pracownie konserwacji zabytków

Transkrypt

pracownie konserwacji zabytków
„ARKONA” SPÓŁKA Z O.O.
pl. Sikorskiego 3/8
31-115 Kraków
Polska
tel.: +48 12 421 24 41
fax: +48 12 422 24 93
[email protected]
www.arkona.krakow.pl
DOKUMENTACJA HISTORYCZNA
KONSERWACJA ZABYTKÓW
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
Firma Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. powstała w 1995 r.
w wyniku przekształceń prywatyzacyjnych znanej w Polsce i w Europie firmy
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków.
Spółkę PKZ „Arkona” z siedzibą w Krakowie tworzą dwie Pracownie: Projektowa
i Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Ich działalność w zakresie rewaloryzacji
obiektów zabytkowych skupia się na trzech zagadnieniach:
● kompleksowym rozpoznaniu i zbadaniu zabytkowych obiektów,
● opracowaniu programów konserwatorskich i wielobranŜowych projektów
remontów, odbudowy i adaptacji zabytkowych obiektów (muzeów, hoteli,
restauracji, ambasad, urzędów, banków, rezydencji itp.) oraz rewitalizacji terenów
zielonych,
● wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malowideł ściennych i
sztalugowych.
Pracownia Projektowa ponadto oferuje teŜ pełny zakres prac przy projektowaniu
od podstaw nowych budynków – obiektów uŜyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych (domów wielofunkcyjnych i wielorodzinnych).
W ramach prac badawczych wykonujemy:
● inwentaryzację obiektów,
● studia urbanistyczne i ruralistyczne,
● dokumentacje historyczne budynków i ich zespołów,
● badania archeologiczne i architektoniczne,
● badania stratygrafii tynków oraz polichromii.
Programy konserwatorskie obejmują całość problematyki, zarówno w zakresie
architektury obiektu, jak teŜ dekoracji jego wnętrz (elementy drewniane i metalowe,
dekoracje malarskie, sztukaterie, ceramika, kamień).
Dla obiektów zabytkowych wykonujemy kompleksowe projekty obejmujące,
oprócz architektury i konstrukcji, takŜe wszystkie instalacje wewnętrzne, projekty
zagospodarowania terenu (dróg, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, iluminacji).
PKZ „Arkona” zatrudnia na stałe wysoko wyspecjalizowaną kadrę projektantów z
wieloletnim staŜem zawodowym i uprawnieniami do wykonywania prac
projektowych: architektów, konstruktorów, specjalistów w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacji, inŜynierii środowiska,
zagospodarowania terenów zielonych, a takŜe historyków sztuki oraz
kosztorysantów.
Ze względu na szeroki profil działalności współpracujemy teŜ z liczną grupą
stałych konsultantów. Wiedza oraz duŜe doświadczenie całego zespołu pozwala na
realizację skomplikowanych i specjalistycznych tematów oraz świadczenie
kompleksowych usług budowlanych oraz konserwatorskich. Wykonane prace
uzyskują powszechne uznanie, zarówno środowiska konserwatorskiego, jak i
inwestorów.
PKZ „Arkona” odznacza się duŜą dynamiką rozwoju i zapewnia wysoki poziom
rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i technicznych oraz terminową realizację
wszystkich faz procesu projektowego. Pozycja jaką firma zdobyła na rynku
sprawia, Ŝe jest zapraszana do prac w całym kraju.
Rekomendacją dorobku twórczego Pracowni i współpracującej z nią grupy
specjalistów są liczne opracowane dokumentacje badawcze i zrealizowane
inwestycje w Krakowie i innych częściach Polski, a takŜe za granicą.
WYBRANE PRACE PROJEKTOWE
WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
PKZ „ARKONA” W LATACH 1980–2010
1. Pałac Ahmed-beja, Konstantyna, Algieria
2. Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3. Ulica Kanonicza, Kraków
4. Rezydencja Prezydencka, Wisła
5. Willa Decjusza, Kraków
6. Zamek śupny – Muzeum śup Krakowskich, Wieliczka
7. Pałac Konopków – Instytut Pamięci Narodowej, Wieliczka
8. Pałac Czapskich, Kraków
9. Pałac Goetzów, Brzesko
10. Dawna zajezdnia tramwajowa na Kazimierzu, Kraków
11. Spichlerz na pl. Sikorskiego, Kraków
12. Fort Kościuszko, Kraków
13. Fort Krzesławice, Kraków
14. Kamienica przy ul. Kurniki, Kraków
15. Plac Szczepański, Kraków
16. Ambasada Rzeczpospolitej Polski, Londyn, Wielka Brytania
STRONA
2
1
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 1. Dziedziniec z ogrodem
Foto 2. Schody na dziedzińcu głównym
Pałac ostatniego beja Algierii został zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek
został zaadaptowany na potrzeby muzeum. W zakres prac projektowych wchodziły
projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wnętrz. Zaprojektowano takŜe sieci:
wodociągową, kanalizacji, elektryczną i telefoniczną. NajwaŜniejsze prace miały za
zadanie osuszenie pałacu, uporządkowanie zieleni ogrodów i ich nawodnienie.
STRONA
3
1
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 3. Fontanna w ogrodzie
Foto 4. Rysunek techniczny
Pałac ostatniego beja Algierii został zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek
został zaadaptowany na potrzeby muzeum. W zakres prac projektowych wchodziły
projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wnętrz. Zaprojektowano takŜe sieci:
wodociągową, kanalizacji, elektryczną i telefoniczną. NajwaŜniejsze prace miały za
zadanie osuszenie pałacu, uporządkowanie zieleni ogrodów i ich nawodnienie.
STRONA
4
2
Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 1. Widok od frontu
Foto 2. Brama Ogrodu Profesorskiego
Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego załoŜonego w 1364 r. Budynek
powstał w 1400 r. Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. PKZ Arkona opracowały projekty budowlane i konserwatorskie
związane z renowacją budynku i otoczenia.
STRONA
7
2
Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 3. Dziedziniec
Foto 4. Dziedziniec
Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego załoŜonego w 1364 r. Budynek
powstał w 1400 r. Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. PKZ Arkona opracowały projekty budowlane i konserwatorskie
związane z renowacją budynku i otoczenia.
STRONA
8
3
Ulica Kanonicza
Kraków
Foto 1. Widok ulicy
Foto 2. Widok ulicy
Jedna z najstarszych ulic Krakowa, na której od 1400 r. zamieszkiwali księŜa zarządzający
Katedrą Wawelską – kanonicy. Przy ulicy znajduje się wiele renesansowych i barokowych
kamienic. PKZ Arkona przygotowały i zrealizowały renowację i przystosowanie do
współczesnych warunków uŜytkowania następujących budynków:
● restauracja Pizza Hut, ul. Kanonicza 12 (część budynku),
● Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Kanonicza 18,
● Siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24.
STRONA
9
4
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 1. Stare zdjęcie – widok od frontu – Zamek Górny
Foto 2. Obecny widok od frontu – Zamek Górny
Rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle została zbudowana jako
dar narodu polskiego dla pierwszego prezydenta, Ignacego Mościckiego. Została
zaprojektowana przez czołowych polskich architektów i artystów tamtych czasów.
Po odtworzeniu urzędu prezydenta w latach 90. XX wieku, budynki zostały
poddane modernizacji. Obecnie rezydencja posiada najbardziej eleganckie górskie
apartamenty dla prezydenta i jego gości.
STRONA
10
4
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 3. Obecny widok z boku – Zamek Górny
Foto 4. Obecny wygląd – Zamek Dolny
Rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle została zbudowana jako
dar narodu polskiego dla pierwszego prezydenta, Ignacego Mościckiego. Została
zaprojektowana przez czołowych polskich architektów i artystów tamtych czasów.
Po odtworzeniu urzędu prezydenta w latach 90. XX wieku, budynki zostały
poddane modernizacji. Obecnie rezydencja posiada najbardziej eleganckie górskie
apartamenty dla prezydenta i jego gości.
STRONA
11
5
Willa Decjusza
Kraków
Foto 1. Widok od strony parku
Foto 2. Widok od frontu
Renesansowy pałac z 1585 roku, usytuowany obecnie na obrzeŜach Krakowa. Po II
wojnie światowej słuŜył jako szpital dla dzieci. Obecnie, po kompleksowym
remoncie przywracającym obiekt do dawnej świetności, pałac jest ośrodkiem
kultury.
STRONA
12
6
Zamek śupny – Muzeum śup Krakowskich
Wieliczka
Foto 1. Widok ogólny z wieŜy kościelnej
Foto 2. WieŜa
Zamek został zbudowany w 1290 r. jako rezydencja namiestnika kopalni soli i rolę
tę pełnił przez 650 lat. Był prawie doszczętnie zniszczony podczas II wojny
światowej. Został zrekonstruowany w swojej XIV-wiecznej formie na podstawie
projektów PKZ Arkona. Obecnie pełni funkcję muzealną jako naziemna część
Muzeum śup Krakowskich w Wieliczce, najstarszego i największego muzeum tego
typu w Europie.
STRONA
13
7
Pałac Konopków – Instytut Pamięci Narodowej
Wieliczka
Foto 1. Widok z boku
Foto 2. Widok od frontu
Późnobarokowy pałac z XVIII wieku, usytuowany w pobliŜu Krakowa – w
Wieliczce, znanej z unikatowej kopalni soli (jednej z najstarszych na świecie). Od
XIX wieku pałac słuŜył jako mieszkanie dla pracowników kopalni. Obecnie został
odrestaurowany i wyremontowany z przeznaczeniem na archiwum państwowe.
STRONA
14
8
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 1. Stara pocztówka – widok od frontu
Foto 2. Widok od frontu przed renowacją
Został zbudowany ok. 1879 r. Od samego początku pałac miał przechowywać
ogromną kolekcję numizmatyczną: historyczne banknoty, monety i medale,
naleŜące do hrabiego Czapskiego. Cała kolekcja i sam budynek zostały przekazane
Muzeum Narodowemu w Krakowie.
STRONA
15
8
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 3. Obecny widok od frontu
Foto 4. Rysunek elewacji
Został zbudowany ok. 1879 r. Od samego początku pałac miał przechowywać
ogromną kolekcję numizmatyczną: historyczne banknoty, monety i medale,
naleŜące do hrabiego Czapskiego. Cała kolekcja i sam budynek zostały przekazane
Muzeum Narodowemu w Krakowie.
STRONA
16
9
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 1. Widok od frontu przed renowacją
Foto 2. OranŜeria przed renowacją
Wybudowany w latach 1898–1900 dla załoŜyciela i właściciela browaru Okocim.
Pałac ma charakter neobarokowy i neorokokowy. Powierzchnia pałacu wynosi
5600 m2. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany i uŜytkowany jako
szkoła. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. PKZ Arkona wykonały projekt
kompleksowego remontu budynku i jego adaptacji na hotel wysokiej kategorii.
STRONA
17
9
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 3. Obecny wygląd – podczas prac renowacyjnych
Foto 4. Rysunek elewacji
Wybudowany w latach 1898–1900 dla załoŜyciela i właściciela browaru Okocim.
Pałac ma charakter neobarokowy i neorokokowy. Powierzchnia pałacu wynosi
5600 m2. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany i uŜytkowany jako
szkoła. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. PKZ Arkona wykonały projekt
kompleksowego remontu budynku i jego adaptacji na hotel wysokiej kategorii.
STRONA
18
10
Dawna zajezdnia tramwajowa na Kazimierzu
Kraków
Foto 1. Widok Muzeum
Foto 2. Wnętrze jednej z hal Muzeum
Dawna zajezdnia tramwajowa usytuowana w zespole przemysłowym, załoŜonym w
drugiej połowie XIX wieku w dzielnicy Kazimierz. Została odrestaurowana i
zaadaptowana na funkcje Muzeum InŜynierii Miejskiej, w którym eksponuje się
między innymi zabytkowe konne omnibusy, tramwaje, autobusy, samochody i
motocykle.
STRONA
19
11
Spichlerz na pl. Sikorskiego
Kraków
Foto 1. Obecny wygląd
Foto 2. Obecny wygląd
Budynek spichlerza został wybudowany w XVII wieku tuŜ za murami obronnymi
miasta Krakowa. Przed II wojną światową był siedzibą Stowarzyszenia
Architektów. Obecnie jest remontowany dla potrzeb wystawienniczych Muzeum
Narodowego w Krakowie. Budynek otrzyma wszystkie nowoczesne instalacje
wewnętrzne (w tym instalacje systemów bezpieczeństwa) oraz windę dla osób
niepełnosprawnych.
STRONA
20
12
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 1. Nowy pomost między Bastionem nr 5 a terenem Kopca Kościuszki
Foto 2. Nowy pomost między Bastionem nr 5 a terenem Kopca Kościuszki
Jeden z najstarszych elementów twierdzy Kraków, zbudowany w latach 1850–1856
przez Austriaków. Usytuowany na wzgórzu nad Krakowem, jest unikatem w skali
europejskiej. Przedmiotem trwających prac renowacyjnych jest odtworzenie jego
pierwotnego wyglądu i dostosowanie do współczesnych warunków uŜytkowania.
STRONA
21
12
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 3. Widok Kaplicy bł. Bronisławy i Kopca Kościuszki
Foto 4. Bastion nr 5
Jeden z najstarszych elementów twierdzy Kraków, zbudowany w latach 1850–1856
przez Austriaków. Usytuowany na wzgórzu nad Krakowem, jest unikatem w skali
europejskiej. Przedmiotem trwających prac renowacyjnych jest odtworzenie jego
pierwotnego wyglądu i dostosowanie do współczesnych warunków uŜytkowania.
STRONA
22
13
Fort Krzesławice
Kraków
Foto 1. Obecny wygląd
Foto 2. Obecny wygląd
Typowy fort artyleryjski, element Twierdzy Kraków, zbudowany w latach
1872–1878. Został odremontowany w latach 1995–2005 z przeznaczeniem na
centrum kultury.
STRONA
23
14
Kamienica przy ul. Kurniki
Kraków
Foto 1. Widok od frontu przed renowacją
Foto 2. Obecny widok od frontu
Budynek mieszkalny z XIX wieku o pięknych ceglanych elewacjach. Został
odrestaurowany z przeznaczeniem na hotel-apartamentowiec.
STRONA
24
15
Plac Szczepański
Kraków
Foto 1. Wizualizacja
Foto 2. Nocny widok podświetlonej fontanny
Plac Szczepański jest drugim pod względem wielkości placem zabytkowego
centrum Krakowa. W XIII wieku wszystkie budynki sąsiadujące z placem zostały
rozebrane w celu utworzenia nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Wszystkie obecnie
otaczające plac budynki są ciekawymi przykładami architektury secesyjnej i
modernistycznej w Polsce. Obecny układ placu jest stylizowany na secesyjny salon
w oparciu o projekt wykonany przez PKZ Arkona.
STRONA
25
16
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
Londyn, Wielka Brytania
Foto 1. Ambasada – obecny wygląd
Foto 2. Konsulat – obecny wygląd
Budynki Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej zlokalizowane wśród
zabytkowych kamienic w centrum Londynu poddane zostały kompleksowemu
remontowi i konserwacji oraz dostosowaniu do współczesnych potrzeb
nowoczesnych placówek dyplomatycznych.
STRONA
26