UMOWA o wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

Transkrypt

UMOWA o wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.
UMOWA
o wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.
Zawarta w dniu…………. w Mińsku Mazowieckiem pomiędzy:
1.…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a:
2…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i dokonanego w dniu…….....
wyboru zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na
rzecz Zleceniodawcy świadczeń zdrowotnych, opieki profilaktycznej i świadczeń
rehabilitacyjno- leczniczych, a w szczególności:
1. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej:
a) wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie
pracy,
b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych
na jego podstawie,
c) ocenę moŜliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i
zagroŜenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
d) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie
patologii zawodowej,
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne
choroby związane z wykonywana pracą,
f) wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 17 umowy z dnia 6 września
2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384, z 2003 r. Nr 45, poz.
391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),
g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczonych do grup szczególnego ryzyka,
a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów
higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i
cięŜarnym,
h) wykonanie badań umoŜliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych
chorób związanych z wykonywana pracą:
2) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią
zawodową:
§2
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe zatrudnia lekarzy ogólnych i specjalistów wszystkich dyscyplin
koniecznych do udzielania profilaktycznych świadczeń zdrowotnych i innych objętych
niniejszą umową.
§3
Zleceniobiorca moŜe zlecić wykonanie niektórych świadczeń ( zwłaszcza badań
diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich) innym podmiotom wykonującym
te świadczenia.
§4
Świadczeniami z tytułu umowy objęci są pracownicy PEC.
§5
1.Rejestracja ogólna pracowników Zleceniodawcy objętych umową odbywa się w...................
…………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………..……………………………………..
zgodnie ze załoŜoną listą pracowników do badań.
2. Badania profilaktyczne Zleceniobiorcy wykonuje na podstawie skierowania wystawionego
przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od dnia złoŜenia listy pracowników.
§6
1. Po przeprowadzonych badaniach oraz ocenie ryzyka zawodowego (naraŜeń zawodowych)
Zleceniobiorca wystawia:
a) zaświadczenie lekarskie o zdolności, bądź utracie zdolności do pracy,
b) orzeczenie w formie zaświadczenia o konieczności zmiany stanowiska pracy z powodu
ciąŜy, choroby zawodowej lub objawów zwiastunowych, bądź szkodliwego wpływu naraŜeń
na stan zdrowia.
2. Zaświadczenie Zleceniobiorca wydaje pracownikowi Zleceniodawcy w dwóch
egzemplarzach.
§7
1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy informacje o występowaniu czynników
szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciąŜliwych wraz z aktualnymi wynikami badań
i pomiaru tych czynników.
2. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy:
a) moŜliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
b) wgląd do dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do
ochrony zdrowia.
§8
Kontrolę wykonywania postanowień umowy przeprowadzają osoby upowaŜnione przez
Zleceniodawcę.
§9
Wynagrodzenie płatne będzie wg załącznika Nr 1 i 2 stanowiących integralną część umowy,
Zgodnie z ilością wykonywanych świadczeń w terminie 14 dni po przedłoŜeniu rachunku
przez Zleceniobiorcę na jego konto w banku
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia ……………… do dnia …………………………....
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
3. Umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia
istotnych postanowień umowy przez jedna ze stron.
§ 11
Zmiana umowy wymaga dla swojej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy,,O słuŜbie medycyny pracy” tekst jednolity (Dz.U. z 2004r., Nr 125 poz.
1317).
§ 13
Spory wynikające z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Zleceniodawca:
Zleceniobiorca:

Podobne dokumenty