FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / ZWROTU

Transkrypt

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / ZWROTU
Data: ......................................................
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / ZWROTU TOWARU
ADRESAT: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
NUMER ZAMÓWIENIA: .................................... DATAZAMÓWIENIA:.......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ...........................................................................
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: ............................................................................................
ADRES KLIENTA: ...............................................................................................................
TELEFON KLIENTA: ........................................................
EMAIL KLIENTA: .............................................................
Niniejszym informuję o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
NAZWA TOWARU
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
nazwa Banku: ..........................................................................................................
nr rachunku: ...........................................................................................................
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane
do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o
niezwłoczny zwrot ceny zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….......................... zł.
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu …………………..... w
stanie niezmienionym.
PODPIS KLIENTA:
*niepotrzebne skreślić