karta pracy dyplomowej - Warszawa

Transkrypt

karta pracy dyplomowej - Warszawa
KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….
Nr albumu …………………. Kierunek …………………………… Specjalność ……………………………..
Seminarium ……….………………………………………… rozpoczęte w semestrze ………………………
licencjackie / inżynierskie / magisterskie
zimowym / letnim
roku akademickiego ………………………………............
Prowadzący seminarium …………………………………………………………………………………………
Promotor …………………………………………………………………………………………………………...
Temat roboczy pracy w języku polskim
…………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………...…………………
………………………………………….
data i podpis studenta
data i podpis promotora (lub prow. sem.)
Zatwierdzam promotora i temat roboczy pracy dyplomowej
…………………………………………………………………………
data i podpis Dziekana
Temat ostateczny w języku polskim
…………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………….
Temat ostateczny pracy w języku angielskim
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
………………………………….
data i podpis studenta
data i podpis promotora
Zatwierdzam ostateczny temat pracy dyplomowej ……………………………………………………………
data i podpis Dziekana
Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pracę dyplomową złożono do Dziekanatu dnia ………………………………………………………………..
Pracę sprawdzono pod kątem plagiatu ………………………………………….. wynik …………………….
tak / nie
Recenzent ………………………………………………………………………………………………………….
Egzamin dyplomowy dnia ………………………………………………………………………………………..
Poinformowano studenta o terminie egzaminu dyplomowego dnia ………………………………………....
drogą ……………………………………………………………….....
e-mail / telefon
………………………………………………
data i podpis pracownika Dziekanatu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydziały Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie