regulamin w załączeniu

Transkrypt

regulamin w załączeniu
Załącznik nr 1
…………………………..
Pieczątka szkoły/placówki
KARTA ZGŁOSZENIA
W POWIATOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
CHĘCINY 2013
1.
Imię i nazwisko ucznia (-ów):
………………………………………………………….………………
…………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………
2.
IV POWIATOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
Chęciny 2013
Szkoła/placówka delegująca:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Honorowy Patronat
Starosty Powiatu Kieleckiego
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
Honorowy patronat
Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka
V. Uczestnicy:
Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu kieleckiego.
Regulamin konkursu
I. Organizatorzy:
Dyrekcja i nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach.
II. Cele konkursu:
1. Doskonalenie poprawnej pisowni,
2. Kształtowanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności samodzielniej
pracy uczniów,
3. WdraŜanie uczniów do dbałości o poprawność ortograficzną
i kulturę języka,
4. Promowanie uczniów uzdolnionych ortograficznie.
III. Czas i miejsce konkursu:
05 marca 2013 r. godz. 12.00 – Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach
IV. Regulamin konkursu:
1. Udział w konkursie biorą osoby, które uzyskały najlepszy wynik
VI. Kryteria ocen:
Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
1. Błędy ortograficzne I kategorii: 2 punkty za kaŜdy błąd: pisownia
ó – u, rz – Ŝ, ch – h, pisownia „nie”
z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, pisownia wyrazów
wielkich i małych liter.
2. Błędy ortograficzne II kategorii: - 1 punkt za kaŜdy błąd: pisownia
„nie” z imiesłowami, pisownia cząstki „by”, łączna i rozdzielna
pisownia przymiotników, pisownia nosówek, pisownia końcówek „ł”
w formie czasownika, pisownia wyrazów obcych, nazwisk
i nazw rzadko uŜywanych, usterki interpunkcyjne, 4 przecinki.
VII. Sprawy organizacyjne:
1.
Zgłoszenia (według wzoru – załącznik nr 1) przyjmowane będą
do dnia 28 lutego 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach, ul.
Białego Zagłębia 1, tel/fax 41 315 10 68,
2. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samym
dniu,
3. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, laureaci – nagrody,
opiekunowie – podziękowania.
w etapie szkolnym / nie więcej niŜ 2 osoby ze szkoły/,
Serdecznie zapraszamy
2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych przyborów
do pisania,
3. Tekst dyktanda przygotowują nauczyciele języka polskiego
z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach,
4. Komisja poprawia dyktanda niezwłocznie po zakończeniu zmagań
finałowych i ogłasza wyniki w tym samym dniu. Decyzja komisji jest
ostateczna,
5. Uczeń oraz jego opiekun mają prawo wglądu do pracy.
W załączeniu:
1. Karta zgłoszenia
Organizatorzy:
Teresa Jakubowska
Ewa Dziedzic
Karolina Kucharczyk