CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

Transkrypt

CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA
CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz
aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
Celem przedszkola jest:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
edukacji,

budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej
nowych
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

rozwijanie
u
dzieci
umiejętności
społecznych,
które
są
niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

troska o zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną dzieci,

wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
przedszkola,

współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu
ich do nauki w szkole, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka,
w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów

udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci innej narodowości zadaniem
przedszkola jest umożliwienie utrzymania tożsamości narodowej, religijnej
i etnicznej,

organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeśli takie zostaną
zakwalifikowane,

pomoc w uzyskaniu wsparcia dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, w instytucjach do tego powołanych.