Harmonogram konferencji

Transkrypt

Harmonogram konferencji
PROGRAM KONFERENCJI
_________________________________________________________________________
DZIEŃ PIERWSZY: 10.06.2015, ŚRODA
14.00 - 22.00
Zakwaterowanie uczestników
19.00 - 22.00
Kolacja
DZIEŃ DRUGI: 11.06.2015, CZWARTEK
8.30 - 9.30
Śniadanie
9.30 - 10.00
Rejestracja uczestników
9.30 - 10.00
Instalacja posterów
10.00 - 10.30
Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski - Prezydent WSI-E
prof. dr hab. inż. Karol Noga – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wystąpienia zaproszonych gości
10.30 - 11.45
Sesja I, prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska, prof. PW, dr inż. Przemysław Leń
10.30 - 10.45
dr inż. Anna Bielska
Politechnika Warszawska
Znaczenie wiarygodności danych o warunkach glebowych dla potrzeb określenia wartości gruntów
w procesie scalenia i wymiany
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.30
dr inż. Jacek Gniadek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Lokalizacja działek we wsi jako czynnik decydujący o produkcji rolniczej
mgr inż. Agnieszka Turek, dr hab. inż. Adrianna Kupidura
Politechnika Warszawska
Analiza zmian krajobrazu kulturowego na przykładzie wybranych obszarów gminy Konstancin-Jeziorna
mgr inż. Żanna Król
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wpływ parametrów przestrzenno – technicznych wybranych gospodarstw rolnych na określenie pilności
prac scaleniowych w miejscowości Stara Wieś gmina Łęczna
11.30 - 11.45
Dyskusja
11.45 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 12.30
Sesja posterowa
12.30 - 14.00
Sesja II, prowadzący: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, dr inż. Monika Balawejder
12.30 - 12.45
mgr inż. Katarzyna Szczepankowska, dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Modele diagnostyczne w gospodarce nieruchomościami
12.45 - 13.00
mgr inż. Agnieszka Pęska, dr inż. Agnieszka Bieda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Gospodarka nieruchomościami na tle procesów budowlanych i planowania przestrzennego
13.00 - 13.15
dr inż. Stanisław Bacior
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Służebność gruntowa i zasady jej ustalania na przykładzie wybranych postępowań sądowych
13.15 - 13.30
mgr inż. Ewelina Wójciak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Problematyka ustanowienia służebności przesyłu
13.30 - 13.45
mgr inż. Kamila Piotrowska-Juchniewicz
Politechnika Koszalińska
Analiza struktury przestrzennej miasta z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej
13.45 - 14.00
14.00 - 15.00
Dyskusja
Obiad
15.00 - 16.15
Sesja III, prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, dr inż. Agnieszka Bieda
15.00 - 15.15
mgr inż. Marta Glanowska, dr inż. Agnieszka Bieda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków jako efekt procesów planowania przestrzennego
15.15 - 15.30
dr inż. Jarosław Bydłosz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego w Polsce, na tle trendów światowych
15.30 - 15.45
prof. dr hab. inż. Mykaylo Stupen, dr inż. Ruslana Taratula
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
Kataster gruntów na Ukrainie: status i perspektywy rozwoju
15.45 - 16.00
mgr inż. Katarzyna Góźdź
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wykorzystanie CITYGML dla potrzeb opisu trójwymiarowych obiektów ewidencyjnych
16.00 - 16.15
16.15 - 19.00
19.00
Dyskusja
Czas wolny (atrakcje Ośrodka Cyziówka)
Kolacja
DZIEŃ TRZECI: 12.06.2015, PIĄTEK
8.00 - 9.00
Śniadanie
9.00 - 10.15
Sesja IV, prowadzący: prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, dr inż. Tomasz Świętoń
9.00 - 9.15
Dr hab. inż. Kazimierz Bęcek
Politechnika Wrocławska
Metoda oceny dokładności numerycznej reprezentacji pola skalarnego na przykładzie modeli ASTER DEM,
SRTM, SPOT DEM i WORLD DEM
9.15 - 9.30
mgr inż. Agnieszka Moskal, dr inż. Sławomir Mikrut
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wybrane aspekty mobilnego skanowania
9.30 - 9.45
dr inż. Przemysław Kuras
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Skaning laserowy, chmura punktów, rozdzielczość, mesh, obliczanie objętości mas ziemnych
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
dr inż. Bartosz Mitka, mgr inż. Pelagia Gawronek, mgr inż. Maria Zygmunt, inż. Przemysław Klapa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Koncepcja pola testowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do badania naziemnych skanerów
laserowych
Dyskusja
Przerwa kawowa
10.30 - 11.45
Sesja V, prowadzący: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. nzw. AGH, dr inż. Grzegorz Oleniacz
9.45 - 10.00
10.30 - 10.45
mgr inż. Justyna Gabryszuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pomiary RTN w nawiązaniu do komercyjnych sieci stacji referencyjnych w sezonie jesienno - zimowym
10.45 - 11.00
mgr inż. Karol Krawczyk
Politechnika Świętokrzyska
Nowoczesne technologie pomiarowe przy geodezyjnej obsłudze budowy budynku mieszkalnego
11.00 - 11.15
dr inż. Robert Krzyżek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Analiza interpretacji przepisów prawnych w kontekście prac geodezyjnych realizowanych technologią
GNSS i kompletowania na ich podstawie dokumentacji technicznej
11.15 - 11.30
prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, dr inż. Piotr Gołuch, dr inż. Zbigniew Siejka
Politechnika Krakowska , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Interwencyjny monitoring deformacji dachów hal wielkopowierzchniowych wywołanych opadami śniegu
11.30 - 11.45
Dyskusja
11.45 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 14.00
Sesja VI, prowadzący: prof. dr hab. inż. Karol Noga, dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
12.00 - 12.15
dr inż. Krystyna Michałowska, mgr inż. Mateusz Kwołek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rozkład przestrzenno-czasowy wyładowań atmosferycznych na obszarze Polski
12.15 - 12.30
mgr inż. Angelika Goszczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Opracowanie danych z pomiarów dynamicznych i statycznych odkształceń przy wykorzystaniu rozety
światłowodowej
12.30 - 12.45
mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski, prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
Politechnika Warszawska
Analiza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem PM10 i PM2,5 z wykorzystaniem technologii
GIS
12.45 - 13.00
dr inż. Rafał Kocierz
Analiza wpływu metody aproksymacji na wyznaczenie imperfekcji geometrycznych obiektów
powłokowych
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.00 - 13.15
dr inż. Łukasz Ortyl, dr inż. Tomasz Owerko
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Identyfikacja elementów sceny radarowej na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
13.15 - 13.30
dr hab. inż. Alexandr Marchenko, mgr inż. Bohdan Dzhuman
Politechnika Lwowska
Aproksymacja anomalii grawitacyjnych przez metodę ASHA w regionie Arktyki
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.00
dr hab. inż. Alexandr Marchenko, mgr inż. Yuriy Lukianchenko
Politechnika Lwowska
Modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi według danych GOCE
Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Obiad
SESJA POSTEROWA
Nr
1
2
Imię i nazwisko autora/autorów posteru
dr inż. Grzegorz Oleniacz
dr inż. Przemysław Leń
mgr inż. Justyna Wójcik-Leń
dr inż. Paweł Ćwiąkała
dr inż. Edyta Puniach
3
dr inż. Zbigniew Siejka
4
dr inż. Krzysztof Deska
5
6
7
8
dr inż. Edyta Puniach
dr inż. Paweł Ćwiąkała
dr inż. Anna Bielska
inż. Karolina Bożym
prof. dr hab. Alina Maciejewska
mgr inż. Agnieszka Turek
Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska,
prof. PW
dr inż. Przemysław Leń
dr inż. Grzegorz Oleniacz
dr inż. Monika Balawejder
Tytuł posteru
Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania pomiarów GNSS do
zakładania zintegrowanych osnów realizacyjnych dla obiektów
liniowych
Analiza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów
przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
Analiza przydatności wykorzystania technologii satelitarnych czasu
rzeczywistego w pomiarach realizacyjnych na potrzeby geodezyjnej
obsługi inwestycji
Uproszczona strategia identyfikacji punktów stałych w niewielkiej
sieci kątowo-liniowej
Zastosowanie techniki PPP do pomiaru wychyleń kominów
przemysłowych
Problematyka ochrony gruntów rolnych w procesie suburbanizacji
Wielokryterialna analiza środowiskowych uwarunkowań rozwoju
obszarów wiejskich na potrzeby realizacji prac scaleniowych w Polsce
Rozwój przestrzennych podziałów gruntów w wybranych wsiach
województwa podkarpackiego
Wpływ roszczeń byłych właścicieli nieruchomości na proces
gospodarowania mieniem publicznym
Możliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych do
określania sposobu użytkowania gruntu
Kierunki rozwoju map w Polsce z uwzględnieniem roli map
katastralnych w gospodarce nieruchomościami
Wykorzystanie planu urządzenia lasu jako źródła informacji do
wyceny drzewostanu w nieruchomości leśnej
Kataster 2014 w środowisku technologicznym Infrastruktury
Informacji Przestrzennej
9
dr inż. Anna Trembecka
10
dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
dr hab. inż. Andrzej Wróbel
11
dr inż. Monika Mika
12
dr inż. Małgorzata Buśko
13
dr inż. Agnieszka Dawidowicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Źrobek
14
dr inż. Anna Przewięźlikowska
15
dr inż. Bogusława Kwoczyńska
dr inż. Izabela Piech
16
mgr inż. Paweł Matuła
17
dr inż. Izabela Piech
dr inż. Bogusława Kwoczyńska
18
dr inż. Bogdan Jankowicz
19
dr hab. inż. Michał Strach
mgr inż. Jakub Sroka
Standardy pomiarów w technologii mobilnego skaningu laserowego
20
dr inż. Renata Ostrowska
Wpływ przestrzennego ukształtowania działek w terenach górskich
przeznaczonych pod użytki zielone na ich wykorzystanie rolnicze
21
22
23
Ph.D. Valery Riabchii
Ph.D. Vladyslav Riabchii
Mykola Tregub,
Anastasia Sovgirenko
dr inż. Monika Siejka
dr inż. Leszek Dawid
Wykorzystanie źródłowej dokumentacji katastru pruskiego do
modernizacji mapy ewidencyjnej
Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych do modelowania
terenów zabudowanych obszarów podmiejskich
Analiza możliwości wpasowania chmur punktów w oparciu
o geometrie swobodnie zwisających przewodów
wizualizacja planu przestrzennego osiedla na podstawie skaningu
laserowego
Wpływ rejestracji wielkoseryjnej obrazów cyfrowych z kamer
niemetrycznych na polepszenie jakości modeli 3D obiektów wraz z ich
otoczeniem dla analiz przestrzennych
Some results of researches of correlation coefficient influence
of coordinates in the calculation of the mean square errors of land
parcels areas
Rola aktywnych baz danych w gospodarce nieruchomościami
Sprawność systemu podatków lokalnych z wykorzystaniem danych
z katastru nieruchomości na przykładzie wybranych gmin powiatu
24
25
26
27
28
dr inż. Monika Balawejder
dr inż. Przemysław Leń
mgr inż. Justyna Wójcik-Leń
dr inż. Ewa Głowienka
dr inż. Agnieszka Pękala
dr inż. Tomasz Pirowski
dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. AGH
mgr inż. Barbara Zabrzeska-Gąsiorek
dr inż. Sławomir Mikrut
29
dr inż. Tomasz Świętoń
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz
30
dr inż. Krystyna Michałowska
dr inż. Ewa Głowienka
31
32
33
dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. AGH
dr inż. Ewa Głowienka
dr inż. Aleksandra Kovalyshyn
dr inż. Svitlana Malakhova
dr inż. Nataliya Shpik
dr inż. Oleg Mykula
koszalińskiego i kołobrzeskiego w latach 2010-2014
Sposoby pozyskania i wyceny gruntów pod budowę autostrady oraz
jej wpływ na zagospodarowanie i zainwestowanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej
Rola ogólnodostępnych danych przestrzennych w analizie zmian
geomorfologicznych
Przegląd metod integracji danych satelitarnych o różnej
rozdzielczości-propozycja usystematyzowania
Dokładność danych przestrzennych "Urban Atlas"
Wybrane aspekty pozyskiwania i opracowania danych techniką UAV
Metodologia pomiaru zestawów rur stalowych na potrzeby
przemysłu naftowego
Wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz danych z lotniczego skaningu
laserowego w monitoringu środowiska Słowińskiego Parku
Narodowego
Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych na potrzeby detekcji
lokalizacji składowisk nawozów naturalnych
Peculiarities of Real Estate Taxation in Ukraine
Role of economic assessment of land in modern conditions
34
Kryshenyk N., Soltys O
Use of geoinformation systems for integrated management of land
resources of rural areas
35
Stoiko N., Stupen R., Stadnytska O.
The problems of land conservation in Ukraine
36
Cherechon O., Gulko O.
Land resources expluatation in the suburbs of Lviv
37
Dudych G., Dudych L.
Halyna Bohdanivna Nesterenko
Basic principles rentals land as one of the forms of consolidation
Peculiarities of urban cadastre under the current stage
of development of land relations
38
39
dr inż. Ruslana Taratula
prof. dr hab. inż. Mykaylo Stupen
40
Dr inż. Pavlo Kolodiy
41
Maryna Pidlypna
42
Sokhnych A.J., Кulbaka O.M.
43
Sokhnych А.J., Smolyarchyc M.W
44
Vivat A., Lityns’Kyy V., Lityns’Kyy S.
Industrial soil valuation
Conditions and prospects of wetland use and their neighboring
territories in Ukraine
Geoinformationalmodelof zoning of the territory via the methods
of the distant land zoning with the using of the information of landsat
satellite
The development of the region productive forces based on effective
usage of land resources
Technological development of methods for promoting effective
treatments land use
The accuracy of points definitions by inverse intersection