Oświadczenie majątkowe na zako ączenie III kadencji 2006-2010

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie majątkowe na zako ączenie III kadencji 2006-2010
KANCELARIA
TA INA
I Dlrnrro
dnla-j7śi...
l|oj.-hto
oŚwIADczENIE MA'IĄTKoWE
,''l, *u',""
t{rdu
itt
z^|ą"^!^i:
rrd!.8o połi.tu
lV
)^-:,|",
/
'''
ig!,"*tr-!
Uv.gi:
i zlpclBcgo
rt'rrnnĘ
l. o!ob. rk|.d.Jąc. oświidcz.nie obo*i{z.n. B5t do z8od!Ęo z prr'dł
'yp€łlieni.
|qźd.J z rubryŁ
2' J&Ł|i Fpśf(źżg . Jrbrykl ń. zrrjdujł w koDkr.hyh Pr'yPodku zl!tośo9.Dl.'
orlgży wpi!.ć -!|. dotvczP.
pt-.y!r|eżnoóć p6z.z.gó|Dycb
sk|rd'Ików
3. osob. sk|rd.hćr ośsd'dcz€rle obowt4!.'t. J.3t olc.dIić
mij{tkowych'
docbodów i zoborYiłz'ń do mrj{tku odrębnĘo i oajłttu
obj?tcgo D'},€fu Ę.'3ŃInoćcĘ m|j{tkorł
4. ośvirdcz€Di. o !t.!lc DiJłtko*yn dofyczy D!.jłtku w krłju i z. grr!ic{.
5. ośrirdczeDi. o 't.nb ń.Jttko*.ym obejDqic rów cż wierzy|e|roś[email protected]ą
6. w .zęściA ośfli.dcż.lii u.ęrrte { iDforE.cj. jrw!ą w .złś.tB ?.śilfołD.cjc !|.j.wre dotyczłc. tdltŚE
z,mi€śzl('nb Jdrd.Jłc.go oświ.d.z.ni. ot.' tbi.Jś..
Położerlr di€rEchoooścl
czĘŚĆ A
Ja'Eiżejpodpis€
.'''''e.].'I''Z.0'.R.D.
ly(aL.
.m-.'-.1BD. ''''"5"..T.,(s..,',,...,,...''..
,:.T'ł:i:...:5.i:Eśl
jj:{.tśij:Q..i-,!...i'..:
ww.ła4,!,#-,!łi!--,.łi
nrzwiskorodowe)
(nicjscćzaEudni€nią st.nowiskolub ńukcjr)
po fapoa'niu się z p!.zęisamiusblły f fuis 5 .?Elłta 1998.- o smd-Źądzicpol'.irtow}t]'(Df. U. z 200l !. Nr
|42, Paz-|59f ołazzzoo r. lt 23' Poz.22ą lt 62' pou.558'lt l 13'poż.
ż.
984' Nr l53' poL |27|, Ń m0, wL ló88 i }.Ir2l4' poŹ. l80o, zgoddie2 art 25c tej u*awy Gświadczan,
poGiadanwtbodząc.* składma}ż€tń'ski.j
$,s?ó|ności
najątkowejlub staoowiącł
mój ulejąt.ko&ęlńy:
L
h/!|;Łob4ily,ić.
ffiAffirtw:WY::::::::"'i:!:!!:!:!!-:
::::5.00ou'D
jei#ł.rxacs.ru';r:nxr,i;ii:I!'.{.fiil::!:-i.!'
papisv-*an*ciowc:.li.!...f-.{!l
Too.opo*i".,"t,,,i.?..|.?^,,o**,*.i..6'QP.''.(-0-.?.'....
o*,*^*^,.(,^.!.'Lłł,.*.,.l1A.!
2. Mieszk.mie
o powi€ t zcbn
i:....'.
mf. o *ęn*;cl..łl(!.E.ł,...i.,.ęlóruiota"iy.....Ż1.E.....fa.T.7'(29.
3. GoĘodarstworobe:
rodzajgoĘodarstrła:
o \łŹności:
.........'......
rodzajzabudo*y:.....
!y.d-'y,'*,"ł.''',.''..:'.)|]|.!..
z tegotytułuosi€nd€o(ęłrD)
w rokuubicgłJ'dprż7&ód i
ę
ffi a;Gi;i;il-.tu..:.a:..i|...|,lŻ.ęf
l < | E l ' r( i . - ' i ! I K
lir\NCtlr\l{lL
l .\tNlll
D,vo,L'ol'o^{W
I.iliatna I ).o!lon skd
2c oz 9Ł4a.,
4.Inned€ f uócmrości:
hll.
th,,rLr1
..t.!.
c1
.:ft
E:.......2::7.:r:..(.ł.:',.:.
IIL
t. Po6iada
w których
IfrL
/
u&iały w spó*a.h hgndlo\łycb z udfiił(fi
pov'datowych osób pra\łlych lub pfz€dsiębiorów,
.i-ffi
::*-**.:.:_Y::1ffi.tfr
il;lyil;ffi;;iilGil;.iii.io;;ilil;;;.-;;i;:''....'.i'ZĘ..:j?.iżŁ-.ę..C.:?-:q,-.....
il;ó;h];iół;ó;;il;;il;i6ińłl;ó;-.ó;#;;,..::tr.!tr-:.::.-[):.ł.n:ę:?-9.
2. Posiadel udzisły w in'ych Ęółkach handtoPycl _Dależy podać liczĘ i .milcitts udzidów:/.
.,,.^)
-.
.
i6;;,il6;ilłffiń;;il;;E'1ń;;ila;-.:;;;;;i;|...:,łl/./.f?-|..|.?...t.f.?..:.:.
rv,
l. [email protected] akcje w spółka.h bmdlo\łych z udziałempowiatowych osób pra\łlych lub przedsiębiorcóĘ
w kt&'fłt ucz€Śtdicuą
*ąi./,/4rŻ
tlkię osoby- aależypodać|ięĘ i (rDitfjr't^
p-:.(!.-,-.?-.s..........
;G;ilffi ;illffi;iu"i,il';;i;jiG;il;.*
n:,E* i ; ; i ć, .
zt€gobfułuośiągnąłem(ęłam)wrckuubiecł,m-*:-.:......:":-".Y:
':':'t-.ł.?.'-:l.l:.?:!:ę-L^Ź::::.
'.::j:.T-.Ti:.:.T.:.l.*1.*l.*:'.:.--1.:*:....::.'::.".'..::.:'!.
z tegoqńrłuo6iągnd€o(ęlam) vroku ubiegłE]doch& w
t/E:ł!:mp:?l
vysokości:
od skŹrbu
Nabylem(an) (nabyloój m4żjm€lg z w9ączeni€']r.mi€aia p!.,}rrależnegg
do jego majątkuo&ęh€o)
Państwą inuej państwowęio6obypra\łnej,jedtrośęksamoifądut€f,'torialnego, ió związlów lub od koEuna|nej
o6obypraMej Dastą'ując€ lĄi€aią kt&e podlegdo żbyciltv. d.rodzeprzetsr8u. należypodaó opis Ei€ai& i dBtę
[email protected]*-.i-*.
L.::.:...#
!F:....
?y-.r::_(-.ż_-5
. ,^.;;,,
"ll^.11".
'uot&- wdt
, ,.
';:;'2"';:=,y,:u"
T'
",*u
-"*'*
r..Ł
gospodafczą
(Dale4podaćfcrmępmwną i Prz€dmiotdziała|nolici):
'!:'qr-| (4
q
ż","ń*;igffii'.ilFi;ń,,ń;;'}ńń;e-il;ód;;;;i;ś"i..-tt:'''t''''.'?--T'j:.
2. zArzĄfuB\ &iŃa|ndciągoĘodrrcfąlŃjest€m
Ffedstawici€lą
.....
#ęółkac!handlo*ych(naz*Ź'śiedzibaĘółki):...''''...,łł/.Ę.....'.2.:'?,-ą'c-.2'k,,,'''......'
rj;;;;;H;-;a;6;;Ę;:ftt::.:?..iżI..?.p-?::?::,..::-''.;-....-..-...:
- j6tem czlorkiem rady nadzorczej(od hedy)r::...t{.{:..::.?--?.:.1..'il.In
...;iz.,r'il?.'dI'.?.ę.?.ż
- jeśem człolkiem komisji rewizyjn€j (od kiędy): .
(.ł"-il;tililińilffi ; ;jł,J.,iii....
-fr!.E Dżi;;..ń.;;iąsffi
-lTk..ę.'5...
YItr.
ptruyt
;#:*'P:,trŻł:p..2-ł".|,w,łf.Ł^yH'ęf'ł
Hfu,#ril'Tfffi
:.....:..:...:.:.........:.:.....:..::....:.::::...::.:.':...'.:..:'..'::...:...
powl€j
zobovriązŹniapieniężneo w.ańości
!a
10.000żotych,w łm fsciągniętekedyty i pożyczkioraz.rł,arrDki'
ifrTb1!*ar#^&r.,i*rl]-,
li1 -* rTi--,
,!!*:!,?ti . ti l i
D*wŁ.so^c
'
''
rl.]|słd
!'D. oą ',,,.J
Powyżśzo
oćwiadcz.aieskładaoświadonda),iżDapodstawi€ dt. 233 $ l lfudeksukEŃgo za podeie liepro}vdy
lub [email protected] tda pozb.\łiediawohpści.
rF.
l,< Ąo l\ )sto
)i,.,rt
'...-.-.....t........'..'.....'..'
(nicjscoiyośĄdat')
)-*
.
KTEROWNIK
I.ANCELAĘII
za zgod ność
z o r y q | n " ,Ę | '
TAJl!|lil
.Duuu1'-ł^(Ę.
I'i]iąnnL DrozdoDsha
Ąn. 09
ą,pĄ'a,/
'

Podobne dokumenty