Standardy Jakości ECVET

Transkrypt

Standardy Jakości ECVET
SMEs Qualification Handbook – SME_QUAL
Project Number: 538534-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
Standardy Jakości ECVET
April 2015
Legal notice: With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication / communication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
1
SMEs Qualification Handbook – SME_QUAL
Project Number: 538534-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
1. WPROWADZENIE
Na podstawie przeglądu przeprowadzonego w ramach WP3 i warsztatów prezentujących pierwsze
rezultaty projektu i służacych zebraniu informacji zwrotnych od interesariuszy projektu, poniżej
zaproponowano 10 STANDARDÓW JAKOŚCI ECVET, które we wniosku o dofinansowanie
projektu zostały zidentyfikowane jako kluczowy produkt, który ma być zaoferowany dostawcom
szkolenia dla MŚP, aby umożliwić im przyjęcie i wdrożenie ECVET w swojej codziennej praktyce.
Należy odnotować, że tworząc niniejsze opracowanie podjęto wysiłek, aby, z jednej strony, objąć
nią zarówno procesy jak i wyniki Zapewnienia Jakości, z drugiej zaś, równowagę pomiędzy
wymogami podporządkowania i potrzebnym napięciem ukierunkowanym na innowacje i
ulepszanie, spójnie z polityka EU odnośnie kształcenia i szkolenia zawodowego znajdującą wyraz
w Komunikacie z Brugii.
2. STANDARDY ECVET
QS1. EFEKTY UCZENIA SIĘ (LOs)
Jasne określenie efektów uczenia się dla każdej kwalifikacji i jej składowych (moduły, jednostki itp.)
jest podstawą wdrożenia ECVET jako narzędzia służącego jakości, przejrzystości i mobilności.
Kwalifikacja powinna zawierać przynajmniej dwie jednostki efektów uczenia się.
QS2. AKTYWNY UDZIAŁ INTERESARIUSZY
Efekty uczenia się dla każdej zgodnej z wytycznymi ECVET kwalifikacji powinny zostać
uzgodnione (i konsultowane w trakcie funkcjonowania kwalifikacji) wspólnie z zainteresowanymi
stronami, w szczególności z przedstawicielami tych segmentów rynku pracy, do których kwalifikacji
jest adresowana w kontekście możliwości zatrudnienia.
Od organizacji odpowiedzialnych za tworzenie kwalifikacji oczekuje się zapewnienia łatwych w
dostępie kanałów I procedur umożliwiających osobom uczącym się i ich przedstawicielom zabranie
głosu na wszystkich etapach tworzenia, wdrażania, ewaluacji i aktualizacji kwalifikacji.
QS3. SPÓJNOŚĆ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZE STRATEGIĄ UCZENIA SIĘ
Strategie nauczania i uczenia się (treści, kluczowe wskaźniki wydajności, metodologia, kanały)
powinny zostać dostosowane do specyfiki oczekiwanych efektów uczenia się (w aspektach wiedzy,
umiejętności i kompetencji).
QS4. WŁĄCZENIE UCZENIA SIE W MIEJSCU PRACY I WSPÓLNOTY PRAKTYKÓW
Uczenie się w miejscu pracy i wspólnoty praktyków należy uważać za równie ważne sposoby
uczenia się w szkoleniu pracowników MŚP. Powinny być one odpowiednio zintegrowane ze
strategiami uczenia się przypisanymi do kwalifikacji.
QS5. UZNAWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NABYTYCH W RÓŻNYCH KONTEKSTACH
Każdej osobie uczącej się należy umożliwić uznanie wcześniej nabytych efektów uczenia się (w
jakimkolwiek kontakście byłyby one nabyte, ze szczególnym uwzględnieniem tych nabytych w
miejscu pracy) w kontekście zdobywanej kwalifikacji.
Legal notice: With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication / communication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
2
SMEs Qualification Handbook – SME_QUAL
Project Number: 538534-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
QS6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Kwalifikacje zawodowe powinny być ponownie potwierdzane po upływie określonego czasu (nie
dłuższego niż 5 lat). W celu zapewnienia zgodności kwalifikacji z potrzebami rynku pracy i w tan
sposób zagwarantowania jakości, konieczne jest aby osoby, które zdobyły określona kwalifikację
odnowiły certyfikacje w oparciu o ocenione efekty uczenia się.
QS7. NARZĘDZIA OCENY DLA
UMIEJĘTNOŚĆI, KOMPETENCJE)
WSZYSTKICH
EFEKTÓW
UCZENIA
SIĘ
(WIEDZA,
Wszystkim efektom uczenia się powinny zostać przypisane wytyczne odnośnie sposobu ich oceny.
Należy, w miarę możliwości, unikać efektów uczenia się, które są zbyt trudne do oceny, lub
zastępować je powiązanymi, ale mniej złożonymi, które można łatwiej i bardziej precyzyjnie ocenić.
QS8. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Wszystkie proponowane efekty uczenia się, razem z przypisanymi do nich strategiami uczenia się,
powinny odzwierciedlać świadomość możliwych trudności w ich osiągnięciu przez zróżnicowaną
populację i powinny mieć przypisane sposoby wspierania osób uczących się, gdy zajdzie taka
potrzeba.
QS9. PRZEJRZYSTA I JASNA OCENA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Ocena efektów uczenia się w odniesieniu do kwalifikacji zgodnej z ECVET powinna adekwatnie
odzwierciedlać złożoność efektów uczenia się i odbywać się w oparciu o przejrzyste I
udokumentowane procedury, objaśnione każdej osobie uczącej się.
QS10. AKTUALIZACJA KWALIFIKACJI
Kwalifikacja zgodna z ECVET-compliant qualification powinna stanowić, co najmniej co trzy lata,
przedmiot przeglądu dokonywanego przez wielu interesariuszy, opartego na informacjach
zwrotnych od użytkwoników (osób uczących się i MŚP) regularnie zbieranych w ramach
przejrzystego procesu. Rezultaty takiego przeglądu powinny być publikowane i służyć jako
podstawa do utrzymywania i ulepszania kwalifikacji.
Legal notice: With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication / communication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
3

Podobne dokumenty