REGULAMIN KONKURSU COMFORT FOOD 1. Organizatorem

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU COMFORT FOOD 1. Organizatorem
REGULAMIN KONKURSU COMFORT FOOD
1. Organizatorem Konkursu jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000340368, REGON: 100768531 zwana dalej:
„Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla Blogerów zwanych Uczestnikami Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.
5. Konkurs trwa od 2-go do 30-go września 2013 roku i składa się z dwóch etapów
6. Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin;
Konkurs - konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie i posiada
własną stronę internetową;
PizzaPortal.pl - strona internetowa PizzaPortal.pl (pizzaportal.pl) oraz podległe jej strony
internetowe, prezentujące oferty z menu różnych restauracji, działające pod domenami
internetowymi należącymi do Organizatora;
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PizzaPortal.pl.
8. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić na swoim blogu zdjęcie comfort food wraz
z opisem oraz link do www.comfortfood.pl.
9. Swój wpis należy zamieścić w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu: 02-22.09.2013.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu
nieprawdziwych danych w tym danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych
skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu
zgody na treść niniejszego Regulaminu.
12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
spółkę Restaurant Partner Polska Sp. z.o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 276
danych osobowych przekazanych w mailu po zakończeniu konkursu, w formularzu
rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie aktualizowanych w edycji swojego Konta
Uczestnika Konkursu w serwisie PizzaPortal.pl prowadzonym przez Organizatora pod
adresem pizzaportal.pl – w celach marketingowych.
13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
14. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 2 dni roboczych od daty
zakończenia Konkursu drogą mailową bądź telefonicznie.
15. W przypadku nieprzyjęcia nagrody przez Uczestnika zostanie ona przekazana kolejnemu
Uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.
16. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości
w formie pieniężnej.
17. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
18. Nagrodami w konkursie będą: jeden telefon Sony Xperia J. Zostanie on przesłany osobie,
która zdaniem komisji konkursowej przedstawiła najciekawszą odpowiedź. Kolejnymi
nagrodami będą kody rabatowe o wartości 25%, ważnych przy płatności online, przez okres
dwóch miesięcy dla wszystkich Uczestników (jeden kod na jedną osobę). Zwycięzca telefonu
będzie wybierany przez czytelników w głosowaniu za pomocą facebook'owego lajka. Do
telefonu zostanie dołączona nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości telefonu, która
zostanie zaliczona na poczet podatku od nagród.
19. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może żądać wymiany przyznanej
nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagród na inne podobne, o tej samej
wartości.
21. Organizator po zakończeniu konkursu prześle zwycięzcy PIT2 do wypełnienia w celach
podatkowych.
22. Nagrodę zwycięzcy Konkursu dostarcza Organizator.
23. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy:
[email protected]
24. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.

Podobne dokumenty