Ocena pracy dyplomowej

Transkrypt

Ocena pracy dyplomowej
…………………………
Pieczęć służbowa szkoły
…..…………………………, dnia …………........
PAN / PANI
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Proszę
o ocenę załączonej pracy ………………………...
studenta …………………………………………………
Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu …………………………………………………...
DZIEKAN
Ocena pracy dyplomowej
Temat pracy ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….
Nr albumu ……………….. Seminarium Profesora ……………………………………………….
Instytut (Katedra) …………………………………………………………………………………..
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ……………………….................
………………………………………………………………………………………………….
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. ...
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Merytoryczna ocena pracy: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. Inne uwagi ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu …………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
rzeczy, odsyłacze) ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnianie instytucjom, materiał źródłowy) …...
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
9. Pracę oceniam jako …………………………………………………………………………….
………………………………….
data
……………………………………….
podpis

Podobne dokumenty