wzór zaswiadczenia z przedszkola

Transkrypt

wzór zaswiadczenia z przedszkola
Załącznik nr 2
Toruń, dn. ………………………………………
CISTOR® Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
ZAŚWIADCZENIE
………………………..………………………………………………………………………………………….. w Toruniu zaświadcza,
że syn/córka Pani ……………………………………………………………………….., zamieszkałej w Toruniu,
przy ul. …………………………………………………. uczęszcza na zajęcia od dn. ………………………………………………
Odpłatność za pobyt dziecka w miesiącu ……………………………………. wynosi ………………………...……………
(słownie: ………………………………………………………………… ………………………………………….……………………..…..).
Odpłatność obejmuje opłatę stałą w wysokości ………………………...………… oraz opłatę za wyżywienie
w wysokości ………………………...…………
Informacja na temat zwrotu wniesionej stawki żywieniowej za nieobecność dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie potwierdzam, że opłata za pobyt dziecka nie jest współfinansowana z innych środków
pochodzących z Unii Europejskiej. Jeżeli jednak zaistnieją przesłanki o możliwości finansowania
kosztów z innych środków, wówczas przedszkole/żłobek/instytucja niezwłocznie poinformuje w
formie pisemnej beneficjenta CISTOR SPS.
Dodatkowe informacje / uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………….……………………………
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć)
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego