pdf - Censa

Transkrypt

pdf - Censa
Spis treści
Wstęp ............................................................................................................................................................ 3
1. Co to jest dojrzałość szkolna i w jakich kategoriach należy ją oceniać .............................. 4
1.1 Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego ................................................................ 5
1.2 Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju psychicznego .......................................................... 6
1.3 Dojrzałość społeczna ...................................................................................................................... 9
1.4 Zagadnienia „dojrzałości szkoły” ................................................................................................ 10
2. Dlaczego są duże różnice między sześciolatkami a siedmiolatkami
– dynamika skoku rozwojowego .................................................................................................. 12
3. Charakterystyka właściwości i możliwości dzieci sześcioletnich
w zakresie procesów motywacyjnych ........................................................................................ 14
3.1 Wrażliwość sześciolatków na uczenie się – zainteresowania poznawcze ..................... 14
3.1.1 Wrażliwość sześciolatków na muzykę ................................................................................. 14
3.2 Podatność dzieci sześcioletnich na uczenie, także na uczenie muzyki .......................... 15
3.3 Charakterystyczne cechy procesów regulacyjnych dzieci sześcioletnich ..................... 16
3.3.1 Właściwości procesów emocjonalnych i ich rola w funkcjonowaniu dzieci w szkole ...... 16
3.3.2Charakterystyka potrzeb i zdolności jako motywów uczenia się ................................. 17
3.3.3Jakie wzmocnienia (nagrody i kary) mogą być motywem uczenia się dzieci
i jak je stosować w szkole ....................................................................................................... 18
4. Rozwój fizyczno-ruchowy, cechy charakterystyczne
i możliwości rozwojowe sześciolatków ..................................................................................... 20
4.1 Wzrost, waga, proporcje a funkcjonowanie w szkole .......................................................... 20
4.2Ogólny rozwój ruchowy a uczenie się muzyki ...................................................................... 21
4.3Sprawności manualne dziecka – ułatwienia i utrudnienia w uczeniu się
w szkole muzycznej ...................................................................................................................... 22
4.4Problemy lateralizacji – jak ją sprawdzać, co należy brać pod uwagę
w nauce gry na instrumentach oraz przy pisaniu i czytaniu nut ....................................... 24
© CENSA 2012
bozena_janiszewska_szesciolatek_w_szkole_muzycznej_press.indd 1
2013-01-07 08:18:44
5. Właściwości procesów orientacyjnych dzieci sześcioletnich .............................................. 27
5.1 Uwaga i jej cechy u dziecka – rola nauczyciela w kierowaniu uwagą ............................. 27
5.2 Pamięć i jej właściwości ............................................................................................................... 28
5.3 Spostrzeganie jako proces „zbierania” informacji o rzeczywistości ................................. 30
5.3.1 Spostrzeganie wzrokowe i jego właściwości u dzieci ................................................... 30
5.3.2Spostrzeganie słuchowe i jego cechy u dzieci ................................................................ 31
5.3.3Spostrzeganie dotykowe – czuciowe i inne rodzaje spostrzeżeń u dzieci .............. 33
6. Procesy intelektualne – procesy twórcze i ich właściwości u sześciolatków .................. 34
6.1 Wyobraźnia i fantazja sześciolatków – wszystko jest możliwe .......................................... 34
6.2Myślenie i jego właściwości u dzieci ........................................................................................ 35
7. Mowa i jej związki z myśleniem; rola mowy w nauce szkolnej ........................................... 37
8. Właściwości społeczne dzieci sześcioletnich .......................................................................... 38
9. Dzieci uzdolnione muzycznie z różnymi zaburzeniami rozwoju ....................................... 40
9.1 Dzieci z dysleksją i dysgrafią a nauka w szkole muzycznej ................................................ 40
9.2Dzieci z podejrzeniem ADHD i ich funkcjonowanie w szkole muzycznej .................... 41
9.3Dzieci ze spektrum autyzmu – absolutny słuch muzyczny
i nadwrażliwość słuchowa ...................................................................................................... 42
Zakończenie ............................................................................................................................................. 44
Bibliografia ................................................................................................................................................. 45
© CENSA 2012
bozena_janiszewska_szesciolatek_w_szkole_muzycznej_press.indd 2
2013-01-07 08:18:44