Międzywydziałowe Ind. St. Mat.

Transkrypt

Międzywydziałowe Ind. St. Mat.
Załącznik nr 1
Rok akademicki 2013/2014
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Kierunek
Forma
studiów
i
poziom
kształcenia
Kryterium – zakres kwalifikacji
Brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch różnych przedmiotów A i B, spośród
następujących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, chemii, fizyki z
astronomią, geografii, informatyki.
Przedmiot A
Przedmiot B
Waga: 50%
Waga: 50%
Wynik punktowy W uzyskany przez kandydata w postępowaniu oblicza się wg wzoru
W=0,5 x (PA+PB),
Międzywydziałowe Indywidualne
Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Stacjonarne
I stopnia
gdzie PA i PB oznaczają liczbę punktów z przedmiotów A i B przy uwzględnieniu następujących zasad.
W przypadku, gdy kandydat zdał więcej niż dwa z wymienionych wyżej przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, jako A i B wybiera się te, z których uzyskał najlepszy wynik. Jeżeli na świadectwie
maturalnym widnieje wynik tylko z jednego przedmiotu, to z drugiego przedmiotu kandydat otrzymuje
0 punktów. Przy obliczaniu punktów za poszczególne przedmioty stosuje się następujące przeliczniki.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - brane są pod uwagę wyniki uzyskane w części pisemnej:
wynik z matematyki na poziomie podstawowym mnoży się przez 1,5
wynik z matematyki na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,
wynik z pozostałych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
1,5.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ - brane są pod uwagę dwie najlepsze oceny z egzaminu
dojrzałości uzyskane w części pisemnej lub ustnej. Oceny są przeliczane na punkty w następujący
sposób:
133
Załącznik nr 1
Rok akademicki 2013/2014
Matura do 1991
Matura po 1991
ocena 5
100 punktów
ocena 6
100 punktów
ocena 4
85 punktów
ocena 5
90 punktów
ocena 3
30 punktów
ocena 4
75 punktów
ocena 3
50 punktów
ocena 2
30 punktów
134