Pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

Pełnomocnictwo ogólne
PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE
Ja, niżej podpisany, dnia .................................................................................udzielam
pełnomocnictwa Panu (i) .............................................................................................
zamieszkałemu w.........................................................................................................
legitymującego się dowodem osobistym seria ....................nr ..................... wydanym
przez. ......................................................................................................................,
do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności określonych w art. 91
Kodeksu postępowania cywilnego.
....................................................
podpis Mocodawcy

Podobne dokumenty