"Bliżej do przedszkola".

Transkrypt

"Bliżej do przedszkola".
Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu
„Bliżej do przedszkola”, dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Działanie
9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w
systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej". Projekt trwał od lipca 2009 do
sierpnia 2012r.
Fundacja CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH była inicjatorem projektu i
jednym z siedmiu partnerów. Liderem projektu była gmina Szubin.
Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych przez trzy lata prowadziła punkt przedszkolny w
Jeżewie, w gminie Łabiszyn (w roku 2012 od stycznia do sierpnia). Nasze działanie wspierane
było również przez Burmistrza Łabiszyna poprzez bezpłatny wynajem sali -świetlicy wiejskiej
w Jeżewie-, gdzie mieścił się punkt przedszkolny oraz ponoszenie kosztów eksploatacji
budynku.
W czerwcu 2012r. punkt ukończyło 18 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Punkt przedszkolny
funkcjonował cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Oprócz regularnych zajęć
przedszkolnych, odbywały się też zajęcia j. angielskiego oraz zajęcia z logopedą. Dzieci
bezpłatnie korzystały z szeregu atrakcji, zabaw edukacyjnych, wycieczek, ćwiczeń
rozwijających umiejętność funkcjonowania w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie
w rozmaitych sytuacjach dnia, budujących poczucie własnej wartości i odwagi w pokonywaniu
trudności. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy uroczystość, w której obok
przedszkolaków, małych absolwentów i ich rodzin oraz nauczycieli uczestniczyli też: Dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie –Marek Nowicki, koordynator
merytoryczny Lidera Projektu –Wojciech Bethke, Burmistrz Łabiszyna –Jacek Idzi Kaczmarek,
przedstawiciele Rady Sołeckiej Jeżewa.

Podobne dokumenty