Rafat Matyja Anna Siewierska-Chmaj Konrad P^dziwiatr

Transkrypt

Rafat Matyja Anna Siewierska-Chmaj Konrad P^dziwiatr
Rafat Matyja
Anna Siewierska-Chmaj
Konrad P^dziwiatr
POLSKA
POLITYKA
MIGRACYJNA
W poszukiwaniu nowego modelu
WYZSZA SZKOtA
INFORMATYKI I ZARZADZANIA
z siedzib^ w Rzeszowie
Warszawa-Rzeszöw 2015
SPIS TRESCI
TYTULEM WST5PU
R o z D z i A L I. Jak zmienic model polityki imigracyjnej?
Strategia i rozwiqzania instytucjonalne
Doktryna migracyjna Rzeczypospolitej Poiskiej
Wybör modelu i narz^dzi polityki migracyjnej
Kraj malo atrakcyjny
Kto moze sformulowac nowq polityk^ imigracyjn^?
Debata publiczna i parlamentaryzacja polityki migracyjnej
Beneficjenci
ROZDZIALII. Polityka imigracyjna Polski
Status polityki migracyjnej i jej realizacja
Dokument Polityka migracyjna Polski
Wymiar instytucjonalny
Polityka migracyjna w budzetach zadaniowych
Polityka migracyjna Polski a kontekst europejski
RozoziAL III. Kluczowe problemy polityki imigracyjnej
Uchodzcy
Rynek pracy
Studenci zagraniczni
Kwestie integracyjne
RozoziAL IV. Polityka migracyjna z perspektywy politycznej
Debaty parlamentarne i stanowiska polityczne
Polityka migracyjna
Post^powanie wobec imigrantöw
Ustavvy abolicyjne
Partie i debata publiczna
Partnerzy spoleczni i ich rola w ozywieniu debaty
7
13
16
18
23
25
29
33
39
43
48
52
58
62
67
70
73
77
82
87
87
89
90
91
93
96
Spis tresci
6
ROZDZIALV. Polityki migracyjne vvybranych krajow Unii Europejsklej . .
Polityka diasporyczno-emigracyjna i imigracyjna
Polityka migracyjna Belgii
Polityka migracyjna Francji
Polityka migracyjna Wielkiej Brytanii
Europejskie polityki migracyjne w procesie transformacji
99
99
105
109
114
122
ZAKONCZENIE
125
ANEKS Polska polityka migracyjna. Osoby i instytucje
129
Osoby
Instytucje
BIBLIOGRAFIA
129
142
153