Depakine - lapteka.com.pl

Transkrypt

Depakine - lapteka.com.pl
[Depakine'
Chrono
Wskazania 1:
~ padaczka
profilaktyka choroby afektywnej dwubiegunowej
Refundacja2:
padaczka
~ choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe
1. Charakterystyka produktu leczniczego Depaklne
Chrono
2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków I wyrobów
medycznych, które
ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za CZęŚCiOWąodpłatnością
DzU 07.31 203
Z którego wyrośnie rasowy pies?
Depakine
Tego na pocz,,!tklt nie wiadomo.
Cbrollo to lek wypróbowallY, z/Ul1lY od lat.
Na podstawie
Ustawy o świadczeniach
ków publicznych
ści nabycia
farmaceuta
innego,
tańszego
zwę międzynarodową
zdrowotnych
ma obowiązek
odpowiednika
dokonania
zamiany
leku posiadającego
receptę dokonał
przepisanego
Nawet
kająca ze składu pomiędzy
spowodować
wów
informację
ze środ-
o możliwotę samą na-
i to samo wskazanie.
Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający
jącej na niemożność
finansowanych
przekazać
nawrót
niewielka
lekiem oryginalnym
napadów
adnotacji
wskazu-
leku'.
padaczkowych
różnica wyni-
a odtwórczym
lub nasilenie
może
obja-
ubocznych2.
Badanie biodostępności nie jest dowodem równoważnej skuteczności i bezpieczeństwa
leku odtwórczego
i oryginalnego. Udowodnienie, że leki generyczny i oryginalny mają identyczną skuteczność
i bezpieczeństwo
(równoważność
terapeutyczną),
wymaga przeprowadzenia badań klinicznych w odpowiednich grupach pacjentóvv4.
1. DzU 04.210.2135
2. K. LIOW, G.L. Barkley, JR Pollard, c.L. Harden and c.w. Bazil Position statement on the coverage
of antlConvulsant drugs for the treatment of epllepsy. Neurology 2007; 68: 1249·1250
3. J. Ma)kowski I wsp. Leki oryginalne I generyczne w leczeniu padaczkI. Epileptologla 2004, 12' 365·389
4 J. Jędrzejczak. Leki oryginalne
odtwórcze (generyczne) w leczeniu chorych na padaczkę Lek w Polsce nr 12 5