Nowoczesne metody i standardy zarządzania jako szansa rozwoju

Transkrypt

Nowoczesne metody i standardy zarządzania jako szansa rozwoju
Konferencja :
Nowoczesne metody i standardy zarządzania
jako szansa rozwoju placówek oświatowych,
z uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych
18 stycznia 2008 r.
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 Sala konferencyjna DomTechnika NOT
Zapraszamy dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych , członków kadry
zarządzającej placówek oświatowych oraz instytucji związanych z edukacją.
Program konferencji:
09.30 - 09.45 - Otwarcie konferencji
09.45 - 10.55 - Zarządzanie w oświacie:
projektowanie programu placówek oświatowych
kształtowanie jakości pracy szkoły
kierowanie rozwojem placówek oświatowych
10.55 - 11.10 - przerwa kawowa
11.10 - 11.50 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako szansa rozwoju szkoły:
sfery rozwoju zawodowego nauczyciela
priorytety Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
11.50 - 12.50 - Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole:
zadania dla dyrektorów i koordynatorów ds. bezpieczeństwa
r ds. bezpieczeństwa uprawnienia i obowiązki
w szkole – celowość jego zastosowania
postępowania w sytuacjach kryzysowych
nowe
koordynato
monitoring
procedury
współprac
a z rodzicami, policją, kuratorium, prokuraturą, sądem
dla nieletnich
12.50 - 13.45 - przerwa obiadowa
13.45 - 15.30 - Dofinansowanie placówek oświatowych w ramach nowych źródeł
finansowania:
rzedstawienie dostępnych źródeł finansowania projektów
inwestycyjnych z zakresu infrastruktury edukacji
ożliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z Regionalnych
Programów Operacyjnych
rogram Operacyjny Kapitał Ludzki
orzyści płynące z realizacji projektów unijnych
wsparcie finansowe w ramach programu Comenius –
Partnerskie Projekty Szkół
15.30 - 16.30 - Dyskusja. Zakończenie i podsumowanie konferencji.
Uwaga – informacja zawiera 2 strony!
Informacje organizacyjne:
KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: 230,00zł od osoby
UWAGA! Przy nadesłaniu karty zgłoszeniowej do 11 stycznia 2007 r.
udzielamy rabatu.
CENA PO RABACIE TYLKO 199,00 ZŁ
Warunki udziału:
Przesłanie formularza faxem - 022 622 33 27, emailem [email protected]
lub pocztą.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Płatność:
Przelew na rachunek Nr 72 1030 0019 0109 8530 0005 6833 w Banku Handlowym S.A.
w Warszawie przed terminem konferencji lub w terminie uzgodnionym z organizatorem.
Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Krawczyk
tel.: (022) 745 01 05 lub [email protected]
KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
„Nowoczesne metody i standardy zarządzania
jako szansa rozwoju placówek oświatowych,
z uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych”
Wrocław, 18 stycznia 2008 r.
UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię, nazwisko, stanowisko
uczestników
1.
Nazwa instytucji:
2.
Dokładny adres:
3.
NIP:
4.
Telefon kontaktowy:
5.
Adres e-mail:
Pieczęć jednostki
Dyrektor / Kierownik

Podobne dokumenty