Studia Historyczne 1-2015 okladkowe DRUK

Transkrypt

Studia Historyczne 1-2015 okladkowe DRUK
SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Damian Raczkiewicz, Udział rajtarii litewskiej w wojnie inflanckiej ze Szwecją
w latach 1621–1622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marek Hałaburda, Wojciech Kęder, Sytuacja polityczna i społeczna na Kresach
Wschodnich w dobie pierwszego rozbioru w świetle sprawozdań dyplomatów
papieskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria L e w a n d o w i c z, Friedrich Ludwig Keller i Nowe teorie w wymiarze
sprawiedliwości Zurichu (Die Neuen Theorien in der Zürcherischen
Rechtspflege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Karol D a s z y k, Stanisław Długosz (pseud. Jerzy Tetera) – bard
pokolenia strzelecko-legionowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr N y k i e l, Ottoman Soldiers in the Hospitals of the Kraków Fortress in
1916–1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarosław Moklak, Little-Known Facts about the Lemko Commission’s Activities
in 1932–1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
25
41
55
87
107
RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Jerzy A u g u s t y n i a k, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona.
Żarnowiec, Przedbórz, Sulejów, Inowłódz, Agnieszka Dudka-Kowalska . . . .
Feliks K i r y k, Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych,
Artur Ziembiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grégoire C h a m a y o u, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII
i XIX wieku, Konrad Bielecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serhiy B i l e n k y, Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish,
and Ukrainian Political Imaginations, Andrzej Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grzegorz W n ę t r z a k, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu
Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej 1897–1920, Tomasz Gąsowski . .
Li Hongyan, Gong Yun, Song Qifa, Chińska droga, Jakub Polit . . . . . . . . .
119
122
125
129
132
136
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Galicja w latach
1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka” (Kraków, 19.11.2014), Kamil
Ruszała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Noty o autorach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
TABLE OF CONTENTS
ARTICLES AND STUDIES
Damian Raczkiewicz, Participation of Lithuanian Reiters in the Livonian War
against Sweden, 1621–1622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marek Hałaburda, Wojciech Kęder, Political and Social Sitaution on Poland’s
Eastern Borderlands in the Time of the First Partition in Light of Papal
Diplomats’ Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Lewand owicz, Friedrich Ludwig Keller and New Theories in Zurich
Justice (Die Neuen Theorien in der Zürcherischen Rechtspflege) . . . . . . . . .
Krzysztof Karol Daszyk, Stanisław Długosz (Pseudonym Jerzy Tetera) – Bard
Of The Generation Of The Shooting Society And The Polish Legions . . . . .
Piotr N y k i e l, Ottoman Soldiers in the Hospitals of the Kraków Fortress in
1916–1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarosław Moklak, Little-Known Facts about the Lemko Commission’s Activities
in 1932–1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
25
41
55
87
107
BOOK REVIEWS AND REPORTS
Jerzy A u g u s t y n i a k, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona.
Żarnowiec, Przedbórz, Sulejów, Inowłódz, Agnieszka Dudka-Kowalska . . . .
Feliks K i r y k, Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych,
Artur Ziembiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grégoire C h a m a y o u, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII
i XIX wieku, Konrad Bielecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serhiy B i l e n k y, Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish,
and Ukrainian Political Imaginations, Andrzej Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grzegorz W n ę t r z a k, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu
Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej 1897–1920, Tomasz Gąsowski . .
Li Hongyan, Gong Yun, Song Qifa, Chińska droga, Jakub Polit . . . . . . . . .
132
136
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Galicja w latach
1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka” (Kraków, 19.11.2014), Kamil
Ruszała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Notes about Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
119
122
125
129

Podobne dokumenty