Lubiszyńskie Wieści 2/2012

Transkrypt

Lubiszyńskie Wieści 2/2012
nr 2/2012
Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
www.lubiszyn.pl • urzą[email protected] • lubiszynskie-wieś[email protected]
Egzemplarz bezpłatny
01.07.2012 r.
W numerze:
Echa z sesji – str. 5
Międzynarodowy turniej wsi i OSP w Lubiszynie – str. 7
WALDCAM 2012 – str. 8
Ciężka praca się opłaca – str.12
Sojusznicy przyrody i ekologii – str. 14
„POLSKA – MOJA OJCZYZNA” – str. 16
Projekt szkolny – str. 18
1
Aktualności
KOLEJNE FUNDUSZE Z UNII EUROPEJSKIEJ
DLA GMINY LUBISZYN
3.191.628,00 zł dofinansowania otrzyma gmina na realizację
kolejnego projektu. 20 lipca 2012r. Wójt wraz z panią Skarbnik
zostali zaproszeni do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego na uroczyste podpisanie umowy dotyczącej kolejnego
projektu. Projekt złożony przez Gminę Lubiszyn pt. „Kompleksowe skanalizowanie miejscowości Tarnów w Gminie Lubiszyn”
został sklasyfikowany na 32 miejscu listy rankingowej, a tym
samym zatwierdzony do dofinansowania. Celem projektu jest
poprawa warunków życia społeczno-gospodarczego mieszkańców
Tarnowa, w gminie Lubiszyn poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z zasileniem
elektrycznym. Wartość projektu wynosi 5.438.319,98 zł, z czego
poziom dofinansowania równy jest 75% kosztów kwalifikowal-
Szanowni Państwo!
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy
dążyć do właściwego z nimi postępowania.
Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca
od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013
roku mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który
zapewni większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.
W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić
jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały
wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek
zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów.
Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach
przetargu firmą.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
zorganizowanymi przez gminę.
Właściciele nieruchomości zobowiązani będą ponosić na rzecz
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać
będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja zawierać będzie sposób
naliczenia opłaty.
W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel
nieruchomości.
Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców gminy.
Dla wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, wynikającego ze znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przełomie
czerwca i lipca 2012 roku przeprowadzone będą badania
ankietowe wśród wszystkich mieszkańców gminy Lubiszyn.
Ankieterami będą sołtysi lub pracownicy urzędu gminy.
Proszę więc Państwa o umożliwienie sprawnego wypełnienia
ankiety i udzielania rzetelnych odpowiedzi.
WójtGminy
Tadeusz Karwasz
2
nych. Budując oczyszczalnię w Lubiszynie jej moc przerobową
zaplanowano na co najmniej te dwie miejscowości. Przez wiele lat
oczyszczalnia nie osiągała właściwych parametrów z powodu zbyt
małej ilości ścieków surowych. Powodowało to częste narzekania
kierowników ZUK na problemy z właściwym działaniem oczyszczalni i dużymi kosztami. Narzekali też mieszkańcy Lubiszyna,
gdyż skutki złej pracy są „odczuwane” w miejscowości. Ścieki
dowożone, niestety bardzo często są zagniłe i niszczą bakterie.
Podłączenie kanalizacji z Tarnowa do oczyszczalni w Lubiszynie
spowoduje polepszenie bilansu ścieku surowego do zagniłego.
Kanalizacja w Tarnowie to kolejna tak duża inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych realizowana na terenie
Gminy Lubiszyn i myślimy, że nie ostatnia.
Red.
JESTEM GOTÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie w okresie od czerwca do października 2012 r. realizuje warsztaty
rozwijające kompetencje osobiste i społeczne dzieci i młodzieży
do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi pod nazwą
„JESTEM GOTÓW”.
Program przewiduje organizowanie zajęć dla dwóch grup
wiekowych, tj. dzieci: 7-13 lat oraz młodzieży 14-17 lat, zamieszkujących na terenie gminy Lubiszyn. Zajęcia prowadzone
są przez psychologa i pedagoga pracujących w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w Gorzowie
Wlkp. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w godzinach
popołudniowych, czas trwania zajęć: 1,5 godziny.
Celem projektu jest obniżenie ryzyka podejmowania działań destruktywnych dzieci i młodzieży przez zwiększenie ich
zasobów niezbędnych do radzenia sobie w obliczu trudnych
wydarzeń życiowych.
W wyniku realizacji projektu przewiduje się:
• zwiększenie świadomości społecznej na temat praw dzieci
i młodzieży znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
• uzyskanie wiedzy na temat poziomu kompetencji dzieci i młodzieży do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
• zbudowanie realistycznego i stabilnego obrazu siebie u dzieci
i młodzieży poprzez nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących
rozpoznawania własnych zasobów i ograniczeń, twórczego
rozwiązywania problemów, emocjonalnego radzenia sobie z obciążeniami, możliwości korzystania ze wsparcia społecznego,
• sprawdzenie skuteczności oddziaływań będących przedmiotem projektu poprzez zbadanie wpływu udziału w warsztatach na poczucie poziomu zaradności w trudnych sytuacjach
życiowych.
Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w powyższych warsztatach proszeni są o zgłaszanie ich do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.
Tel. kontaktowy: 519 513 144.
Ewa Stojanowska
Kierownik GOPS
Aktualności
WYWIAD Z PANEM
ROMANEM JAWORSKIM
- KIEROWNIKIEM ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
Red.: Czym dokładnie zajmuje się ZUK?
P. Roman Jaworski: Przedmiotem podstawowej działalności
zakładu jest:
wydobycie, uzdatnienie i zaopatrzenie (ludności) mieszkańców
gminy w wodę do jej spożycia oraz do prowadzenia przez nich
własnej działalności,
odbiór i oczyszczanie ścieków skanalizowanych (dot. Lubiszyna)
oraz ścieków dowożonych,
sprawowanie nadzoru i zapewnienie funkcjonalności hydroforni
ścieków wraz z siecią i oczyszczalnią.
W oparciu o możliwości sprzętowe i etatowe zakładu działalność
poszerzona jest o:
• wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
• usuwanie awarii u odbiorców,
• naprawa dróg gminnych i ich odśnieżanie,
• karczowanie krzaków i drzew w rowach melioracyjnych,
odmulanie i udrażnianie przepustów wodnych w tych rowach,
• inne prace porządkowe i naprawcze na rzecz społeczności
gminnej.
Red.: Mieszka pan w Gorzowie, ale jak widać szybko zorientował się pan w ternie naszej Gminy i jej problemach?
R.J.: Odniosę się do niektórych problemów z zakresu działalności wodociągów tj.:
• istniejąca sieć z lat jej powstawania wymagała wymiany
zwłaszcza odcinków azbestowych i innych łączeń które,
wpływają na jej awaryjność,
• konieczność i potrzeba rozbudowy sieci (jej przedłużenia)
przy indywidualnej rozbudowie mieszkaniowej,
• istniejące przyłącza z tego okresu w wielu przypadkach
tworzą „pajęczynę” i na jednym odcinku jest podłączonych
kilku odbiorców co utrudnia, wręcz uniemożliwia właściwe
rozliczanie i egzekwowanie ustawowego nadzoru odbiorcy
nad posiadanym przyłączem,
• uważam, że wieloletnie przyzwyczajenie wielu odbiorców
pozwoli im na uznanie płatności za wodę i ścieki jako ostatnie ogniwo ich zobowiązań i dopóki nie nastąpi odcięcie
wody to może jakoś się uda. Do tego dochodzą nie zgłaszane
zmiany prawne odbiorców i ich rodzin np. zgony, przepis,
wynajem, zmiana miejsca zamieszkania, pustostany, nadzór
sąsiada itp.
Red.: Ilu pracowników zatrudnia ZUK?
R.J.: ZUK zatrudnia łącznie 8 osób, w tym:
2 pracowników na ½ etatu tj. elektryk, obsługa oczyszczalni, 2
monter instalacji wodno-kanalizacyjnej - pełen etat, 1 operator
maszyn specjalnych - pełen etat, 1 pomoc administracyjna - pełen etat, 1 główny księgowy - pełen etat, kierownik - pełen etat.
Red.: Minął już rok odkąd jest pan kierownikiem ZUK, co
udało się zrobić?
R.J.: Nie będę się chwalić. Zakład przejąłem 01.09.2011 r.
praktycznie bez formalnego pisemnego przekazania i rozliczenia się przez poprzednika z długiem 197 tys. Na koniec 2011 r. zobowiązania wyniosły 158 tys. Z tendencją
spadkową. W chwili obecnej jest to rzędu ok. 90-100 tys.
Nie wymyśliłem nic szczególnego, skupiłem się na szeroko
rozumianej przeze mnie gospodarności poprzez:
• zmianę poszanowania tego co mamy z dozą pracy systematycznej w zakresie konserwacji i przywrócenia funkcjonalności urządzeń,
• zmianę (częściową) mentalności, że pracujemy nie tylko
dla pieniędzy, ale przy właściwej organizacji i atmosferze
wzrasta jej poszanowanie i zaangażowanie,
• sądzę, iż już wielu odbiorców zrozumiało, że bez umowne, bezprawne korzystanie z wody powoli ale się kończy.
Red.: ZUK przeprowadził kontrolę stanów licznikówjakie wnioski?
R.J.: Ten temat przerósł moje przypuszczenia. Po pierwsze
z dokumentów, a zwłaszcza z orientacji w ternie uzyskałem obraz, że dotychczas nie było to robione co najmniej
w 50 %. Świadczy o tym fakt, że odbiorcy (nie wszyscy)
niejednokrotnie byli zdziwieni,twierdząc:
Po co wy tu przyszliście? – przecież ja podaję stan „licznika” telefonicznie. Szanowny odbiorco przyszliśmy sprawdzić czy jest wodomierz, czy jest oplombowany, czy pan/
pani właściwie te urządzenia zabezpiecza. Okazało się,
że niektórzy w ogóle na teren posesji nas nie wpuścili.
A powód: nielegalne przyłącze, brak wodomierza, brak
plomby, wodomierze rozmrożone w okresie zimowym, brak
zgłoszeń, bo naprawa będzie kosztowała, a jak nie zobaczą
to jakoś się uda. Szerzej w tym temacie można uzyskać
informacje w sprawozdaniu z działalności zakładu za 2011
r. Jeden podstawowy wniosek: takie działania muszą być
systematyczne i konsekwentne. Aktualnie w tej kwestii
bardziej się czuję komornikiem niż administratorem, ale
nie zamierzam zmieniać kierunku działania pomimo tego,
że docierają do mnie informacje, że jestem niewygodny lub
skąd się wziąłem.
Red.: Co z naszą oczyszczalnią? Do tej pory słyszeliśmy,
że jest za mało ścieków i oczyszczalnia ma za mały przerób.
Będzie budowana kanalizacja w Tarnowie jaki to będzie
miało wpływ na pracę oczyszczalni?
R.J.: Tutejsza oczyszczalnia jest oparta na oczyszczaniu
ścieków w systemie mechaniczno-biologicznym. Jej maksymalna przepustowość to 150 m 3 na dobę. Aktualnie
średnio dobowy przerób to 60-80 m3. Ilość ścieków w tych
granicach oraz ich zwiększenie do 100 m 3 i więcej nie
wpłynie na zdolność ich oczyszczania. Natomiast ich
jakość czyli BZT-BIOCHEMICZNE zapotrzebowanie
na tlen, chemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawiesina,
fosfor i inne związki metali, benzen. Przy dowożeniu
3
Aktualności
ścieków kilkuletnich, zagnitych w krótkim czasie niszczą
technologię oczyszczania. W tym względzie niezbędna jest
przebudowa technologii oczyszczania ścieków, która pozwoli
na właściwe uśrednianie ścieków i kontrolę już przed ich
zrzutem. Taka technologia jest we wszystkich ościennych
oczyszczalniach. Praktycznie ścieki ujarzmione w sieci kanalizacyjnej są ściekami bieżącymi już uśrednionymi z wodą
i stanowią mniejsze zagrożenie dla technologii, chyba że
ktoś zadziała szkodliwie w sposób umyślny. Wspomniana
zmiana technologii wyłapie ten ładunek w zbiorniku uśredniającym a nie już w chwili oczyszczania. Mając na uwadze
wymogi ochrony środowiska, uważam że rozbudowa sieci
kanalizacji, w zestawieniu z zabezpieczoną technologią jest
niezbędna. Uważam także za niezbędną kontrolę szamb,
ich stanu i częstotliwość wywożenia ścieków pozostałych
mieszkańców gminy.
Red.: Jakie plany na przyszłość?
R.J.: Jeżeli pani pyta o plany zawodowe na przyszłość to jeżeli
zdrowie pozwoli, a Wójt i Rada Gminy uzna moją przydatność,
to będę zmagał ze wspomnianymi problemami. Jak długo nie
wiem, natomiast zapewniam, że w czasie minionym nie „zasypywałem gruszek w popiele” i będę strzegł interesów zakładu oraz
odbiorców, którzy, wywiązują się w sposób właściwy, widząc
kiedy inni tego nie robią, dlatego też proponuję i proszę tych
pierwszych o wzajemną współpracę.
Dziękuję za rozmowę.
DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU
W ramach programu adaptacji dzieci do przedszkola, pragniemy zaprosić wszystkie dzieci nowo przyjęte do przedszkola
do grupy najmłodszej na „Spotkania z Przedszkolem”. Spotkania
odbędą się jednocześnie: w filii w Baczynie – dla dzieci przyjętych do Przedszkola w Baczynie, a w Lubiszynie – dla dzieci
przyjętych do lubiszyńskiego Przedszkola.
23.08.2012 r. godz. 16.00 – Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich dzieci (od 3-6 lat) zapisanych do Przedszkola
w Lubiszynie na rok szkolny 2012/2013
Prosimy wszystkich rodziców o przybycie, gdyż będą omawiane
ważne sprawy dotyczące organizacji przedszkola
27.08.2012 r. od godz. 10.00-10.30 – nowo przyjęte dzieci
mogą przyjść z rodzicami odwiedzić Przedszkole, obejrzeć sale,
zabawki, plac zabaw.
Od 10.30-11.00 – spotkanie oraz zabawy integracyjne z na-
uczycielem prowadzącym grupę najmłodszą – w zajęciach będą
mogli uczestniczyć rodzice.
28.08.2012 r.
Od godz. 10.00-11.00 – zapoznanie dzieci nauczycielem – pozostawienie dziecka w przedszkolu bez rodziców
29.08.2012 r.
Od godz. 10.00-12.00 – zajęcia adaptacyjne dla dzieci – bez
rodziców
Tel. Kontaktowy:
Baczyna 519519579
Lubiszyn 957277143 kom. 519519575
Beata Byczkiewicz
Dyrektor Przedszkola
BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie oraz filie biblioteczne w Baczynie, Stawie i Wysokiej zapraszają dzieci do
wzięcia udziału w zajęciach literacko – plastyczno – ruchowych
odbywających się w miesiącach wakacyjnych: lipcu i sierpniu
w placówkach bibliotecznych.
Zapraszamy do odwiedzenia:
• „Świata barw i kształtów” – zajęcia plastyczne (decupage,
malowanie, qviling, masa solna)
• „Świata gier i zabaw” – gry planszowe, komputerowe, zabawy
ruchowe.
• „Świata literatury” – zajęcia literacko – plastyczne.
Zapraszamy do wspólnego, twórczego i miłego spędzenia
czasu.
Informacje dotyczące tematów i terminów poszczególnych
zajęć dostępne w placówkach bibliotecznych w Lubiszynie,
Baczynie, Stawie i Wysokiej.
Ewa Brzozowska
GBP w Lubiszynie
Wszystkich mieszkańców Gminy Lubiszyn serdecznie zapraszamy na dożynki powiatowe pt.
„ECO-LUB kultura i tradycja na pograniczu polsko – niemieckim”. Impreza odbędzie się dnia
02 września 2012 r., rozpocznie się o godz. 12:00 uroczystą Maszą świętą w kościele w Lubiszynie.
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców, szczególnie koła gospodyń, sołectwa inne organizacje
do wzięcia udziału w konkursie na najsmaczniejszy wypiek cukierniczy i potrawę regionalną,
z wykorzystaniem tylko naturalnych składników. Regulaminy konkursów dostępne u sołtysów.
4
Aktualności
ECHA Z SESJI
Jednym z głównych punktów organizowanej w dniu 15
czerwca 2012r. sesji Rady Gminy Lubiszyn było rozpatrzenie
wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy
dla Wójta Tadeusza Karwasza. Po wysłuchaniu pozytywnej
opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze jak i Komisji Rewizyjnej, Radni Gminy jednogłośnie
podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium
za 2011 rok.
Budżet Gminy na koniec 2011 roku zamknął się kwotą
dochodów w wysokości ponad 23 mln złotych oraz kwotą wydatków w wysokości ponad 21 milionów złotych. Dochody
zostały wykonane w 105,10% a wydatki w 90,86%. Budżet za
2011r. zamknął się nadwyżką, która wyniosła ponad 1,5 mln.
zł. Radni spotkali się również z Komendantem II Komisariatu
Policji w Gorzowie Wlkp. Panią kom. Marią Pawlak, która
przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy Lubiszyn za 2011r. W 2011r.
na terenie Gminy Lubiszyn stwierdzono 220 czynów zabronionych, z czego wykryto 204 czyny zabronione. W kategorii
przestępstw kryminalnych stwierdzono 167 przestępstw, z czego
wykryto 121. W zakresie eliminacji zachowań szczególnie
uciążliwych społecznie, tj.: kradzieże, uszczerbek na zdrowiu,
uszkodzenie mienia, stwierdzono 136 czynów, z czego wykryto
94. W 2011 roku na terenie Gminy Lubiszyn było 8 wypadków
drogowych, w których 1 osoba zginęła a 15 zostało rannych.
Pani Komendant poinformowała, iż na terenie naszej gminy
służbę powinno pełnić dwóch dzielnicowych, jednakże z uwagi
na trudną sytuację kadrową jest jeden funkcjonariusz mł.asp.
Tomasz Szczepaniak – nr tel. Dzielnicowego 519 534 399.
Nr tel. Dyżurnego II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Kwiatowej 10 – 95 7 212 311. Ponadto Radni:
- zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Usług
Komunalnych w Lubiszynie,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gorzowskiemu na realizację remontu drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 130 przez Kol. Marwice do Marwic.
- podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego na
kwotę 250 000 zł., które zostanie pokryte z dochodów gminy
w latach 2013-2023.
Katarzyna Wiśniewska
DOFINANSOWANIE ZAKUPU
PODRĘCZNIKÓW - „WYPRAWKA
SZKOLNA” 2012/2013
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom
w roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Lubiszyn informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu
podręczników uczniom klas I-IV szkoły podstawowej oraz
uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - uczęszczających do szkół na
terenie Gminy Lubiszyn.
Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, w których
dochód na osobę nie przekracza 351 zł. netto miesięcznie na
jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł. netto) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art.
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
alkoholizmu, narkomanii, klęski żywiołowej, zdarzenia losowego) –
z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, w których
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe.
Dofinansowanie przysługuje również uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wcześniej wymieniona - posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
180 zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wcześniej wymieniona – posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej.
210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.
210 zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wcześniej wymieniona – posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
325 zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
5
Aktualności
jest niepełnosprawność wcześniej wymieniona – posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum.
Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na
wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby
– za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 05 września 2012 r. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał
uczeń w roku szkolnym 2012/2013.
Wnioski dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Lubiszynie: www.lubiszyn.pl
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania
zakupu podręczników należy dołączyć:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto
uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku (w uzasadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
– oświadczenie o wysokości dochodów),
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że
osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku
lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
• zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także
zasiłku pielęgnacyjnym,
• decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
• oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych
alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
• zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
• oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,
• uzasadnienie – w przypadku gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 351 zł netto a rodzina znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej,
• kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia niepełnosprawnego.
Do dnia 07 września 2012 r. dyrektorzy poszczególnych
szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania
pomocy.
Dyrektor szkoły zwróci rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników
po przedłożeniu dowodu zakupu – faktury VAT wystawionej
imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunku, paragonu, oświadczenia o zakupie
podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie
podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego Programu
pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów
koszty zakupu będą zwracane rodzicom uczniów do wysokości
wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie
uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników,
kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący
zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których
zakupiono podręczniki.
Magdalena Marmurowicz
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie
informuje, iż składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy
2012/2013 z funduszu alimentacyjnego odbywa się w miesiącu sierpniu, natomiast ze świadczeń rodzinnych w miesiącu
wrześniu.
Do wniosku należy dołączyć:
- akt urodzenia dziecka
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie o dochodach osiągniętych w 2011 r. (Urząd
Skarbowy)
- zaświadczenie o składkach zdrowotnych opłaconych w 2011 r.
(ZUS)
- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu osiągniętych w 2011 r. (alimenty, fundusz alimentacyjny, dochód z gospodarstwa rolnego, stypendium socjalne
itp.)
- oświadczenie o dochodach z ryczałtu bądź karty podatkowej
osiągniętych w 2011 r.
6
- dokument określający datę utraty/uzyskania dochodu i oraz
miesięczną wysokość utraconego/uzyskanego dochodu
W przypadku ubiegania się o prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ponadto należy dołączyć:
- zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych za dwa ostatnie miesiące poprzedzające
złożenie wniosku
- zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o kwotach wyegzekwowanych
w 2011 r.
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść
ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
Dział Świadczeń Rodzinnych
Z życia gminy
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WSI
I OSP W LUBISZYNIE
W tym roku tradycyjne zawody strażackie postanowiliśmy
zorganizować trochę inaczej, w nieco innej konwencji. Powstała
idea projektu polegającego na rywalizacji sołectw, strażaków
i konkurencji dla dzieci z okazji przypadającego 2 dni wcześniej
Dnia Dziecka. W turnieju wsi, który odbył się 3 czerwca 2012 r.,
wzięło udział 9 sołectw. Każda drużyna składała się z 6 osób
rywalizujących ze sobą w 8 konkurencjach. Były to między
innymi: wyścigi na drewnianych nartach, slalom z piłką, skoki
z piłką między nogami, rzut kaloszem, wyścigi w workach itp.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyło sołectwo Lubno, II miejsce
zajął Ściechów, a tuż za nim sołectwo Smoliny. Każde sołectwo
biorące udział w zawodach otrzymało atrakcyjny upominek,
a zdobywcy 3 pierwszych miejsc dodatkowo otrzymali puchary
przyznane przez Wójta Gminy Tadeusza Karwasza oraz cenne
nagrody ufundowane przez: Nadleśnictwo Bogdaniec, Gospodarczy Bank Spółdzielczy oraz Pana Marcela Wilka. Niebywałą
atrakcją imprezy były odwiedziny Grupy Motocyklowej „Miś”,
których maszyny wprawiały w zachwyt obecnych na imprezie.
Równolegle na boisku szkolnym odbywał się blok rekreacyjny
dla dzieci pod nazwą „Paszport do sportu”. Dzieci rozpoczynały
konkurencje w „biurze paszportowym”, gdzie otrzymywały kartę
zaliczeń poszczególnych stacji. Przystanków sportowych było
10, każdy z nich oznaczał inny kraj. Przy każdej stacji dziecko
zaliczało konkurencję sportową charakterystyczną dla danego
kraju, np.: Brazylia – piłka nożna, Litwa – koszykówka, Chiny
– tenis stołowy, Rosja – gimnastyka, Anglia – golf, Polska –
żużel, Franja – bule itp. Gdy dziecko zaliczyło wszystkie stacje,
w biurze paszportowym otrzymywało upragniony „paszport”
oraz nagrodę. Blok rekreacyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci w różnym wieku. Kolejną atrakcją imprezy
były przyjazd sportowców z Gorzowskiego Związku Sportu
Osób Niepełnosprawnych „Start”. Łucznicy, w tym aktualny
mistrz świata, przeprowadzili najpierw trening, a później zawody strzeleckie i wręczyli okolicznościowe puchary najlepszym.
Następnie grupa medalistów opowiadała na scenie o swoich
sukcesach w turniejach ogólnopolskich, międzynarodowych i na
olimpiadach. O godz. 15:00 rozpoczęły się tradycyjne zawody
strażackie w 2 konkurencjach – sztafeta i ćwiczenie bojowe.
Rywalizację wśród seniorów wygrali strażacy z OSP Lubno, 2
miejsce zajęło OSP Staw, a tuż za nimi uplasowali się ochotnicy
z OSP Lubiszyn. Wśród młodzieży 1 miejsce zajęło OSP Staw,
2 miejsce OSP Ściechówek, a 3 miejsce OSP Lubiszyn. Cały
dzień można było podziwiać prezentacje sołectw oraz próbować
przygotowanych przez nie pyszności. Od godz. 18:00 przewidziana była zabawa przy muzyce mechanicznej, jednak z uwagi
na aurę, która na koniec dnia spłatała organizatorom figla, trzeba
było ją zakończyć dużo wcześniej niż planowano. Reasumując,
była to według opinii odwiedzających mieszkańców świetna
impreza, która pozwoliła na wesoło spędzić niedzielę, a atrakcji
nie brakowało zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
S.G.
7
Z życia gminy
WALDCAM 2012
W tym roku przypadła 20 rocznica, od kiedy nasza niemiecka gmina partnerska Odervorland z siedzibą w Briesen/Mark
organizuje biwak leśny dla dzieci z różnych krajów i kultur.
W tym roku brało w nim udział ponad 200 dzieci. Naszą gminę
reprezentowały dzieci z SP w Stawie i z Lubna. Pobyt na biwaku
był bezpłatny, a jedynym wpisowym, była symboliczna „blacha
domowego ciasta”. Motto tegorocznego spotkania w Kersdorf
brzmiało „Podróż w czasie“. Każdej grupie zostało wcześniej
przydzielone jakieś wydarzenie z historii, aby mogła przygotować małą prezentację na sobotni wieczór. Były to np.: scena
z raju, katastrofa Tytanika, upadek muru berlińskiego, powstanie
piramid, historia Abrahama czy motyw arki Noego. Nasze
dzieci przygotowały inscenizację o Adamie i Ewie. Zachwyciły
swoich polskich i niemieckich rówieśników poziomem prezentacji, wymyślnymi strojami oraz dekoracją. Oprócz tego, każda
grupa musiała wcześniej przygotować swój temat przewodni
na okrągłym drewienku. Te drewienka zawisły na koniec na
pamiątkowym drzewku – tegorocznym symbolu Waldcamp.
Innymi atrakcjami jakie zapewnili organizatorzy był np. nocny
marsz strachów leśnych, test z wiedzy ogólnej czy zaliczanie
sportowych stacji i zbieranie nagród. Było też ognisko, muzyka
i śpiewy. Niemiecka strona zapewniła też możliwość wspólnego
oglądania meczu piłkarskiego pomiędzy Polską a Grecją, na
specjalnie przygotowanym telebimie. Nasza grupa już dostała
zaproszenie na przyszły rok, z czego z pewnością skorzysta.
S.G
PETER STUMM
UKOŃCZYŁ
50 LAT
FESTYNOWY
CZERWIEC
W ŚCIECHOWIE
Pod takim tytułem w lokalnej prasie niemieckiej ukazała
się notatka na temat zorganizowanego z tej okazji przyjęcia.
W uroczystości, którą przygotowano w pomieszczeniu straży
pożarnej, brali udział współpracownicy administracji, przedstawiciele 4 gmin, szkół oraz śpiewające przedszkolaki. Gośćmi
Petera Sztumma byli także: Wójt Gminy Lubiszyn – Tadeusz
Karwasz wraz z zastępcą Małgorzatą Miszkiewicz. Jubilat
otrzymał od nich przepiękny tort urodzinowy, który wraz z gratulującymi uwieczniono na zdjęciu.
Peter Stumm już od 1988 roku sprawował funkcję Burmistrza Jacobsdorfu, a od listopada 1992 roku piastuje
stanowisko Dyrektora Urzędu Briesen. Jubilat zaznaczył:
„ Chciałbym zachować infrastrukturę dla naszych obywateli i dożyć 104 lat”. Tego życzyli mu licznie przybyli
gratulujący.
Wraz z nadejściem czerwca rozpoczęły się imprezy plenerowe. W tym roku reprezentacja naszej miejscowości brała udział
w „Międzynarodowym Turnieju wsi i OSP w Lubiszynie”, gdzie
uplasowała się na drugim miejscu. Oprócz drużyny sportowej
Ściechów był reprezentowany przez wspaniale zaopatrzone stoisko gastronomiczne. Niestety psikusa sprawiła pogoda i świetna
impreza skończyła się wcześniej niż przewidywali organizatorzy.
16 czerwca byliśmy organizatorem naszego 12 Festynu Odpustowego. Jest to impreza organizowana wspólnie przez Rady
Sołeckie naszej parafii, OSP, Szkołę, Klub Sportowy, Radę
Parafialną i PZ Caritas. W czasie festynu dzieci uczestniczyły
w zabawach sportowych, bawiły się na placyku zabaw. Kolejny raz odbyła się loteria fantowa i zabawa taneczna. Atrakcją
imprezy były przejażdżki na motocyklach grupy motocyklowej
Gryzli, oraz wspólne oglądanie meczu Polska – Czechy.
B. Gmyterko
Sołtys i Rada Sołecka
8
Z życia gminy
WIEŚCI Z WYSOKIEJ
Rada Sołecka pod przewodnictwem Sołtysa H. Haliczanowskiego spotyka się 2 razy w ciągu miesiąca aby omówić najważniejsze problemy z jakimi borykają się mieszkańcy naszej wsi.
Najważniejsze z nich to wielokrotnie przypadki kradzieży,
głównie wszystkiego co można sprzedać na skupie złomu. Pomimo wiedzy mieszkańców, kto odpowiada za te kradzieże do
tej pory ukarano,,płotki” ale,,główny dowódca” dziwnie unika
odpowiedzialności.
Następny problem to dzikie wysypiska śmieci. Jak dobrze
pójdzie to w niedługim czasie zostaniemy nimi przykryci.
Apelujemy do mieszkańców, aby zrozumieli, że chcemy żyć
w miejscowości czystej, pięknej i ekologicznej. Takie wysypiska
sprzątać będą nasze wnuki, a chyba tego byśmy chcieli uniknąć.
Kolejna sprawa to dbałość o wygląd posesji, którą zamieszkujemy. Wystarczy spacer drogą wzdłuż zabudowań, aby ocenić
kto z mieszkańców lubi porządek i kocha przyrodę. Jest wiele
posesji, gdzie widać miłość gospodarza do otoczenia. Zadbane
ogrody, pełne krzewów i kwiatów, porządek wokół posesji.
Martwi natomiast wygląd niektórych obejść, gdzie właściciele
nie zwracają uwagi na to co ich otacza i jak bardzo się różnią
od innych. Niektórzy mieszkańcy z braku pojemnika na śmieci,
wywożą je do pojemników znajdujących się przy cmentarzu.
Oko ludzkie wszystko zauważy, również tych, którzy wrzucają worki pampersów do koszy przy cmentarzu, jak również
tych, którzy wyrzucają wiązanki i spalone znicze za ogrodzenie
cmentarza. Rada sołecka posiada zdjęcia zrobione niektórym
osobom wyrzucającym śmieci w miejsca niedozwolone.
Następna sprawa to wykaszanie traw wokół posesji. Zwyczajowo każdy powinien dbać o porządek przed swoim domem.
Jednak utarło się przekonanie, że należy to do obowiązków
sołtysa. Owszem, tam gdzie będzie potrzebna pomoc np. ludziom starszym czy chorym to sołtys zorganizuje koszenie.
Następne sprawy to realizacja zadań złożonych do wykonywania w roku 2012. W najbliższym czasie zostanie wykonana
podłoga z polbruku aby można było organizować spotkania
na świeżym powietrzu. W miesiącu kwietniu zamontowano
tablicę informacyjno-historyczną wsi Wysoka, która wykonana była za kadencji sołtysowania P. R. Gajdy. Mimo ówczesnych obietnic nikt się nie podjął jej zamontowania. Ale jest
w Wysokiej osoba, która nigdy nie odmawia. To Pan Andrzej
Żminkowski poproszony o zamontowanie tablicy, zgodził się
i w okresie zimowym przygotował drewnianą konstrukcję aby
wiosną dokonać jej odbudowy. Tablicę zamontowano na terenie
należącym do kościoła, na co uzyskaliśmy pozwolenie od Księdza Proboszcza. W cyklu,,Integracja pokoleniowa wsi” zostało
zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca,
a odbyło się 16 czerwca w sali wiejskiej w Wysokiej. Sołectwo
również współfinansowało Festyn z okazji Dnia Dziecka, który
odbył się 02.06.2012 r. i organizowany był przez Rodziców
szkoły w Wysokiej. Szkoda, że w tym Festynie brakowało
udziału większości rodziców. Wszystkim, którzy angażują się
w życie społeczne wsi składamy serdeczne podziękowania.
Sołtys i Rada Sołecka
ŚRODOWISKOWY KLUB AKTYWNEGO
SENIORA W WYSOKIEJ
II kwartał w naszym klubie upływał w atmosferze przygotowań do organizacji Świąt Wielkanocnych, porządkowania
terenu i sadzenia kwiatów przy kościele oraz na klombie u wylotu drogi w kierunku Dębna. Przygotowano i zorganizowano
spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Korzystając z zaproszenia, które otrzymała nasza Gmina, 5 naszych seniorek oraz
5 seniorek z Lubna wraz z P. Wójtem Tadeuszem Karwaszem
brało udział w XIX Brandenburskim Tygodniu Seniora, który
odbywał się w Urzędzie Odervorland a miejscowości Berkenbrück w dniu 22.06.2012r. Obchody rozpoczęto o godz. 11.00
przywitaniem nas przez Dyrektora Urzędu i Przewodniczącą Seniorów okręgu- urzędu Odervorland oraz pozostałych
członków Zarządu. Po wspólnym obiedzie wszyscy udali się na
zwiedzanie miejscowości Berkenbrück podziwiając przystań na
rzece oraz zwiedzając miejscowy cmentarz. O godz. 14.30 rozpoczęły się uroczyste obchody,,Tygodnia Seniora”, z udziałem
przedstawicieli Seniorów ze wszystkich wiosek tego okręgu.
Po oficjalnym przywitaniu przez Pana P. Stumma i Pana T.
Karwasza wszystkich przybyłych gości, strony obdarowały się
upominkami, a Panie z Klubu Seniora z Wysokiej wręczyły
tort,,Jeż” wypieczony przez P. Ewę Domicz.
Następnie odbył się program artystyczny wykonany przez
różne grupy zespołów dziecięcych. Około godz. 17.00 nastąpiło
pożegnanie strony polskiej. Trzeba podkreślić, że przyjęto nas
bardzo miło i serdecznie.
Janina Domagała
Zdjęcia na nk.pl klub seniora w Wysokiej.
9
Z życia gminy
WSPÓLNIE GRAMY, WSPÓLNIE WYGRYWAMY
– POLSKO - NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Jakiś czas temu, podczas spotkań przedstawicieli Gminy
Lubiszyn i Odervorland kiełkował pomysł, aby zorganizować wspólny turniej w popularnego „ping ponga” pomiędzy
zawodnikami z naszego klubu KS „UNIA” Lubiszyn-Tarnów
i graczami z klubu w Jacobsdorfie. W toku przygotowań projektu powstał pomysł, aby połączyć go z meczem urzędników
i radnych. Tym oto sposobem postanowiliśmy zorganizować
wspólny, przyjacielski turniej w tenisa stołowego. Zaprosiliśmy
partnerów z Niemiec, ustaliliśmy, że w meczu wezmą udział
zarówno gracze do 18 roku życia, jak i przedstawiciele Urzędów
i obu Rad obu Gmin. 22 kwietnia 2012r. przyjechali do nas
niemieccy partnerzy. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju
czuwał pan Jarosław Malinowski, na co dzień trener i wiceprezes KS „UNIA” Lubiszyn-Tarnów. Zawodnicy grali systemem
„drabinki”, który wśród profesjonalnych graczy uchodzi za
najbardziej sprawiedliwy, ale i najbardziej wymagający. Rozgry-
wane były równolegle dwa turnieje: młodzieżowy i urzędniczy.
Ponadto organizatorzy przygotowali niespodziankę i zaproponowali mecz o „super rakietkę”, który polegał na tym, że
drużyna polska i niemiecka nominowała swojego zawodnika
do rozegrania meczu, bez względu na wiek i płeć. I tak, stronę
polską reprezentował Marcel Łebek, który zwyciężył turniej
młodzieżowy, a stronę niemiecką Pan Oscar Lange, który
zwyciężył turniej dorosłych. „Super rakietkę” w bardzo zaciętym pojedynku zdobył przedstawiciel grupy niemieckiej, tym
samym wygrywając cały turniej.
Sylwia Guszpit
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa
Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
FESTYN U SĄSIADÓW
Zarówno strona polska jak i niemiecka zgodnie twierdzą,
że nasza współpraca jeszcze nigdy nie układała się tak dobrze
jak teraz. 16 czerwca b.r. na zaproszenie partnerów z Briesen, 8
osobowa delegacja składająca się z sołtysów i Zastępcy Wójta
udała się na DNI JACOBSDORFU. Był to lokalny festyn,
w którym uczestniczyli mieszkańcy tejże miejscowości. Były
indywidualne konkursy z nagrodami i występy lokalnych zespołów. Warto było pojechać, choćby po to, by móc porównać
sposób organizowania takich festynów. Z zadowoleniem mogę
powiedzieć, że chociaż dysponujemy mniejszym budżetem na
takie festyny, to nie odbiegają one od tych organizowanych
u partnera z Niemiec.
Red.
10
Z życia gminy
WIEŚCI Z SOŁECTWA STAW
Mijające półrocze to dobry moment na wstępne podsumowanie korzyści wynikających z wdrożenia w Gminie Lubiszyn
„Funduszu Sołeckiego”.
Z perspektywy Sołectwa Staw, bardzo pozytywnie oceniamy
decyzję Włodarzy naszej Gminy. Większe środki finansowe,
to możliwość realizacji wielu zadań na terenie sołectwa, które
z uwagi na swoje lokalne oddziaływanie prawdopodobnie długo
czekałyby na realizację w ramach budżetu ogólnego Gminy.
Dzięki „Funduszowi Sołeckiemu” wzbogaciliśmy się o wspaniały zestaw nagłaśniający, dzięki któremu możemy znacznie
lepiej organizować imprezy integracyjne na terenie sołectwa.
Nasza OSP w Stawie została doposażona w nowoczesne radiotelefony, niezbędne w wszelkiego rodzaju akcjach. Ze środków
funduszu zakupiliśmy nową kosiarkę do utrzymania terenów
zielonych i sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectwa.
Wkrótce przystąpimy do wymiany bramy wjazdowej na teren
cmentarza komunalnego.
W mijającym półroczu odbyło się też szereg imprez integracyjnych: tradycyjna „Majówka”, obchody Dnia Kobiet, Dzień
Dziecka, Dzień Chłopa. Swój wkład w organizację tych imprez
miała cała Rada Sołecka, nasi strażacy i sportowcy z LKS „WICHER” a także panie ze Stowarzyszenia Stawianki. Jednak na
szczególne podziękowania zasługują Karolina, Radek, Paweł,
Marcin, Bartek, Michał, Krzysiek, Kamil – młodzi ludzie,
którym chce się poświecić prywatny czas na pracę społeczną
dla naszej „Małej Ojczyzny”.
Dzięki hojności pana Henryka Łukasika przybyło nam
w centrum miejscowości wiele nowych krzewów i drzewek,
w tym unikalne sadzonki mamutowców – jednych z najbardziej
długowiecznych drzew na naszym globie.
Z innych inicjatyw warto wymienić renowację figury Matki
Boskiej Niepokalanej w centrum naszej miejscowości. Między
innymi na ten cel zbierane były fundusze podczas dorocznej
„Majówki”. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i liczymy na dalszą pomoc, ponieważ naszym celem jest również
budowa nowego ogrodzenia wokół figury i zagospodarowanie
jej otoczenia.
Sołtys i Rada Sołecka Stawu
ZABAWA NIE TYLKO DLA DZIECI
W czerwcu b.r. w Marwicach odbył się festyn wiejski skierowany zarówno do dzieci z okazji Dnia Dziecka, jak i do
dorosłych mieszkańców wsi i okolic.
Impreza została zorganizowana przez Sołectwo Marwice
przy współpracy z mieszkańcami. Dzięki środkom finansowym
zarezerwowanych na ten cel z funduszy sołeckich a także zebranych od sponsorów, którym raz jeszcze serdecznie dziękujemy,
impreza obfitowała w różnorodne atrakcje. Uroczystego otwarcia
imprezy dokonał Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz,
który ufundował dla najmłodszych kosz pełen łakoci. W trakcie
festynu najmłodsi Marwiczanie rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, po każdej z nich uzyskując wpis do
karty uczestnika festynu. Po zakończeniu zmagań sportowych
wszystkie karty uczestników brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Ponadto wielką radość sprawiły
dzieciom: ogromna dmuchana zjeżdżalnia, karuzela i trampolina. Dużą popularnością wśród wszystkich mieszkańców cieszył
się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
prezentacja możliwości sprzętu pożarniczego. Nie zabrakło też
współzawodnictwa na wesoło pomiędzy dziećmi i dorosłymi:
przeciąganie liny, zespołowy bieg synchroniczny w nartach itp.
Nieustannie dzieci zabawiał klaun. Nasi milusińscy korzystali
ochoczo także z możliwości pomalowania twarzy, dominował
wzór „Euro 2012”. Wszyscy uczestnicy mogli nieodpłatnie
posilić się różnego rodzaju słodkościami, lodami, napojami.
Dla każdego przygotowano także kiełbaski, które można było
smażyć w miłej przyogniskowej atmosferze. Impreza dostarczyła
mnóstwo pozytywnych, niezapomnianych wrażeń wszystkim
mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom - co najbardziej cieszyło
organizatorów.
Mariusz Naczk
11
Oświata i kultura
CIĘŻKA PRACA SIĘ OPŁACA
„Litery w książce są dla każdego widoczne. Ale człowieka trzeba czasem poddać męce, żeby dać mu w darze klucz do poematu...
Nie wpajajcie im martwej wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy”.
Antoine de Saint-Exupery
Każde dziecko posiada w sobie podstawowy zadatek na dobrego ucznia: ciekawość i chęć zrozumienia
otaczającego go świata. To te tysiące pytań, zadawane
nieustannie przez kilkulatków. Istotne jest, aby nie tylko
nie tłumić tej ciekawości, ale wyjaśniać (na ile potrafimy)
i starać się jeszcze bardziej pobudzać zainteresowanie
różnorodnymi zagadnieniami.Każda dziedzina wiedzy
jest na swój sposób ciekawa i w każdej można doszukać
się wielu interesujących rzeczy. Zrozumiałe, że aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, trzeba w to włożyć dużo
pracy. Bez pracy żaden talent się nie rozwinie. Każde
dziecko może w przyszłości odnosić sukcesy. Ale musi
być daną dziedziną zainteresowane i chcieć poświęcać
dziesiątki godzin na naukę, treningi, turnieje. I musi być
ktoś (rodzice, nauczyciele, trenerzy), kto przynajmniej
w początkowej fazie pomoże w pokonywaniu trudności
i rozwijaniu umiejętności.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Pawłem
Czupryniakiem, uczniem Szkoły Podstawowej w Stawie, który od najmłodszych lat odnosi ogromne sukcesy
w wielu dziedzinach i jest tegorocznym laureatem wojwódzkiego konkursu z przyrody. Dzięki temu osiągnięciu, Paweł, został zwolniony ze sprawdzianu kończącego
szkołę podstawowa, tym samym, otrzymał maksymalną
liczbę punktów. Należy nadmienić, że Paweł był o krok
od zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego konkursu
z języka polskiego. Niestety zabrakło mu jednego punktu.
Aneta Pustkowska
R: Ile czasu trzeba spędzić przed książkami, żeby być takim
dobrym uczniem, jak Ty?
P: Uczę się systematycznie. Spędzam przed książkami około
godziny dziennie. Mnie to wystarcza, bo nie mam zaległości, ale
uważam, że to indywidualna sprawa każdego, bo każdy jest inny.
R: Jaka jest Twoja recepta na sukces?
P: Aby coś osiągnąć przede wszystkim trzeba dążyć do celu.
Wytrwałość jest podstawą. Ważne jest także to, aby wierzyć,
że się wszystko uda. Jeżeli nie będziemy wierzyć, to nie osiągniemy sukcesu.
R: Jak spędzasz wolny czas?
P: Wolny czas lubię spędzać grając ze znajomymi w badmintona. Uwielbiam także szachy. W poniedziałki i środy jeżdżę
na zajęcia taneczne, które bardzo mi się podobają.
R: Jaka jest Twoja ulubiona książka?
P: Lubię wiele książek, ale ulubioną jest książka Edmunda
Niziurskiego „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”. Tę
powieść bez wahania polecam innym uczniom. Są w niej opisane
12
wspaniałe i zabawne przygody tytułowego bohatera. Książka
trzyma w napięciu, szczególnie, gdy dochodzi do porwania…
więcej nie opowiem, abyście sami przeczytali.
R: Jak radzisz sobie ze stresem przed ważnymi sprawdzianami
i konkursami?
P: Zawsze powtarzam sobie, że wszystko będzie dobrze, ale
gdy mi się coś nie powiedzie, to staram się tym nie przejmować.
Zawsze mogło być przecież gorzej.
R: Jaką grę komputerową najbardziej lubisz?
P: Jest to THE SIMS 3. Lubię ją, to ciekawa symulacja życia
rodzinnego. Można w niej także opiekować się zwierzętami,
pracować, wychodzić na spacery, rozwijać
zainteresowania. Zupełnie, jak w realnym życiu.
R: Jakie są Twoje marzenia związane z przyszłością?
P: Moim marzeniem jest wyjazd na Hawaje. Są tam piękne
plaże, ciepły klimat. Chciałbym tam spędzić jakiś czas. Jeszcze
nie wiem, jaki zawód w przyszłości chciałbym wykonywać,
wiem jedno, że będę wartościowym człowiekiem. Taki cel
sobie wyznaczyłem.
Wywiad przeprowadziły uczennice klasy IV
Szkoły Podstawowej w Stawie:
Wiktoria Florczk i Zuzia Czupryniak.
Oświata i kultura
JAK UCZYMY SIĘ PATRIOTYZMU
W SZKOLE W ŚCIECHOWIE?
Patriotyzmu nie da się nauczyć. To uczucie, wartość, która
można pokazać, przedstawić. Czym jest patriotyzm? To pojęcie, które wielu uczniom (i nie tylko) bardzo spowszedniało.
Ale to wielkie słowo. Zgodnie z definicją podaną w słowniku
Władysława Kopalińskiego oznacza: „miłość ojczyzny, własnego
narodu, połączoną z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem
praw innych narodów i szacunkiem dla nich”. A przecież miłości
też nie da się nauczyć, trzeba ją pokazać, unaocznić jej przeróżne
aspekty. Taki właśnie cel postawili sobie uczniowie z Gimnazjum w Ściechowie – pokazać jeden z obrazów patriotyzmu,
a mianowicie kawałek naszej historii. Wykorzystano do tego
celu dwa wydarzenia: rocznicę mordu polskich oficerów w Ka-
tyniu i tragedii smoleńskiej, w której zginęli: Prezydent Lech
Kaczyński z małżonką, politycy, przedstawiciele kościołów,
rodzin katyńskich, najwyższych władz w Polsce i członkowie
załogi, oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
klasy II A przygotowali apel upamiętniający polskich oficerów
zamordowanych w Katyniu i tragedię smoleńską. Uroczystość
ta była kolejnym działaniem na rzecz wspólnego wychowania
dzieci i młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Uczniowie klasy IA przypomnieli wszystkim uroczystość
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obserwatorzy mogli przenieść
się myślami do tamtych czasów. Zapoznali się z przysięgą króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rolę ostatniego króla
Polski wcielił się Kamil Gołek. Odświeżono w pamięci 3 ważne
dla Polaka wyrazy: Bóg, Honor, Ojczyzna. Są to polskie hasła
mówiące o naszej wierze, sile i tożsamości narodowej. Nie
zapomniano również o fladze, której święto obchodzone jest 2
maja. Całość wszystkim się podobała.
Po tak dokładnej prezentacji wydarzeń sprzed ponad 200
laty, każdy powinien wiedzieć, co ważnego wydarzyło się 3
Maja, jakie są główne hasła każdego członka naszego narodu
oraz co symbolizuje nasza flaga. Mamy nadzieję, że uczniowie
szkoły w Ściechowie wyrosną na dojrzałych patriotów, ludzi
interesujący się przeszłością kraju, jego dorobkiem kulturalnym
i gospodarczym, tradycją i wartościami.
A.Ż.
13
Oświata i kultura
SOJUSZNICY PRZYRODY I EKOLOGII
Od wielu lat szkoły w naszej gminie prowadzą szeroko rozumiane kształcenie ekologiczne. Segregujemy śmieci, sadzimy
drzewa, zbieramy baterie, ale czy uczniowie są w stanie wskazać
na najważniejsze wartości przyrodnicze okolicy, znają swoje
miejsce w przyrodzie i dbają o nią właściwie? Czy wiedzą co
podlega ochronie i dlaczego? Odpowiedzi na takie i podobne
pytania są celami kształcenia uczniów podczas zajęć koła ekologicznego w szkole w Ściechowie. Dzieci i młodzież na zajęciach
pozalekcyjnych podnoszą swoją świadomość ekologiczną. Na
jak wysoki poziom? Miały okazje to sprawdzić biorąc udział
w konkursach ekologicznych.
17 kwietnia 2012 r. w Zespole szkół w Ściechowie odbył się
I Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny. W konkursie
uczestniczyły 3-osobowe zespoły z klas I-III SP z Baczyny,
Lubna, Wysokiej, Lubiszyna, Stawu i Ściechowa. Organi-
14
zatorem konkursu była pani Ewa Szymańska – opiekun koła
ekologicznego. W jury zasiadły: Marcelina Gosiewska – przedstawiciel Nadleśnictwa Różańsko oraz Małgorzata Miszkiewicz
– Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn.
W pierwszej fazie konkursu uczestnicy rozwiązali test, który
polegał na tym, że dzieci musiały ocenić, jakie zachowania
dozwolone są w lesie. Kolejny etap konkursu był nieco bardziej
skomplikowany i dotyczył praktycznego zastosowania wiedzy
przyrodniczej. W ostatnim zadaniu uczestnicy recytowali wiersze o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Wyniki tych zmagań były następujące:
I miejsce- Baczyna i Ściechów,
II miejsce- Lubiszyn i Wysoka,
III miejsce- Lubno.
W tym roku odbyła się także druga edycja międzynarodowego konkursu wiedzy o lasach i leśnictwie w Europie „ Young
People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy”.
Integracja przez edukację – te słowa najlepiej oddają ideę
konkursu, zgodną z ideą i priorytetami Unii Europejskiej.
Mówimy przecież o pogłębieniu wiedzy ekologicznej – co od
lat stanowi stały punkt programów unijnych. Mówimy także
o integracji – filarze istnienia Unii. Doceniając znaczenie konkursu dla edukacji młodzieży europejskiej patronat nad drugą
edycją międzynarodowego konkursu YPEF objął Europejski
Komisarz ds. Środowiska Dr Janez Potočnik. Dnia 18 kwietnia
2012 roku w Bogdańcu odbyły się eliminacje tego konkursu
w naszym regionie. W komisji zasiadła pani Dyrektor Zespołu
Szkół w Bogdańcu - Małgorzata Reks, przedstawiciel Lasów
Państwowych - Jolanta Gaczyńska oraz opiekunowie zespołów:
pani E. Delijewska, pani A. Lipińska i pani G. Kozłowska.
Oświata i kultura
Drużyny mogły składać się z trzech, dwóch lub jednej osoby.
Naszą szkołę reprezentowali: Anna Sosnowska, Piotr Nowak
oraz Aleksander Kozłowski. Uczniowie ci zostali przygotowani
do konkursu przez panią Elżbietę Delijewską. Konkurs trwał
90 minut i składał się z 50 pytań dotyczących lasów i leśnictwa
w Europie, wybranych 19 państw. W okręgu szczecińskim na
143 drużyny nasza szkoła zajęła 8 miejsce. Wszyscy uczestnicy
otrzymali książki „ Las w obiektywie leśników” ufundowane
przez Nadleśnictwo w Bogdańcu. Dnia 17 maja po raz dziesiąty
odbył się Międzygminny Turniej Przyrodniczy z okazji Dnia
Ziemi 2012 przygotowany przez Gimnazjum w Ściechowie.
Konkurs zorganizowała pani E. Delijewska. Udział wzięli
udział uczniowie z gimnazjum w: Santoku, Bogdańcu, Karsku,
Baczynie, Witnicy. Każdą szkołę reprezentowały trzyosobowe
drużyny. Przedstawicielami szkoły w Ściechowie były uczennice
klas trzecich: Andżelika Sławecka, Karolina Sidor oraz Emilia
Tokarczyk. Testy, które rozwiązywały drużyny, przygotowało
Nadleśnictwo w Różańsku oraz Nadleśnictwo w Bogdańcu.
Jury, w skład którego wchodzili: pani Marcelina Gosiewska
z Nadleśnictwa Różańsko oraz Jolanta Gaczyńska z Nadleśnictwa Bogdaniec, przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Gimnazjum w Ściechowie – 45 pkt.;
II miejsce – Gimnazjum w Santoku – 42 pkt.;
III miejsce – Gimnazjum w Bogdańcu – 38 pkt.;
IV miejsce – Gimnazjum w Baczynie – 36 pkt.;
V miejsce – Gimnazjum w Karsku – 35 pkt.;
VI miejsce – Gimnazjum w Witnicy – 31 pkt.
Wszystkie szkoły otrzymały nagrody książkowe oraz ozdobne krzewy, a indywidualnie uczniowie dostali wspaniałe nagrody rzeczowe, które były sponsorowane przez dwa obecne
u nas nadleśnictwa, Wójta Gminy Lubiszyn i koło Łowieckie
Darz Bór.
Samo posiadanie wiedzy nie oznacza, że będziemy ją stosować. Mamy nadzieję, że udział w konkursach ekologicznych
zachęci uczestników i obserwatorów do tego, że zdobytą wiedzę
będą szerzyć w życiu codziennym i poprawiać stan środowiska
naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu.
A.Ż
ŚWIĘTO DZIECI W SZKOLE
W ŚCIECHOWIE
„Dzieci! – dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia
i dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie.” Janusz Korczak
Pod takim hasłem 1 czerwca w szkole w Ściechowie odbyły się obchody Dnia Dziecka. Wszyscy spotkali się na sali
gimnastycznej, aby bawić się i cieszyć swoim świętem. Samorząd Uczniowski przygotował szereg atrakcji. Rozpoczęto
od koncertu absolwenta naszej szkoły Michała Czyżniejewskiego. Zaprezentował on swoje umiejętności gry na gitarze.
Były specjalne dedykacje i autografy. Michał pokazał swoim
młodszym kolegom, że mieć pasje to naprawdę coś bardzo
pożytecznego. Nie tylko realizuje się swoje marzenia, ale także
miło i przyjemnie spędza wolny czas. Po koncercie przeprowadzono konkurs „Mam talent”. Uczniowie mogli zaprezentować
swoje zdolności, pasje, hobby. Był kabaret, śpiew przy własnym
akompaniamencie, taniec, gra w tenisa stołowego a także sztuka
kaligrafii chińskiej.
Następnie odbyły się zawody klasowe. Uczniowie gimnazjum walczyli o cały koszyk Delicji. Razem dzielnie robili
wszystko, aby ów smakołyki należały do nich. Po ciężkich,
ale bardzo przyjemnych i wesołych zmaganiach, zwyciężyła
klasa II A.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie wszystkich konkursów trwających cały rok szkolny. Najlepsi to: w Szkolnym
Konkursie Ekologiczna Klasa prowadzonym
przez panią Ewę Szymańską – opiekuna Koła
Ekologicznego - I miejsce zajęła klasa III A;
w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz
Ortografii 2012” prowadzonym przez panią
Annę Żołedziewską - I miejsce w punktacji
indywidualnej zajął Kamil Gołek z klasy IA;
w Szkolnym Konkursie Matematycznym „Rusz
głową” – II edycja prowadzonym przez panią
Grażynę Banasiak - I miejsce zajęła Emilia Tokarczyk z klasy III A; w konkursie ”Super klasa
-2012” prowadzonym przez panią Ewę Czyżniejewską opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- I miejsce zajęła klasa IA. Dzień Dziecka jest
raz roku. Mamy nadzieję, że ten zorganizowany
w Zespole Szkół w Ściechowie zostanie zapamiętany na długo, a wspomnieniom towarzyszyć
będzie uśmiech i zadowolenie.
A.Ż.
15
Oświata i kultura
„POLSKA – MOJA OJCZYZNA”
Dnia 30. kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Lubiszynie odbył się VII Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce dla kl.
I-III pod hasłem „Polska – moja Ojczyzna”. Jak co roku organizacją w/w konkursu zajęły się nauczycielki: Jolanta Kiszkiel
i Wiesława Horbatowska.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny z sześciu szkół
podstawowych naszej gminy. Naszą placówkę reprezentowali:
Martyna Listowska, Kamila Grycza i Kornelia Pampuchowicz
(opiekun: H. Mendowska).
Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: Małgorzata Miszkiewicz (Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn), Ewa Brzozowska – Czwarno (bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiszynie) oraz Małgorzata Owczynnik (nauczycielka języka
polskiego w SP w Lubiszynie).
Jednym z ośmiu zadań przygotowanych dla drużyn było
zaprezentowanie przez zespół, wykonanej wcześniej pracy plastycznej na temat „Zabytki Warszawy”. Pozostali uczestnicy
mieli odgadnąć nazwę tego obiektu. Uczniowie mieli też za
zadanie rozwiązać krzyżówkę z hasłem, umieścić na mapce
Polski nazwy geograficzne, zaznaczyć swoje województwo, na
mapce Europy odnaleźć obszar Polski i wpisać nazwy państw,
z którymi graniczymy. Oprócz tych zadań drużyny rozpoznawały eksponaty ze Szkolnego Muzeum, stroje ludowe oraz
tytuły polskich legend.
Wszystkie ekipy były doskonale przygotowane i wykazały
się ogromną znajomością tematyki. Aby wyłonić zwycięzców
potrzebna była dogrywka, bo różnice punktowe okazały się
niewielkie.
W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyła SP w Lubnie, II miejsce – SP w Lubiszynie, III – SP w Stawie, IV – SP
w Baczynie, V – SP w Wysokiej i VI miejsce – SP w Ściechowie.
Jury wręczyło zespołom dyplomy, pamiątkowe książki oraz
nagrody rzeczowe. Opiekunowie otrzymali podziękowania za
świetne przygotowanie drużyn do rozgrywek międzyszkolnych.
Konkurs „Polska – moja Ojczyzna” to doskonała lekcja
przygotowująca uczniów, już od najmłodszych lat szkolnych,
do nauki historii, przyrody i języka polskiego w klasach starszych. Dzięki turniejowi dzieci uczą się patriotyzmu. Poza tym
utrwalają zdobytą wiedzę o Ojczyźnie, a także nabywają nowe
wiadomości na temat swojego kraju.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
J. Kiszkiel
ALKOHOL I NARKOTYKI KRADNĄ
WOLNOŚĆ
31 maja 2012 r. rozstrzygnięty został IX Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki pod Hasłem „ Alkohol i narkotyki
kradną wolność”. Konkurs, jak co roku, zorganizowała Szkoła
Podstawowa w Lubiszynie przy współpracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych z klas
IV-VI oraz gimnazjalistów gminy Lubiszyn. Z nadesłanych 64
prac wyłoniono 12 najlepszych. W kategorii prac plastycznych,
wykonanych przez młodzież gimnazjalną, I miejsce przyznano
Emilii Tokarczyk, II miejsce zajął Karol Piechota, III miejsce
przypadło Arturowi Radomskiemu. Wyróżnienia przyznano
następującym uczniom: Anna Sosnowska, Marek Andrzejewski,
Łukasz Klóska –wszystkie wymienione osoby to uczniowie
Gimnazjum w Ściechowie. Spośród uczniów szkół podstawowych nagrodzono następujące osoby: I miejsce – Natalia Grycza
ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, II miejsce – Kamila
Kucal ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie. W kategorii prac
literackich, nadesłanych z gimnazjum, I miejsce zdobyły 3
16
osoby: Paulina Szymańska, Andżelika Sławecka i Karolina
Sidor z Gimnazjum w Ściechowie. Spośród młodszych uczniów
I miejsce otrzymała Adrianna Zawadzka ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie. Dziękujemy uczniom za podjęty trud, jaki
włożyli w swoje prace i choć były one bardzo zróżnicowane
pod względem artystycznym, nagrodzone zostały wszystkie.
Nagrody, jak co roku ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podziękowania należą się również nauczycielom, pomagającym w przygotowaniu prac i propagującym wśród młodzieży
tematykę profilaktyki uzależnień. Pani Ewa Czyżniejewska
już od 9 lat zachęca gimnazjalistów ze Ściechowa do udziału
w tymże konkursie i od 9 lat to właśnie szkoła ze Ściechowa
nadsyła najwięcej najlepszych prac zarówno plastycznych, jak
i literackich.
A. Nowik - Stróżyńska
Oświata i kultura
SUKCESY ŚCIECHOWSKICH
HUMANISTÓW
Uczniowie z publicznego gimnazjum w Ściechowie po raz
drugi wzięli udział Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Fraszka” (kategoria „Gimnazjalista”) organizowanym przez
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi
warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet
Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji
konkursów edukacyjnych
Celem Konkursu Polonistycznego „Fraszka” jest propagowanie polskich tradycji, obrzędów, kultury regionalnej jako
wartości ponadnarodowych oraz szerzenie wśród młodzieży
wiedzy o języku polskim i miejscu literatury polskiej w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym.
Naszą szkołę reprezentowało 23 uczniów: 7 z klas I, 10 z klas
II i 6 z klas III. Test konkursowy składał się z dwóch części:
pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki
o języku, zgodnych z programem nauczania dla każdej kategorii
wiekowej uczestników oraz zwięzłej części opisowej. Test został
przeprowadzony, zgodnie z regulaminem, 23 listopada 2011
roku. Długo czekaliśmy na wyniki, bo zostały one ogłoszone
dopiero w marcu 2012 roku. Julia Pampuchowicz z klasy III
znalazła się w gronie 9 osób nagrodzonych w kraju – otrzy-
mała wyróżnienie 1 stopnia. Julia otrzymała 33 punkty na 38
możliwych do zdobycia. W szkole najlepszy okazał się Andrzej
Judek z klasy II A.
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie,
serdecznie gratulujemy i zachęcamy do sprawdzenia się w kolejnej edycji konkursu. Drugi ważny konkurs, w którym udział
wzięli uczniowie z naszego Gimnazjum to Konkurs Literacki
„Czy we współczesnym świecie jest miejsce dla Starego Doktora?”, zorganizowanym w związku z ogłoszeniem roku 2012
Rokiem Janusza Korczaka, przez Uniwersytet Zielonogórski.
W szranki stanęli: Emilia Tokarczyk, Klaudia Czajczyńska,
Julia Pampuchowicz, Karolina Sidor, Paulina Szymańska, Dorota Jamróz, Karolina Skaskiewicz, Andżelika Sławecka, Stela
Startek, Kamil Gołek. W skład komisja konkursowej weszły: dr
hab. Pola Kuleczka, prof. UZ(przewodnicząca), dr Katarzyna
Kochan, dr Ewa Skorek. Jury, co prawda nie przyznało żadnego
miejsca, ale nagrodzono trzy prace wyróżnieniami. Z naszej
szkoły wyróżnienie otrzymała Stela Startek z klasy III B. Publiczne Gimnazjum w Ściechowie otrzymało także szczególne
podziękowanie za zaangażowanie uczniów, bowiem właśnie
z naszej szkoły nadesłano największą ilość prac literackich.
Jesteśmy dumni, że uczniowie z Gimnazjum w Ściechowie,
gminy Lubiszyn, osiągają sukcesy w województwie a nawet
na szczeblu kraju.
A.Ż.
17
Oświata i kultura
PROJEKT SZKOLNY
W roku szkolnym 2011/2012 nawiązała się intensywna
wymiana pomiędzy gimnazjami z Gminy Lubiszyn oraz
Gminy Odervorland z siedzibą w Briesen/Mark. Założeniem projektu było, aby stała grupa uczniów, składająca się
z 40 osób, 20 z Niemiec, 10 z Baczyny i 10 ze Ściechowa
zabytkowych miejsc. Po przejeździe tramwajem wzmocniliśmy się pączkimi w „Śnieżce”. Mieszane grupy polskoniemieckie poznawały ważne punkty historyczne dzięki
miejskiem podchodom, odkrywali miasto z perspektywy
niemieckiej i polskiej. Współpraca w grupie nagrodzona
spotkała się na wspólnych wyjazdach oraz uczestniczyła
przez cały rok szkolny dwa razy w miesiącu w zajęciach języka niemieckiego w Polsce oraz zajęciach języka polskiego
w Niemczech. Organizatorom bardzo zależało, aby w kolejnych przedsięwzięciach brały udział ci sami uczniowie, aby
rozwinęła się między nimi przyjaźń i aby mogli rozszerzać
swoje zdolności językowe.
W ramach niemiecko-polskiego sieciowego projektu spotkań
młodzieży z regionu granicznego Odry „Nowe wyzwania budują mosty”, zaincijonowanego przez partnera niemieckiego
młodzież gimnazjalna spotkała się 8 razy:
• 27. września 2011 r. w Ściechowie odbył się polsko-niemiecki
Dnia Sportu. Uczniowie wspólnie zmagali się w różnych
konkurencjach sportowych oraz poznali nowych kolegów.
• Od 28. do 30. października 2011 r. niedaleko Briesen odbył
się biwak wędkarski, którego celem było bliższe poznanie się
uczestników oraz zachęta do nauki języka sąsiada. Oprócz
łowienia ryb, spędziliśmy czas przy zabawach i animacjach
językowych, dzięki którym gimnazjaliści bardziej się poznali.
Przy pożegnaniu popłynęły pierwsze łzy.
• Kolejne wspólne spotkanie było 29 listopada 2011 r.- spotkaliśmy się w Gorzowie Wlkp. Zwiedziona została katedra
wraz z wieżą katedralną, Muzeum Lubuskie i wiele innych
została posiłkiem w Mc Donalds i wizytą w centrum handlowym Askana.
• Czwarte spotkanie odbyło się w Ściechowie 21. stycznia 2012
r. podczas Dziecięcego Przeglądu Piosenki Bożonrodzeniowej. Gimnazjaliści wspólnie zgłębiali polskie i niemieckie
symbole szczęścia oraz wykonali artystyczne prace – „talizmany szczęścia” z papieru, marcepanu i filcu.
• Druga lekcje historii przeprowadzona została 10. lutego 2012
r. podczas wyjazdu do Seelow i Lebus. W Seelow zwiedziliśmy Museum Seelower Hohen, w którym obejrzeliśmy film
o II wojnie światowej oraz podziwialiśmy mundury, broń,
maszyny wojskowe, pochodzące z tego okresu. W Lebus
wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego założenia tego grodu
przez plemiona słowiańskie oraz jego historii do dnia dzisiejszego.
• Zwyczaje świąteczne związane z Wielkanocą zgłębialiśmy
w dniach 19-23. marca 2012 roku w Wilhelmsaue. Wspólnie
gotowaliśmy tradycyjne potrawy wielkanocne, grupa niemiecka została zaskoczona śmigusem dungusem. Uczniowie
malowali pisanki i wyklejali zające wielkanocne. Przy pięknie
nakrytym stole, czuliśmy się wszyscy jak jedna wielka rodzina. Przeprowadzone zostały również warsztaty dotyczące
planów na przyszłość, wyboru zawodu oraz pasji życiowych.
18
Oświata i kultura
Dla równowagi udaliśmy się rowerami do pobliskiego miasteczka Letschin.
• 22. maja 2012 odbył się Dzień Sportu, tym razem po stronie
niemieckiej. Zmagano się w różnych konkurencjach i grach
(np. piłka nożna, piłka ręczna i ping-pong itd.). Pomimo
zaciętej rywalizacji o upału, wszyscy fantastycznie się bawili.
• Od 15. do 19. czerwca 2012 w Rewalu zakończyliśmy
i podsumowaliśmy nasz tegoroczny projekt. Przez pięć
wspólnie spędzonych dni przeżywaliśmy niezwykłe chwile.
Codziennie udawaliśmy się na plażę, żeby czerpać korzyści z pięknie świecącego słońca w tych dniach. Poza tym
mieliśmy wiele różnych rozrywek: piesze wycieczki plażą
do pobliskich miejscowości (Trzęsacz, Niechorze), zakupy
w większych miastach (Dziwnów), wspólne kibicujemy
naszym drużynom w UFA EURO 2012. W tym czasie
(jak podczas każdego z wyjazdów) odbywały się animacje
językowe, podczas których młodzież uczyła się nowych
zwrotów w obcym nam języku, wykonywała różne prace
plastyczne oraz poprzez wspólne zabawy, uczyła się żyć we
wspólnej Europie.
Dla wszystkich były to wspaniałe chwile, które zapadną
na długo w pamięć. Mam nadzieję, że projekt ten zachęci
młodzież do nauki języków obcych oraz do kontaktów z mieszkańcami zza Odry. Chciałabym serdecznie podziękować władzom obydwóch urzędów, dyrekcjom szkół, opiekunom oraz
uczestnikom projektu za zaangażowanie, chęć i wspólnie
spędzony czas.
Katarzyna Klonowska
Koordynator projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa
Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
TAKICH LEKCJI TWÓRCZYCH
NIGDY DOŚĆ
Uczniowie z klas IV i V ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie uczestniczyli w zajęciach ceramiki artystycznej, które
odbyły się w Domu Kultury „Małyszyn”. Ciekawy i inspirujący
cykl edukacyjny – mix ćwiczeniowo – teoretyczny prowadzony
był przez artystę – plastyka Urszulę Kołodziejczak, której
pomagała pani Barbara Wicherek. Uczniowie mogli doty-
kać, manipulować oraz oglądać glinę, z której krok po kroku,
samodzielnie wykonali krokodyla i kubek. Zajęcia pobudziły
zdolności i umiejętności twórcze dzieci.
Małgorzata Owczynnik
19
Oświata i kultura
WOJAŻE ŚCIECHOWSKICH UCZNIÓW
Od dawna wiadomo, że podróże kształcą. Któż nie lubi poznawać miejsc, ludzi, doświadczać nowych przeżyć. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom, w naszej szkole od wielu lat organizowane są wycieczki, a w tym roku uczniowie wybrali się na
dwudniową wycieczkę do Kołobrzegu, jednodniową wycieczkę
do wioski indiańskiej do Gleźna koło Choszczna i 5-dniowy
wyjazd Do Rewala. Atrakcjami nadmorskiej miejscowości były:
wejście na latarnię morską, Muzeum Minerałów, dwugodzinne
zajęcia i konkursy pod hasłem,, I Ty możesz zostać piratem”,
zwiedzanie zabytków Kołobrzegu m. in. Katedry i Muzeum
Oręża Polskiego oraz spacer wzdłuż rzeki Parsęty i po plaży
no i oczywiście... zakupy w sklepikach z pamiątkami.
Wycieczka do Gleźna miała nieco inny charakter. Maleńka
wieś leży około 4,5 kilometra od Choszczna, liczy niespełna
115 mieszkańców i niczym się nie wyróżnia. Znajduje się tutaj
zabytek chroniony prawem jest to park pałacowy z aleją dojazdową z XVIII wieku. W tym parku znajduje replika wioski
indiańskiej. Tam właśnie udali się uczniowie klas I – III Szkoły
Podstawowej.
Wycieczka odbyła się 5 czerwca. Po przywitaniu uczniom
zostały pomalowane twarze i nadane indiańskie imiona. Uczestnicy wycieczki poznali poszczególne elementy stroju indiańskiego, narzędzi, którymi posługiwali się Indianie. Potem nastąpiła
najciekawsza część wycieczki: nauka przez zabawę. Uczniowie
strzelali z łuku, z wiatrówki, brali udział w przeciąganiu liny,
slalomie z piłką, wyścigu na nartach, łowieniu ryb. Na zakończenie zorganizowano wielkie indiańskie ognisko, gdzie dzieci
mogły nauczyć się indiańskiej piosenki. Wycieczki uczą wielu
nowych ciekawych rzeczy, nawiązują się ciekawe znajomości,
towarzyszą im niezapomniane wrażenia i dlatego uczniowie
chętnie biorą udział w takim rodzaju rozrywki.
A.Ż.
WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W LUBNIE
7 maja w naszej szkole obchodzona była rocznica Konstytucji
3-go Maja. Starsi uczniowie przedstawili młodszym czym jest
konstytucja i co wniosła w nasze życie. Uczniowie klas IV-VI
uczestniczyli w projekcie Narodowego Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” „Bagna są dobre”. 25 maja grupa 20 osób
uczestniczyła w zajęciach w Chyrzynie. Program warsztatów
składał się z dwóch paneli. Pierwszy to zajęcia teoretyczne,
a drugi praktyczny w terenie. Uczestnicy pogłębiali swą wiedzę
na temat roli bagien w życiu rośli i zwierząt. W dniu 26 maja
odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Dzieci wszystkich klas przygotowały dla swoich najbliższych
przepiękne występy i upominki. Koło teatralne pod czujnym
okiem pani Katarzyny Hajnrych zaprezentowało swoje możliwości aktorskie w sztuce „ Wesoła Klasa”. Po części artystycznej odbyły się liczne konkursy i zabawy dla całych rodzin.
Finałowym punktem był mecz siatkówki mamuśki- córunie
z wynikiem 3:0 dla mam. Chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej
z tatusiami i tu również starsi okazali się niepokonani. Festyn
był udany i bardzo zbliżył do siebie całą społeczność Lubna.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy tak
ofiarnie pomagali przy organizacji festynu. 1 czerwca to święto
naszych milusińskich. W naszej szkole ten dzień obchodziliśmy
na sportowo. Uczniowie czynnie zdobywali punkty w zdrowej
20
Oświata i kultura
rywalizacji. Po zmaganiach sportowych wszyscy otrzymali
upominki i poczęstunek w formie grilla i słodkości. W pomoc
włączyły się mamy z Rady Rodziców. „Kochamy Cię Polsko”
to motto I Turnieju Szkół Podstawowych wiedzy o Polsce,
który odbył się 4 czerwca w naszej szkole. Turniej miał na celu
integrację i zdrową rywalizację dzieci naszej gminy. W turnieju
brały udział wszystkie szkoły podstawowe. Konkurencje były
dostosowane do dzieci i ich opiekunów. Podczas rywalizacji było
dużo zabawy i dobrego humoru. Każdy uczestnik turnieju otrzymał upominek, a szkoły dyplomy i nagrody książkowe. Pierwsze
miejsce zdobyła drużyna z Lubna, drugie dzieci z Lubiszyna,
a trzecie szkoła z Baczyny. Koordynatorem i prowadzącą turnieju
była pani dyrektor Katarzyna Hajnrych.
NASZE PRZEDSZKOLE, TO RADOSNE
DZIECIŃSTWO I HARMONIJNY ROZWÓJ
Czas płynie bardzo szybko. Niedawno witaliśmy małych
przedszkolaków, a już przyszła pora na wakacyjne rozstanie.
Rok 2011/12 był w naszym przedszkolu czasem wielu przygód
i niezapomnianych chwil. Dzieci miały szansę na wszechstronny
rozwój poprzez uczestniczenie w różnych formach aktywności i zajęć. W naszym przedszkolu organizowane były zajęcia
z języka angielskiego, w czasie których starsze dzieci poprzez
zabawę mogły poznać podstawy języka obcego, a także dla osób
chętnych-gimnastyka korekcyjna. Przez cały rok przedszkolaki
miały szansę uczestniczenia w wielu ciekawych wycieczkach,
m. in. do kina, teatru, do Centrum Zabaw „Gofik”, do Parku
Dinozaurów, a starsze dzieci były na całodniowej wycieczka
w Szczecinie, gdzie zwiedzały m. in. Muzeum, podróżowały
statkiem i były na przedstawieniu w Teatrze Lalek. Nasze przedszkole prowadzi stałą współpracę z przedszkolem niemieckim
w Briesen. W tym roku napisaliśmy i zrealizowaliśmy w projekt
współfinansowany ze środków EFRR w ramach FMP „Jakie
obrzędy, jakie zwyczaje”, dzięki któremu mogliśmy ciekawie
spędzić czas i wzbogacić naszą placówkę o pomoce dydaktyczne i zabawki. Dużą popularnością wśród rodziców cieszą się
uroczystości przedszkolne:bale, festyny, spotkania świąteczne
i okazjonalne. W tym roku nie zabrakło uroczystości i występów
przygotowanych przez małych artystów z okazji Dnia Babci
i Dziadka czy Dnia Mamy i Taty. Niezapomnianych wzruszeń
dostarczyło też Przedstawienie Jasełkowe przygotowane przez
nasze dzieci nie tylko dla najbliższych-rodziców i dziadków,
lecz również dla ludzi samotnych w czasie wigilii organizowa-
nej przez GOPS w Lubiszynie oraz opłatku dla mieszkańców
Baczyny. Wspólnie z rodzicami aktywnie włączamy się w akcje
charytatywne, m.in. zbierania nakrętek dla chorego dziecka.
W ramach promowania racjonalnej gospodarki odpadami braliśmy udział w akcji organizowanej przez Zakład Utylizacji
Odpadów pod hasłem „Długie życie Pana Bateryjki”. W tym
roku po raz pierwszy dzieci z Baczyny wystąpiły na deskach gorzowskiego teatru, który organizuje coroczny Gorzowski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. Zaprezentowały się w przedstawieniu opartym na wierszu Juliana Tuwima pt. „Rzepka”.
W nagrodę przedszkola otrzymały statuetkę „Juliuszkę”. Nasze
Przedszkolaki brały udział w konkursie plastycznym na Kartkę
Bożonarodzeniową i Wielkanocną, zdobywając szereg nagród.
Chwile w przedszkolu umilały nam wizyty ciekawych gości,
m. in. występ magika, czy objazdowego teatru lalek.
Czas w przedszkolu mijał nam bardzo szybko, a wspólnym
zabawom nie było końca. Teraz pora odpocząć, ale już po wakacjach wracamy pełni radości i zapału na kolejny rok.
Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie
H U MOR Z PR ZEDSZKOL A
- Agatko, dzieci nie mogą siadać na krzesło przy biurku,
bo to jest Pani miejsce
-Ale ja tylko pilnuję, żeby tu dzieciaki nie siadały.
21
Oświata i kultura
GRATULUJEMY OSIĄGNIĘĆ
BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW
UCZNIOM NASZYCH SZKÓŁ
Zespół Szkół w Ściechowie
Klasa I SP
Jastrzębska Amelia
Pachołek Jakub
Adamczyk Oliwia
Kluska Wiktoria
Kałużna Monika
Klasa II
Izdebski Piotr
Klóska Karolina
Nowak Joanna
Podgórski Jakub
Sobczak Malwina
Światłowski Filip
Klasa III
Nowak Aleksandra
Hipsz Patrycja
GIMNAZJUM:
Kl. I
Sosnowska Anna
Nowak Piotr
Tokarczyk Marta
Tokarczyk Natalia
Klasy II:
Radomski Artur
Kozłowski Aleksander
Klasy III:
Pampuchowicz Julia
Sidor Karolina
Czajczyńska Klaudia
Tokarczyk Emilia
Sławecka Andżelika
Skaskiewicz Karolina
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie
KL I
Aleksandra Jonasz
Oliwia Pawlak
Iga Niekrewicz
Tatiana Rogaszewska
Adrian Marmurowicz
Martyna Szlingert
Martyna Wiśniewska
Klasa II
Martyna Listowska
Sylwia Jarnut
Igor Górny
Julita Kwiatkowska
Klasa III
Kamila Grycza
Klaudia Szczepaniak
Kornelia Pampuchowicz
Klasa IV
Natalia Grycza
Kamila Kucal
Mikołaj Miszkiewicz
Tomasz Skaskiewicz
22
Bartosz Czwarno
Dawid Radomski
Klasa V
Weronika Judek
Jarosław Marciniak
Wiktoria Miszkiewicz
Paulina Tokarczyk
Adrianna Zawadzka
Paulina Balukiewicz
Klasa VI
Marcin Wereszczyński
Paulina Krupieńczyk
Kacper Tylski
Karolina Nowak
Alicja Łebek
Zespół Szkół w Baczynie
KLASA I
Urszula Brodzińska
Maria Dębska
Julia Pura
KLASA II
Martyna Brożyna
Martyna Taratuta
Julia Musiela
KLASA III Kamila Gabryś
Małgorzata Witkowska
Karol Turów
KLASA IV
Julia Baumann
Magdalena Adamiak
Damian Łukasiewicz
Sandra Malec
Wiktoria Matkowska
KLASA V
Sara Mielcarek
Dominik Kwieciński
Iga Gołębiowska
KLASA VI
Marta Łusiarczyk
Koralia Teresińska
Oliwia Bachorowicz
Jakub Bornikowski
Aleksandra Pasternak
GIMNAZJUM
KLASA IA
Maria Skrodzka
KLASA II A
Marlena Kowalczyk
Ewa Marcinkowska
Kamil Pluta
Szymon Majtyka
KLASA III
Marlena Kufel
Adrian Cieślak
Natalia Pilimon
Szkoła Podstawowa w Wysokiej
KL II
Natalia Rutkowska,
Aleksandra Kaczmarczyk
KL III
Patrycja Rinke
KL IV
Paweł Lipka,
Miszela Szmyt
KL VI
Albert Światłowski
Szkoła Podstawowa w Lubnie
KL I
Natalia Hoffmann
Wiktoria Skorupska
Igor Witkowski
KLII
Patrycja Hoffmann
Angelika Kaniowska
Patryk Kuczynski
KLIII
Wiktoria Bielska
Wiktoria Garlak
Kacper Karczewski
KLIV
Jakub Gubar
Jakub Nawrocki
Wojciech Wrębiak
KL V
Iga Roszak
KLVI
Kacper Pilimon
Wiktoria Owsianik
Szkoła Podstawowa w Stawie
KL. I
Karolina Mikołajczak
Kl. II
Natalia Nadziejko
Patrycja Domian
Kl. III
Jakub Gołek
Wojciech Piórowski
Marcelina Wachowska
Kl. IV
Zuzanna Czupryniak
Wiktoria Florczak
Paulina Lipka
Kl. V
Patrycja Lipka
Dawid Makuch
Aleksander Płażewski
Kl. VI
Paweł Czupryniak
Bryan Droba
Cudze chwalicie - swego nie znacie
REZERWAT BAGNO CHŁOPINY
Rezerwat Bagno Chłopiny leży w północnej części gminy
Lubiszyn w sąsiedztwie wsi Chłopiny, około 2 km na zachód od
drogi krajowej relacji Szczecin – Gorzów oraz trasy S3. Historia
rezerwatu liczy ponad 70 lat, pierwszy rezerwat, obejmujący
obszar całego torfowiska powstał już w 1937 roku. Po wojnie
rezerwat chroniący część centralną torfowiska o powierzchni
27,8 ha utworzono w roku 1963. W roku 2000 został powiększony o kolejne 92,65 ha. Całkowita powierzchnia kompleksu
liczy 120,45 ha. Teren rezerwatu jest prawie płaski położony
na wysokości 56 m n.p.m., różnica wzniesień nie przekracza 1
m. Od zachodu sąsiaduje z wsią Chłopiny, będąc od niej oddzielonym szosą i wąskim pasem pól uprawnych i ogrodów. Od
południa granicę rezerwatu stanowi droga gruntowa oddzielająca go od kompleksu łąk. Z podobnym kompleksem łąk rezer-
wat graniczy od wschodu. Jedynie od północy i południowego
wschodu granicę obiektu stanowią lasy. Na terenie rezerwatu
w zasadzie brak przejezdnych dróg, istnieją jedynie dwie linie
przebiegające z północy na południe, umożliwiające poruszanie
się pieszo. System melioracyjny
składa się z rowów o szerokości
od 1,3 do 3 m. Prawie na całej
długości jest drożny, choć rowy
do około 1/3 głębokości są wypełnione osadami.
Rezerwat posiada bardzo bogatą florę, na szczególną uwagę
zasługuje występowanie gatunków chronionych, zagrożonych
i rzadkich. Bardzo bogata jest
flora storczyków, obejmująca 11
gatunków i odmian oraz flora
mszaków. Obejmuje ona 80 gatunków mchów, w tym 17 gatunków torfowców i 13 gatunków wątrobowców. Drzewostan
rezerwatu składa się głównie
z sosny w wieku około 150 lat,
a w dolnym piętrze brzozy,
w miejscach bardziej podmokłych dominuje olcha. Spora-
dycznie pojawia się dąb szypułkowy i buk. W runie leśnym
występują chronione krzewinki i widłak.
W faunie rezerwatu na szczególną uwagę zasługuje występowanie żurawia, słonki i orlika krzykliwego, dla którego
w południowo – wschodniej części rezerwatu wyznaczona
została strefa ochronna. Z innych gatunków ptaków lęgowych
dominuje tu zięba, kapturka, piecuszek oraz typowe dla lasów
łęgowych strzyżyk i rudzik. Ogółem występuje tu około 40
gatunków ptaków. Wśród ssaków najliczniej występują: sarna,
dzik, jeleń, lis, mysz zaroślowa, nornik bury, nornica ruda.
Wśród mięczaków należy wymienić zatoczka rogowego i pospolitego, błotniarkę moczarową i stawową oraz małże z rodziny
groszkowatych. Stosunkowo zróżnicowana jest także fauna
ślimaków lądowych. Do masowo występujących należą ślimak
zaroślowy, ślimak ogrodowy oraz bursztynki. W mniejszych
ilościach ślimak łąkowy i świdrzyk lśniący.
Rezerwat Bagno Chłopiny wchodzi w skład specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000.
J. Byczkiewicz
23
24
wydawca: URZĄD GMINY LUBISZYN; Plac Jedności Robotniczej 1; 66- 433 Lubiszyn
Redaktor Naczelny – Małgorzata Miszkiewicz
współredagujący – pracownicy Urzędu oraz nauczyciele i mieszkańcy z terenu gminy Lubiszyn
druk – Drukarnia Gofin, drukarnia.gofin.pl

Podobne dokumenty

Lubiszyńskie Wieści nr 2/2007

Lubiszyńskie Wieści nr 2/2007 Urząd Gminy w Lubiszynie informuje, że termin Dnia 26 sierpnia 2007 r. w Lubiszynie odbędą się składania wniosków na konkurs na najładniejszą pose- dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą ś...

Bardziej szczegółowo

pobierz - Lubiszyn

pobierz - Lubiszyn Red.: W byciu posłem pewnie nie brakuje momentów trudnych, jakie pani zdaniem są te najtrudniejsze, jak sobie Pani z nimi radzi? K.S.: Najtrudniejsze chwile są wtedy, kiedy ludzie proszą o pomoc w ...

Bardziej szczegółowo

wieści - Lubiszyn

wieści - Lubiszyn Ośrodka Wojewódzkiego (MOF OW) Gorzowa Wlkp. Działania te związane są z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), będącej obecnie w fazie projektowej. Ustalen...

Bardziej szczegółowo