rząd przedstawił cele polityki w sektorze energii

Transkrypt

rząd przedstawił cele polityki w sektorze energii
Efektywność energetyczna, energetyka
jądrowa, elektromobilność - rząd przedstawił
cele polityki w sektorze energii
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami przygotowało projekt „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” - najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w
perspektywie średniookresowej. Jak w tym dokumencie widziana jest energetyka?
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami przygotowało projekt „Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki
rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Jak w tym dokumencie widziana jest
energetyka?
Wśród najważniejszych zadań dotyczących szeroko rozumianego sektora energetycznego wskazano
poprawę efektywności energetycznej, przyśpieszenie procesu wdrażania energetyki jądrowej (w tym
rozwój kogeneracji jądrowej) w Polsce, rozwój elektromobilności w Polsce, rozwój inteligentnych
sieci a także rozwój odnawialnych źródeł energii.
W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” podkreślono, że jednym z podstawowych wyzwań
rozwojowych Polski na najbliższe lata jest zapewnienie gospodarce stabilnych dostaw energii po
akceptowalnej ekonomicznie cenie oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania zarówno przez
przedsiębiorstwa, sektor publiczny jak i gospodarstwa domowe.
Regulacje Unii Europejskiej wskazują ponadto na konieczność uwzględniania w polityce
energetycznej zagadnień przeciwdziałania zmianom klimatycznym i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną.
- Wypracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej oraz wdrożenie opartych na jej
podstawie strategii sektorowych i systemu regulacji prawno-instytucjonalnych jest warunkiem
koniecznym dla rozwoju sektora energetyki w Polsce - czytamy w „Strategii…”.
Cele i oczekiwane efekty
Wśród oczekiwanych celów jest modernizacja sektora energetycznego oraz podjęcie działań na rzecz
dywersyfikacji źródeł energii, co stanowi warunek dla podwyższania konkurencyjności polskiego
przemysłu, poprawy jego efektywności energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
energii.
Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci
przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu, stworzenie warunków do inwestycji w
konwencjonalną infrastrukturę wytwórczą, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł energii
odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu
zbiorowego.
W perspektywie 10 lat efektem tych działań będzie zapewnienie stabilności dostaw dla
użytkowników, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, stopniowe i efektywne kosztowo zwiększanie
http://elektrownia-jadrowa.pl/
1
udziału OZE w miksie energetycznym, oraz spowolnienie wzrostu (lub nawet jego zahamowanie)
udziału wydatków na energię w budżetach domowych.
Kierunki interwencji
Resort energii zapowiada, że wobec wyzwań, przed jakimi stoi polska energetyka działania zostaną
skoncentrowane na poprawie efektywności energetycznej gospodarki, zapewnieniu dywersyfikacji
zarówno źródeł (rozważa się wdrożenie energetyki jądrowej) jak i kierunków dostaw paliw i energii,
stworzenia warunków do inwestycji w infrastrukturę wytwórczą energii elektrycznej, zwiększaniu
udziału odnawialnych źródeł energii, stopniowym zwiększaniu konkurencyjności polskiego sektora
górniczego.
Poprawa efektywności energetycznej
- Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów polityki energetycznej kraju.
Działania w tym zakresie będą opierać się na ograniczaniu energochłonności gospodarki, czyli
inwestycjach w przedsiębiorstwach, ciepłownictwie i wykorzystaniu końcowym energii
(termomodernizacja w budownictwie, efektywność paliwowa w transporcie, racjonalne korzystanie z
energii przez odbiorców końcowych) - zapewniono w „Strategii…”.
W odniesieniu do przedsiębiorstw istotna będzie koncentracja na zmniejszaniu strat energii, ciepła i
wody użytkowej. Do poprawy efektywności energetycznej przyczyni się także rozwój
konkurencyjnych rynków paliw i energii.
Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że zostaną podjęte następujące działania w tym obszarze:
zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych
wielorodzinnych; zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach; poprawa w
zakresie systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz wsparcie dla strategii niskoemisyjnych;
zmniejszenie strat przesyłowych energii elektrycznej; podniesienie sprawności wytwarzana energii;
wprowadzenie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii; wsparcie produkcji energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja); wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów
jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego; rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej (rowery, transport szynowy, eko-autobusy,
w tym elektryczne); promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć (klastry) z zakresu
wytwarzania energii (ze wskazaniem na rozwój OZE) oraz efektywności energetycznej w celu
dążenia do samowystarczalności energetycznej gmin i powiatów (mikrosieci).
Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020
●
●
●
●
●
Kogeneracja jądrowa - przygotowanie do budowy pierwszego rektora HTR o mocy termicznej
200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne.
Energetyka rozproszona - 5 projektów mających na celu rozwój wytwarzania energii przy
wykorzystaniu OZE na potrzeby społeczności lokalnej.
Prawo energetyczne - zmiana ustawy w celu wdrożenia inteligentnego opomiarowania.
Rynek mocy - zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej.
Niekonwencjonalne źródła gazu - pozyskiwanie gazu z łupków oraz z pokładów węgla (metan).
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
Kolejnym celem jest bezpieczeństwo energetyczne, co wymaga dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i
kierunków dostaw paliw i energii.
http://elektrownia-jadrowa.pl/
2
W tym obszarze istotne jest zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz
zagwarantowanie potrzebnych dostaw. W zakresie gazu ziemnego podstawowe znaczenie będą miały
inwestycje dotyczące budowy infrastruktury umożliwiającej dostawy z nowych źródeł, a także
rozbudowa wewnętrznej sieci przesyłowej oraz zwiększenie pojemności magazynowej.
Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego umożliwi uniezależnienie od dominującego
dostawcy. Polska będzie więc wspierać stworzenie wewnętrznego rynku energii, w tym integrację
unijnego rynku gazu oraz jego liberalizację przy pozostawieniu strategicznych decyzji państwom
członkowskim.
W tym obszarze zaplanowano następujące działania:
wspieranie pozyskiwania energii z nowych źródeł (gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych i
norweskiego szelfu kontynentalnego, energetyka jądrowa, OZE, zgazowanie węgla i jego
przetwórstwo na paliwa płynne); wprowadzenie mechanizmów prawnych zwiększających stabilność
pracy źródeł odnawialnych; zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej w
horyzoncie długoterminowym dla wszystkich odbiorców na terenie kraju w ilości i czasie, jakie
wynikają z ich potrzeb (rynek mocy); rozwijanie technologii magazynowania energii; inwestycje w
wykorzystanie zasobów energii zgodnie z terytorialnym potencjałem (np. elektrownie wodne,
biomasa); dążenie do zapewnienia właściwej architektury rynku energii elektrycznej w Europie;
zapewnienie uczciwych warunków dla handlu energią elektryczną w Europie środkowo-wschodniej,
w tym poprzez neutralizację zjawiska przepływów kołowych; poszukiwanie i wydobycie złóż
węglowodorów w Polsce.
Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020
●
●
●
●
Nomaten - utworzenie nowoczesnego laboratorium materiałowego zdolnego do badań i rozwoju
materiałów dla IV Generacji reaktorów uranowych, reaktorów fuzyjnych i wysokowydajnych
instalacji konwencjonalnych.
Zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego - wzrost produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w elektrowniach wodnych (osiągnięcie wykorzystania technicznego potencjału
hydroenergetycznego na poziomie średniej UE) poprzez rozwój zarówno małych instalacji, jak
również dużych elektrowni wodnych.
Realizacja projektów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze - projekty inwestycyjne w
elektrownie oparte na tradycyjnych źródłach energii.
Kontynuacja „Programu polskiej energetyki jądrowej” - przyśpieszenie opóźnionego procesu
wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów: 1. Wsparcie i
skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla
energetyki jądrowej 2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ,
o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).
Modernizacja i rozwój energetyki
Dla zapewnienia stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego kluczowy jest rozwój sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych. Rozwijając i modernizując sieć należy mieć na uwadze trendy jakie
zachodzą w wytwarzaniu energii: rozwój OZE, zwłaszcza w formule rozproszonej oraz dążenie do
poprawy efektywności wykorzystania energii.
W tej części wśród planowanych działań wymieniono: modernizacja oraz budowa nowych linii
energetycznych, umożliwiających wymianę transgraniczną z krajami sąsiednimi; budowa
interkonektorów i mostów energetycznych przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju;
http://elektrownia-jadrowa.pl/
3
wprowadzenie inteligentnych sieci energetycznych, także w celu integracji OZE; budowa, rozbudowa
i modernizacja sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej, podziemnych magazynów gazu oraz
zwiększenie dostępu do gazu ziemnego z nowych źródeł dostaw; koordynowanie rozwoju
infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej minimalizujące koszty ich rozbudowy i
zwiększające szanse zaistnienia nowych zastosowań.
Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020
●
●
●
Smart power grid - przygotowanie warunków do powstania krajowej sieci elektroenergetycznej
spełniającej wymagania inteligentnej sieci energetycznej.
Hub gazowy -utworzenie na terytorium Polski centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich. Spowoduje to zwiększenie płynności na rynku
gazu i zapewnienie realnej, fizycznej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski z innego niż obecnie
dominujące źródło; zintegrowanie krajowego systemu przesyłowego z systemami państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego, zapewniając dalszą dywersyfikację źródeł
i kierunków dostaw.
Rozwój elektromobilności w Polsce - stworzenie warunków dla rozwoju przemysłu
elektromobilności.
Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego
Nie zapomniano również o sektorze węgla kamiennego. W dokumencie przypomniano, że obecnie
głównym kierunkiem rozwoju energetyki tak na świecie jak i w UE w kontekście zaspokajania części
potrzeb energetycznych przez paliwa kopalne, jest wzrost sprawności elektrowni węglowych przy
jednoczesnym spełnieniu wymogów ochrony środowiska, a zwłaszcza radykalnym ograniczeniu
emisji dwutlenku węgla, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej dyspozycyjności i niezawodności
jednostek wytwórczych. Zasadniczym powodem trudnej sytuacji górnictwa na świecie i w Polsce jest
nadpodaż węgla i związana z nim jego niska cena. Występujące w Polskim górnictwie wysokie koszty
produkcji wynikające z warunków wydobycia (głębokość, zagrożenia, długie drogi transportu, bardzo
wysoki udział kosztów stałych, w tym kosztów pracowniczych) dodatkowo pogarszają tę sytuację.
Zapowiadane działania w sektorze węglowym to: zwiększenie wydajności kopalń; dostosowanie
wydobycia do potrzeb rynku, a tam gdzie to możliwe zwiększenie w strukturze wydobycia udziału
produktów w wyższej wartości dodanej: węgli średnich i grubych o wysokich parametrach
jakościowych, paliw kwalifikowanych; zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie
zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną - jest to istotny czynnik uzyskania oczekiwanego
poziomu wydajności.
Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020
●
Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego w kierunku zwiększenia efektywności i
racjonalności ekonomicznej, w tym przede wszystkim opracowanie „Programu dla sektora
górnictwa węgla kamiennego”, realizowanego w powiązaniu z „Programem dla Śląska”.
źródło: wnp.pl
http://elektrownia-jadrowa.pl/
4