KALENDARZ LITURGICZNY

Komentarze

Transkrypt

KALENDARZ LITURGICZNY
KALENDARZ
LITURGICZNY
DIECEZJI KIELECKIEJ
NA ROK
2015
Cykl czytań:
Niedziele – Rok B
dni powszednie – Rok I
„KALENDARZ LITURGICZNY DIECEZJI KIELECKIEJ
NA ROK 2015”
WYDANY Z POLECENIA BISKUPA ORDYNARIUSZA
JANA PIOTROWSKIEGO
Redakcja:
ks. Mirosław Kowalski
[email protected]
tel. 693939796
Wydawca:
KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
Druk:
Drukarnia im. Adama Półtawskiego w Kielcach
KIELCE 2014
Do użytku wewnętrznego
2
PATRONI POLSKI
główni
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
KRÓLOWA POLSKI
Święci WOJCIECH I STANISŁAW
BISKUPI MĘCZENNICY
patron
ŚW. STANISŁAW KOSTKA
ZAKONNIK
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
PREZBITER I MĘCZENNIK
* * *
PATRONI DIECEZJI
główny
ŚW. STANISŁAW
BISKUP I MĘCZENNIK
patron
BŁ. WINCENTY KADŁUBEK
BISKUP
patronka miasta Kielc
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA,
MATKA ŁASKI BOŻEJ
3
K ALENDARZ LITURGICZNY
ROK LITURGICZNY
Tabela świąt ruchomych w 2015 roku
Środa Popielcowa – 18 lutego
Wielkanoc – 5 kwietnia
Wniebowstąpienie Pańskie
– 17 maja
Zesłanie Ducha Świętego – 24 maja
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 4 czerwca
Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych
I.
1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie i Zesłanie
Ducha Świętego. Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu
Wielkanocnego, Środa Popielcowa. Dni Wielkiego Tygodnia
od poniedziałku do czwartku włącznie. Dni w Oktawie Wiel­
kanocy.
3. Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych,
umieszczone w kalendarzu ogólnym.
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
4. Uroczystości własne, mianowicie:
a) Uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta.
b) Uroczystość poświęcenia i rocznicy poświęcenia własnego
kościoła.
c) Uroczystość tytułu własnego kościoła.
d) Uroczystość tytułu albo założyciela, albo głównego patrona
zakonu lub zgromadzenia.
4
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
II.
5. Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogólnym.
6. Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego.
7. Święta Najświętszej Maryi Panny i świętych umieszczone w ka­
lendarzu ogólnym.
8. Święta własne, mianowicie:
a) Święto głównego patrona diecezji.
b) Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego.
c) Święto głównego patrona regionu, prowincji, narodu lub
większego terytorium.
d) Święto tytułu albo założyciela, albo głównego patrona za­
konu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej z zachowa­
niem przepisów zawartych w nr 4.
e) Inne święta własne jakiegoś kościoła.
f) Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, zakonu lub
zgromadzenia.
9. Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia włącznie.
Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.
Dni powszednie okresu Wielkiego Postu.
III.
10. Wspomnienie obowiązkowe podane w kalendarzu ogólnym.
11. Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie:
a) Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i prowin­
cji, narodu, większego terytorium oraz patrona zakonu lub
zgromadzenia i prowincji zakonnej.
b) Inne wspomnienia obowiązkowe własne lub danego ko­
ścioła.
c) Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w kalendarzu da­
nej diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
12. Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet w dni wy­
mienione w nr 9, z zachowaniem odnośnych przepisów po­
danych w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału i do Liturgii
Godzin.
5
K ALENDARZ LITURGICZNY
W podobny sposób jak wspomnienia dowolne można obcho­
dzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące przypadkowo
w dni powszednie Wielkiego Postu.
13. Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
Dni Okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia do sobo­
ty po Objawieniu Pańskim.
Dni powszednie Okresu Wielkanocnego od poniedziałku po
Oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świę­
tego włącznie.
Dni powszednie Okresu Zwykłego.
Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu,
pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w Tabeli
dni liturgicznych. Uroczystość przypadająca na dzień liturgiczny
mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny od
obchodów wymienionych w numerach 1–8 tabeli pierwszeństwa
dni liturgicznych. Należy zachować przepisy zawarte w nr 5 Ogól­
nych norm roku liturgicznego.
Obchody niższego stopnia w tym roku się opuszcza.
Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia bieżącego
oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nie­
szpory tego obchodu liturgicznego, który w Tabeli pierwszeństwa
dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody są
równe stopniem, pierwszeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.
6
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
WYBÓR FORMULARZY MSZALNYCH
ORAZ ICH CZĘŚCI
A. Wybór formularza mszalnego (OWMR 352–355)
1. W uroczystości kapłan obowiązany jest stosować się do kalen­
darza kościoła, w którym celebruje.
2. W niedziele, w dni powszednie Adwentu, Okresu Narodzenia
Pańskiego, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, w święta
i we wspomnienia obowiązkowe:
a) jeśli Mszę świętą celebruje się z udziałem ludu, kapłan ma
się stosować do kalendarza kościoła, w którym celebruje;
b) jeśli Mszę świętą celebruje się bez udziału ludu, kapłan może
wybrać albo kalendarz kościoła, albo kalendarz własny.
3. W dni, w które przypada wspomnienie dowolne:
a) W dni powszednie Adwentu w dniach 17–24 grudnia, w cią­
gu Oktawy Narodzenia Pańskiego i w dni powszednie Wiel­
kiego Postu kapłan celebruje Mszę z bieżącego dnia liturgicz­
nego; jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada
wspomnienie, może odmówić kolektę z tego wspomnienia,
poza Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem.
b) W dni powszednie Adwentu przed 17 grudnia, w dni po­
wszednie okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia
i w dni powszednie Okresu Wielkanocnego kapłan może
wybrać albo Mszę z dnia powszedniego, albo Mszę o świę­
tym, lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przy­
pada, albo Mszę o jakimś świętym wpisanym w tym dniu
w Martyrologium.
c) W zwykłe dni powszednie kapłan może wybrać albo Mszę
z dnia powszedniego, albo jedną z Mszy w różnych potrze­
bach, albo Mszę wotywną.
4. W każdej Mszy odmawia się modlitwy podane w jej formula­
rzu, chyba że istnieją inne wskazania.
7
K ALENDARZ LITURGICZNY
a) W Mszach ze wspomnień odmawia się albo własną kolektę,
albo kolektę Mszy wspólnej; natomiast modlitwy nad dara­
mi i po Komunii, o ile nie przewidziano własnych, można
zaczerpnąć albo z Mszy wspólnej, albo z dni powszednich
przypadającego okresu liturgicznego.
b) W zwykłe dni powszednie można odmówić zamiast mo­
dlitw z poprzedniej niedzieli modlitwy z innej niedzieli
zwykłej albo jedną z modlitw w różnych potrzebach, za­
mieszczonych w mszale. Zawsze jednak można z wymie­
nionych Mszy wziąć tylko kolektę.
5. Jeżeli kapłan celebruje Mszę z udziałem wiernych, będzie się
starał przede wszystkim zaradzić duchowemu dobru wiernych
i będzie się wystrzegał narzucania wiernym swoich upodo­
bań. Będzie się troszczył szczególnie o to, aby zbyt często i bez
dostatecznej przyczyny nie opuszczał czytań wyznaczonych
w lekcjonarzu ferialnym na poszczególne dni; Kościół bowiem
pragnie wiernym zastawiać obficie stół Słowa Bożego. Z tej też
przyczyny niech kapłan umiarkowanie wybiera formularze ża­
łobne, każda bowiem Msza święta sprawowana jest za żywych
i za umarłych i w modlitwie eucharystycznej każdej Mszy
świętej jest wspomnienie zmarłych.
Gdzie zaś wierni mają szczególne nabożeństwo do Najświętszej
Maryi Panny lub świętych, jedna przynajmniej taka Msza święta po­
winna być celebrowana, aby zadośćuczynić ich zdrowej pobożności.
B. Msze wotywne
1. W pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca
Zarządzenie Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 31 marca 1971 roku przewiduje:
a) W pierwsze c z w a r t k i miesiąca, z wyjątkiem tych czwart­
ków, kiedy przypadają uroczystości (sollemnitas), święta
8
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
(festum) Pańskie i Wielki Czwartek – wolno sprawować
jedną Mszę świętą wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyż­
szym i Wiecznym Kapłanie (Mszał Rzymski dla diecezji
polskich, s. 183’’) albo Mszę o Eucharystii (tamże, s. 182’’
– 183’’) lub o powołania kapłańskie (tamże, s. 131’’).
b) W pierwsze p i ą t k i miesiąca, z wyjątkiem tych piątków,
w które przypadają uroczystości (sollemnitas), święta (fe­
stum) Pańskie i Wielkiego Piątku, wolno celebrować jedną
Mszę świętą wotywną o Najświętszym. Sercu Pana Jezusa
(Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 186’’ – 187’’). Je­
żeli prawdziwa potrzeba tego wymaga, można sprawować
więcej razy Mszę wotywną, według uznania rektora ko­
ścioła.
c) W pierwsze s o b o t y miesiąca, z wyjątkiem tych sobót,
w które przypadają uroczystości (sollemnitas), święta (fe­
stum) Pańskie i święta (festum) Najświętszej Maryi Panny
oraz Wielkiej Soboty, wolno sprawować jedną Mszę wotyw­
ną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jeżeli
prawdziwa potrzeba duszpasterska tego wymaga, można
sprawować więcej razy Mszę wotywną, według uznania
rektora kościoła.
d) W dni powszednie Adwentu wolno sprawować jedną Mszę
świętą wotywną – R o r a t e, z prefacją o Najświętszej Maryi
Pannie albo z 2 prefacją adwentową.
e) Na podstawie Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzym­
skiego, nr 374 w zwykłe niedziele Ordynariusz miejscowy
może pozwolić na jedną Mszę wotywną z okazji tzw. „od­
pustów drugorzędnych”, jeżeli tego wymaga duchowe do­
bro wiernych.
f) Na podstawie Ogólnych norm roku liturgicznego i kalenda­
rza nr 58 w zwykłe niedziele wolno obchodzić uroczystość
zewnętrzną głównego Patrona miejscowości, Tytułu ko­
ścioła, oraz święta Pańskiego, które przypadło w tygodniu,
a jest szczególnie drogie pobożności wiernych. O tej uroczy­
stości zewnętrznej można sprawować wszystkie Msze świę­
te, w których wierni uczestniczą. W powyższych Mszach,
9
K ALENDARZ LITURGICZNY
celebrowanych w niedziele, należy odmawiać hymn Chwa­
ła na wysokości Bogu oraz Wyznanie wiary (Credo).
2. Msze wotywne w rocznicę papieża, biskupa
i własnych święceń kapłańskich
W tych dniach można sprawować Mszę wotywną odpowiadającą
rocznicy, o ile prawdziwy pożytek wiernych tego się domaga i je­
żeli rektor kościoła lub sam kapłan celebrujący uzna za stosowne,
nawet w dni wspomnień obowiązkowych i świąt, gdy łączy się to
ze specjalnymi obchodami.
Wypada, aby o tej rocznicy była uwzględniona specjalna intencja
w modlitwie powszechnej.
W rocznicę własnych święceń kapłańskich:
a) We Mszy świętej, w której kapłanowi asystuje tylko jeden usłu­
gujący, w dni, gdy dozwolona jest Msza wotywna, a we Mszy
z udziałem ludu także we wspomnienie wolno użyć formula­
rza wotywnego (np. O zachowanie powołań kapłańskich, O Je­
zusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie).
b) We Mszy ze wspomnienia dowolnego lub dnia powszednie­
go wolno wziąć kolektę, modlitwę nad darami, po Komunii
Mszy kapłana za siebie (Mszał Rzymski dla diecezji polskich,
s. 126’’–128’’) lub w rocznicę własnych święceń kapłańskich
(tamże, s. 128’’–129’’).
c) Rocznicę własnych święceń można też uwzględnić w mo­
dlitwie powszechnej.
3. Msze wotywne w różnych potrzebach
Wziąwszy pod uwagę, że istnieją szerokie możliwości wyboru czy­
tań i modlitw, wskazane jest, aby w sposób umiarkowany stosować
Msze wotywne w różnych potrzebach, to znaczy tylko wtedy, kiedy
naprawdę tego okoliczności wymagają.
10
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
We wszystkich Mszach „w różnych potrzebach” wolno stosować
czytania przeznaczone na dni powszednie i śpiewy w nich zacho­
dzące, jeżeli odpowiadają treści Mszy, czego innego domagają się
szczególne przepisy.
M s z e „w różnych potrzebach” są trojakiego rodzaju:
a) Msze obrzędowe związane ze sprawowaniem niektórych
sakramentów i sakramentaliów.
b) Msze w różnych ważnych potrzebach, które celebruje się
w niektórych okolicznościach zachodzących czy to w spo­
sób nieprzewidziany, czy też w pewnych określonych cza­
sach.
c) Msze wotywne wybierane w sposób dowolny, w zależności
od pobożnych pragnień wiernych, o tajemnicach Pańskich
lub na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych.
Sprawowanie Mszy obrzędowych normują specjalne przepisy
zawarte w odpowiednich częściach rytuału lub w samych tekstach
Mszy.
Spośród Mszy w różnych potrzebach, kompetentna władza może
wybrać Msze na dni modlitw, które Konferencja Episkopatu ustala
na pewne dni roku.
Jeśli powstanie jakaś poważniejsza potrzeba, można sprawować
Mszę z tej okazji, z polecenia lub za pozwoleniem Ordynariusza
miejsca, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości i niedziel
Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy (tzn. 7 niedziel Wielka­
nocy). W dniach, w których przypada wspomnienie obowiązkowe,
jeżeli rzeczywista potrzeba tego wymaga, wolno sprawować Mszę
z ludem, odpowiadającą tej potrzebie, o ile rektor kościoła lub sam
kapłan przewodniczący celebracji uzna to za słuszne.
4. Msze za nowożeńców
Jeżeli małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy świętej, sprawuje się
według formularza za nowożeńców w szatach koloru białego. Gdy
jednak przypada niedziela lub uroczystość (sollemnitas), celebruje
11
K ALENDARZ LITURGICZNY
się Mszę z dnia, zatrzymując w niej błogosławieństwo nowożeń­
ców i jeśli potrzeba, formułę własną końcowego błogosławieństwa.
W przypadku, gdy Msza za nowożeńców jest zakazana, jedno z czy­
tań można zaczerpnąć z tekstów przewidzianych dla obrzędu mał­
żeństwa, chyba że przypada Triduum Paschalne, uroczystość Bożego
Narodzenia, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia, Zesłania
Ducha Świętego i Bożego Ciała lub inne uroczystości nakazane.
Ponadto w niedziele okresu Bożego Narodzenia i w ciągu roku
można sprawować całą Mszę za nowożeńców, jeśli we Mszy, w czasie
której zawiera się związek małżeński, nie uczestniczy wspólnota
parafialna.
Jeśli małżeństwo sprawuje się w dniu o charakterze pokutnym,
zwłaszcza w Wielkim Poście, proboszcz powinien napomnieć na­
rzeczonych, aby mieli na uwadze szczególny charakter tego dnia.
Zakazane jest sprawowanie małżeństwa w Wielki Piątek Męki
Pańskiej i w Wielką Sobotę (Obrzędy sakramentu małżeństwa,
wyd. 3; WTP, nr 32).
5. Msze za zmarłych (OWMR 379–385)
a) W Mszach i w Liturgii godzin za zmarłych używa się szat
koloru fioletowego lub czarnego.
b) W przypadku trudności celebrowania Najświętszej ofiary
w łączności z pogrzebem, wolno celebrować Mszę pogrze­
bową w dogodnym dniu przed pochowaniem zwłok lub po
nim.
c) W żadnej Mszy żałobnej za kapłanów nie używa się 1 for­
mularza z dnia Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmar­
łych, lecz dostosowanego do danej okoliczności (tzn. po­
grzebowego, rocznicowego lub codziennego). W miejsce
jednak jego oracji wolno wziąć odpowiednie oracje spośród
„tekstów różnych”.
d) W Mszy pogrzebowej stosuje się jedno lub dwa czytania
(jeśli dwa, wtedy poza Okresem wielkanocnym pierwsze
bierze się ze Starego Testamentu). Przed przygotowaniem
darów wygłasza się modlitwę powszechną.
12
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
e) Sekwencja żałobna została zniesiona.
f) Obrzęd zwany „ostatnim pożegnaniem zmarłego” sprawuje
się tylko przy zwłokach.
g) Posoborowa odnowa liturgii nastawiona jest chrystocen­
trycznie. Dąży między innymi do tego, by ograniczyć uży­
wanie formularzy mszalnych o Świętych Pańskich oraz
wotywnych, a zwłaszcza żałobnych (np. rocznicowego for­
mularza używa się tylko w pierwszą rocznicę zgonu); w na­
stępne rocznice celebruje się albo Mszę nieżałobną, albo ża­
łobną codzienną. Najważniejszą rzeczą jest złożenie ofiary
eucharystycznej w intencji zmarłego (czy zmarłych), a nie
dobór formularza.
Obecnie nie ma żadnej, nawet najmniejszej różnicy, w obrzędach
między Mszą żałobną a nieżałobną.
Należy w obrzędach wstępnych (po pozdrowieniu ludu, a przed
aktem pokutnym) wymienić intencję, w której sprawuje się Mszę
świętą. Można też ją wymienić w modlitwie powszechnej. Rektor
kościoła ma prawo dołączyć do wezwań związanych ze Mszą świętą
także wezwanie za zmarłego (lub zmarłych).
Wśród Mszy za zmarłych pierwsze miejsce zajmuje Msza po­
grzebowa, którą można celebrować w każdym dniu, z wyjątkiem
uroczystości nakazanych (de praecepto) oraz niedziel Adwentu,
Wielkiego Postu i Wielkanocy (tj. 7 niedziel Wielkanocy).
Mszę po otrzymaniu wiadomości o śmierci, w czasie ostatecznego
pogrzebu zmarłego oraz tylko w pierwszą rocznicę śmierci, można
sprawować w dniu, w którym przypada wspomnienie obowiązkowe
albo w dniu powszednim, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wiel­
kiego. Tygodnia.
Inne Msze za zmarłych, czyli „Msze codzienne”, można celebrować
w tych samych dniach, w których dozwolone są Msze wotywne,
byleby rzeczywiście były celebrowane za zmarłych (OWMR 381).
W Mszach pogrzebowych powinna być z reguły wygłoszona homi­
lia. Wykluczone są jednak jakiekolwiek mowy pochwalne z okazji
13
K ALENDARZ LITURGICZNY
pogrzebu. Zachęca się także do wygłoszenia homilii w czasie innych
Mszy z ludem, celebrowanych za zmarłych (OWMR 382).
Należy usilnie zachęcać wiernych, szczególnie z rodziny zmarłego,
aby uczestniczyli przez Komunię świętą w ofierze eucharystycznej
składanej za zmarłych (OWMR 383).
Jeśli Msza pogrzebowa łączy się bezpośrednio z obrzędem po­
grzebowym, w takim przypadku obrzęd ostatniego pożegnania
i polecenia zmarłego Bogu następuje po modlitwie po Komunii,
a obrzędy rozesłania opuszcza się zupełnie.
Obrzęd ostatniego polecenia przy katafalku sprawuje się tylko
wtedy, gdy ciało zmarłego jest rzeczywiście obecne (OWMR 384).
***
Możliwość i dopuszczalność poszczególnych Mszy w różnych
potrzebach, wotywnych, za nowożeńców i za zmarłych ilustrują
zamieszczone poniżej tabele.
14
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
I. Tabela Mszy w różnych potrzebach
Rodzaje Mszy św.
1. Msze ob­rzę­do­
we (tj. łączące się
ze sprawowaniem
sakramentów lub
sa­kra­men­ta­liów).
Dopuszczalność
Dozwolone są w ciągu
całego roku z wy­
jąt­kiem: a) uroczy­
stości, b) nie­dziel
Adwentu, Wiel­kie­go
Postu i Wielkanocy
(7 niedziel Wielk.), c)
Śro­dy Popielcowej, dni
po­wsze­dnich W. Ty­go­
dnia, d) Triduum sac.
i okta­wy Paschy.
2. Msze w różnych oko­ Dozwolone jak wyżej.
licznościach, zarzą­
dzone lub dozwolone
przez Ordynariusza
w wy­pad­ku za­ist­nie­
nia po­waż­niej­szej
po­trzeb­y lub uży­tecz­
no­ści dusz­pa­ster­skiej.
3. Msze wotywne
z udzia­łem wier­
nych, wyznaczone
przez rządcę ko­ścio­
ła lub przez sa­me­
go ce­le­bran­sa, jeśli
jakiejś ce­le­bra­cji
domaga się praw­
dzi­wa po­trze­ba (np.
I piątek lub I sobota
mie­sią­ca, itp.).
Dozwolone są:
1. W dni powszednie
w ciągu roku.
2. W dni powszednie
Adwentu, Narodze­
nia Pańskiego i okre­
su wielkanocnego po
oktawie Paschy.
3. We wspomnienia
obowiązkowe.
4. Wszystkie inne msze Dozwolone są tylko
wotywne i w róż­
w okresie „w ciągu
nych potrzebach.
roku”, gdy obchodzi się
wspo­mnie­nia do­wo­l­ne
lub oficjum dnia po­
wsze­dnie­go.
15
Układ
Formularz mszal­
ny odpowiadający­
danej potrzebie.
W zasadzie nie
od­ma­wia się Gl
i Cr; jednakże przy
celebracji bardziej
uroczystej nale­
ży je od­mó­wić,
zwłaszcza Gl.
Prefacja od­po­wia­
da­ją­ca danej Mszy
św. lub Modlitwie
Eu­cha­ry­stycz­nej.
K ALENDARZ LITURGICZNY
II. Tabela Mszy obrzędowych za nowożeńców
Dopuszczalność
Układ
w dni dozwolone
Msze za nowożeńców
wolno celebrować,
jeśli podczas niej
błogosławi się mał­
żeństwo:
Msza „Pro sponsis”
ko­lor biały, bez Gl.
i bez Cr., homilia,
modlitwa powszech­
na, prefacja własna,
w Modlitwie eucha­
1. We wszystkie dni
rystycznej I wła­
z wyjątkiem nie­
sne Hanc igitur, po
dziel, uroczystości Mo­dli­twie Pańskiej
(sol­lem­ni­ta­tes).
opusz­cza się em­
Triduum Pas­chal­
bolizm i modlitwę
ne­go, dni wśród
o pokój, a od­ma­wia
Okta­wy Wiel­ka­
sie bło­go­sła­wień­
no­cy, Po­piel­ca i W. stwo ślubne, ostatnie
Ty­go­dnia oraz
bło­go­sła­wień­stwo
dnia Wspomnienia uro­czy­ste; zaleca się
Wszystkich Wier­ Ko­mu­nię św. pod
nych Zmarłych.
dwiema po­sta­cia­mi.
2. W niedziele okresu
Na­ro­dze­nia Pań­
skiego i „w ciągu
roku”. Jeżeli Msza
jest od­pra­wia­na
poza po­rząd­kiem
Mszy z udziałem
całej wspólnoty
parafialnej.
16
w dni niedozwolone
1. Formularz mszalny
z przypadającego
dnia, prefacja wła­
sna dnia, bło­go­sła­
wień­stwo­ ślub­ne po
Modlitwie Pańskiej
i po modlitwie po
komunii.
2. Jeśli nie wypada
Tri­du­um Paschal­
ne, Narodzenie
Pańskie, Obja­
wienie Pań­skie,
Wnie­bo­wstą­pie­nie
Pańskie, Ze­sła­nie
Ducha Świętego
i Boże Ciało lub
inne uro­czy­sto­ści
na­ka­za­ne, moż­
na wziąć jedno
czy­ta­nie z tek­stów
wy­zna­czo­nych na
Msze za no­wo­żeń­
ców.
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
III. Tabela Mszy za zmarłych
Rodzaj Mszy
Dopuszczalność
1. Msza po­grzebo­
wa.
jest dozwolona we wszystkie
dni, z wy­jąt­kiem:
a) Triduum Paschalnego,
b) niedziel Adwentu, W. Postu
i Wiel­ka­no­cy (od Zmar­
twychwstania do Ze­sła­nia
Ducha Świętego włącznie),
c) uroczystości (de praecepto).
2. Msza po otrzy­
dozwolona jest:
ma­niu wia­do­mo­ a) w dni powszednie Adwentu,
ści o śmier­ci.
b) w okresie Narodzenia
Pańskiego od 2 stycznia do
soboty po Objawieniu P.,
3. Msza przy osta­
tecz­nym po­grze­
ba­niu zmarłego.
Układ
Msza własna,
modlitwy
wła­sne, bez
se­kwen­cji.
Msza w dniu
zgonu, mo­dli­
twy własne,
bez sekwencji.
c) w okresie wielkanocnym
od po­nie­dział­ku po oktawie
Paschy do soboty przed Ze­
słaniem Ducha Świętego,
d) we wspomnienia obowiąz­
kowe,
e) we wspomnienia dowolne
i ferie „w ciągu roku”.
Msza taka jest zakazana:
w uroczystości, niedziele
i święta.
4. Msza w I (tylko) dozwolona jest jak wyżej Msza Msza w rocz­ni­
rocz­ni­cę śmierci. po otrzy­ma­niu wiadomości
cę śmierci, mo­
o śmierci i przy osta­tecz­nym
dli­twy własne.
pogrzebaniu zmarłego
5. Msza co­dzien­na
za zmarłych.
dozwolona jest jedynie
w okresie „w cią­gu roku”:
a) w dni wspomnień dowol­
nych, w dni ferialne
„w ciągu roku”.
17
Msza co­dzien­
na za zmar­
łych, modlitwy
do wyboru.
K ALENDARZ LITURGICZNY
C. Elementy struktury obrzędów Mszy Świętej
1. Czytania
Na niedziele i uroczystości wyznaczone są trzy czytania, dzięki
którym lud chrześcijański ma łatwiejszy dostęp do stołu Słowa
Bożego. Czytania te ściśle obowiązują (OWMR 357).
W lekcjonarzu ferialnym wyznaczone są po dwa czytania na każdy
dzień. Czytania te należy brać każdego dnia, o ile nie przypada
uroczystość, święto lub wspomnienie mające własne czytania.
Jeśli jednak czasem ciągłość czytań w kolejnych dniach tygodnia
zostanie przerwana z powodu jakiegoś święta czy obchodu, kapłan
przewodniczący celebracji może, biorąc pod uwagę porządek czytań
całego tygodnia, albo złączyć części opuszczone z innymi, albo
zdecydować, który tekst ma pierwszeństwo, to znaczy który należy
przeczytać, a który opuścić.
W Mszach z udziałem grup specjalnych celebrans może wybrać
spośród czytań zawartych w lekcjonarzu te, które lepiej się nadają
dla danej grupy.
W Mszach obrzędowych, w związku z którymi sprawuje się liturgię
sakramentów lub sakramentaliów, należy brać czytania specjalne
przewidziane w odpowiednich księgach.
2. Modlitwy eucharystyczne – dobór prefacji
Nowy Mszał rzymski został wzbogacony licznymi prefacjami, które
mają za cel pełniej uwydatnić treść dziękczynienia w Modlitwie
eucharystycznej oraz to, aby różne motywy misterium zbawienia
ukazały się w pełniejszym świetle.
Zasady dotyczące wyboru M o d 1 i t w y eucharystycznej:
a) Pierwsza Modlitwa eucharystyczna (czyli Kanon rzym­
ski) odpowiada raczej tym dniom i uroczystościom, które
mają własną formułę Communicantes (Zjednoczeni z ca­
łym Kościołem), albo Mszom mającym własne Hanc igitur
(Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę), a także świętom Apo­
18
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
stołów i Świętych, o których jest wzmianka w tymże kano­
nie, a także niedzielom, o ile ze względów duszpasterskich
nie powinno się odmawiać innej Modlitwy eucharystycz­
nej.
b) Drugą Modlitwę eucharystyczną, ze względu na jej spe­
cjalne cechy, zaleca się odmawiać w dni wśród tygodnia,
lub w specjalnych okolicznościach, np. we Mszach z udzia­
łem dzieci.
Chociaż ma ona własną prefację, można ją odmawiać z in­
nymi prefacjami, szczególnie z tymi, które w sposób tre­
ściwy przedstawiają tajemnice zbawienia, np. prefacjami na
niedziele w ciągu roku i z prefacjami zwykłymi.
We Mszy celebrowanej za jakiegoś zmarłego używa się spe­
cjalnej formuły, podanej w swoim miejscu w Modlitwie
eucharystycznej. Nie wolno włączać imion zmarłych do
ogólnej formuły modlitwy za wszystkich zmarłych.
c) Trzecią Modlitwę eucharystyczną można odmawiać
z jakąkolwiek prefacją; powinno się ją odmawiać przede
wszystkim w niedziele i święta. Także w tej Modlitwie eu­
charystycznej występuje specjalna wzmianka o zmarłych.
Nie wolno więc włączać imion zmarłych do ogólnej formuły modlitwy za wszystkich zmarłych.
d) Czwarta Modlitwa eucharystyczna ma prefację niezmien­
ną, podającą streszczenie historii zbawienia. Można ją od­
mawiać wtedy, gdy jakaś Msza nie ma własnej prefacji. Do
tej Modlitwy, ze względu na jej strukturę, nie można doda­
wać specjalnej formuły za zmarłego.
e) Piąta Modlitwa eucharystyczna tworzy jedną całość ze
swoją prefacją, dlatego nie można jej odmawiać, gdy jest
przewidziana prefacja własna. Także w tej modlitwie nie
można dodawać specjalnej formuły za zmarłego.
f) Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania mają
własne prefacje. Odmawia się je z własną prefacją, albo
z innymi prefacjami, które mają za temat pokutę i pojed­
nanie.
19
K ALENDARZ LITURGICZNY
U w a g a: Prefację uważa się za własną w ścisłym znaczeniu we
Mszach celebrowanych w samo święto (które ma własną prefację)
lub w ósmy dzień oktawy tego święta; w niektórych okresach
liturgicznych bierze się prefację odpowiadającą danemu okresowi,
np. w Adwencie, Wielkim Poście itp. Prefacje te jednakże nie są
ściśle własne, i dlatego w tych okresach można odmawiać Modlitwę
eucharystyczną II lub IV ze swoimi prefacjami (por. Notitiae
47:1969, s. 323,1). Nie mają prefacji ściśle własnej także wszelkie
Msze wotywne oraz żałobne i niedzielne.
„Liczne prefacje, którymi wzbogacono Mszał Rzymski, mają
rozwijać w różnym ujęciu temat dziękczynienia w Modlitwie
eucharystycznej i pełniej oświetlać różne aspekty misterium
zbawienia” (OWMR 364).
Mszał rzymski dla diecezji polskich zawiera 97 prefacji, które
można podzielić na: własne, okresowe, wspólne i należące do
poszczególnych Modlitw eucharystycznych. Zasady doboru prefacji
są następujące:
a) W obchody liturgiczne posiadające prefację własną należy
zawsze ją stosować. Oznacza to jednocześnie, że zabronio­
ne są wtedy te Modlitwy eucharystyczne, które posiadają
niezmienną prefację (IV, V).
b) W dni, na które przewidziana jest prefacja okresowa, wolno
wybrać prefację o świętych, prefację odpowiadającą formu­
larzowi Mszy wotywnej lub prefację złączoną z Modlitwą
eucharystyczną.
c) We wspomnienia świętych można wybrać prefację o świę­
tych, okresową lub złączoną z Modlitwą eucharystyczną.
d) Modlitwy eucharystyczne o pojednaniu stosuje się albo
z własnymi prefacjami albo z innymi, które mają za temat
pokutę i pojednanie.
e) Modlitwy eucharystyczne przeznaczone na Msze święte
z udziałem dzieci należy traktować tak jak IV i V Modli­
twę eucharystyczną, tzn. posiadają one niezmienną pre­
fację.
20
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
3. Oracje mszalne
W każdej Mszy, o ile inaczej nie zaznaczono, bierze się oracje
własne. Jednakże we Mszach o wspomnieniach odmawia się albo
kolektę własną, albo z tekstów wspólnych; modlitwy zaś nad darami
i po Komunii, jeśli nie ma ściśle własnych, można wziąć z dni
powszednich bieżącego okresu.
W dni zaś powszednie „w ciągu roku” można odmówić modlitwy
z poprzedniej niedzieli albo z innej niedzieli w ciągu roku, albo
jedną z modlitw w różnych potrzebach, albo ze Mszy wotywnych,
podanych w mszale. Zawsze też wolno z tych Mszy wziąć samą
kolektę. W ten sposób otrzymuje się szerszy zestaw tekstów,
dzięki czemu zyskuje się nie tylko możność ciągłego odnawiania
motywów modlitw zgromadzenia liturgicznego, lecz także możność
odpowiedniego dostosowania tych modlitw do potrzeb wiernych,
Kościoła i świata.
21
K ALENDARZ LITURGICZNY
DEKRET DOTYCZĄCY ŚWIĄT
ZNIESIONYCH W POLSCE
Konferencja Episkopatu Polski podała do wiadomości dekret
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
4 marca 2003 roku.
Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. 1784/01/L
DLA POLSKI
Na wniosek Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa
Warszawskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 22 sierpnia 2001 roku, a na mocy uprawnień przyznanych tej
Kongregacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, biorąc pod uwagę
powyższe, bardzo chętnie udzielamy pozwolenia, aby obchodzenie
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego było przypisane do
następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy, obchodzenie
zaś Uroczystości Świętego Józefa (19 marca), Uroczystości
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia),
nie obowiązywało już w przyszłości na sposób świąt nakazanych.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów,
Dnia 4 marca 2003 roku.
† Franciszek Pius Tamburrino, Arcybiskup Sekretarz
Mariusz Marini, Podsekretarz
22
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
1. Postanowienia dekretu obowiązują od I Niedzieli Adwentu,
czyli od 30 listopada 2003 roku.
2. Wierni w Uroczystości Świętego Józefa (19 marca), Świętych
Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Po­
częcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) nie są obowiązani
do udziału we Mszy świętej i do powstrzymania się od prac
niekoniecznych. Zachęca się jednak wiernych do udziału we
Mszy świętej w te uroczystości.
3. Księży proboszczów nie obowiązuje w te dni Msza święta za
parafian.
4. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) pozostaje
świętem obowiązującym.
Warszawa, dnia 12 marca 2003 roku.
† Biskup Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.
DNI POKUTY
Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie
prawa Bożego, czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś
wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają
nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób
szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować
akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych
obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość
(kan. 1249).
W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są
poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (kan.
1250).
Wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych należy
zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym
dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość
23
K ALENDARZ LITURGICZNY
i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek
(por. kan. 1251).
Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły
czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie
osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku
życia (kan. 1252). Osoba, która ukończyła osiemnaście lat, jest
pełnoletnia; poniżej tego wieku małoletnia (kan. 97).
24
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
PRZEPISY O ODPUSTACH
I. ZASADY OGÓLNE
Kan. 992 Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej
za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny,
odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych
warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia
autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień
Chrystusa i świętych.
Kan. 993. Odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy
uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.
Kan. 994. Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to częściowe,
czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób
wstawiennictwa.
Kan. 995 § 1. Oprócz najwyższej władzy kościelnej, tylko ci mogą
udzielać odpustów, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela
jej Biskup Rzymski.
§ 2. Żadna władza, poza Biskupem Rzymskim, nie może
przekazywać innym władzy udzielania odpustów, chyba że zostało
to jej wyraźnie przyznane przez Stolicę Apostolską.
Kan. 996 § 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został
ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski,
przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
§ 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście
je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu
oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane
czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
Kan. 997. Co do udzielania i praktyki odpustów, należy ponadto
zachować inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach
kościelnych.
25
K ALENDARZ LITURGICZNY
II. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA
UZYSKAĆ CODZIENNIE
l. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół
godziny. Natomiast za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
– odpust częściowy. Sposób adoracji nie jest określony, ani nie
ma warunku, by Najświętszy Sakrament był wystawiony.
2. Za pobożne czytanie lub słuchanie Pisma świętego przez pół
godziny z należytym szacunkiem dla słowa Bożego i traktowa­
nie tej czynności jako czytania duchownego.
Za każdorazowe czytanie Pisma świętego pod tymi samymi
warunkami, ale przez krótszy okres – odpust częściowy.
3. Za uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
W a r u n k i:
a) trzeba odprawić to nabożeństwo w miejscu, gdzie jest
prawnie ustanowiona Droga Krzyżowa; b) trzeba rozważać
Mękę Pana Jezusa (nie ma konieczności, by treścią rozmy­
ślania były poszczególne stacje);
c) trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeśli Drogę
Krzyżową odbywa się publicznie i trudno wszystkim obec­
nym przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, gdy od stacji
do stacji przechodzi przewodniczący, a inni wierni pozo­
stają na swoim miejscu (nie ma obowiązku powstawania
i klękania przy każdej stacji).
Kto w ten sposób z powodu słusznej przeszkody, np. choro­
by, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej według podanych wyżej warunków, zy­
ska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda
się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pana Jezusa.
4. Za odmówienie cząstki różańca (czyli 5 dziesiątków) w koście­
le, w kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzy­
szeniu pobożnym.
W a r u n k i:
a) trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
b) z modlitwą ustną należy łączyć rozmyślanie tajemnic ró­
żańcowych;
26
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
c) przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać
odmawiane tajemnice, według przyjętego miejscowego
zwyczaju; w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy
z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.
III. ODPUSTY CZĘŚCIOWE
l. Wierny dostępuje odpustu częściowego, jeżeli w czasie speł­
niania swoich obowiązków i w trudach życia, wznosi myśl do
Boga z pokorną ufnością, dodając jakiś akt strzelisty, chociaż­
by tylko w myśli.
2. Wierny dostępuje odpustu częściowego, jeżeli powodowany
motywem wiary, przyjdzie z pomocą potrzebującym współ­
braciom, pomagając im osobiście albo ze swoich dóbr.
Są obdarzone odpustem częściowym wszelkie „uczynki miło­
sierne co do duszy i co do ciała”. Chodzi więc o wszelką pomoc
potrzebującym (nie muszą to być katolicy), okazywaną z po­
budek wiary katolickiej; nie wystarczy tylko naturalne współ­
czucie, chęć uwolnienia się od natręctwa, zdobycia uznania
itp.
3. Wierny dostępuje odpustu częściowego, gdy w duchu pokuty
powstrzymuje się od rzeczy godziwej, i dla niego przyjemniej.
Warunkiem uzyskania tego odpustu jest odmówienie sobie,
w duchu umartwienia czegoś, co jest dla danej osoby przyjem­
ne, a co samo w sobie jest godziwe albo przynajmniej obojęt­
ne pod względem moralnym. Musi temu towarzyszyć intencja
praktykowania chrześcijańskiego umartwienia.
IV. NIEKTÓRE MODLITWY I PRAKTYKI POBOŻNE
OBDARZONE ODPUSTAMI CZĘŚCIOWYMI
– wzbudzenie w sobie aktów wiary, nadziei i miłości;
– przyjęcie Komunii świętej duchowej;
– uczenie się albo nauczanie katechizmu;
27
K ALENDARZ LITURGICZNY
– udział w nowennie sprawowanej publicznie przed Uroczysto­
ścią Narodzenia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, Niepo­
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
–rozmyślanie;
– udział w skupieniu miesięcznym;
– przeżegnanie się z wymówieniem słów: W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.
– odmówienie Anioł Pański (3 wezwania, 3 Zdrowaś, wezwanie
i modlitwa), a w okresie wielkanocnym Regina caeli;
– za odmówienie:
Duszo Chrystusowa;
Wierzę w Boga;
Ps 129 Z głębokości;
Litanii zatwierdzonej dla całego Kościoła
Memorare (Pomnij);
Requiem aeternam (Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci);
Salve Regina;
Pod Twoją obronę;
Veni, Sancte Spiritus.
Członkowie Bractwa Różańcowego oraz Żywego R ó ż a ń c a
mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny
w następujące dni roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Narodzenie Pańskie
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
Zwiastowanie Pańskie (w tym roku 8 kwietnia)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Matki Bożej Różańcowej (7 października)
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Ofiarowanie Pańskie (2 lutego)
28
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW
KPK Kodeks Prawa Kanonicznego
LG Liturgia Godzin
OLM Ordo Lectionum Missae (lekcjonarz z 1969 roku).
OWLG Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin (LG, t. I, s. 23–98)
OWMR Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego:
Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
Publikacja w formie broszury z trzeciego wydania
Mszału Rzymskiego (Rzym 2002) – Poznań 2006.
(s) przynależność do diecezji sosnowieckiej – po ustanowieniu no­
wej organizacji kościelnej – tej parafii, w której w ostat­
nim okresie życia pracował zmarły prezbiter diecezji
kieleckiej
Skróty tytułów ksiąg Pisma świętego są podane według Biblii
Tysiąclecia.
Uwaga! Parafie, w których zmarli kapłani naszej diecezji, a które
po ustanowieniu nowej organizacji kościelnej należą obecnie
do diecezji sosnowieckiej, zaznaczone zostały w kalendarzu
znakiem (s).
Nie przestajemy się modlić za was! (Kol 1,9).
W rocznicę śmierci naszych braci prezbiterów pamiętamy o nich
podczas sprawowania Eucharystii oraz w naszych osobistych
modlitwach.
29
K ALENDARZ LITURGICZNY
KALENDARIUM DIECEZJI KIELECKIEJ
NA ROK 2015
Hasło roku – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
GRUDZIEŃ 2014
13.12.14 r.
27.12.14 r.
28.12.14 r.
Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji
Kielekiej
Imieniny Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
Święto Świętej Rodziny – odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich w parafiach
STYCZEŃ 2015
04.01
10.01
17.01
18-25.01
25.01
Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie
w par. św. Józefa w Kielcach
Spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół WSD
– Bazylika Katedralna
Święcenia diakonatu
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Rocznica Święceń Biskupich Biskupa Ordynariusza
LUTY
01-14.02
02.02
11.02
Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
w Diecezji Kieleckiej
Dzień Życia Konsekrowanego – Jędrzejów
– Opactwo oo. Cystersów
Światowy Dzień Chorego w Hali Legionów w Kielcach
MARZEC
02-03.03
04.03
04-05.03
XVII Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów
na Jasną Górę
Imieniny Biskupa Seniora Kazimierza Ryczana
XIV Pielgrzymka rolników diecezji kieleckiej
i absolwentów Ludowego Uniwersytetu Katolickiego
na Jasną Górę
30
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
25.03
Dzień Świętości Życia
27.03
Droga Krzyżowa na Karczówkę z kościoła
p. w. Niepokalanego Serca NMP
31.03
Droga Krzyżowa ulicami Miasta Kielc z kościoła
św. Wojciecha do Bazyliki Katedralnej
KWIECIEŃ
12.04
Święto Patronalne Caritas. Rozpoczęcie 71 Tygodnia
Miłosierdzia
MAJ
09.05
Diecezjalna pielgrzymka do Bazyliki Grobu Bożego
w Miechowie
IX Rowerowa Majówka Rodzin z Kielc do Kaczyna
16.05
23.05
Pielgrzymka Diecezjalna do Sanktuarium Grobu
Bożego w Miechowie
Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Dekanalne
Spotkania Młodzieży
27.05
Konferencja naukowa Archiwum Diecezjalnego
w Kielcach w Miechowie
28.05
Diecezjalny Dzień Kapłański
30.05
Święcenia prezbiteratu
31.05
Marsz Życia i Rodziny oraz Festyn Caritas dla dzieci
w Kielcach
CZERWIEC
03.06
24. rocznica pobytu Jana Pawła II w Kielcach
i Mszy św. w Masłowie
Dzień Chorych i Niepełnosprawnych – kościół
i lotnisko w Masłowie
20.06
XIII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Wiślica
– u źródeł wiary”
22.06
Finał XIV Festiwalu Piosenki Religijnej – Kielce
2015 – KCK
31
K ALENDARZ LITURGICZNY
LIPIEC
01.07
Imieniny Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka
SIERPIEŃ
05-13.08
20-23.08
XXXIV Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę
III Rowerowa Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę
04-06.09
12.09
26.09
26-27.09
Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego
XV Diecezjalny Dzień Ministranta
XVI Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski
Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
03.10
09-10.10
09.10
17.10
31.10
VII Diecezjalna Pielgrzymka Wspólnoty Żywego
Różańca
X Diecezjalny Dzień Młodzieży
Święto Patronalne Towarzystwa Przyjaciół
Archiwum
Pielgrzymka Księży święconych w latach 2001-2015
do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
w Piotrkowicach
Noc Świętych
LISTOPAD
21.11
29.11
Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla – Dekanalne
Spotkania Młodzieży
Rocznica ingresu Biskupa Kieleckiego Jana
Piotrowskiego
GRUDZIEŃ
05.12
27.12
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Gala
Wolontariatu
Imieniny Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
Święto Świętej Rodziny – odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich w parafiach
32
N A R O K KO Ś C I E L N Y 2 0 1 5
OKRES ADWENTU
CZYTANIA MSZALNE W NIEDZIELE – ROK B
TOM PIERWSZY LEKCJONARZA MSZALNEGO
LITURGIA GODZIN – TOM I
Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przy­
gotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Rów­
nocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierw­szego
przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtór­
nego przyjścia przy końcu czasów. Z obu tych względów Adwent
jest okresem pobożnego i radosnego ocze­kiwania (Ogólne normy
roku liturgicznego i kalendarza, nr 39).
„W Adwencie wolno ozdabiać ołtarze kwiatami z umiarem od­
powiadającym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej
radości płynącej z obchodu uroczystości Narodzenia Pańskiego
(OWMR, nr 313).
W okresie Adwentu, na mocy specjalnego indultu Kongre­gacji
Obrzędów z 18 XII 1963 we wszystkich kościołach i kaplicach może
być sprawowana jedna Msza święta wotyw­na o NMP - tzw. Roraty.
Kolor biały, Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie,
Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie lub z Adwentu. Można
stosować formularze (nr 1-3) przeznaczone na okres Adwentu ze
Zbio­ru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań 1998, s. 27-37.
Tej Mszy wotywnej nie można sprawować w niedziele i uro­czystości.
Podczas mszy roratnich nie odmawia się „Chwała” (Gloria)
W Pierwszą Niedzielę Adwentu można pobłogosławić wieńce
i świece adwentowe (Obrzęd błogosławieństw, t. 2, s. 215).
33
L I S TO PA D / G R U D Z I E Ń
30
Niedziela
1
Poniedziałek
2
Wtorek
I NIEDZIELA ADWENTU
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. 1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7
1 Kor 1, 3-9
Mk 13, 33-37
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 2, 1-5
Mt 8, 5-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bodzentyn.
† Bolesław Dutkiewicz 1971
† Stanisław Rzepka 1993
† Stefan Nowaczek 2005
Wtorek I tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 11, 1-10
Łk 10, 21-24
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dębno.
Wspomnienie dowolne Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Stanisław Wojsa 1994 – USA
3
Środa
Wspomnienie obowiązkowe Św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych pasterzach – nr 73.
Iz 25, 6-10a
Mt 15, 29-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krajków.
† Antoni Sokołowski 1967
34
GRUDZIEŃ
† Wojciech Pedrycz 1972
† Kazimierz Dziedzic 1987
† Czesław Pałka 2005
Czwartek I tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 26, 1-6
Mt 7, 21. 24-27
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krajno.
Wspomnienie dowolne Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach
– nr 72.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krajno.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­facja
o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze fioleto­
wym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę o powo­
łania do życia zakonnego, s. 134”, prefacja adwen­towa nr 1.
4
Czwartek
† Jan Cygan 1970
† Józef Paciej 1995
Piątek I tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 29, 17-24
Mt 9, 27-31
Msza o powołania kapłańskie w parafii Psary (Dekanat Bo­
dzentyn).
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
35
5
Czwartek
GRUDZIEŃ
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
† Roman Pluta 1997
† Adam Kwiatek 2005
Sobota I tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z II Nie­
dzieli Adwentu. 1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 30, 19-21. 23-26
Mt 9, 27-31
6
Sobota
Msza o powołania kapłańskie w parafii Radkowice.
Wspomnienie dowolne Św. Mikołaja, biskupa – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Władysław Mazur 1975, Nakło
† Wojciech Wielgus 1978, Żębocin
† Mieczysław Połoska 1981, Kielce
7
Niedziela
II NIEDZIELA ADWENTU
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli, włącznie z II Nie­
szporami. Nie odmawia się Chwała. Odmawia się Wierzę.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 40, 1-5. 9-11
2 P 3, 8-14
Mk 1, 1-8
36
GRUDZIEŃ
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości.
Odmawia się Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 59.
W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajem­
nicy dnia.
Rdz 3, 9-15
Ef 1, 3-6. 11-12 Łk 1, 26-38
8
Poniedziałek
Wtorek II tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 40, 1-11
Mt 18, 12-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Święta Katarzyna.
† Władysław Pudo 1978
† Bolesław Kastek 1980, Pilica (s)
Środa II tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 40, 25-31
Mt 11, 28-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Świętomarz.
Czwartek II tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 41, 13-20
Mt 11, 11-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Tarczek.
Wspomnienie dowolne Św. Damazego I, papieża – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Władysław Zachariasz 2009
37
9
Wtorek
10
Środa
11
Czwartek
GRUDZIEŃ
12
Piątek
Piątek II tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 48, 17-19
Mt 11, 16-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wzdół.
Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Gaudelupe – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o NMP – nr 55-58.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
13
Sobota
14
Niedziela
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
I Nieszpory z III Niedzieli Adwentu. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
Syr 48, 1-4. 9-11
Mt 17, 10-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Balice.
† Józef Madej 1964
† Stanisław Sobieraj 1993
† Zdzisław Skrobot 1993
III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE)
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. 1 prefacja adwentowa – nr 1.
Iz 61, 1-2a. 10-11
1 Tes 5, 16-24
J 1, 6-8. 19-28
Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześci­
jańskie rodzin.
† Stanisław Ryńca 1987
38
GRUDZIEŃ
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
Lb 24, 2-7. 15-17a
Mt 21, 23-27
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Św. Brata Alberta
w Busku-Zdroju.
15
Poniedziałek
† Wincenty Dudzik 1990
Wtorek III tygodnia Adwentu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja adwentowa – nr 1.
So 3, 1-2. 9-13
Mt 21, 28-32
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Bożego Ciała
w Busku-Zdroju.
16
Wtorek
W dniach od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny charak­
ter Mszy Świętej wotywnej o NMP (roraty) w białych szatach
liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni
w Mszale.
17 grudnia
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. 2 prefacja adwentowa
– nr 2.
Rdz 49, 2. 8-10
Mt 1, 1-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Busku-Zdroju.
† Józef Dąbrowski 1968
† Andrzej Wilczyński 2000
39
17
Środa
GRUDZIEŃ
18
Czwartek
19
Piątek
20
Sobota
21
Niedziela
18 grudnia
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja adwentowa – nr 2.
Jr 23, 5-8
Mt 1, 18-24
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dobrowoda.
† Bolesław Zelek 1991
† Władysław Nowak 1993
† Piotr Jarosz 2003
† Józef Doniec 2009
P. Leon Dziedzic 2005
19 grudnia
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja adwentowa – nr 2.
Sdz 13, 2-7. 24-25a
Łk 1, 5-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Janina.
† Józef Gurda 2004
20 grudnia
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z IV Nie­
dzieli Adwentu. 2 prefacja adwentowa – nr 2.
Iz 7, 10-14
Łk 1, 26-38
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oleszki.
† Edward Kuraciński 1973
† Henryk Mrożek 1999
IV NIEDZIELA ADWENTU
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. 2 prefacja adwentowa – nr 2.
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Rz 16, 25-27
Łk 1, 26-38
† Stanisław Janaszek 2004
40
GRUDZIEŃ
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja adwentowa – nr 2.
22 grudnia
1 Sm 1, 24-28
Łk 1, 46-56
Poniedziałek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Szaniec.
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja adwentowa – nr 2.
22
23 grudnia
Ml 3, 1-4; 4, 5-6
Łk 1, 57-66
Msza o powołania w parafii Szczaworyż.
† Zdzisław Bartosz 1992
24 grudnia
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uro­
czystości Narodzenia Pańskiego. Modlitwy na zakończenie
dnia (Komplety) nie muszą odmawiać ci, którzy uczestniczą
w Mszy Świętej w nocy. 2 prefacja adwentowa – nr 2.
Na Mszy św. rannej:
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Łk 1, 67-79
23
Wtorek
24
† Józef Batóg 1981
† Marian Wieczorek 1998
OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
Rozpoczyna się bardzo radosny okres w liturgii – radość z faktu
narodzenia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W dniu uroczystości
Bożego Narodzenia kapłani mogą odprawić trzy Msze Święte
i z tej okazji przyjąć stypendium (proboszczowie dwa), pod wa­
runkiem, że Msze odprawia się o właściwej porze (w nocy, rano,
w ciągu dnia).
41
Środa
GRUDZIEŃ
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości.
Kompleta z Niedzieli I lub II. Odmawia się Chwała i Wie­
rzę (podczas słów I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem wszyscy przyklękają).
Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
W modlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy
dnia. Uroczyste błogosławieństwo.
25
Czwartek
Msza święta wigilijna:
Iz 62, 1-5
Dz 13, 16-17. 22-25
Mt 1, 1-25 lub Mt 1, 18-25
Msza w nocy:
Iz 9, 1-3. 5-6
Tt 2, 11-14
Łk 2, 1-14
W czasie Mszy świętej w nocy zbieramy ofiary na FUNDUSZ
OCHRONY ŻYCIA. Należy je przekazać do Caritas diece­
zjalnej.
Msza o świcie:
Iz 62, 11-12
Tt 3, 4-7
Łk 2, 15-20
Msza w dzień:
Iz 52, 7-10
Hbr 1, 1-6
J 1, 1-18
W dniu dzisiejszym przypada pierwsza rocznica święceń
biskupich Ordynariusza Diecezji, Księdza Biskupa Jana
Piotrowskiego.
Ofiary zbierane jutro na tacę są przeznaczone na potrzeby
KUL.
Nr konta PKO BP: 54 1240 1372 1111 0010 2513 8864
† Franciszek Kluszczyński 1965
† Wincenty Banach 1983
† Zygmunt Migza 2004
42
GRUDZIEŃ
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z oktawy,
Kompleta z Niedzieli I lub II. Odmawia się Chwała. Nie od­
mawia się Wierzę. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
W modlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Dz 6, 8-10. 7, 54-60
Mt 10, 17-22
26
Piątek
† Piotr Pytlawski 1971
† Adam Wierzchowski 1993
† Wacław Radosz 1998
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA
I EWANGELISTY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z Niedzieli
Świętej Rodziny, Kompleta z Niedzieli I lub II. Odmawia się
Chwała. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Narodzeniu
Pańskim – nr 3-5. W modlitwie eucharystycznej 1-3 wspo­
mnienie tajemnicy dnia.
1 J 1, 1-4
J 20, 2-8
27
Sobota
† Władysław Widłak 1982
† Stanisław Karbowniczek 2006
† Antoni Kwiecień 2008
† Stanisław Bielecki 2012
W dniu dzisiejszym przypada święto Patrona Biskupa Ordy­
nariusza Jana Piotrowskiego.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwała
i Wierzę. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5. W mo­
dlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Syr 3, 2-6. 12-14
Kol 3, 12-21
Łk 2, 41-52
28
Niedziela
43
GRUDZIEŃ
W tym roku nie obchodzi się święta Świętych Młodzianków,
męczenników.
† Roman Mosurek 1976
† Tadeusz Grabek 1994
29
Poniedziałek
PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z oktawy,
Kompleta z Niedzieli I lub II. Odmawia się Chwała. Nie od­
mawia się Wierzę. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
W modlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
1 J 2, 3-11
Łk 2, 22-35.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Zagość.
Wspomnienie dodatkowe Św. Tomasza Becketa, biskupa
i męczennika.
30
Wtorek
SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z oktawy,
Kompleta z Niedzieli I lub II. Odmawia się Chwała. Nie od­
mawia się Wierzę. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
W modlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
1 J 2, 12-17
J 1, 1-18
Msza o powołania w parafii Brzegi.
31
Środa
SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z Uroczy­
stości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Kompleta z Niedzieli I
lub II. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja
o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5. W modlitwie eucharystycznej
1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
1 J 2, 18-21
J 1, 1-18
Wspomnienie dodatkowe Św. Sylwestra I, papieża.
44
GRUDZIEŃ
Na zakończenie roku sprawujemy okolicznościowe nabożeństwo,
połączone ze śpiewem suplikacji Święty Boże oraz hymnem Cie­
bie, Boga, wysławiamy. Jeżeli zakończenie roku jest połączone ze
sprawowaniem Mszy świętej wieczornej, suplikację można śpiewać
bezpośrednio przed Mszą świętą, zaś hymn Ciebie, Boga, wysławia­
my po Komunii św. (przed modlitwą po Komunii).
45
ROK PAŃSKI 2015
STYCZEŃ
Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych
i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekro­
wanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśla­
dowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.
1
Czwartek
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia
się Chwała i Wierzę. Prefacja o NMP – nr 55. W modlitwie
eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Uroczyste
błogosławieństwo.
Lb 6, 22-27
Ga 4, 4-7
Łk 2, 16-21
Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
2
Piątek
Wspomnienie obowiązkowe Świętych
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
1 J 2, 22-28
J 1, 19-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chęciny.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
46
S T YC Z E Ń
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
† Aleksander Klimaszewski 1982, Leszczyny
3 stycznia przed Objawieniem Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z II Niedzieli
po Narodzeniu Pańskim. Prefacja o Narodzeniu Pańskim –
nr 3-5.
1 J 2, 29 – 3, 6
J 1, 29-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chomentów.
Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
3
Sobota
† Franciszek Stoksik 1977
† Władysław Saletra 1990
† Marian Paulewicz 2011
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Syr 24, 1-2. 8-12
Ef 1, 3-6. 15-18
Dłuższa: J 1, 1-18 lub Krótsza: J 1, 1-5. 9-14
† Józef Błaszczyk 1972
† Józef Biela 2007
47
4
Niedziela
S T YC Z E Ń
5
Poniedziałek
6
Wtorek
5 stycznia przed Objawieniem Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uroczy­
stości Objawienia Pańskiego. Prefacja o Narodzeniu Pańskim
– nr 3-5.
1 J 3, 11-21
J 1, 43-51
Msza o powołania kapłańskie w parafii Korytnica.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości.
Odmawia się Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 6. W mo­
dlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Uroczyste błogosławieństwo.
Iz 60, 1-6
Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12
† Jan Lewicki 1968, wicerektor WSD Kielce
† Stanisław Surma 1988
7
Środa
8
Czwartek
7 stycznia po Objawieniu Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja o Objawieniu
Pańskim – nr 6 lub o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
1 J 3, 22 – 4, 6
Mt 4, 12-17. 23-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łukowa.
Wspomnienie dowolne Św. Rajmunda z Penyaford, prezbitera
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
8 stycznia po Objawieniu Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja o Objawieniu
Pańskim – nr 6 lub o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
1 J 4, 7-10
Mk 6, 34-44
Msza o powołania kapłańskie w parafii Polichno.
48
S T YC Z E Ń
9 stycznia po Objawieniu Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja o Objawieniu
Pańskim – nr 6 lub o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
9
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sobków.
Piątek
1 J 4, 11-18
Mk 6, 45-52
† Stefan Niedzielski 1973
10 stycznia po Objawieniu Pańskim
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory ze święta
Chrztu Pańskiego. Prefacja o Objawieniu Pańskim – nr 6 lub
o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
10
1 J 4, 19 – 5, 4
Łk 4, 14-22a
Sobota
Msza o powołania kapłańskie w parafii Starochęciny.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwała
i Wierzę. Prefacja własna – nr 7.
Iz 42, 1-4. 6-7
Dz 10, 34-38
Łk 3, 15-16. 21-22
11
Niedziela
† Mieczysław Kowal 2005
OKRES ZWYKŁY
CZYTANIA MSZALNE W NIEDZIELE – ROK B
W DNI POWSZEDNIE OKRESU ZWYKŁEGO – ROK I
TOM III LEKCJONARZA MSZALNEGO
LITURGIA GODZIN – TOM III
„Oprócz okresów mających własny charakter zostają trzydzieści
trzy lub cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego, w które nie ob­
chodzi się żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina
się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedzielę. Ten
czas nazywa się okresem zwykłym” (ONRLiK, nr 43).
49
S T YC Z E Ń
Przez Mszę „z dnia” w Okresie Zwykłym należy rozumieć formu­
larz mszalny z poprzedniej niedzieli lub którejkolwiek z 34 Mszy
niedzielnych Okresu Zwykłego. W wyborze formularza mszalnego
należy wziąć pod uwagę duchowy pożytek wiernych. W dni Okresu
Zwykłego zaleca się, przynajmniej od czasu do czasu, sprawowanie
Mszy świętych wotywnych, których bogaty zestaw znajduje się
w Mszale.
W soboty, w które nie przypada wspomnienie obowiązkowe, należy
korzystać z bogactwa Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie,
Poznań 1998. Czytania biblijne zharmonizowane treścią z tymi
formularzami znajdują się w Lekcjonarzu do Mszy o Najświętszej
Maryi Pannie, Poznań 1998.
Ze względu na dobro duchowe wiernych wolno przenieść na zwy­
kłe niedziele obchody wypadające w tygodniu i drogie pobożności
wiernych, jeżeli w Tabeli pierwszeństwa wyprzedzają one niedzielę.
Wszystkie Msze z udziałem wiernych można odprawić o uroczy­
stości przeniesionej (ONRLiK, nr 58).
W niedziele zwykłe zaleca się stosowanie ME I, III lub IV. ME II
zalecana jest w dni powszednie i w specjalnych okolicznościach, np.
podczas Mszy obrzędowych, kiedy sprawowany jest jakiś sakrament
(OWMR, nr 365).
W niedziele zwykłe można sprawować Mszę za nowożeńców,
(Mszał, s. 78” – 86”, z prefacją za nowożeńców (nr 79 – 81). Należy
wtedy stosować przewidziane na tę Mszę czytania. Nigdy nie wolno
opuszczać błogosławieństwa nowożeńców, które ma miejsce po
Modlitwie Pańskiej, zamiast embolizmu Wybaw nas, Panie i mo­
dlitwy o pokój Panie Jezu Chryste, na koniec dodaje się uroczyste
błogosławieństwo.52
Jeśli jednak jest to Msza dla parafian, sprawuje się ją według formu­
larza danej niedzieli, zachowując błogosławieństwo nowożeńców
po Modlitwie Pańskiej i uroczyste błogosławieństwo końcowe.
50
S T YC Z E Ń
We wszystkie niedziele zwykłe, z wyjątkiem przypadających
uroczystości, można sprawować w kolorze fioletowym Mszę po­
grzebową (Mszał, s. 204” -208”), jeśli celebrowana jest poza po­
rządkiem służby Bożej niedzielnej. Odmawia się Wierzę i prefację
za zmarłych (nr 86 – 90). Trzy czytania z Lekcjonarza Mszalnego
(t. VII, s. 531 – 587).
Poniedziałek I tygodnia zwykłego
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 1, 1-6
Mk 1, 14-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wola Murowana.
† Andrzej Marchewka 1972
† Jerzy Kantyka 2012
Wtorek I tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 2, 5-12
Mk 1, 21-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wolica-Tokarnia.
Wspomnienie dowolne Św. Hilarego, biskupa i doktora
Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pa­
sterzach – nr 73.
Środa I tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 2, 14-18
Mk 1, 29-39
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chmielnik.
† Jan Skalski 1967
51
12
Poniedziałek
13
Wtorek
14
Środa
S T YC Z E Ń
15
Czwartek I tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Czwartek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Drugnia.
16
Piątek
Hbr 3, 7-14
Mk 1, 40-45
Piątek I tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 4, 1-5. 11
Mk 2, 1-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Gnojno.
† Paweł Chat 1981, Dłużec (s)
† Bp Jan Gurda 1993
Wspomnienie obowiązkowe Św. Antoniego, opata
17
Sobota
18
Niedziela
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z II Niedzieli zwykłej. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Hbr 4, 12-16
Mk 2, 13-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Jarząbki.
Dzień Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego.
† Bogdan Kiełb 1967
† Józef Kubrak 1978
† Władysław Kozłowski 1988
† Jan Widera 2011
II NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na niedziele zwykłe – nr 28-35.
1 Sm 3, 3b-10. 19
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
J 1, 35-42
52
S T YC Z E Ń
Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Zaleca się, aby w tym czasie (od 18 do 25 stycznia włącznie),
oprócz niedzieli, przynajmniej jeden raz sprawować Mszę
o jedność chrześcijan (MR s. 136”–140”), Czytania można
dobrać z Lekcjonarza Mszalnego t. VII, s. 244–262, Prefacja
własna – nr 85. Można użyć V modlitwy eucharystycznej „D”
z własną prefacją, lub II modlitwę eucharystyczną o tajemnicy
pojednania z własną prefacją.
† Franciszek Eligiusz Jędrzejewski 1969
† Jan Książkiewicz 1970, Sąspów (s)
† Jan Ciemiński 1971
† Wacław Grzesik 1982
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Hbr 5, 1-10
Mk 2, 18-22
Msza o powołania w parafii Pierzchnica.
19
Poniedziałek
Wtorek II tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 6, 10-20
Mk 2, 23-28
Msza o powołania w parafii Piotrkowice. (Dekanat Chmielnik)
Wspomnienie dowolne Św. Fabiana, papieża i męczennika –
kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Go­
dzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Sebastiana, męczennika – kolor
szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Jan Danilewicz 1964
† Józef Stachurski 1987
† Stefan Chamerski 2001
53
20
Wtorek
S T YC Z E Ń
21
Środa
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Hbr 7, 1-3. 15-17
Mk 3, 1-6
Msza o powołania kapłańskie w parafii Potok.
† Jan Niepsuj 1978
Czwartek II tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
22
Czwartek
Hbr 7, 25 – 8, 6
Mk 3, 7-12
Msza o powołania w parafii Sędziejowice.
Wspomnienie dowolne Św. Wincentego, diakona i męczennika
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Go­
dzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Józef Musiał 1968
† Szczepan Domagała 1975
† Stanisław Mucha 1992
23
Piątek
Piątek II tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 8, 6-13
Mk 3, 13-19
Msza o powołania w parafii Szydłów.
Wspomnienie dowolne Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina – kolor
szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Zygmunt Baranowski 1976
† Roman Nitka 1978
† Czesław Matyjas 1996
54
S T YC Z E Ń
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpo­
ry z III Niedzieli zwykłej. Prefacja o świętych pasterzach
– nr 73.
Hbr 9, 1-3. 11-14
Mk 3, 20-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bieliny.
24
Sobota
† Stanisław Guzikiewicz 1976
† Antoni Karwat 1992
† Tadeusz Łagowski 1997
III NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na niedziele zwykłe – nr 28-35.
Jon 3, 1-5. 10
1 Kor 7, 29-31
Mk 1, 14-20
25
Niedziela
I Rocznica święceń biskupich Biskupa Jana Piotrowskiego.
Wspomnienie obowiązkowe
Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73. Czytania własne.
2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5
Łk 10, 1-9
Msza o powołania kapłańskie w parafii Cisów.
† Andrzej Pyrek 1974
† Stanisław Kotarzewski 1981
55
26
Poniedziałek
S T YC Z E Ń
27
Wtorek
28
Środa
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Hbr 10, 1-10
Mk 3, 31-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii Daleszyce.
† Eugeniusz Nawrocki 1982
† Stanisław Warchala 1985
Wspomnienie obowiązkowe Św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Hbr 10, 11-18
Mk 4, 1-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Górno.
† Stanisław Kobiński 1975
† Stanisław Kołacz 2005
Czwartek III tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
29
Czwartek
Hbr 10, 19-25
Mk 4, 21-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Huta Nowa.
Wspomnienie dowolne Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach i za­
konnikach – nr 74.
Wspomnienie dowolne Św. Anieli Merici, dziewicy – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach
– nr 74.
† Stanisław Oczkowicz 1965
† Roman Grzymałowski 1979
56
S T YC Z E Ń
Piątek III tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 10, 32-39
Mk 4, 26-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kaczyn.
† Edward Błaut 1995
† Afons Wileński 2001
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Jana Bosko, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z IV Niedzieli zwykłej. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Hbr 11, 1-2. 8-19
Mk 4, 35-41
Msza o powołania kapłańskie w parafii Makoszyn.
57
30
Piątek
31
Sobota
LUTY
Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli
możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli
zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
1
Niedziela
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na niedziele zwykłe – nr 28-35.
Pwt 18, 15-20
1 Kor 7, 32-35
Mk 1, 21-28
† Stefan Opara 1966
2
Poniedziałek
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Zaleca się procesyjne
wejście do kościoła. Odbywa się błogosławieństwo i procesja
ze świecami. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę.
Prefacja własna – nr 43. W modlitwach eucharystycznych
1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Ml 3, 1-4 lub Hbr 2, 14-18
Dłuższa: Łk 2, 22-40 lub Krótsza: Łk 2, 22-32
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzisiaj zbierana jest
taca na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych.
3
Wtorek
Wtorek IV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr
36-41.
Hbr 12, 1-4
Mk 5, 21-43
Msza o powołania kapłańskie w parafii Niestachów.
58
LU T Y
Wspomnienie dowolne Św. Błażeja, biskupa i męczennika
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach
– nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Oskara, biskupa – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Jan Głodo 1962, Książ Wielki
Środa IV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Hbr 12, 4-7. 11-15
Mk 6, 1-6
Msza o powołania kapłańskie w parafii Ociesęki.
† Kacper Szklanik 1965
† Marek Jacak 2006
† Ryszard Rylski 2011
4
Środa
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Hbr 12, 18-19. 21-24
Mk 6, 7-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Skorzeszyce.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
59
5
Czwartek
LU T Y
Wspomnienie obowiązkowe
Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
6
Piątek
Hbr 13, 1-8
Mk 6, 14-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Suków.
DNI FORMACJI PERMANENTNEJ KSIĘŻY (piątek –
sobota)
Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Początek godz. 18.00.
Księżą roczników I-X po święceniach.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
Sobota IV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z V Nie­
dzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
7
Sobota
Hbr 13, 15-17. 20-21
Mk 6, 30-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Szczecno.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Leopold Baranek 1978, Poręba Dzierżna (s)
60
LU T Y
V NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na niedziele zwykłe – nr 28-35.
Job 7, 1-4. 6-7
1 Kor 9, 16-19. 22-23
Mk 1, 29-39
8
Niedziela
† Zdzisław Belka 1999
† Leopold Michalski 2006
Poniedziałek V tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 1, 1-19
Mk 6, 53-56
Msza o powołania kapłańskie w parafii Cierno.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Scholastyki, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Rdz 1, 20 – 2, 4a
Mk 7, 1-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Imielno.
† Stanisław Kornecki 2003, Morawica
† Jan Rydz 2009
Środa V tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 2, 4b-9. 15-17
Mk 7, 14-23
Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o NMP – nr 55-58.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Jasionna.
61
9
Poniedziałek
10
Wtorek
11
Środa
LU T Y
12
Czwartek
Czwartek V tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 2, 18-25
Mk 7, 24-30
Msza o powołania kapłańskie z parafii pw. Trójcy Świętej
w Jędrzejowie.
† Władysław Kostrzewski 1969
Piątek V tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
13
Piątek
Rdz 3, 1-8
Mk 7, 31-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Bł. Wincentego
Kadłubka w Jędrzejowie.
† Józef Kotras 1978
† Michał Krużel 1995
† Edward Panek 2010
DNI FORMACJI PERMANENTNEJ KSIĘŻY (piątek – sobota)
Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Początek godz. 18.00.
Księżą roczników XI – XX po święceniach.
14
Sobota
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA,
I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z VI
Niedzieli zwykłej. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się
Wierzę. Prefacja o Świętych – nr 70-71.
Dz 13, 46-49
Łk 10, 1-9
Dzień Modlitw za Narody Słowiańskie.
Msza o powołania w parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Ję­
drzejowie.
† Franciszek Pasek 1967, Kielce
† Józef Syguła 1970, Skorzeszyce
† Antoni Michalski 1983, Kielce
62
LU T Y
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na niedziele zwykłe – nr 28-35.
Kpł 13, 1-2. 45-46
1 Kor 10, 31 – 11, 1
Mk 1, 40-45
15
Niedziela
† Tadeusz Marzec 2013
Poniedziałek VI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 4, 1-15. 25
Mk 8, 11-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łysaków.
† Stanisław Kudelski 2004
Wtorek VI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Mk 8, 14-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mierzwin.
Wspomnienie dowolne Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu
Serwitów Najświętszej Maryi Panny – kolor szat liturgicznych:
biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych – nr 70-71.
† Franciszek Krużel 1965
† Henryk Zienkiewicz 1985
63
16
Poniedziałek
17
Wtorek
LU T Y
OKRES WIELKIEGO POSTU
TOM DRUGI LEKCJONARZA MSZALNEGO
LITURGIA GODZIN – TOM DRUGI
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy.
Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu
Paschalnego Misterium przez różne stopnie chrześcijańskiego
wtajemniczenia, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu
i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popiel­cowej
do Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (ONRLiK, nr 27-28).
WSKAZANIA NA WIELKI POST
1. „Niedziele Wielkiego Postu mają pierwszeństwo przed wszyst­
kimi świętami Pańskimi i wszystkimi uroczystościami. Uro­
czystości przypadające na te niedziele przenosi się na nastę­
pujący poniedziałek, chyba że zbieżność zachodzi w Niedzielę
Palmową albo Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Dni
powszednie Wielkiego Postu mają pierwszeństwo przed wspo­
mnieniami obowiązkowymi” (ONRLiK, nr 5 i 16b).
2. We wszystkich Mszach i w Liturgii godzin od Środy Popielco­
wej aż do Wigilii Paschalnej opuszcza się Alleluja. We Mszy
świętej zamiast Alleluja śpiewa się aklamację Chwała Tobie,
Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże.
3. Końcowe błogosławieństwo mszalne można poprzedzić Mo­
dlitwą nad ludem połączoną z wyciągnięciem rąk nad wierny­
mi (Mszał, s. 394* -396*).
4. Niedozwolone są Msze święte żałobne codzienne.
5. Nie przyozdabia się ołtarzy kwiatami, z wyjątkiem IV Niedzieli
Wielkiego Postu oraz przypadających w tym okresie uroczy­
stości i świąt (OWMR, nr 305).
6. Wspomnienie dodatkowe o świętym w okresie Wielkiego Po­
stu należy rozumieć następująco: a) w Jutrzni i Nieszporach, po
modlitwie końcowej, opuściwszy jej zakończenie, można do­
64
LU T Y
dać antyfonę (własną lub z tekstów wspólnych) oraz modlitwę
o świętym; b) w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym,
podanym na bieżący dzień tego okresu i jego responsorium
dodaje się czytanie hagiograficzne z responsorium i odmawia
się modlitwę końcową o świętym; c) we Mszy świętej zamiast
Kolekty z dnia wolno odmówić Kolektę o świętym.
7. W niedziele Wielkiego Postu po południu sprawuje się Gorz­
kie Żale w szatach koloru białego. W żadnym razie nie wolno
tego nabożeństwa sprawować w czasie Mszy świętej. Za udział
w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za od­
prawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
8. W Wielkim Poście należy sprawować nabożeństwa pokut­
ne, połączone z rachunkiem sumienia, wg wzorów podanych
w Obrzędach pokuty wyd. w Katowicach 1981, s. 197-205 albo
w książce: ks. E. Piotrowski, Nabożeństwa pokutne, cz. 1-2, San­
domierz 1997. Czasem najbardziej stosownym dla tych nabo­
żeństw są rekolekcje parafialne, pierwsze piątki i dni skupienia.
ŚRODA POPIELCOWA
IV tydzień psałterza
We Mszy świętej, z którą łączy się błogosławieństwo popio­
łu i posypanie wiernych, opuszcza się akt pokuty i Panie­
-Chryste, zmiłuj się nad nami. Błogosławieństwo popiołu
(otrzymanego z palm pobłogosławionych w ubiegłym roku)
odbywa się po ho­milii (Mszał, s. 62 – 64). Pobłogosławienia
popiołu i posypania dokonuje ten sam kapłan. Kapłanowi
przewodniczącemu posy­puje głowę inny kapłan. W razie
nieobecności innego kapłana sam przewodniczący, zwrócony
w stronę ołtarza i pochylony, nic nie mówiąc, posypuje sobie
głowę popiołem. Przy posypy­waniu głów popiołem można
stosować formułę: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię albo
Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Pobłogosła­
wienie popiołu może się odbyć podczas każdej Mszy świętej
z udziałem wiernych. W kościołach, w któ­rych jest tylko jedna
65
18
Środa
LU T Y
Msza święta i odbywa się błogosławieństwo popiołu, nie jest
dozwolona Msza pogrzebowa.
Rozpoczyna się Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Należy
zachęcić wiernych do składania i odnawiania przyrzeczeń
trzeźwościowych.
Jl 2, 12-18
2 Kor 5, 20 – 6, 3
Mt 6, 1-6. 16-18
Od dziś do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzi się Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
† Józef Wieczorek 2005
19
Czwartek
20
Piątek
21
Czwartek po Popielcu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Pwt 30, 15-20
Łk 9, 22-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mnichów.
† Stefan Figielski 2002
† Jan Słowiński 1983
Piątek po Popielcu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 58, 1-9
Mt 9, 14-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mokrsko Dolne.
Sobota po Popielcu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z I Niedzieli
Wielkiego Postu. Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 58, 9b-14
Łk 5, 27-32
Msza o powołania kapłańskie w parafii Motkowice.
Sobota
Wspomnienie dodatkowe Św. Piotra Damiana, biskupa
i doktora Kościoła.
† Marian Janiczko 2010
66
LU T Y
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacja własna – nr 12.
Rdz 9, 8-15
1 P 3, 18-22
Mk 1, 12-15
22
Niedziela
Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Kpł 19, 1-2. 11-18
Mt 25, 31-46
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nagłowice.
Wspomnienie dodatkowe Św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
23
Poniedziałek
† Czesław Szulborski 2003
† Józef Zdradzisz 2008
Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 55, 10-11
Mt 6, 7-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Skroniów.
Środa I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Jon 3, 1-10
Łk 11, 29-32
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bejsce.
† Roman Zelek 1975
67
24
Wtorek
25
Środa
LU T Y
26
Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Czwartek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Cudzynowice.
27
Piątek
28
Sobota
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14
Mt 7, 7-12
† Romuald Błaszczakiewicz 1973
Piątek I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Ez 18, 21-28
Mt 5, 20-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Gorzków.
† Franciszek Hołdyk 1985
† Stanisław Palimąka 1985
Sobota I tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z II Nie­
dzieli Wielkiego Postu. Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Pwt 26, 16-19
Mt 5, 43-48
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kazimierza Mała.
68
MARZEC
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe
stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny
wkład kobiety w życie Kościoła.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacja własna – nr 13.
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Rz 8, 31b-34
Mk 9, 2-10
1
Niedziela
Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Dn 9, 4b-10
Łk 6, 36-38
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Kazimierzy Wielkiej.
† Julian Lisowski 1975
† Jan Wójcik 1981
† Stanisław Papier, wicerektor WSD 2003
† Jan Nowak 2006
Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 1, 10. 16-20
Mt 23, 1-12
2
Poniedziałek
3
Wtorek
69
MARZEC
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.
† Józef Pluta 1990
† Henryk Piwoński 1991
4
Środa
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o świętych – nr 70-71.
Syr 51, 13-20 lub Flp 3, 8-14
J 15, 9-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Koszyce.
Dzisiaj święto patronalne Patrona Biskupa Seniora Kazimie­
rza Ryczana.
† Tadeusz Kowalski 2013
† Stanisław Rysiak 1982
Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
5
Czwartek
Jr 17, 5-10
Łk 16, 19-31
Msza o powołania kapłańskie w parafii Książnice Wielkie.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
† Piotr Banach 1968
6
Piątek II tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Piątek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Przemyków.
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Mt 21, 33-43. 45-46
70
MARZEC
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z III Nie­
dzieli Wielkiego Postu. Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Mi 7, 14-15. 18-20
Łk 15, 1-3. 11-32
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rachwałowice.
Wspomnienie dodatkowe Świętych męczennic Perpetuy
i Felicyty.
Dziś pierwsza sobota miesiąca. Na polecenie lub za zgodą
ordynariusza, gdy zachodzi jakaś ważna potrzeba lub pożytek
duszpasterski, można odprawić Mszę wotywną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny (MR s. 116’): kolor
szat liturgicznych: biały, czytania z dnia bieżącego, Prefacja
o NMP – nr 55–58.
7
Sobota
† Józef Górbiel 1968
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacja wielkopostna – nr 8-9.
Dłuższe: Wj 20, 1-17 lub Krótsze: Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17
1 Kor 1, 22-25
J 2, 13-25
W tym roku nie obchodzi się wspomnienia dodatkowego
Św. Jana Bożego, zakonnika.
71
8
Niedziela
MARZEC
9
Poniedziałek
10
Wtorek
11
Środa
12
Czwartek
Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
2 Krl 5, 1-15a
Łk 4, 24-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Skorczów.
Wspomnienie dodatkowe Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy.
Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Dn 3, 25. 34-43
Mt 18, 21-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii Witów.
† Mikołaj Łapot 1966
† Jan Abratański 2004
† Mieczysław Stachurski 2012
Środa III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Pwt 4, 1. 5-9
Mt 5, 17-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Baranówek.
† Józef Zdanowski 1977
† Roman Baczyński 1981
† Tadeusz Cabański 1982
Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Jr 7, 23-28
Łk 11, 14-23
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Barwinek.
† Konstanty Tomal 1986
† Jan Bernat 1997
† Kazimierz Blicharski 2008
72
MARZEC
Piątek III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Oz 14, 2-10
Mk 12, 28b-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Dyminy.
Dziś rocznica wyboru papieża Franciszka – we wszystkich
kościołach oraz kaplicach poleca się zastosować formularz
Mszy świętej na rocznicę wyboru papieża (MR s. 117”):
kolor szat liturgicznych: biały. Można zastosować czytania
ze wspomnienia o pasterzach (Lekcjonarz Mszalny t. VI, s.
114*–156*), Prefacja wielkopostna nr 8-11 albo V modlitwa
eucharystyczna „A” lub „D”.
13
Piątek
† Tadeusz Michalski 1998
† Jan Kuśmierz 2004
Sobota III tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z IV Nie­
dzieli Wielkiego Postu. Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Oz 6, 1-6
Łk 18, 9-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Podhale.
† Eugeniusz Skrzypczyk 1977
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE)
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacja wielkopostna nr 8-9.
2 Krn 36, 14-16. 19-23
Ef 2, 4-10
J 3, 14-21
Dzisiejsza niedziela posiada akcent paschalnej radości.
Można przyozdobić ołtarz kwiatami.
† Bp Edward Muszyński 1968
73
14
Sobota
15
Niedziela
MARZEC
16
Poniedziałek
17
Wtorek
18
Środa
19
Czwartek
Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 65, 17-21
J 4, 43-54
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Posłowice.
† Julian Moskwa 1985
† Adam Ludwik Szafrański 2004
Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Ez 47, 1-9. 12
J 5, 1-3a. 5-16
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kielce-Słowik.
Wspomnienie dodatkowe Św. Patryka, biskupa.
† Franciszek Pałysiewicz 1969
† Stefan Cichoń 1968
Środa IV tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uro­
czystości Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Iz 49, 8-15
J 5, 17-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nowiny.
† Stefan Marzec 1969
† Czesław Woźniak 1989
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 65.
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
Rz 4, 13. 16-18. 22
Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Ducha Świętego
w Kielcach.
74
MARZEC
Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Jr 2, 1a. 12-22
7, 1-2. 10. 25-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Antoniego
z Padwy w Kielcach.
† Franciszek Tomczyk 1982
† Feliks Skrobisz 2002
Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z V Nie­
dzieli Wielkiego Postu. Prefacja wielkopostna nr 8-11.
Jr 11, 18-20
J 7, 40-53
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Jadwigi Kró­
lowej w Kielcach.
Można zachować zwyczaj zakrywania krzyży, które pozostają zakryte od V Niedzieli Wielkiego Postu aż do końca
Liturgii Wielkiego Piątku.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Nie odmawia się
Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacja wielkopostna nr 8-9.
Jr 31, 31-34
Hbr 5, 7-9
J 12, 20-33
20
Piątek
21
Sobota
22
Niedziela
† Franciszek Pustułka 1968
† Marek Stęplewski 1999
Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja o Męce Pańskiej – nr 17.
Dn 13, 41-62
J 8, 1-11 lub J 8, 12-20
23
Poniedziałek
75
MARZEC
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Józefa Robot­
nika w Kielcach.
Wspomnienie dodatkowe Św. Turybiusza z Mogrovejo,
biskupa.
24
Wtorek
Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uroczy­
stości Zwiastowania Pańskiego. 1 prefacja o Męce Pańskiej
– nr 17.
Lb 21, 4-9
J 8, 21-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Świętego Krzyża
w Kielcach.
† Julian Kowalik 1989
† Edward Nowak 2005
25
Środa
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Na słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem wszyscy klękają.
Prefacja własna – nr 44. W modlitwach eucharystycznych 1-3
wspomnienie tajemnicy dnia.
Iz 7, 10-14
Hbr 10, 4-10
Łk 1, 26-38
† Paweł Tochowicz 1979
26
Czwartek
Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja o Męce Pańskiej – nr 17.
Rdz 17, 3-9
J 8, 51-59
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Pawła Apostoła
w Kielcach.
† Jan Rachtan 1989
† Władysław Szymański 2001
76
MARZEC
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
1 prefacja o Męce Pańskiej – nr 17.
Jr 20, 10-13
J 10, 31-42
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. NMP Królowej
Polski (Kościół Garnizonowy) w Kielcach.
27
Piątek
† Stanisław Strasz 2008
Sobota V tygodnia Wielkiego Postu
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Niedzieli
Palmowej. 1 prefacja o Męce Pańskiej – nr 17.
Ez 37, 21-28
J 11, 45-57
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Kielcach.
28
Sobota
† Józef Probierz 1991
WIELKI TYDZIEŃ
1. Wielki Tydzień został ustanowiony w celu przeżycia przez Ko­
ściół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
2. Liturgię Wielkiego Tygodnia należy sprawować we wszystkich
kościołach i kaplicach. Winna być starannie przygotowana
przez wszystkich księży, alumnów seminariów, usługujących,
zespoły śpiewacze.
3. Ewangeliczny opis Męki Pańskiej czyta się tylko w Niedzielę
Palmową i w Wielki Piątek, bez pozdrawiania wiernych i bez
znaków krzyża na początku. W razie konieczności Pasję mogą
czytać (lub śpiewać) alumni seminarium nie będący diako­
nami lub usługujący (ministranci) albo inni lektorzy, ubrani
w alby. Wypada, aby słowa Jezusa wypowiadał kapłan.
77
MARZEC
29
Niedziela
NIEDZIELA PALMOWA
II tydzień psałterza
1. We wszystkich Mszach świętych w Niedzielę Palmową
obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy: przez procesję lub uroczyste wejście przed
główną Mszą świętą albo przez zwykłe wejście przed in­
nymi Mszami. Uroczyste wejście może się odbyć na po­
czątku Mszy świętych, w których zazwyczaj uczestniczy
większa liczba wiernych. Błogosławieństwo palm z pro­
cesją może się odbyć tylko raz.
2. Przy sprawowaniu Liturgii Godzin, błogosławieństwie
palm i procesji oraz we Mszy świętej używa się szat koloru
czerwonego. Do procesji celebrans ubiera ornat lub kapę.
3. Po procesji lub uroczystym wejściu opuszcza się znak
krzyża i akt pokuty (oraz Panie-Chryste, zmiłuj się nad
nami) a także pokropienie wodą święconą i odmawia się
Kolektę. Dalszy ciąg liturgii jak zwykle.
Przed procesją odczytuje się perykopę: Łk 19, 28-40
Odmawia się Wierzę. Prefacja własna – nr 19.
Iz 50, 4-7
Flp 2, 6-11
Męka Pańska: Mk 14, 1 – 15, 47
lub Krótsza: Mk 15, 1-39
30
Poniedziałek
WIELKI PONIEDZIAŁEK
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja o Męce Pańskiej – nr 18.
Iz 42, 1-7
J 12, 1-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Maksymiliana
w Kielcach.
† Piotr Chojnacki 1969, Warszawa
† Andrzej Krupski 1993, Kielce
† Piotr Olejarz 1998, Stradów
† Mieczysław Milewski 2003, Kielce
78
MARZEC
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja o Męce Pańskiej – nr 18.
49, 1-6
J 13, 21-33. 36-38
WIELKI WTOREK
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Wojciecha
w Kielcach.
† Stanisław Machowski 1976
79
31
Wtorek
KWIECIEŃ
Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony
i strzec go jako dar Boży.
Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali
pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność
całego Kościoła.
1
Środa
WIELKA ŚRODA
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
2 prefacja o Męce Pańskiej – nr 18.
Iz 50, 4-9a
Mt 26, 14-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP (Bazylika Katedralna) w Kielcach.
† Józef Mruczkowski 1984, Sławków (s)
2
Czwartek
WIELKI CZWARTEK
Msza Święta Krzyżma:
1. W tym dniu w czasie Mszy celebrowanej w godzinach
porannych biskup błogosławi olej chorych i konsekruje
Krzyżmo.
2. Mszę Krzyżma uważa się za jeden z głównych przejawów
pełni kapłaństwa biskupa i za znak ścisłej łączności pre­
zbiterów z jego osobą. Świętym krzyżmem, konsekrowa­
nym przez biskupa, namaszcza się nowo ochrzczonych
i naznacza bierzmowanych. Olej chorych pokrzepia tych,
którzy zapadli na zdrowiu.
3. Po homilii odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Kapła­
ni, którzy koncelebrowali Mszę Krzyżma, mogą celebro­
wać lub koncelebrować Mszę Wieczerzy Pańskiej.
80
KWIECIEŃ
Msza Święta Krzyżma. Odmawia się Chwała. Nie odmawia
się Wierzę. Po homilii odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.
Prefacja własna – nr 78.
Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Ap 1, 4-8
Łk 4, 16-21
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga
Chrystus dokonał głównie przez Paschalne Misterium swojej bło­
gosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć
i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Pas­
chalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt
roku litur­gicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu,
uroczystość Wielkanocy ma w roku liturgicznym.
Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpo­
czyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje
centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli
Zmartwych­wstania (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza,
nr 18-19).
Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty nie można celebro­wać
Mszy żałobnych, nawet pogrzebowych. Gdy trzeba sprawować
pogrzeb, modlitwy odmawia się bez śpiewu.
Zgodnie z bardzo starą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek za­
brania się jakiejkolwiek Mszy bez udziału wiernych.
W godzinach wieczornych, w czasie najbardziej odpowiednim,
celebruje się Mszę Wieczerzy Pańskiej przy pełnym udziale całej
miejscowej wspólnoty. Prezbiterzy koncelebrują, wszyscy inni (dia­
koni, alumni seminarium, ministranci, chórzyści, wierni) wykonują
przysługujące im funkcje.
Gdy tego wymaga racja duszpasterska, ordynariusz miejsca może
zezwolić na celebrowanie drugiej Mszy świętej wieczornej w ko­
ściołach lub kaplicach, a w wypadku prawdziwej konieczności
81
KWIECIEŃ
może zezwolić nawet na sprawowanie Mszy świętej w godzinach
porannych dla dobra tych wiernych, którzy w żaden sposób nie
mogą uczestniczyć w liturgii wieczornej. Podczas Mszy Wieczerzy
Pańskiej należy konsekrować tyle chleba, aby można było udzielić
Komunii świętej także w Wielki Piątek. Należy też konsekrować
Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim w Wielki Piątek.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Odmawia się Chwała (w trakcie biją dzwony).
Nie odmawia się Wierzę.
1 Prefacja o Eucharystii – nr 46.
W modlitwie eucharystycznej I – III teksty własne
Wj 12, 1-8. 11-14
Ps 116B, 12-13. 15-16bc. 17-18
1 Kor 11, 23-26
J 13, 1-15
2
Czwartek
1. We Mszy Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd zakoń­
czenia. Po modlitwie po Komunii odbywa się przeniesie­
nie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia.
Puszkę wkłada się do wnętrza stosownego tabernaku­
lum, przy którym palą się świece.
2. Należy podać wiernym stosowne ogłoszenia o liturgii
wielkopiątkowej oraz zachęcić do adoracji Najświętszego
Sakramentu aż do północy.
3. We Mszach, po których nie przenosi się Eucharystii do
ołtarza adoracji, zakończenie odbywa się jak zwykle.
4. Po przeniesieniu Eucharystii do ołtarza adoracji odbywa
się w ciszy (bez recytacji Ps 21) obnażenie ołtarza. O ile
to możliwe, wynosi się krzyże z kościoła.
LITURGIA GODZIN Nieszporów nie odmawiają dzisiaj ci,
którzy uczestniczyli we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej.
† Antoni Kowalski 1963
† Papież Jan Paweł II – 2005
82
KWIECIEŃ
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Liturgia Męki Pańskiej
Iz 52, 13 – 53, 12
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
J 18, 1 – 19, 42
1. Liturgia wielkopiątkowa winna być sprawowana w go­
dzinach popołudniowych, zwykle ok. g. 15.00, chyba,
że racje duszpasterskie wymagają rozpoczęcia liturgii
o późniejszej porze.
2. Ołtarz winien być zupełnie pusty: bez krzyża, świec i ob­
rusów. Należy też usunąć dywany i ozdoby.
3. Od zakończenia liturgii wielkopiątkowej do rozpoczę­cia
Wigilii Paschalnej przyklęka się podczas przecho­dzenia
przed krzyżem stojącym przy ołtarzu (OWMR 274). Po
zakończeniu obrzędów Wielkiego Piątku prze­nosi się
Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego w mon­
strancji okrytej przeźroczystym welonem.
4. Należy zachęcić wiernych do adoracji Najświętszego Sa­
kramentu, zapowiedzieć błogosławieństwo pokarmów
w Wielką Sobotę oraz liturgię Wigilii Paschalnej. Zachę­
cić do przyniesienia świec.
LITURGIA GODZIN z dnia, Nieszporów nie odmawiają
dzisiaj ci, którzy uczestniczyli w liturgii Męki Pańskiej.
Ofiary składane w tym dniu przeznaczone są na utrzymanie
Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie (ofiary przekazujemy
do Kurii Diecezjalnej).
3
Piątek
† Mieczysław Serek 2004
WIELKA SOBOTA
Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy
Świętej. Liturgia Godzin z dnia, odmawia się również
Nieszpory Wielkiej Soboty. Wspólnie odprawianą Liturgię
Godzin sprawuje się w szatach koloru fioletowego.
Dziś błogosławi się pokarm na stół wielkanocny.
† Stanisław Cieślak 1978
83
4
Sobota
KWIECIEŃ
OKRES WIELKANOCNY
Rozpoczyna się Okres Wielkanocny, czas radosny z faktu Zmar­
twychwstania Jezusa Chrystusa. Oktawa Uroczystości Zmartwych­
wstania Pańskiego jest bardzo podniosłym czasem, z tego tytułu
nie przyjmowane są w tym okresie żadne inne wspomnienia i uro­
czystości, podobnie jak było to w Wielkim Tygodniu. Dni Oktawy
były w Kościele traktowane jako uroczystości.
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
I tydzień psałterza
5
Niedziela
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwych­
wstania Pańskiego uważa się za „matkę wszystkich świętych
wigilii” (św. Augustyn). Kościół czuwając oczekuje Zmar­
twychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach.
Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się
w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy, albo
skończyć się przed świtem dnia niedzielnego (Ogólne normy
roku liturgicznego i kalendarza, 21). W związku w tym nie
wolno rozpoczynać Wigilii Paschalnej przed godziną 21.00.
Podczas całej Wigilii Paschalnej używa się szat białych. Spra­
wowanie samej Mszy świętej bez obrzędów Wigilii Paschalnej
jest niedozwolone.
LITURGIA ŚWIATŁA
Orędzie Paschalne (Exsultet) w razie potrzeby może wykonać
kantor, który nie jest diakonem. Nie otrzymuje on błogosła­
wieństwa od kapłana celebransa i opuszcza fragment wstępu
orędzia od słów: A zatem proszę was, bracia..., oraz pozdro­
wienie Pan z wami.
84
KWIECIEŃ
LITURGIA SŁOWA
Należy wykonać przynajmniej trzy czytania ze Starego Testa­
mentu. Nigdy jednak nie wolno opuścić Wj 14,15 – 15, 1. Na
końcu tego czytania nie mówi się Oto słowo Boże, lecz od razy
wykonuje się psalm responsoryjny. Pożądane jest wykonanie
wszystkich trzech czytań ze Starego Testamentu.
Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i następującym
po nim psalmie oraz po modlitwie kapłana przewodniczą­
cego zapala się (od płomienia paschału!) świece ołtarzowe
i umieszcza się przy ołtarzu kwiaty. Celebrans intonuje hymn
Chwała na wysokości Bogu, podczas którego można grać na
organach i uderzać w dzwonki. Po kolekcie następuje czyta­
nie Rz 6,3-11. Po nim zaś śpiewa się uroczyste ALLELUJA.
Po psalmie responsoryjnym (z refrenem Alleluja) głosi się
Ewangelię: Mt 28,1-10.
Rdz 1, 1– 2, 2 lub krótsze: Rdz 1, 1. 26-31a
Rdz 22, 1-18 lub krótsze: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Wj 14, 15 – 15, 1. Na koniec czytania
nie mówi się: Oto słowo Boże.
Iz 54, 4a. 5-14
Iz 55, 1-11
Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4
Ez 36, 16-17a. 18-28
Po ostatnim czytaniu ze ST zapala się świece ołtarzowe, następ­
nie śpiewana jest Chwała, podczas której grają organy i dzwonią
dzwony. Kończy się cisza podczas liturgii. Odmawia się Kolektę.
Rz 6, 3-11;
MK 16, 1-8
Na ewangelię nie przynosi się świeczników. Można używać
kadzidła.
LITURGIA CHRZCIELNA
W kościołach i kaplicach, w których w ciągu roku udziela
się chrztu, kantorzy śpiewają litanię do świętych, po której
kapłan błogosławi wodę chrzcielną oraz – jeśli są kandydaci
– udziela im chrztu.
85
KWIECIEŃ
Jeśli nie ma kandydatów do chrztu ani nie błogosławi się
wody chrzcielnej, nie śpiewa się litanii. Kapłan błogosławi
wodę, którą kropi wiernych po odnowieniu przyrzeczeń
chrzcielnych.
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Prefacja 1 wielkanocna – nr 20 (z formułą a zwłaszcza tej
nocy). W modlitwach 1-3 wspomnienia tajemnicy dnia oraz
modlitwa za nowo ochrzczonych (przez całą oktawę, do
II Niedzieli Wielkanocnej włącznie). Po Komunii następuje
śpiew Ciebie, Boga, wysławiamy. Uroczyste błogosławieństwo
(Mszał, s. 384). Rozesłanie z dodaniem Alleluja przez całą
Oktawę Wielkanocy.
LITURGIA GODZIN
Z uroczystości. Ci, którzy uczestniczyli w liturgii Wigilii
Paschalnej, mogą opuścić Modlitwę na zakończenie dnia.
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja – 1 wielkanocna – nr 20. (z for­
mułą a zwłaszcza w tym dniu), w modlitwie eucharystycznej
1-3 wspomnienie tajemnicy dnia oraz modlitwa za nowo
ochrzczonych, uroczyste błogosławieństwo (Mszał, s. 384).
Rozesłanie z dodaniem Alleluja.
Dz 10,34a.37-43
Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8
Sekwencja
J 20,1-9
Po Nieszporach koniec Triduum Paschalnego.
† Bronisław Piwowarczyk 2006
† Stanisław Wesołowski 1996
† Edward Skotnicki 2012
86
KWIECIEŃ
WSKAZANIA NA OKRES
WIELKANOCNY
Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Ze­
słania Ducha Świętego, obchodzi się z wielką radością jako jeden
dzień świąteczny, co więcej, jako „wielką niedzielę” głównie w te
dni śpiewa się Alleluja.
Niedziele tego okresu uważa się za niedziele Paschy i po Niedzieli
Zmartwychwstania nazywają się one: Niedzielami II, III, IV, V, VI,
VII Paschy. Ten święty okres pięćdziesięciu dni kończy Niedziela
Zesłania Ducha Świętego. Osiem początkowych dni Okresu Wielka­
nocnego stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się je jako uroczystości
Pańskie (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 22-24).
Paschał umieszcza się obok ołtarza lub ambony, gdzie stoi aż do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie. Krzyż ołtarzowy przy­
ozdobiony jest w tym czasie czerwoną stułą. Na miejscu widocznym
(w pobliżu ołtarza, ale nie na nim) ustawia się figurę Chrystusa
Zmartwychwstałego.
W oktawie Wielkanocy nie można celebrować Mszy żałobnych,
z wyjątkiem pogrzebowej.
W dniach oktawy Wielkanocy (od poniedziałku do soboty) odma­
wia się Kompletę po I lub po II Nieszporach Niedzieli.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Kompleta z Niedzieli
I. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. 1 prefacja
wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym dniu). W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Rozesła­
nie z dodaniem Alleluja.
Dz 2, 14. 22-33
Mt 28, 8-15
Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby KUL.
Nr konta PKO BP: 54 1240 1372 1111 0010 2513 8864
† Jerzy Król 2009
87
6
Poniedziałek
KWIECIEŃ
7
Wtorek
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Kompleta z Niedzieli
II. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. 1 prefacja
wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym dniu). W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Rozesła­
nie z dodaniem Alleluja.
Dz 2, 36-41
J 20, 11-18
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. bł. Hiacynty
i Franciszka w Kielcach.
8
Środa
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Kompleta z Niedzieli I.
Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. 1 prefacja
wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym dniu). W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Rozesła­
nie z dodaniem Alleluja.
Dz 3, 1-10
Łk 24, 13-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. bł. Jerzego Ma­
tulewicza w Kielcach.
† Julian Król 1965
† Mieczysław Rubak 1998
9
Czwartek
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Kompleta z Niedzieli II.
Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. 1 prefacja
wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym dniu). W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Rozesła­
nie z dodaniem Alleluja.
Dz 3, 11-26;
Łk 24, 35-48
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Kielcach.
† Ignacy Kaczmarski 1971
88
KWIECIEŃ
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Kompleta z Niedzieli I.
Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę. 1 prefacja
wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym dniu). W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia. Rozesła­
nie z dodaniem Alleluja.
Dz 4, 1-12
J 21, 1-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Niepokalanego
Serca NMP w Kielcach.
10
Piątek
† Stanisław Śliwiński 1994
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, Nieszpory z Uroczysto­
ści Miłosierdzia Bożego. Odmawia się Chwała. Nie odmawia
się Wierzę. 1 prefacja wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza w tym
dniu). W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie
tajemnicy dnia. Rozesłanie z dodaniem Alleluja.
Dz 4, 13-21
Mk 16, 9-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Kielcach.
11
Sobota
† Stefan Stanek 1993
II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
CZYLI UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. 1 prefacja wielkanocna – nr 20 (zwłaszcza
w tym dniu). W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspo­
mnienie tajemnicy dnia. Rozesłanie z dodaniem Alleluja.
Dz 4, 32-35
1 J 5, 1-6
J 20, 19-31
12
Niedziela
Dziś obchodzimy święto patronalne Caritas. Rozpoczyna
się 70. Tydzień Miłosierdzia. Należy zachęcić wiernych
89
KWIECIEŃ
do podejmowania dzieł miłosierdzia oraz modlitewnego
i materialnego ich wspierania. Dziś należy zorganizować
zbiórkę do puszek na cele charytatywne. Zebrane ofiary
przekazujemy do diecezjalnej CARITAS.
† Adolf Karcz 1988
Poniedziałek II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
13
Poniedziałek
Dz 4, 23-31
J 3, 1-8
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Wincentego Pal­
lotiego w Kielcach.
Wspomnienie dowolne Św. Marcina I, papieża i męczennika –
kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Zdzisław Saladra 1974
† Julian Gawinek 1977
† Franciszek Stawiarski 1993
† Mieczysław Kuś 1997
14
Wtorek
Wtorek II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 4, 32-37
J 3, 7-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Matki Bożej Czę­
stochowskiej w Kielcach.
† Stefan Misterek 1973
15
Środa
Środa II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 5, 17-26
J 3, 16-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Józefa Oblu­
bieńca w Kielcach.
90
KWIECIEŃ
Czwartek II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
16
Msza o powołania kapłańskie w parafii Drochlin.
Czwartek
Dz 5, 27-33
J 3, 31-36
† Władysław Łydka 1987
Piątek II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 5, 34-42
J 6, 1-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Trójcy Świętej
w Koniecpolu.
† Bp Jan Jaroszewicz 1980
† Sylwester Górzyński 1995
Sobota II tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z III
Niedzieli Wielkanocnej. Prefacja wielkanocna – nr 20-24
(zwłaszcza w tym czasie).
Dz 6, 1-7
J 6, 16-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Michała Ar­
chanioła w Koniecpolu.
17
Piątek
18
Sobota
† Piotr Styczeń 1993
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja wielkanocna – nr 20-24 (zwłaszcza
w tym czasie).
Dz 3, 13-15. 17-19
1 J 2, 1-5a
Łk 24, 35-48
† Bolesław Rusak 1967
† Tadeusz Jasiński 1995
19
Niedziela
91
KWIECIEŃ
20
Poniedziałek
21
Wtorek
Poniedziałek III tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 6, 8-15
J 6, 22-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kuczków.
† Bronisław Piwowarczyk 2006
† Stanisław Wesołowski 1996
† Edward Skotnicki 2012
Wtorek III tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 7, 51-59. 8, 1
J 6, 30-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oblasy.
Wspomnienie dowolne Św. Anzelma, biskupa i doktora
Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pa­
sterzach – nr 73.
† Edward Sztafrowski 1992
22
Środa
Środa III tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uro­
czystości Św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Prefacja
wielkanocna – nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 8, 1b-8
J 6, 35-40
Msza o powołania kapłańskie w parafii Podlesie.
† Stefan Misterek 1973
† Mieczysław Królikowski 2004
92
KWIECIEŃ
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 75.
Dz 1, 3-8
Flp 1, 20c-30
J 12, 24-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Psary. (Dekanat
Koniecpol)
23
Czwartek
Piątek III tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 9, 1-20
J 6, 52-59
Msza o powołania kapłańskie w parafii Secemin.
Wspomnienie dowolne Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Jerzego, męczennika – kolor szat
liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
24
Piątek
† Stanisław Sajan 1983
† Zbigniew Piotrowski 1988
† Paweł Dziubdziela 1998
ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, I Nieszpory z IV
Niedzieli Wielkanocnej. Odmawia się Chwała. Nie odmawia
się Wierzę. 2 Prefacja o Apostołach – nr 68.
1 P 5, 5b-14
Mk 16, 15-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Irządze.
† Grzegorz Zacharski 2009
93
25
Sobota
KWIECIEŃ
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja wielkanocna – nr 20-24 (zwłaszcza
w tym czasie).
26
Niedziela
Dz 4, 8-12
1 J 3, 1-2
J 10, 11-18
Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby Bożej w Kościele. Zaleca się odprawianie codziennie
Mszy wotywnej za pełniących służbę w Kościele (MR s. 130”)
na przemian z Mszą św. o powołania kapłańskie (MR s. 131”)
i z Mszą św. o powołania do życia zakonnego (MR s. 134”):
kolor szat liturgicznych: biały, czytania z dnia, Prefacja wiel­
kanocna – nr 20-24.
† Piotr Barański 1986
† Jan Nowobilski 1987
27
Poniedziałek
28
Wtorek
Poniedziałek IV tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 11, 1-18
J 10, 1-10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kroczyce.
† Antoni Gębka 1979
† Stanisław Sztafrowski 2014
Wtorek IV tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 12, 24 – 13, 5a
J 12, 44-50
Msza o powołania kapłańskie w parafii Lelów.
Wspomnienie dowolne Św. Piotra Chanela, prezbitera
i męczennika – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
94
KWIECIEŃ
Wspomnienie dowolne Św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, przebitera – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych paster­
zach – nr 73.
† Stanisław Orłowski 1969
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA,
PATRONKI EUROPY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o świętych – nr 70-71.
1 J 1, 5 – 2, 2
Mt 11, 25-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nakło.
29
Środa
† Władysław Jakubek 1989
Czwartek IV tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 13, 13-25
J 13, 16-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Pradła.
Wspomnienie dowolne Św. Piusa V, papieża – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Jan Strzelecki 1981, Czarnca
† Jan Pałys 1997, Kielce
† Krzysztof Liburski 2010
95
30
Czwartek
MAJ
Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli
zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubo­
gich.
Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześci­
janom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością
głosić Jezusa.
Piątek IV tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
1
Piątek
Dz 13, 26-33
J 14, 1-6
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sokolniki.
Wspomnienie dowolne Św. Józefa, rzemieślnika – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o św. Józefie – nr 65.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
† Władysław Wójcik 1983
2
Sobota
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z V Niedzieli Wielkanocnej. Prefacja o świętych pasterzach
– nr 73.
Dz 15, 7-21
J 15, 9-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Staromieście.
96
MAJ
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Tadeusz Grzybek 1995
† Tadeusz Porzuczek 2014
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli, włącznie z II
Nieszporami. Odmawia się Chwała i Wierzę. Prefacja wiel­
kanocna – nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 9, 26-31
1 J 3, 18-24
J 15, 1-8
3
Niedziela
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 62.
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
Kol 1, 12-16
J 19, 25-27
Wtorek V tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 14, 19-28
J 14, 27-31a
Msza o powołania kapłańskie w parafii Cierchy.
Wspomnienie dowolne Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
97
4
Poniedziałek
5
Wtorek
MAJ
6
Środa
7
Czwartek
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
FILIPA I JAKUBA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
1 Kor 15, 1-8
J 14, 6-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dobrzeszów.
† Aleksander Jachimowski 1978
† Kazimierz Kucypera 1987
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI ŁASKI BOŻEJ
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, Nieszpory z Uro­
czystości Św. Stanisława. Odmawia się Chwała. Nie odmawia
się Wierzę. Prefacja o NMP – nr 55-57.
Ap 21, 1-5a lub Rz 5, 12. 17-19
J 2, 1-11
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
† Stanisław Gaj 1970
8
Piątek
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
I DIECEZJI KIELECKIEJ
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 76.
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
Rz 8, 31b-39
J 10, 11-16
98
MAJ
Sobota V tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z VI
Niedzieli Wielkanocnej. Prefacja wielkanocna – nr 20-24
(zwłaszcza w tym czasie).
Dz 16, 1-10
J 15, 18-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kłucko.
9
Sobota
† Jan Majka 1980
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja wielkanocna – nr 20-24 (zwłaszcza
w tym czasie).
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
1 J 4, 7-10
J 15, 9-17
10
Niedziela
† Szymon Łukowicz 1969
† Jan Grabowski 1970
Poniedziałek VI tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 16, 11-15
J 15, 26-16, 4a
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łopuszno.
† Tadeusz Tekieli 1972
† Józef Nowak 1984
Wtorek VI tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 16, 22-34
J 16, 5-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mniów.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Nereusza
i Achillesa – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta
99
11
Poniedziałek
12
Wtorek
MAJ
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczen­
nikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Pankracego, męczennika – kolor
szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Marcin Dubiel, 1986 Cieślin (s)
13
Środa
Środa VI tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Dz 17, 15. 22 – 18, 1
J 16, 12-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Stojewsko.
Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o NMP – nr 55-58.
14
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
Czwartek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bolmin.
15
Piątek VI tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie).
Piątek
Dz 1, 15-17. 20-26
J 15, 9-17
† Jan Machejek 1965
Dz 18, 9-18
J 16, 20-23a
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bukowa.
100
MAJ
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA
I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, I Nieszpory z Uro­
czystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Odmawia się Chwała.
Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o świętych męczennikach
– nr 72.
Ap 12, 10-12a lub 1 Kor 1, 10-13. 17-18
J 17, 20-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kozłów Małogoski.
16
Sobota
† Józef Porada 1979
† Alfons Banaś 1990
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 25-26. W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Dz 1, 1-11
Ef 1, 17-23
Mk 16, 15-20
17
Niedziela
† Stanisław Sokołowski 1984
† Marian Cygankiewicz 1986
† Jan Stadnicki 1989
† Michał Strząbała 2004
Poniedziałek VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 19, 1-8
J 16, 29-33
Msza o powołania kapłańskie w parafii Małogoszcz.
Wspomnienie dowolne Św. Jana I, papieża i męczennika – ko­
lor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Stefan Marzec 1993
101
18
Poniedziałek
MAJ
19
Wtorek
20
Wtorek VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 20, 17-27
J 17, 1-11a
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oksa.
† Zygmunt Madej 1971
† Tadeusz Wojtusik 1990
Środa VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 20, 28-38
J 17, 11b-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rembieszyce.
Środa
Wspomnienie dowolne Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Andrzej Bożek 1966
† Władysław Latała 1997
21
Czwartek
Czwartek VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 22, 30; 23, 6-11
J 17, 20-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Złotniki.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Krzysztofa
Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy – kolor szat liturgicz­
nych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Stanisław Wysocki 1965
102
MAJ
Piątek VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 25, 13-21
J 21, 15-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Żarczyce Duże.
Wspomnienie dowolne Św. Rity z Cascia, zakonnicy – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
22
Piątek
† Józef Rybczyk 1983
Sobota VII tygodnia wielkanocnego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uro­
czystości Zesłania Ducha Świętego. Prefacja wielkanocna
– nr 20-24 (zwłaszcza w tym czasie) lub o wniebowstąpieniu
– nr 25-26.
Dz 28, 16-20. 30-31
J 21, 20-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bęczków.
23
Sobota
† Leon Graca 1994
† Zygmunt Brzeszcz 2003
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 27. W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Wieczorna Msza wigilijna:
Rdz 11, 1-9 lub Wj 19, 3-8a. 16-20b
lub Ez 37, 1-14 lub Jl 3, 1-5
Rz 8, 22-27
J 7, 37-39.
Msza w dzień:
Dz 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Sekwencja
J 20, 19-23.
103
24
Niedziela
MAJ
Po Mszy w ciągu dnia następuje rozesłanie z dodaniem
Alleluja.
Po zakończeniu Okresu Wielkanocnego paschał przechowuje
się w kaplicy chrzcielnej. Zapala się go w czasie sprawowania
chrztu i od niego zapala się świece nowo ochrzczonych.
OKRES ZWYKŁY
CZYTANIA MSZALNE W NIEDZIELE – ROK B
W DNI POWSZEDNIE OKRESY ZWYKŁEGO – ROK I
ROZPOCZYNA SIĘ VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
LITURGIA GODZIN – TOM III
25
Poniedziałek
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI KOŚCIOŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. 3 Prefacja o NMP – nr 57.
Rdz 3, 9-15. 20 lub Dz 1, 12-14
J 2, 1-11 lub J 19, 25-27
Msza o powołania kapłańskie w parafii Brzezinki.
† Grzegorz Adamiec 2006
26
Wtorek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Filipa Nereusza, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Syr 35, 1-12
Mk 10, 28-31
Msza o powołania kapłańskie w parafii Domaszowice.
104
MAJ
Środa VIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Syr 36, 1. 4-5a. 10-17
Mk 10, 32-45
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Matki Kościoła,
Kielce-Dąbrowa.
Wspomnienie dowolne Św. Augustyna z Canterbury, biskupa
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
27
Środa
† Tomasz Wasik 1974
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA,
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się
Chwała. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Najświętszej
Eucharystii – nr 46-47.
Jr 31, 31-34 lub Hbr 10, 11-18
Mk 14, 22-25
Dzień Kapłański w Bazylice Katedralnej.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Leszczyny.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Syr 44, 1. 9-13
Mk 11, 11-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Masłów.
28
Czwartek
29
Piątek
† Józef Rybczyk 1983
Sobota VIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uroczy­
stości Najświętszej Trójcy. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Syr 51, 12-20
Mk 11, 27-33
30
Sobota
105
MAJ
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mójcza.
Wspomnienie dowolne Św. Jana Sarkandra, prezbitera
i męczennika – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Zdzisławy – kolor szat liturgicz­
nych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych – nr 70-71.
† Stanisław Klocek 2006
31
Niedziela
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 42.
Pwt 4, 32-34. 39-40
Rz 8, 14-17
Mt 28, 16-20
106
CZERWIEC
Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym
przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których
przybywają.
Intencja misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało
w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej
egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Justyna, męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 (Wlg)
Mk 12, 1-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wiśniówka.
Wtorek IX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Tb 2, 10-23 (Wlg)
Mk 12, 13-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Antolka.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Marcelina
i Piotra – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych mę­
czennikach – nr 72.
† Ernest Tomczyk 1989
107
1
Poniedziałek
2
Wtorek
CZERWIEC
3
Środa
Wspomnienie obowiązkowe
Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
Tb 3, 1-11. 24-25
Mk 12, 18-27
Msza o powołania kapłańskie w parafii Charsznica.
† Władysław Nosek 1981
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja o Najświętszej Eucharystii – nr 46-47.
Wj 24, 3-8
Hbr 9, 11-15
Mk 14, 12-16. 22-26
4
Czwartek
Dzisiaj odbywają się procesje eucharystyczne na ulicach pol­
skich miast i wsi. W trakcie tych procesji ustawia się cztery
ołtarze, przy których śpiewane są cztery perykopy ewange­
liczne. Po odśpiewaniu danego fragmentu następuje modlitwa
oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Fragmenty Ewangelii na procesji eucharystycznej:
1. Mt 26, 17-19. 26-29; 2. Mk 8, 1-9; 3.
Łk 24, 13-16. 28-35; 4. J 17, 20-26.
W oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
wolno odprawiać Msze wotywne o Najświętszej Eucharystii
(MR s. 182”), o ile w tym dniu jest procesja eucharystyczna
(nie dotyczy to uroczystości): kolor szat liturgicznych: biały,
można odmówić Chwała, czytania z LM t. VII, s. 439–466,
449–460 lub z dnia, Prefacja o Najświętszej Eucharystii (1
lub 2).
† Michał Samborski 1975
† Leszek Kuc 1986
108
CZERWIEC
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
Tb 11, 5-17 (Wlg)
Mk 12, 35-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chodów.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
5
Piątek
Sobota IX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z X Nie­
dzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Tb 12, 1. 5-12. 20 (Wlg)
Mk 12, 38-44
Msza o powołania kapłańskie w parafii Gołcza.
Wspomnienie dowolne Św. Norberta, biskupa – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Wojciech Opozda 1971
† Józef Płaza 1985
109
6
Sobota
CZERWIEC
7
Niedziela
X NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Rdz 3, 9-15
2 Kor 4, 13 – 5, 1
Mk 3, 20-35
†Aleksy Stachurski 1978
8
Poniedziałek
9
Wtorek
Wspomnienie obowiązkowe Św. Jadwigi Królowej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych – nr 70-71.
2 Kor 1, 1-7
Mt 5, 1-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kalina Wielka.
† Kazimierz Sosnowski 1969
† Mieczysław Bryk 1996
Wtorek X tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
2 Kor 1, 18-22
Mt 5, 13-16
Msza o powołania kapłańskie w parafii Miechów.
Wspomnienie dowolne Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Teofil Rzepczyński 1968
† Antoni Źrałek 1972
† Henryk Peszko 1988
10
Środa
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Bogumiła, biskupa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
2 Kor 3, 4-11
Mt 5, 17-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nasiechowice.
110
CZERWIEC
Wspomnienie obowiązkowe Św. Barnaby, Apostoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prefacja
o Apostołach – nr 67-68. Czytania własne.
Dz 11, 21b-26. 13, 1-3
Mt 10, 7-13
11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Pstroszyce.
Czwartek
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 48.
12
† Władysław Nawrot 1972
† Mieczysław Zaława 1990, Pilica (s)
† Julian Ciesek 2001
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9
Ef 3, 8-12. 14-19
J 19, 31-37
Piątek
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
Wspomnienie obowiązkowe
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XI Niedzieli zwykłej. Prefacja o NMP – nr 55-58. Czytania
własne.
Iz 61, 9-11
Łk 2, 41-51
13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Przesławice.
† Konstanty Mazur 1966
† Józef Sadowski 1967
† Stanisław Miętkowski 1970
† Stanisław Skurczyński 1972
† Witold Dzięcioł 1976
† Bogusław Krupa 2005
Sobota
111
CZERWIEC
14
Niedziela
15
Poniedziałek
16
Wtorek
17
Środa
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Ez 17, 22-24
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Jolanty, zakonnicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
2 Kor 6, 1-10
Mt 5, 38-42
Msza o powołania kapłańskie w parafii Racławice.
† Aleksander Jankowski 1966
† Eugeniusz Ligorowski 1996
Wtorek XI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
2 Kor 8, 1-9
Mt 5, 43-48
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sławice.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
2 Kor 9, 6-11
Mt 6, 1-6. 16-18
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bilcza.
112
CZERWIEC
Czwartek XI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
18
Msza o powołania kapłańskie w parafii Brzeziny.
Czwartek
2 Kor 11, 1-11
Mt 6, 7-15
Piątek XI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
2 Kor 11, 18. 21b-30
Mt 6, 19-23
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dębska Wola.
Wspomnienie dowolne Św. Romualda, opata – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
19
Piątek
† Wacław Durlik 1986
† Wacław Smolarczyk 2009
† Michał Majchrowicz 2013
Sobota XI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XII Nie­
dzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
2 Kor 12, 1-10
Mt 6, 24-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Lisów.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza IV Tom Lekcjonarza Mszalnego.
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Job 38, 1. 8-11
2 Kor 5, 14-17
Mk 4, 35-41
20
Sobota
21
Niedziela
† Zdzisław Wesołowski 1980
† Stanisław Kurdybanowski 1981
† Zygmunt Pionier 1986
† Kazimierz Dzieża 2004
113
CZERWIEC
Poniedziałek XII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
22
Poniedziałek
Rdz 12, 1-9
Mt 7, 1-5
Msza o powołania kapłańskie w parafii Morawica.
Wspomnienie dowolne Św. Paulina z Noli, biskupa – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Jana Fishera,
biskupa, i Tomasza More’a – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
† Józef Kotwicki 1973
23
Wtorek
24
Środa
Wtorek XII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uroczy­
stości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Prefacja zwykła – nr
36-41.
Rdz 13, 2. 5-18
Mt 7, 6. 12-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Obice.
† Feliks Pasierbiński 1972
† Jan Szymkiewicz 1978
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja o św. Janie Chrzcicielu – nr 64.
W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajem­
nicy dnia.
Msza wigilijna:
Jr 1, 4-10
1 P 1, 8-12
Łk 1, 5-17
Msza w dzień:
Iz 49, 1-6
114
CZERWIEC
Dz 13, 22-26
Łk 1, 57-66. 80
Msza o powołania kapłańskie w parafii Radomice.
Czwartek XII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Dłuższe: Rdz 16, 1-12. 15-16
lub Krótsze: Rdz 16, 6b-12. 15-16
Mt 7, 21-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Brzostków.
† Michał Leśniak 1978
† Stanisław Cebo 2004
Piątek XII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22
Mt 8, 1-4
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nowy Korczyn.
Wspomnienie dowolne Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
25
Czwartek
26
Piątek
† Waldemar Lachowski 1986
† Ryszard Jankowski 2006
Sobota XII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XIII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 18, 1-15
Mt 8, 5-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Opatowiec.
Wspomnienie dowolne Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
pasterzach – nr 73.
† Zdzisław Ligorowski 1992
† Andrzej Zuberbier 2000
115
27
Sobota
CZERWIEC
28
Niedziela
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli, I Nieszpory z Uro­
czystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
2 Kor 8, 7. 9. 13-15
Dłuższa: Mk 5, 21-43
lub Krótsza: Mk 5, 21-24. 35b-43
† Roman Słoma 1985
† Julian Wcisło
† Ryszard Wikliński 1998
† Tadeusz Śmiech 2013
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 66.
29
Poniedziałek
Msza wigilijna:
Dz 3, 1-10
Ga 1, 11-20
J 21, 15-19
Msza w dzień:
Dz 12, 1-11
2 Tm 4, 6-9. 17-18
Mt 16, 13-19
Dzisiaj zbierane ofiary na tacę są przeznaczone na potrzeby
Stolicy Apostolskiej – tzw. „świętopietrze”(zebrane ofiary
przekazujemy do kasy Kurii Diecezjalnej).
† Stanisław Głowacki 1981
† Zygmunt Pastuszko 1982
† Wacław Struzik 2001
116
CZERWIEC
Wtorek XIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr
36-41.
Rdz 19, 15-29
Mt 8, 23-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Ostrowce.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Piasek Wielki.
Wspomnienie dowolne Świętych Pierwszych Męczenników
Św. Kościoła Rzymskiego – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
117
30
Wtorek
LIPIEC
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeży­
wana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w ob­
liczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości
do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się
bardziej braterskie.
Środa XIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
1
Środa
Rdz 21, 5. 8-20
Mt 8, 28-34
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rogów.
Wspomnienie dowolne Św. Ottona, biskupa – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
W dniu dzisiejszym przypada dzień imienin ks. bpa Mariana
Florczyka.
† Jan Kornobis 1968
† Józef Piwowarczyk 1996
† Witold Michalski 2008
2
Czwartek
Czwartek XIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 22, 1-19
Mt 9, 1-8
Msza o powołania kapłańskie w parafii Solec-Zdrój.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
118
LIPIEC
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
† Stanisław Klimczyk 1973
† Bronisław Rajchel 1973
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
Ef 2, 19-22
J 20, 24-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Stary Korczyn.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
3
Piątek
Sobota XIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XIV
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 27, 1-5. 15-29
Mt 9, 14-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Strożyska.
Wspomnienie dowolne Św. Elżbiety Portugalskiej – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych – nr 70-71.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Stefan Podsiedlik 1979
† Tomasz Wróbel 1985
† Franciszek Smolarski 1986
119
4
Sobota
LIPIEC
5
Niedziela
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Ez 2, 2-5
2 Kor 12, 7-10
Mk 6, 1-6 1.
† Bolesław Charzewski 1980
6
Poniedziałek
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Rdz 28, 10-22a
Mt 9, 18-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Świniary.
† Stanisław Włudyga 1990, Rektor WSD Kielce
7
Wtorek
8
Środa
Wtorek XIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 32, 23-33
Mt 9, 32-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chełmce.
† Jan Tytko 1987
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Jana z Dukli, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rdz 41, 55-57 i 42, 5-7. 14-15a. 17-24a
Mt 10, 1-7
Msza o powołania kapłańskie w parafii Ćmińsk.
† Paweł Wołoszyn 1972
† Czesław Grygiel 1990
120
LIPIEC
Czwartek XIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Mt 10, 7-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Jaworznia.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna
Zhao Rong, prezbitera i Towarzyszy – kolor szat liturgicznych:
czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Piątek XIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rdz 46, 1-7. 28-30
Mt 10, 16-23
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łosień.
† Kazimierz Borek 1995
ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA,
OPATA, PATRONA EUROPY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, I Nieszpory z XV
Niedzieli zwykłej. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się
Wierzę. Prefacja o świętych – nr 70-71 lub o świętych dzie­
wicach i zakonnikach – nr 74.
Prz 2, 1-9
Mt 19, 27-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Piekoszów.
† Zbigniew Gadomski 1993
† Józef Zbroszczyk 2012
† Eugeniusz Orzeł 2014
121
9
Czwartek
10
Piątek
11
Sobota
LIPIEC
12
Niedziela
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Am 7, 12-15
Dłuższe: Ef 1, 3-14 lub Krótsze: Ef 1, 3-10
Mk 6, 7-13
† Marian Gosek 2000
13
Poniedziałek
Wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Wj 1, 8-14. 22
Mt 10, 34 – 11, 1
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rykoszyn.
† Stanisław Kuranowski 1978
Wtorek XV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
14
Wtorek
Wj 2, 1-15a
Mt 11, 20-24
Msza o powołania kapłańskie w parafii Strawczyn.
Wspomnienie dowolne Św. Kamila de Lellis, prezbitera – ko­
lor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Św. Henryka, cesarza – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych – nr 70-71.
† Bolesław Galon 1991
† Zygmunt Trzeciak 1996
122
LIPIEC
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wj 3, 1-6. 9-12
Mt 11, 25-27
Msza o powołania kapłańskie w parafii Szczukowice.
† Kazimierz Bień 1986
† Władysław Kwieciński 1998
Wspomnienie obowiązkowe
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
15
Środa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o NMP – nr 55-58.
16
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wierna Rzeka.
Czwartek
Piątek XV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
17
Wj 3, 13-20
Mt 11, 28-30
† Jan Banasiewicz 1969
† Jan Kwas 1978 Bolesław (s)
Wj 11, 10 – 12, 14
Mt 12, 1-8
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bogucice.
† Zdzisław Wójcik 2010
Sobota XV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XVI
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Wj 12, 37-42
Mt 12, 14-21
Msz o powołania kapłańskie w parafii Chroberz.
Wspomnienie dowolne Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Stanisław Kręgiel 1975
123
Piątek
18
Sobota
LIPIEC
19
Niedziela
20
Poniedziałek
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Jr 23, 1-6
Ef 2, 13-18
Mk 6, 30-34
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Czesława, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wj 14, 5-9a. 10-18
Mt 12, 38-42
Msza o powołania kapłańskie w parafii Gartatowice.
† Edward Banaś 1986
Wtorek XVI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
21
Wtorek
Wj 14, 21 – 15, 1. Nie mówi się: Oto słowo Boże
Mt 12, 46-50
Msza o powołania kapłańskie w parafii Góry Pińczowskie.
Wspomnienie dowolne Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Św. Apolinarego, biskupa i męczennika – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach
– nr 72.
† Augustyn Bińczycki 1981
124
LIPIEC
Wspomnienie obowiązkowe Św. Marii Magdaleny
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych – nr 70-71. Czytania własne.
Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17
J 20, 1. 11-18
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kije.
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY,
PATRONKI EUROPY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o świętych – nr 70-71
lub o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Ga 2, 19-20
J 15, 1-8
22
Środa
23
Czwartek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krzyżanowice.
Wspomnienie obowiązkowe Św. Kingi, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Wj 19, 17 i 20, 1-17
Mt 13, 18-23
Msza o powołania kapłańskie w parafii Michałów.
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta, I Nieszpory z XVII
Niedzieli zwykłej. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się
Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
2 Kor 4, 7-15
Mt 20, 20-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Młodzawy.
† Bolesław Makuch 1991, Chlina (s)
125
24
Piątek
25
Sobota
LIPIEC
26
Niedziela
27
Poniedziałek
28
Wtorek
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
2 Krl 4, 42-44
Ef 4, 1-6
J 6, 1-15
† Jacek Mędrek 1973
† Zygmunt Szczepaniak 2004
† Adam Ziółkowski 2012
Poniedziałek XVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Wj 32, 15-24. 30-34
Mt 13, 31-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Jana w Piń­
czowie.
† Wojciech Piwowarczyk (Sługa Boży) 1992
† Eugeniusz Rutkowski 2004
† Stanisław Machnicki 2009
Wtorek XVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Wj 33, 7-11 i 34, 5-9. 28
Mt 13, 36-43
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Pińczowie.
Wspomnienie dowolne Św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
126
LIPIEC
Wspomnienie obowiązkowe Św. Marty
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych – nr 70-71. Czytania własne.
29
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Nawiedzenia
NMP w Pińczowie.
Środa
1 J 4, 7-16
J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42
Czwartek XVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr
36-41.
Wj 40, 16-21. 34-38
Mt 13, 47-53
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wrocieryż.
Wspomnienie dowolne Św. Piotra Chryzologa, biskupa
i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
pasterzach – nr 73.
30
Czwartek
† Stanisław Pasich 2014
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych pasterzach – nr 73.
Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Mt 13, 54-58
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bobin.
127
31
Piątek
SIERPIEŃ
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolonta­
riatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Intencja misyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili sta­
wać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich
i społecznych.
Wspomnienie obowiązkowe Św. Alfonsa Marii
Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
1
Sobota
2
Niedziela
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XVIII Niedzieli zwykłej. Prefacja o świętych pasterzach –
nr 73.
Kpł 25, 1. 8-17
Mt 14, 1-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dobranowice.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
Rozpoczyna się IV Tom Liturgii Godzin.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Wj 16, 2-4. 12-15
Ef 4, 17. 20-24
J 6, 24-35
128
SIERPIEŃ
Poniedziałek XVIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Lb 11, 4b-15
Mt 14, 13-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Hebdów.
† Roman Mazur 1970
† Franciszek Sieradzki 1976
† Jan Kurczab 1978
† Bolesław Gadomski 1984
3
Poniedziałek
Wspomnienie obowiązkowe Św. Jana Marii Vianneya
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Lb 12, 1-13
Mt 14, 22-36
Msza o powołania kapłańskie w parafii Klimontów.
Środa XVIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Lb 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Mt 15, 21-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Koniusza.
Wspomnienie dowolne Rocznicy poświęcenia rzymskiej
Bazyliki Najświętszej Maryi Panny – kolor szat liturgicznych:
biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
na rocznicę poświęcenia kościoła – nr 52.
4
Wtorek
5
Środa
† Stefan Sadaj 1990
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja własna – nr 45. W mo­
dlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
Dn 7, 9-10. 13-14 lub 2 P 1, 16-19
Mk 9, 2-10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kościelec.
† Papież Paweł VI, 1978
129
6
Czwartek
SIERPIEŃ
Piątek XVIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Pwt 4, 32-40
Mt 16, 24-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nowe Brzesko.
7
Piątek
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Sykstusa II,
papieża, i Towarzyszy – kolor szat liturgicznych: czerwony.
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świę­
tych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Kajetana, prezbitera – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Bł. Edmunda Bojanowskiego – ko­
lor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych – nr 70-71.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
† Wojciech Zawadzki 1970
† Wincenty Bętkowski 1995
8
Sobota
9
Niedziela
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Dominika, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XIX Niedzieli zwykłej. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Pwt 6, 4-13
Mt 17, 14-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Proszowice.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
1 Krl 19, 4-8
Ef 4, 30 – 5, 2
Mk 13, 33-37
130
SIERPIEŃ
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA,
DIAKONA I MĘCZENNIKA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Mdr 3, 1-9 lub 2 Kor 9, 6-10
J 12, 24-26
10
Poniedziałek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sierosławice.
Wspomnienie obowiązkowe Św. Klary, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Pwt 31, 1-8
Mt 18, 1-5. 10.12-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Żębocin.
† Kazimierz Opara 1992
Środa XIX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Pwt 34, 1-12
Mt 18, 15-20
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krzcięcice.
Wspomnienie dowolne Św. Joanny Franciszki de Chantal,
zakonnicy – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Li­
turgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach
i zakonnikach – nr 74.
11
Wtorek
12
Środa
† Jan Banasiewicz 1969
† Tadeusz Beliczyński 1982
Czwartek XIX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mstyczów.
Czwartek
Joz 3, 7-10a. 11. 13-17
Mt 18, 21 – 19, 1
131
SIERPIEŃ
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Poncjana,
papieża, i Hipolita, prezbitera – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
† Walerian Kołodziejczyk 1976
† Stanisław Urbański 1996
† Kazimierz Nachtman 2002
14
Piątek
15
Sobota
Wspomnienie obowiązkowe Św. Maksymiliana
Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Joz 24, 1-13
Mt 19, 3-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Obiechów.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rakoszyn.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości, włącznie z II
Nieszporami. Odmawia się Chwała i Wierzę. Prefacja własna
– nr 61. W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie
tajemnicy dnia.
Msza wigilijna:
1 Krn 15, 3-4. 15-16 i 16, 1-2
1 Kor 15, 54 -57
Łk 11, 27-28.
Msza w dzień:
Ap 11, 19a i 12, 1. 3-6a. 10ab
1 Kor 15, 20-26
Łk 1, 39-56
† Władysław Latos 1991
132
SIERPIEŃ
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Prz 9, 1-6
Ef 5, 15-20
J 6, 51-58
16
Niedziela
Wspomnienie obowiązkowe Św. Jacka, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Sdz 2, 11-19
Mt 19, 16-22
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Brata Alberta
w Sędziszowie.
Wtorek XX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Sdz 6, 11-24a
Mt 19, 23-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Piotra i Pawła
w Sędziszowie.
Środa XX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Sdz 9, 6-15
Mt 20, 1-16a
Msza o powołania kapłańskie w parafii Słupia.
Wspomnienie dowolne Św. Jana Eudesa, prezbitera – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Stefan Rzemieniec 1969
† Stanisław Szot 1978
† Władysław Czerwiński 1991
† Bp Mieczysław Jaworski 2001
133
17
Poniedziałek
18
Wtorek
19
Środa
SIERPIEŃ
20
Czwartek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Sdz 11, 29-39a
Mt 22, 1-14
Msza o powołania kapłańskie w parafii Tarnawa.
† Zygmunt Prusek 1989
21
Piątek
22
Sobota
Wspomnienie obowiązkowe Św. Piusa X, papieża
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Mt 22, 34-40
Msza o powołania kapłańskie w parafii Trzciniec.
† Stanisław Chynek 2008
Wspomnienie obowiązkowe
Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XXI Niedzieli zwykłej. Prefacja o NMP – nr 55-58. Czytania
własne.
Iz 9, 1-3. 5-6
Łk 1, 26-38
Msza o powołania kapłańskie w parafii Działoszyce.
† Michał Sobieraj 1965
† Bolesław Grzybowski 1994
23
Niedziela
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
Ef 5, 21-32
J 6, 54. 60-69
134
SIERPIEŃ
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
Ap 21, 9b-14
J 1, 45-51
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dzierążnia.
† Józef Miś 2010
Wtorek XXI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uroczy­
stości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tes 2, 1-8
Mt 23, 23-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Małoszów.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Pałecznica.
Wspomnienie dowolne Św. Ludwika – kolor szat liturgicznych:
biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych – nr 70-71.
Wspomnienie dowolne Św. Józefa Kalasantego, prezbitera –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja o NMP – nr 55-58 lub o NMP
Królowej Polski – nr 62.
Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5
Ga 4, 4-7; J 2, 1-11
24
Poniedziałek
25
Wtorek
26
Środa
† Bp Czesław Kaczmarek 1963
† Jan Siwiec 1993, Kielce
135
SIERPIEŃ
27
Wspomnienie obowiązkowe Św. Moniki
Czwartek
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sancygniów.
28
Piątek
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych– nr 70-71.
1 Tes 3, 7-13
Mt 24, 42-51
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
1 Tes 4, 1-8
Mt 25, 1-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Skalbmierz.
Wspomnienie obowiązkowe
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela
29
Sobota
30
Niedziela
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XXII Niedzieli zwykłej.
Prefacja o Św. Janie Chrzcicielu – nr 64.
Jr 1, 17-19
Mk 6, 17-29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Słaboszów.
† Stanisław Rogoziński 1991
† Stanisław Mzyk 2006
† Stanisław Widłak 2009
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Pwt 4, 1-2. 6-8
Jk 1, 17-18. 21b-22. 27
Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
136
SIERPIEŃ
Poniedziałek XXII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tes 4, 13-18
Łk 4, 16-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Stradów.
† Józef Śniegula 1993
137
31
Poniedziałek
WRZESIEŃ
Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy
dla wszystkich ludzi młodych.
Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwent­
nymi świadkami wiary, którą głoszą.
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Bronisławy, dziewicy
1
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
1 Tes 5, 1-6. 9-11
Łk 4, 31-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Topola.
Wtorek
2
Środa
3
Czwartek
† Stefan Sarnecki 1978
† Stanisław Sepioło 1987
† Stanisław Kamiński 2001
† Jan Brożek 2009
Środa XXII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Kol 1, 1-8
Łk 4, 38-44
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wolica.
† Stefan Pytlarz 1997
† Franciszek Papier 2000
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Kol 1, 9-14
Łk 5, 1-11
138
WRZESIEŃ
Msza o powołania kapłańskie w parafii Czaple Wielkie.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
Piątek XXII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Kol 1, 15-20
Łk 5, 33-39
Msza o powołania kapłańskie w parafii Imbramowice.
Wspomnienie dowolne Bł. Marii Stelli, dziewicy i męczennicy oraz Towarzyszek – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
4
Piątek
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
Sobota XXII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXIII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Kol 1, 21-23
Łk 6, 1-5
Msza o powołania kapłańskie w parafii Iwanowice.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
† Henryk Dudek 2007
139
5
Sobota
WRZESIEŃ
6
Niedziela
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Iz 35, 4-7a
2, 1-5
Mk 7, 31-37
† Henryk Furtak 2002
Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
7
Poniedziałek
8
Wtorek
Kol 1, 24 – 2, 3
Łk 6, 6-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Minoga.
Wspomnienie dowolne Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
† Franciszek Kwieciński 1965
† Jan Wiorek 1966
† Jan Warzecha 1999
† Zenon Kudła 2011
† Marek Cetera 2014
ŚWIĘTO NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o NMP – nr 55-58.
Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30
Dłuższa: Mt 1, 1-16. 18-23 lub Krótsza: Mt 1, 18-23
Msza o powołania kapłańskie w parafii Narama.
140
WRZESIEŃ
Środa XXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Kol 3, 1-11
Łk 6, 20-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Ojców-Grodzisko.
Wspomnienie dowolne Bł. Anieli Salawy, dziewicy – kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach
– nr 74.
Wspomnienie dowolne Św. Piotra Klawera, prezbitera – kolor
szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
9
Środa
† Jerzy Gredka 2013
Czwartek XXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Kol 3, 12-17
Łk 6, 27-38
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sieciechowice.
† Wojciech Buczak 1981
† Stanisław Bugajski 2013
Piątek XXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tm 1, 1-2. 12-14
Łk 6, 39-42
Msza o powołania kapłańskie w parafii Skała.
† Eugeniusz Stala 2007
Sobota XXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXIV
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tm 1, 15-17
Łk 6, 43-49
10
Czwartek
11
Piątek
12
Sobota
141
WRZESIEŃ
Msza o powołania kapłańskie w parafii Smardzowice.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wysocice.
Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Maryi – ko­
lor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o NMP – nr 56.
Rozpoczyna się V Tom Lekcjonarza Mszalnego.
13
Niedziela
14
Poniedziałek
15
Wtorek
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Iz 50, 5-9a
Jk 2, 14-18
Mk 8, 27-35
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Krzyżu Świętym –
nr 50 lub 1 prefacja o Męce Pańskiej – nr 17.
Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11
J 3, 13-17
† Tomasz Banach 1980
Wspomnienie obowiązkowe
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja własna – nr 60.
Hbr 5, 7-9
J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii Goszcza.
† Izydor Jeziorski 2003
142
WRZESIEŃ
Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych męczennikach – nr 72.
1 Tm 3, 14-16
Łk 7, 31-35
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kacice.
† Władysław Gruszczyński 1964, Strzegowa (s)
† Stefan Brzozowski 1967
16
Środa
Czwartek XXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tm 4, 12-16
Łk 7, 36-50
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łętkowice.
Wspomnienie dowolne Św. Roberta Bellarmina, biskupa
i doktora Kościoła – kolor szat liturgicznych: biały. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych paster­
zach – nr 73.
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI,
ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o świętych dziewicach
i zakonnikach – nr 74.
Mdr 4, 7-15 lub 1 J 2, 12-17
Łk 2, 41-52
Msza o powołania kapłańskie w parafii Niedźwiedź.
† Jan Pałyga 1983, Kielce
† Alojzy Fryszkiewicz 1998, Mieronice
143
17
Czwartek
18
Piątek
WRZESIEŃ
19
Sobota
Sobota XXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXV
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Tm 6, 13-16
Łk 8, 4-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Niegardów.
Wspomnienie dowolne Św. Januarego, biskupa i męczennika
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Go­
dzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
† Zygmunt Rusek 1991
20
Niedziela
21
Poniedziałek
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Mdr 2, 12. 17-20
Jk 3, 16 – 4, 3
Mk 9, 30-37
† Jan Grabowski 1984, Szreniawa (s)
† Marian Kowalski 2011
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA,
APOSTOŁA I EWANGELISTY
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
Ef 4, 1-7. 11-13
Mt 9, 9-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Prandocin.
† Władysław Czarny 2009
22
Wtorek
Wtorek XXV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20
Łk 8, 19-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Radziemice.
† Władysław Klupowski 2002
144
WRZESIEŃ
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Ezd 9, 5-9
Łk 9, 1-6
Msza o powołania kapłańskie w parafii Słomniki.
23
Środa
† Marek Ściana 2014
Czwartek XXV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
24
Msza o powołania kapłańskie w parafii Widoma.
Czwartek
Ag 1, 1-8
Łk 9, 7-9
† Stefan Gładkiewicz 1981
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. W Kościele
Katedralnym I Nieszpory z Uroczystości Rocznicy Poświęce­
nia Kościoła. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Ag 1, 15b – 2, 9
Łk 9, 18-22
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wrocimowice.
25
Piątek
† Eugeniusz Wojtacha 1977
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KIELCACH
W Kościele Katedralnym: Uroczystość. Msza Święta i Litur­
gia Godzin z uroczystości, włącznie z II Nieszporami. Odma­
wia się Chwała i Wierzę. Przed Ewangelią należy przeczytać
dwa czytania. Prefacja na rocznicę poświęcenia kościoła
– nr 51. W modlitwach eucharystycznych 1-3 wspomnienie
tajemnicy dnia. Uroczyste błogosławieństwo.
145
26
Sobota
WRZESIEŃ
W pozostałych kościołach i kaplicach: Święto. Msza Święta
i Liturgia Godzin ze święta, I Nieszpory z XXVI Niedzieli
zwykłej. Odmawia się Chwała. Nie odmawia się Wierzę.
Przed Ewangelią należy przeczytać jedno czytanie. Prefacja
na rocznicę poświęcenia kościoła – nr 52.
1 Krl 8, 22-23. 27-30; lub 2 Krn 5, 6-8. 9b. 10-13 – 6,2;
lub Iz 56, 1. 6-7; lub Ez 43, 1-2. 4-7a
1 Kor 3, 9b-11. 16-17 lub Ef 2, 19-22
lub Hbr 12, 18-19. 22-24 lub 1 P 2, 4-9;
Mt 16, 13-19 lub Łk 19, 1-10 lub J 2, 13-22
lub J 4, 19-24 lub J 10, 22-30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Zielenice.
† Jan Cybo 1978
27
Niedziela
28
Poniedziałek
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Lb 11, 25-29
Jk 5, 1-6
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
† Bronisław Pieprznik 1984
† Władysław Jasztal 1999
† Jan Snoch 2009
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Wacława, męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Za 8, 1-8
Łk 9, 46-50
Msza o powołania kapłańskie w parafii Biechów.
† Papież Jan Paweł I 1978
† Marian Grzesikowski 1978
† Kazimierz Biernacki 1986
146
WRZESIEŃ
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja o Aniołach – nr 63.
Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a
J 1, 47-51
Msza o powołania kapłańskie w parafii Czyżów.
29
Wtorek
† Józef Piwowarczyk 2008
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
30
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kargów.
Środa
Ne 2, 1-8
Łk 9, 57-62
† Jan Olesiński 1999
† Antoni Czerwiński 2012
147
PAŹDZIERNIK
Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowo­
czesna forma niewolnictwa.
Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie
azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze
na nią czekają.
Wspomnienie obowiązkowe Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
1
Czwartek
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Łk 10, 1-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Niziny.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
Wspomnienie obowiązkowe
Świętych Aniołów Stróżów
2
Piątek
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja o Aniołach – nr 63. Czytania własne.
Wj 23, 20-23
Mt 18, 1-5. 10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oblekoń.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
148
PA Ź D Z I E R N I K
Sobota XXVI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXVII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Ba 4, 5-12. 27-29
Łk 10, 17-24
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oleśnica.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
3
Sobota
† Jan Mucha 1978
† Franciszek Dobrowolski 1980
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Rdz 2, 18-24
Hbr 2, 9-11
Dłuższa: Mk 10, 2-16 lub Krótsza: Mk 10, 2-12
† Henryk Smoczyński 1975
† Boleslaw Postuła 2000
† Bronisław Baniak 2009
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Jon 1, 1 – 2, 11
Łk 10, 25-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Pacanów.
† Jan Śliwa 2002
† Bolesław Przybyś 2005
149
4
Niedziela
5
Poniedziałek
PA Ź D Z I E R N I K
6
Wtorek
Wtorek XXVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Jon 3, 1-10
Łk 10, 38-42
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rataje.
Wspomnienie dowolne Św. Brunona, prezbitera – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Stanisław Bielicki 1970,
† Stanisław Niedziela 1973
7
Wspomnienie obowiązkowe
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o NMP – nr 55-58.
Jon 4, 1-11
Łk 11, 1-4
Środa
Msza o powołania kapłańskie w parafii Stopnica.
8
Czwartek XXVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Czwartek
9
Piątek
† Lucjan Czechowski 1985, Olkusz (s)
† Antoni Michoński 1986
Ml 3, 13-20a
Łk 11, 5-13
Msza o powołania kapłańskie w parafii Stopnica-Kąty Stare.
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Wincentego
Kadłubka, biskupa, patrona diecezji kieleckiej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Jl 1, 13-15 i 2, 1-2
Łk 11, 15-26
Msza o powołania kapłańskie w parafii Tuczępy.
150
PA Ź D Z I E R N I K
Sobota XXVII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXVIII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Jl 4, 12-21
Łk 11, 27-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Zborówek.
Wspomnienie dowolne Bł. Marii Angeli Truszkowskiej,
dziewicy – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Litur­
gia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach
i zakonnikach – nr 74.
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Dionizego,
biskupa, i Towarzyszy – kolor szat liturgicznych: czerwony.
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świę­
tych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Jana Leonardiego, prezbitera –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Mdr 7, 7-11
Hbr 4, 12-13
Dłuższa: Mk 10, 17-30 lub Krótsza: Mk 10, 17-27
10
Sobota
11
Niedziela
† Adam Gamułkiewicz 1992
Poniedziałek XXVIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 1, 1-7
Łk 11, 29-32
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chlewice.
Wspomnienie dowolne Bł. Jana Beyzyma, prezbitera– kolor
szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Tadeusz Głodkowski 2012
151
12
Poniedziałek
PA Ź D Z I E R N I K
13
Wtorek
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rz 1, 16-25
Łk 11, 37-41
Msza o powołania kapłańskie w parafii Drużykowa.
Środa XXVIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
14
Środa
Rz 2, 1-11
Łk 11, 42-46
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dzierzgów.
Wspomnienie dowolne Św. Kaliksta I, papieża i męczennika
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia
Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach
– nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Małgorzaty Marii Alacoque,
dziewicy – kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Litur­
gia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach
i zakonnikach – nr 74.
† Stanisław Ratajewicz 1990, Sułoszowa (s)
† Tadeusz Jarmundowicz 2002
15
Czwartek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
Rz 3, 21-29
Łk 11, 47-54
Msza o powołania kapłańskie w parafii Goleniowy.
† Konrad Składanek 1985
152
PA Ź D Z I E R N I K
Wspomnienie obowiązkowe Św. Jadwigi Śląskiej
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja własna – nr 77.
Rz 4, 1-8
Łk 12, 1-7
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kossów.
16
Piątek
Wspomnienie obowiązkowe Św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z XXIX Niedzieli zwykłej.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Rz 4, 13. 16-18
Łk 12, 8-12
Msza o powołania kapłańskie w parafii Moskorzew.
† Jan Książek 1975
† Mieczysław Sołtysik 1995
† Bolesław Mudyna 1998
17
Sobota
Pielgrzymka Młodych Kapłanów do Sanktuarium Matki
Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Iz 53, 10-11
Hbr 4, 14-16
Dłuższa: Mk 10, 35-45 lub Krótsza: Mk 10, 42-45
18
Niedziela
W tym roku nie obchodzi się święta Św. Łukasza, Ewangelisty.
Poniedziałek XXIX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Przyłęk Szlachecki.
Poniedziałek
Rz 4, 20-25
Łk 12, 13-21
153
PA Ź D Z I E R N I K
Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy – kolor
szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Pawła od Krzyża, prezbitera –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
† Janusz Przyłęcki 1984
† Jan Teklak 1999
20
Wtorek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Jana Kantego, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Łk 12, 35-38
Msza o powołania kapłańskie w parafii Rokitno.
† Jan Szafraniec 1992
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Jakuba Strzemię
21
Środa
22
Czwartek
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych – nr 70-71.
Rz 6, 12-18
Łk 12, 39-48
Msza o powołania kapłańskie w parafii Szczekociny.
† Henryk Wieśniak 1976
† Jan Gwiazda 1993
† Władysław Czeluśniak 1994
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Jana Pawła II, papieża
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rz 6, 19-23
Łk 12, 49-53
Msza o powołania kapłańskie w parafii Chotel Czerwony.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Czarnocin.
† Jerzy Karwaciński 2010
154
PA Ź D Z I E R N I K
Piątek XXIX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 7, 18-24
Łk 12, 54-59
Msza o powołania kapłańskie w parafii Jurków.
Wspomnienie dowolne Św. Jana Kapistrana, prezbitera – ko­
lor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Wspomnienie dowolne Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze
wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
23
Piątek
† Józef Kubicki 1982
Sobota XXIX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. W Kościele Kate­
dralnym odmawia się I Nieszpory z XXX Niedzieli zwykłej.
Natomiast w pozostałych kościołach poświęconych, których
data poświęcenia jest nieznana odmawia się I Nieszpory
z Uroczystości Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 8, 1-11
Łk 13, 1-9
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kocina.
24
Sobota
Wspomnienie dowolne Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
– kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
NIEDZIELA, 25 PAŹDZIERNIKA
II tydzień psałterza
W Kościele Katedralnym: XXX Niedziela zwykła
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Jr 31, 7-9
Hbr 5, 1-6
Mk 10, 46-52
25
Niedziela
155
PA Ź D Z I E R N I K
25
Niedziela
W kościołach poświęconych, których data poświęcenia nie
jest znana: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego
Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 51. W modlitwach
eucharystycznych 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia.
1 Krl 8, 22-23. 27-30; lub 2 Krn 5, 6-8. 9b. 10-13 – 6,2;
lub Iz 56, 1. 6-7; lub Ez 43, 1-2. 4-7a;
1 Kor 3, 9b-11. 16-17 lub Ef 2, 19-22 lub Hbr 12, 18-19.
22-24 lub 1 P 2, 4-9;
Mt 16, 13-19 lub Łk 19, 1-10 lub J 2, 13-22 lub J 4, 1924 lub J 10, 22-30
† Zenon Rak 2003
26
Poniedziałek
27
Wtorek
Poniedziałek XXX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 8, 12-17
Łk 13, 10-17
Msza o powołania kapłańskie w parafii Pełczyska.
† Daniel Wszędybył 1988
† Piotr Klimczyk 2014
Wtorek XXX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 8, 18-25
Łk 13, 18-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Probołowice.
† Tomasz Głowacki 1970
156
PA Ź D Z I E R N I K
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę.
Prefacja o Apostołach – nr 67-68.
Ef 2, 19-22
Łk 6, 12-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Sokolina.
28
Środa
† Jan Sobolewski 1985, Przeginia (s)
† Czesław Pawelec 2011
Czwartek XXX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
29
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wiślica.
Czwartek
Rz 8, 31b-39
Łk 13, 31-35
† Marian Rogacki 1969
Piątek XXX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 9, 1-5
Łk 14, 1-6
Msza o powołania kapłańskie w parafii Złota Pińczowska.
† Kazimierz Perz 1972, Ulina Wielka (s)
† Zygmunt Syrkiewicz 1991
† Kazimierz Wieczorek 1993
Sobota XXX tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z Uro­
czystości Wszystkich Świętych. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Łk 14, 1. 7-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Bebelno.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Dobraków.
157
30
Piątek
31
Sobota
LISTOPAD
Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spo­
tkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż
my przekonania.
Intencja misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje
owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
1
Niedziela
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
III tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 69. W modlitwach
eucharystycznych II i III wspomnienie tajemnicy dnia.
Ap 7, 2-4. 9-14
1 J 3, 1-3
Mt 5, 1-12a
W godzinach popołudniowych na cmentarzu parafialnym
odprawia się procesję z pięcioma stacjami. W oktawie Uro­
czystości Wszystkich Świętych za nawiedzenie cmentarza
i odmówienie modlitwy w intencji Ojca Świętego można
zyskać odpust zupełny.
† Stanisław Gruszka 1967
† Jan Leśniewski 2003
2
Poniedziałek
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dziś każdy kapłan może odprawić trzy Msze Święte –
pierwszą w wybranej intencji, drugą za wszystkich zmarłych, trzecią według intencji papieża – może przyjąć tego
dnia tylko jedno stypendium. Celebrans może dowolnie
wybierać formularze mszalne podane w Mszale. Podane
schematy czytań są sharmonizowane z modlitwami trzech
formularzy mszalnych zawartych w Mszale Rzymskim.
158
L I S TO PA D
Msze Święte i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o zmarłych – nr 86-90.
Pierwsza Msza:
Hi 19, 1. 23-27a
1 Kor 15, 20-24a. 25-28
Łk 23, 44-46. 50. 52-53 i 24, 1-6a
Druga Msza:
Dn 12, 1-3
Rz 6, 3-9
J 11, 32-45
Trzecia Msza:
Mdr 3, 1-6. 9
2 Kor 4, 14 – 5, 1
J 14, 1-6
Wtorek XXXI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 12, 5-16a
Łk 13, 18-21
Msza o powołania kapłańskie w parafii Czarnca.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Januszewice.
Wspomnienie dowolne Św. Marcina de Porres, zakonnika –
kolor szat liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin
ze wspomnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach
– nr 74.
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Karola Boromeusza, biskupa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Rz 13, 8-10
Łk 14, 25-33
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kidów.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kluczewsko.
159
3
Wtorek
4
Środa
L I S TO PA D
Czwartek XXXI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr 36-41.
5
Czwartek
Rz 14, 7-12
Łk 15, 1-10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kozłów Miechowski.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Konieczno.
Z racji pierwszego czwartku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, s. 183”, pre­
facja o Najświętszej Eucharystii nr 46-47; albo w kolorze
fioletowym Mszę o powołania kapłańskie, s. 131” lub Mszę
o powołania do życia zakonnego, s. 134”.
† Jan Widłak 1974
† Józef Wojas 1981
Piątek XXXI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr 36-41.
6
Piątek
Rz 15, 14-21
Łk 16, 1-8
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łany Wielkie.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Krasocin.
Z racji pierwszego piątku miesiąca, zachowując czytania
z dnia, można sprawować w kolorze białym Mszę o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa, s. 186” lub 279, prefacja o Najświęt­
szym Sercu Pana Jezusa nr 48.
† Stefan Winiarski 1972
† Alfred Chodor 2010
7
Sobota
Sobota XXXI tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXXII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Rz 16, 3-9. 16. 22-27
Łk 16, 9-15
Msza o powołania kapłańskie w parafii Tczyca.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kurzelów.
Z racji pierwszej soboty miesiąca można dzisiaj sprawować
w kolorze białym Mszę o Niepokalanym Sercu NMP, s. 103’,
160
L I S TO PA D
prefacja o NMP nr 55 – 58. Czytania: z dnia albo ze zbioru
czytań wspólnych na Msze o NMP, LM, t. VI, s. 40* – 75*.
Można także korzystać ze zbioru formularzy zawartych
w księdze Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza
z formularza Niepokalane Serce NMP, nr 28, s. 127.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
IV tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Krl 17, 10-16
Hbr 9, 24-28
Dłuższa: Mk 12, 38-44 lub Krótsza: Mk 12, 41-44
8
Niedziela
† Jan Pasek 1967
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Msza Święta i Liturgia Godzin ze święta. Odmawia się Chwa­
ła. Nie odmawia się Wierzę. Prefacja na rocznicę poświęcenia
kościoła – nr 52.
Ez 47, 1-2. 8-9. 12 lub 1 Kor 3, 9b-11. 16-17
J 2, 13-22
Msza o powołania kapłańskie w parafii Uniejów.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Oleszno.
9
Poniedziałek
† Władysław Serwatka 1973
† Konrad Łydźba 1976
† Józef Nowak 1982, Chechło (s)
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
o świętych pasterzach – nr 73.
Mdr 2, 23 – 3, 9
Łk 17, 7-10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wierbka.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Żarnowiec.
161
10
Wtorek
L I S TO PA D
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Marcina z Tours, biskupa
11
Środa
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
Mdr 6, 1-11
Łk 17, 11-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. bł. ks. Józefa
Pawłowskiego we Włoszczowie.
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP we Włoszczowie.
† Bolesław Balikowski 1981
† Andrzej Biernacki 2013
12
Czwartek
13
Piątek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Jozafata, biskupa i męczennika
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Mdr 7, 22 – 8, 1
Łk 17, 20-25
Msza o powołania kapłańskie w parafii Książ Mały.
Msza o powołania kapłańskie w parafii Książ Wielki.
Wspomnienie obowiązkowe Świętych Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Mdr 13, 1-9
Łk 17, 26-37
Msza o powołania kapłańskie w parafii Lubcza.
† Paweł Widerski 1977
162
L I S TO PA D
Sobota XXXII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z XXXIII
Niedzieli zwykłej. Prefacja zwykła – nr 36-41.
Mdr 18, 14-16 i 19, 6-9
Łk 18, 1-8
Msza o powołania kapłańskie w parafii Mieronice.
† Błażej Gębka 1966
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
I tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z Niedzieli. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja na Niedziele zwykłe – 28-35.
Dn 12, 1-3
Hbr 10, 11-14. 18
Mk 13, 24-32
† Wacław Ptaszyński 1972
† Walenty Kański 1973
† Józef Bogusław Budziosz 1988
† Jan Laskowski 2006
† Bogusław Bodziony 2013
14
Sobota
15
Niedziela
Poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia. Prefacja zwykła – nr 36-41.
1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Łk 18, 35-43
Msza o powołania kapłańskie w parafii Nawarzyce.
Wspomnienie dowolne Rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik św. Piotra i Pawła, Apostołów – kolor szat liturgicznych:
biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja
na rocznicę poświęcenia kościoła – nr 52.
Wspomnienie dowolne Św. Małgorzaty Szkockiej – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych – nr 70-71.
Wspomnienie dowolne Św. Gertrudy, dziewicy – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
† Edward Gąsior 2003
† Józef Kudasiewicz 2012
163
16
Poniedziałek
L I S TO PA D
17
Wtorek
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
2 Mch 6, 18-31
Łk 19, 1-10
Msza o powołania kapłańskie w parafii Piotrkowice (Dekanat
Wodzisław).
† Roman Adamski 1971
† Ludwik Karbownicki 1979
18
Środa
19
Czwartek
20
Piątek
Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
2 Mch 7, 1. 20-31
Łk 19, 11-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii Przybysławice.
Wspomnienie obowiązkowe Bł. Salomei, zakonnicy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
1 Mch 2, 15-29
Łk 19, 41-44
Msza o powołania kapłańskie w parafii Wodzisław.
† Stanisław Połotek 1988
Wspomnienie obowiązkowe
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych pasterzach – nr 73.
1 Mch 4, 36-37. 52-59
Łk 19, 45-48
Msza o powołania kapłańskie w parafii Kostomłoty.
† Jan Mitka 2003
164
L I S TO PA D
DNI FORMACJI PERMANENTNEJ KSIĘŻY (piątek – sobota)
Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Początek godz. 18.00.
Księża roczników I – X po święceniach.
Wspomnienie obowiązkowe
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia, I Nieszpory
z Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Prefacja o NMP – nr 55-58.
Mch 6, 1-13
Łk 20, 27-40
21
Sobota
Msza o powołania kapłańskie w parafii Łączna.
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
II tydzień psałterza
Msza Święta i Liturgia Godzin z uroczystości. Odmawia się
Chwała i Wierzę. Prefacja własna – nr 49.
Dn 7, 13-14
Ap 1, 5-8
J 18, 33b-37
22
Niedziela
† Mieczysław Bialik 2008
Poniedziałek XXXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Dn 1, 1-6. 8-20
Łk 21, 1-4
Msza o powołania kapłańskie w parafii Samsonów.
Wspomnienie dowolne Św. Klemensa I, papieża i męczennika
– kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza Święta i Liturgia Go­
dzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Św. Kolumbana, opata – kolor szat
liturgicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspo­
mnienia. Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
165
23
Poniedziałek
L I S TO PA D
24
Środa
Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych męczennikach – nr 72.
Dn 2, 31-45
Łk 21, 5-11
Msza o powołania kapłańskie w parafii Tumlin.
† Wacław Włodarczyk 1965
† Wiktor Miłek 1969
† Antoni Zagała 1978
Środa XXXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
25
Środa
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Łk 21, 12-19
Msza o powołania kapłańskie w parafii Występa.
Wspomnienie dowolne Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy – kolor szat liturgicznych: czerwony. Msza
Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia. Prefacja o świętych
męczennikach – nr 72.
Wspomnienie dowolne Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza (Franciszki Siedliskiej), dziewicy – kolor szat litur­
gicznych: biały. Msza Święta i Liturgia Godzin ze wspomnienia.
Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach – nr 74.
† Józef Figiel 1974
† Stefan Matus 2010
26
Czwartek
Czwartek XXXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Dn 6, 12-28
Łk 21, 20-28
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Rozalii i św.
Marcina w Zagnańsku.
† Wiktor Sokołowski 1965, Przeginia (s)
† Jan Kudelski 2000
† Stefan Liberek 2010
166
L I S TO PA D
Piątek XXXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia.
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Dn 7, 2-14
Łk 21, 29-33
DNI FORMACJI PERMANENTNEJ KSIĘŻY (piątek – sobota)
Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Początek godz. 18.00.
Księżą roczników XI – XX po święceniach, niebędący jeszcze
proboszczami.
Sobota XXXIV tygodnia zwykłego
Msza Święta i Liturgia Godzin z dnia, I Nieszpory z I Nie­
dzieli Adwentu (Tom I Liturgii Godzin, I tydzień psałterza).
Prefacja zwykła – nr 36-41.
Dn 7, 15-27
Łk 21, 34-36
Msza o powołania kapłańskie w parafii pw. św. Józefa w Za­
gnańsku.
† Kazimierz Borówka 1966
† Aleksander Koterwa 1982
† Tadeusz Marchaj 2006
† Stanisław Malara 2011
KONIEC ROKU KOŚCIELNEGO
29 listopada 2015 r. rozpoczyna się Adwent
i nowy Rok Kościelny 2015/2016. Rozpoczyna się cykl
czytań niedzielnych roku C, a w dni powszednie: rok II.
167
27
Piątek
28
Sobota
SPIS TREŚCI
Rok liturgiczny 4
Wybór formularzy mszalnych oraz ich części 7
Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce 22
Dni pokuty 23
Przepisy o odpustach 25
Objaśnienia znaków i skrótów 29
Kalendarium Diecezji Kieleckiej na rok 2015 30
Hasło roku – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
K a l e n d a r i u m 33
OKRES ADWENTU Grudzień 33
34
OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO Styczeń 41
46
OKRES ZWYKŁY Luty 49
58
OKRES WIELKIEGO POSTU Marzec 64
69
168
SPIS TREŚCI
WIELKI TYDZIEŃ Kwiecień
77
80
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 81
OKRES WIELKANOCNY Maj 84
96
OKRES ZWYKŁY Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad 104
107
118
128
138
148
158
169
N OTAT K I
170
N OTAT K I
171
N OTAT K I
172
N OTAT K I
173
N OTAT K I
174
N OTAT K I
175
N OTAT K I
176

Podobne dokumenty