Biuro Usług Geofizycznych GGD (www.geophysik

Transkrypt

Biuro Usług Geofizycznych GGD (www.geophysik
Biuro Usług Geofizycznych GGD (www.geophysik-leipzig.de)
Głównym celem działalności firmy jest wsparcie inwestorów poprzez kompetentne i niezależne usługi geofizyczne w
zakresie eksploracji złóż, projektów infrastrukturalnych (np. prowadzenie tras instalacji rurowych w kopalniach),
posadowienia farm wiatrowych, składowisk odpadów, elektrowni szczytowo-pompowych, planowania pomp
geotermalnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Biuro Inżynierii Lądowej, Górniczej i Środowiskowej IPRO LAUSITZ (www.ipro-dresden.de)
IPRO LAUSITZ w jednej firmie skupia projektantów wszystkich branż gwarantując tym samym szeroki zakres
kompetencji - od kreatywnej architektury, poprzez fachowe projektowanie do profesjonalnych usług inżynierskich. W
skład oferty wchodzi: rekultywacja terenów pogórniczych, zabezpieczenia kopalń przed wodami gruntowymi,
projektowanie konstrukcji nośnych, projektowanie techniczne wielobranżowe, budownictwo komunikacyjne,
budownictwo podziemne i inżynieryjne, geologia środowiskowa.
Centrum Transferu Technologii ZTS (www.zts.de)
Celem Centrum Transferu Technologii ZTS jest stworzenie pomostu pomiędzy innowacyjnymi przedstawicielami nauki,
wynalazcami, designerami idei a przemysłem, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych
zadań należą: organizacja i realizacja procesów transferu technologii, inspirowanie i wspieranie inicjatyw
gospodarczych, promowanie przedsiębiorczości i stosowania nowatorskich rozwiązań, pomoc w nawiązywaniu
naukowej i gospodarczej współpracy międzynarodowej, tworzenie bazy danych o podmiotach gospodarczych
poszukujących partnerów gospodarczych lub technologii. Firmom polskim Centrum ZTS chciałoby zaoferować
doradztwo w zakresie: zarządzanie innowacją oraz gospodarką materiałową, wdrożenia nowych technologii oraz
systemu zarządzania jakością, networking.
Usługi Geotechniczne i Geochemiczne IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG (www.ibz-freiberg.de)
Firma świadczy usługi geotechniczne i geochemiczne w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych, obróbki
surowców, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, wzmacniania i uszczelniania skał i podłoży w kopalniach,
opracowywania i testowania spajających materiałów wtryskowych do skał oraz immobilizacji materiałów szkodliwych,
a także rozwijania technologii materiałów budowlanych.
Specjalistyczna firma doradcza i planistyczna LOGIC GmbH (http://www.logic-engineering.de/)
Firma działa w zakresie planowania zastosowania upłynniania podłoża gruntowego oraz kompleksowych,
podziemnych systemów infrastrukturalnych. W dziedzinie doradztwa, specjalizuje się w optymalizacji rozwiązań
technicznych i procesów budowlanych, zgodnie z wymogami współczesnych systemów infrastrukturalnych. LOGIC –
Logistic Engineering GmbH pragnie zaoferować firmom polskim swoją wiedzę i usługi w dziedzinie metod upłynniania
podłoża, które wraz z najnowocześniejszą technologią pokrycia gruntu oraz elastycznym, połączonym systemem
szachtowym, stanowią przyszłościową alternatywę, umożliwiającą szybszą i bardziej opłacalną budowę oraz
zarządzanie sieciami podziemnymi, a także wytworzenie nowych rozwiązań urbanistyczno-planistycznych. W zakres
działalności firmy wchodzi także: opracowywanie receptur na upłynnianie gruntu, kontrole jakości, wsparcie
techniczne, nadzór oraz egzaminacja, szkolenia, symulacje, współpraca przy budowie, opracowywanie koncepcji na
użytek tras łączonych dla każdego rodzaju linii zaopatrzenia i utylizacji.
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych P-D Industriegesellschaft mbH (http://www.pd-group.com/)
Koncern Preiss-Daimler chciałby firmom polskim zaoferować swoje usługi z zakresu utylizacji odpadów, rewitalizacji i
rekultywacji, odnowy mikrobiologicznej gleb, utylizację termiczną oraz obróbkę ścieków komunalnych i
przemysłowych oraz oczyszczanie mechaniczne i biologiczne, obróbkę odpadów handlowych, odpadów z rozbiorów
samochodów, papy dachowej, azbestu i materiałów NORM (naturalnie występujących materiałów
promieniotwórczych), oczyszczanie skażonych wód gruntowych, kondycjonowanie, stabilizowanie i unieruchamianie
ścieków i pyłów (stacjonarnie oraz mobilnie). W ofercie znajdują się także usługi doradcze w dziedzinie sortowania
odpadów przemysłowych i komercyjnych, jak też usługi wyburzeniowe, usługi z zakresu budownictwa specjalnego.
Giełda kooperacji – usługi inżynierskie dla górnictwa i przemysłu – 17 maja 2013
Doradztwo rynkowe DREBERIS GmbH (http://www.dreberis.com/)
Firma zajmuje się międzynarodowym doradztwem strategicznym dot. projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla
biznesu: od etapu przygotowania i planowania inwestycji po jej realizację. DREBERIS GmbH posiada 14-letnie
doświadczenie na rynku niemieckim, polskich i ukraińskim, dysponując przy tym biurami we wszystkich trzech krajach.
Oferta dla polskich firm obejmuje pełną paletę usług z zakresu budowania strategii (analizy rynkowe, branżowe,
konkurencji, etc.), wdrażania (tworzenie spółek-córek, spółek JV, analizy due diligence, itp.), administracji (wspieranie
procesu pozyskiwania pracowników, księgowość, outsourcing procesów administracyjnych, zdobywanie
dofinansowania).
Grupa Usługowa Kemming - Wilhelm Kemming GmbH (http://kemming.de/)
Firma Kemming posiada w swojej ofercie dla polskich zakładów górniczych i przemysłowych usługi z zakresu
konserwacji i naprawy torowisk i dostosowywania bezpośredniego otoczenia (wycinka zieleni, spryskiwanie środkami
chwastobójczymi). Zakłady Kemming dostosowują i wykonują specjalistyczne pojazdy drogowo-szynowe do działań w
tym zakresie.
Budowa Maszyn LEHMANN GmbH (www.lehmann-maschinenbau.de)
Usługi LEHMANN GmbH obejmują projektowanie, produkcję oraz montaż szerokiej gamy urządzeń do
termomechanicznej obróbki surowców pochodzenia biologicznego, urządzeń do tworzenia paliw z odpadów
biodegradowalnych, biogazowni, brykieciarek, peleciarek, komposterów, sortowników, maszyn do utylizacji śmieci.
Giełda kooperacji – usługi inżynierskie dla górnictwa i przemysłu – 17 maja 2013