zarządzania udostępnianymi treściami.
Omówienie portalu Scholaris, treści i narzędzi
udostępnianych na nim dla nauczycieli i uczniów.
Zasoby edukacyjne portalu Nauczyciel.pl
Prawo a Internet – zaprezentowanie, między innymi,
zagadnieo związanych z prawami autorskimi pod kątem
pobierania i publikowania materiałów w sieci Internet
oraz wykorzystywania materiałów pobranych z sieci na
prowadzonych lekcjach.
Sposoby publikowania materiałów edukacyjnych dla
uczniów w sieci Internet wykorzystując, na przykład:
o platformy edukacyjne,
o systemy blogowania,
o systemy darmowych stron WWW,
o proste systemy CMS (systemy zarządzania treścią – na
przykład dostępne na szkolnych serwerach WWW),
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
2
2*
Szczegółowych
MODUŁ 6
Ogólnych
6
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Realizacja
celów
Ćwiczenia
Moduł
Wykłady
Liczba
godzin
4
1a,
1b
2c,
2d,
2e
4
1a,
1b
2c,
2d,
2e
15 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Szczegółowych
Ogólnych
Tematyka zajęd i treści kształcenia
w zakresie poszczególnych zajęd edukacyjnych
Realizacja
celów
Ćwiczenia
Moduł
Wykłady
Liczba
godzin
Przygotowywanie własnych edukacyjnych materiałów
multimedialnych dla uczniów i ich publikacja w sieci
Internet.
Aplikacje do nagrywania i publikacji multimedialnych
wykładów w sieci Internet.
Sposoby wykorzystania zasobów sieci Internet w procesie
dydaktycznym – metoda projektowa i projekty
uczniowskie (omówienie i przykłady realizacji):
o przykłady różnych projektów uczniowskich – zadao do
wykonania z wykorzystaniem komputerów,
multimediów i materiałów z sieci Internet,
o przykłady prac uczniowskich tworzonych w oparciu
o materiały pochodzące z sieci Internet,
o przykłady możliwości publikacji prac uczniowskich
w sieci Internet.
Przygotowanie zajęd i zadao uczniowskich wykorzystujących
multimedialne możliwości komputerów przenośnych i zasobów
internetowych.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
16 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
7
7
0,5
1,5
1a,
1b
2c,
2d,
2e
0,5
*
1,5
*
1a,
1b
2c,
2d,
2e
MODUŁ 7
Możliwości wykorzystania platform zdalnego nauczania w pracy
nauczyciela
Dyskusja nad pojęciem Platforma zdalnego nauczania.
Przedstawienie różnych internetowych platform
edukacyjnych do elektronicznego nauczania na odległośd
(e-learning).
Dwiczenie praktyczne z punktu widzenia ucznia
wykonywane na platformie edukacyjnej – zapoznanie się
z typowymi możliwościami platform edukacyjnych, w
szczególności z możliwymi do zastosowania aktywnościami
typu lekcja, zadanie on-line, off-line, quiz/ test, chat,
forum, pobieranie lub wgrywanie plików itd.
Krótkie omówienie / wprowadzenie do zagadnieo
związanych z przygotowywaniem materiałów dla uczniów
na platformach edukacyjnych uzupełniających treści
przekazywane w czasie zajęd stacjonarnych.
Omówienie możliwości wykorzystania platform
edukacyjnych dostępnych w sieci Internet oraz
instalowanych i obsługiwanych lokalnie na szkolnym
serwerze – w tym omówienie przykładów bezpłatnego
oprogramowania do wykorzystania.
* gwiazdka oznacza uzupełnienie informacji w materiałach dodatkowych zamieszczonych
na płycie szkoleniowej.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
17 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Wykaz literatury
1. Bednarek Józef, Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
2. Białynicki-Birula I., Białynicki-Birula I., Modelowanie rzeczywistości, Prószyoski i S-ka,
Warszawa 2002.
3. Borowiecka A., Licencje Creative Commons (artykuł wchodzący w skład materiałów)
4. Czajka Marek, Kołodziej Łukasz, Microsoft Office XP od podstaw, Wydawnictwo MIKOM
2002.
5. Dąbrowski Marcin, e-learning 2.0 - przegląd technologii
6. Wykorzystanie Technologii informacyjnej w edukacji, Dostępny w World Wide Web:
http://dorjan.edublogs.org
7. Dunin - Borkowski, M. Chmurska, A. Grzybowska, E. Kawecka, M. Witecka, Otwarta
pracowania komputerowa dla uczniów gimnazjum i liceum, Meritum 2006 nr 2.
8. Dunin-Borkowski J., Gregorczyk G., Oglądad czy budowad, czyli rozdroża technologii
informacyjnej, Komputer w szkole 2003 nr 1.
9. Dunin-Borkowski J., Kawecka E., Modelowanie przyrody, (w:) Technologia informacyjna,
Podręcznik do kształcenia podstawowego w liceach i technikach pod red. A. Walata,
Warszawa, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, 2002.
10. E-mentor - internetowe czasopismo wydawane przez SGH, Dostępny w World Wide Web:
11. FreeMind - free mind mapping software, Dostępny w World Wide Web:
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
12. Gajek E., Komputer w nauczaniu języków obcych, Warszawa, PWN 2002. Dostępny w World
Wide Web: http://ils.uw.edu.pl/186.html
13. Get started with Windows Movie Maker, Dostępny w World Wide Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/getstarted/default.mspx
14. Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M., Nauka z komputerem.
Poradnik dla nauczycieli gimnazjum, WSiP S.A., Warszawa 2001.
15. Hoffman Bob, Encyklopedia Technologii Kształcenia, San Diego State University 1999,
Dostępny w World Wide Web: http://coe.sdsu.edu/eet
16. Hojnacki Lechosław. Społeczny Internet Web 2.0 i edukacja: Mapy mentalne, Dostępny
w World Wide Web: http://www.hojnacki.net/search/label/Mapy%20mentalne
17. How to have your very own radio stadion, Dostępny w World Wide Web:
http://www.mediaed.org.uk/content/view/79/127/
18. http://www.e-mentor.edu.pl/index.php
19. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=510
20. Jak zrobid stronę internetową?, Dostępny w World Wide Web: http://projektprzedszkolaki.blogspot.com/
21. Janczak D. - Prawa autorskie a technologia informacyjna - krótki przewodnik dla nauczycieli
(artykuł wchodzący w skład materiałów).
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
18 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
22. Janczak Dorota, Edukacja medialna w praktyce. Ze wspomnieo nauczyciela informatyki,
Dostępny w World Wide Web: http://dorjan.edublogs.org/files/2008/02/edukacjamedialna.pdf
23. Janczak Dorota, Nowości TI a edukacja - Podcasting, Dostępny w World Wide Web:
http://dorjan.edublogs.org/files/2008/02/podcasting.pdf
24. Janczak Dorota, Prawo autorskie a technologia informacyjna. Krótki przewodnik dla
nauczycieli Dostępny w World Wide Web: http://www.oeiizk.edu.pl/informa/janczak/pa.pdf
25. Kawałek A., Lepka M.: Matematyka z komputerem dla gimnazjum, Wydawnictwo Helion,
2005.
26. Kobylewska Janina, Butkiewicz Maria, Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej,
Warszawa, WSiP, 1985.
27. Long Ben, Fotografia cyfrowa, Wydawnictwo Helion 2006.
28. Mioduszewska E., Ellermeijer A. L., Tomaszewska N., Dunin-Borkowski J., Modelowanie
w nauczaniu fizyki-dlaczego, jak, dokąd, czy warto?, Materiały XIII Konferencji "Informatyka
w Szkole", Lublin 1997.
29. Mueller Scott, Rozbudowa i naprawa laptopów, Helion, Gliwice 2004.
30. Obecny A., Matematyka z komputerem dla liceum i techników, Wydawnictwo Helion, 2002.
31. Oceniad, wspierad, uczyd samooceny, praca zbiorowa pod red. Stankiewicz M.:, MFM, zeszyt
1 w serii "Ocenianie w zreformowanej szkole".
32. Online Mind Mapping - MindMeister, Dostępny w World Wide Web:
http://www.mindmeister.com
33. Owczarz-Dadan Anna, ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęd, Wydawnictwo Helion 2006.
34. Owczarz-Dadan Anna, Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy, Helion 2006,
35. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., GIS - Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006.
36. Krawczyk P., Terlikowska I., Technologie informacyjne w pracy nauczyciela, rozwiązania
informatyczne w edukacji, Premiere Multimedia, Warszawa 2007.
37. Krawczyk P., Umowy licencyjne (artykuł wchodzący w skład materiałów)
38. Perlak M., Wspomaganie działao szkoły w zakresie technologii informacyjnej, Projekt,
Wrocław 1999.
39. Polska strona zrzeszająca użytkowników platformy, Dostępny w World Wide Web:
http://moodle.pl
40. Polskie Radio Online. Podcasting, Dostępny w World Wide Web
http://www.polskieradio.pl/podcasting/radio/dwojka.aspx
41. Projekty edukacyjne wspomagane TI (Web 2.0), Dostępny w World Wide Web:
http://www.projekty.pedagogika.net
42. Rostkowska Małgorzata, Komputer zagrożeniem dla młodzieży, Gazeta IT 2004 nr 27,
Dostępny w World Wide Web: http://archiwum.gazeta-it.pl/zw/2,4,450,index.html
43. Schumann Hans-Georg, Komputer dla dzieci od 8 do 88 lat, A Linea 2006.
44. Słów kilka o TI w kształceniu zintegrowanym, Dostępny w World Wide Web:
http://www.slideshare.net/dorjan/ti-w-ksztaceniu-zintegrowanym-332849
45. Strona internetowa projektu, Dostępny w World Wide Web: http://moodle.org
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
19 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
46. Szkolenia z Microsoft PowerPoint, Dostępny w World Wide Web: 2003,
http://www.microsoft.com/poland/msp/akademia/office_powerpoint.mspx
47. Świat cyfrowej fotografii, Enter Special 2004 nr 2.
48. Teaching film-making Dostępny w World Wide Web:
http://www.mediaed.org.uk/content/view/21/52/
49. Zygmunt Andrzej, Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym, Dostępny w World Wide
Web: http://www.koweziu.edu.pl/edukator
Niezbędne środki i materiały dydaktyczne
Uczestnicy kursu będą mieli do dyspozycji stanowisko pracy wyposażone w komputer.
Wszystkie komputery wraz z komputerem trenera będą połączone siecią LAN lub dostępna
będzie sied bezprzewodowa. Pracownia wyposażona będzie w projektor multimedialny lub
tablicę interaktywną. Pracownia będzie połączona z siecią Internet.
Przygotowanie pracowni
Komputery w pracowni będą posiadad system operacyjny Windows XP (zalecany – ze
względu na większą liczbę przykładów oraz typowych konfiguracji pracowni) lub Windows
Vista. Zapewniona jest również instalacja MS Office w wersji min. 2003 oraz aplikacja do
odczytu plików w formacie PDF.
Środowisko programistyczne będzie tak przygotowane, aby słuchacze mogli łatwo
uruchamiad programy wykorzystywane w trakcie szkolenia. Wszystkie komputery
w pracowni będą miały tak samo skonfigurowane środowisko. Środowisko plików będzie
tak zorganizowane, aby słuchacze mogli w prosty sposób zapisywad wyniki swojej pracy.
Wykładowca, przed rozpoczęciem szkolenia, przygotuje środowisko testowe oraz założy
konta użytkownikom. Pracownia wyposażona będzie w skaner i aparat cyfrowy.
Opis materiałów wytworzonych w trakcie zajęć przez uczestników
szkolenia
Uczestnicy szkolenia po jego zakooczeniu będą dysponowad wykonanymi przez siebie
notatkami z dyskusji i dwiczeo praktycznych, wynikami przeprowadzonych przez siebie
testów, jak również materiałami wykonanymi w ramach dwiczeo praktycznych,
np. przygotowanymi multimedialnymi wykładami, przykładowymi testami, wyszukanymi
i zgromadzonymi materiałami i darmowymi aplikacjami edukacyjnymi.
Uczestnik szkolenia przygotuje także propozycję wykorzystania komputera
nauczycielskiego, propozycję lekcji z wykorzystaniem komputerów uczniowskich i opracuje
przynajmniej jedno zadanie do wykonania przez uczniów, do realizacji którego zostaną
wykorzystane zasoby w sieci Internet i/ lub oprogramowanie dydaktyczne.
Sposób sprawdzenia efektów kształcenia
W trakcie trwania szkolenia oceniane będą postępy posiadanych umiejętności w zakresie
właściwego wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się
i nauczaniu równych przedmiotów.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
20 | S t r o n a
Program szkolenia: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęd
edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
Ocena pracy uczestnika szkolenia zostanie dokonana w formie ustnej. Taka forma oceny
uczestników szkolenia wynika z konsekwentnie realizowanego nacisku na praktyczny
charakter projektu, czyli możliwośd wykorzystania materiałów w pracy zawodowej.
Po każdym temacie uczestnicy wypracowują materiały dydaktyczne/informacyjne lub
proste przykłady ilustrujące wybrane procedury, których powstanie jest zarazem
zaliczeniem kolejnego etapu pracy. Elementy te składają się na efekt koocowy
realizowanego szkolenia. Na zakooczenie szkoleo uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną
w postaci elektronicznej. Jej wyniki zostaną przekazane Zamawiającemu i będą dostępne na
stronie WWW projektu.
Opracowanie: Dariusz P. Fabicki, Grażyna Gregorczyk, Janusz S. Wierzbicki
21 | S t r o n a
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowao Komputerów
02-026 Warszawa, ul. Raszyoska 8/10
tel. 0 22/ 579-41-00; fax 0 22/ 579-41-70
e-mail: [email protected]
http://www.oeiizk.waw.pl

Podobne dokumenty