Sprawozdanie merytoryczne OPP (wydruk z bazy MPiPS)

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne OPP (wydruk z bazy MPiPS)
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD03L36
MPiPS)
Ministerstwo Pracy
L3ROLW\NL6SRáHF]QHM
5RF]QHVSUDZR]GDQLHPHU\WRU\F]QH]G]LDáDOQRĞFL
RUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
za rok 2012
•
•
•
•
)RUPXODU]QDOHĪ\Z\SHáQLüZMĊ]\NXSROVNLPGUXNRZDQ\PLOLWHUDPL
6SUDZR]GDZFDZ\SHáQLDW\ONRSU]H]QDF]RQHGODQLHJRELDáHSROD
:HZV]\VWNLFKS\WDQLDFKZNWyU\FKLVWQLHMHPRĪOLZRĞüZ\ERUXRGSRZLHG]LQDOHĪ\]D]QDF]\üZáDĞFLZHRGSRZLHG]L]QDNLHP;
:HZV]\VWNLFKSRODFKZNWyU\FKQLHEĊGąZSLVDQHRGSRZLHGQLHLQIRUPDFMHQDOHĪ\ZVWDZLüSRMHG\QF]\]QDNP\ĞOQLND
'DWDZSá\QLĊFLDVSUDZR]GDQLD
Z\SHáQLD03L36
Miejsce na notatki MPiPS
,'DQHRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
WATOTO-DZIECI AFRYKI
1. Nazwa organizacji
Województwo
MAZOWIECKIE
3RZLDW3,$6(&=<ē6.,
Ulica PORANKU
Nr domu 6
Nr lokalu
0LHMVFRZRĞü=$/(6,(
GÓRNE
Kod pocztowy 05-540
Poczta ZALESIE GÓRNE
Nr telefonu 22-756-58-50
Nr faksu 22-756-58-50
E-mail
Strona www www.DzieciAfryki.org
[email protected]
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Kraj
Gmina PIASECZNO
POLSKA
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
6ąGRZ\P
'DWDX]\VNDQLDVWDWXVXRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego
5. Numer REGON
Druk: MPiPS
14004319100000
2005-11-21
6. Numer KRS
0000227006
1
6NáDGRUJDQX]DU]ąG]DMąFHJRRUJDQL]DFML
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQX
]DU]ąG]DMąFHJR
0DJGDOHQD%URQLVáDZD6áRG]LQNDSUH]HV]DU]ąGX
%RJXVáDZD$QQDĩDUQHFNDF]áRQHN]DU]ąGX
-DQ$QWRQL.DOLV]HZVNLF]áRQHN]DU]ąGX
6NáDGRUJDQXNRQWUROLOXEQDG]RUXRUJDQL]DFML NV3LRWU0DUFKHZNDF]áRQHNUDG\
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
/HV]HN6]DUZDFNLSU]HZRGQLF]ąF\UDG\
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQXNRQWUROL
V.U\VW\QD6]RáGUDF]áRQHNUDG\
lub nadzoru)
9. Cele statutowe organizacji
1DOHĪ\RSLVDüFHOHQDSRGVWDZLHVWDWXWXRUJDQL]DFML
&HOHP)XQGDFMLMHVWG]LDáDQLHQDU]HF]
1HGXNDFMLLUR]ZRMXG]LHFLLPáRG]LHĪ\]NUDMyZ$IU\NL
Subsaharyjskiej,
2SRPRF\PLHV]NDĔFRPNUDMyZ$IU\NL6XEVDKDU\MVNLHMFLHUSLąF\P
ubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej – ich
kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,
4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1–3, w odniesieniu do
LQQ\FKNUDMyZ7U]HFLHJRĝZLDWDRLOHEĊG]LHWROHĪHüZUHDOQ\FK
PRĪOLZRĞFLDFKRUJDQL]DF\MQ\FK)XQGDFML
5Z]DMHPQHJRSR]QDZDQLD]EOLĪDQLDUR]XPLHQLDLQDZLą]\ZDQLD
RVRELVW\FKZLĊ]LPLĊG]\OXGĨPLRGOHJá\FKRGVLHELHVSRáHF]HĔVWZL
kultur.
10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
1DOHĪ\RSLVDüVSRVyEUHDOL]DFMLFHOyZVWDWXWRZ\FK
organizacji na podstawie statutu organizacji)
Druk: MPiPS
2
)XQGDFMDPRĪHUHDOL]RZDüVZyMFHOSRSU]H]
1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych
NUDMyZQDGG]LHüPLLPáRG]LHĪą]NUDMyZRNWyU\FKPRZDZRSLVLH
FHOyZVWDWXWRZ\FKSROHJDMąFHJRQD
DUHJXODUQHMSRPRF\ILQDQVRZHMSU]H]QDF]RQHMQDVDPąQDXNĊOXE
QDXNĊLXWU]\PDQLHRUD]
EZ\PLDQLHOLVWyZL]GMĊü
±]DSRĞUHGQLFWZHPRUJDQL]DFMLLQVW\WXFMLLRVyESUDFXMąF\FK]
PáRG\PLPLHV]NDĔFDPLW\FKNUDMyZZV]F]HJyOQRĞFLSROVNLFK
misjonarzy,
2EH]SRĞUHGQLHEąGĨSRĞUHGQLH±F]\OLSRSU]H]LQQHRUJDQL]DFMH
LQVW\WXFMHLRVRE\±ĞZLDGF]HQLHSRPRF\U]HF]RZHMLILQDQVRZHMZ
W\PSU]\]QDZDQLHVW\SHQGLyZQDU]HF]PáRG]LHĪ\LG]LHFLNWyUH]
SRZRGXXEyVWZDPDMąXWUXGQLRQ\GRVWĊSGRHGXNDFMLRUD]QDU]HF]
LQQ\FKOXG]LFLHUSLąF\FKXEyVWZR
3RUJDQL]RZDQLHVSRWNDĔZ\VWDZSUH]HQWDFMLNRQFHUWyZLLQQ\FK
imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych
SRĞZLĊFRQ\FKNUDMRPRNWyU\FKPRZDZRSLVLHFHOyZVWDWXWRZ\FK
±ZV]F]HJyOQRĞFLVSRWNDĔLQIRUPDF\MQRHGXNDF\MQ\FK
RILDURGDZFyZ)XQGDFML]MHMZVSyáSUDFRZQLNDPLEH]SRĞUHGQLR
SUDFXMąF\PL]PáRG\PLRGELRUFDPLSRPRF\RUJDQL]RZDQHMSU]H]
)XQGDFMĊ
4QLHGRFKRGRZąG]LDáDOQRĞüZ\GDZQLF]ąRUD]G]LDáDOQRĞü
LQIRUPDF\MQąLSRSXODU\]DWRUVNąSURZDG]RQą]DSRPRFąZV]HONLFK
ĞURGNyZSU]HND]X
5VSU]HGDĪSU]HGPLRWyZZ\WZRU]RQ\FKSU]H]RGELRUFyZSRPRF\
RUJDQL]RZDQHMSU]H])XQGDFMĊOXEGDUyZRWU]\PDQ\FKRG
RILDURGDZFyZ)XQGDFML±SURZDG]RQąMDNRRGSáDWQąG]LDáDOQRĞü
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
6ZVSyáSUDFĊ]LQQ\PLRUJDQL]DFMDPLLQVW\WXFMDPLLRVREDPLR
FHODFKG]LDáDQLD]ELHĪQ\FK]FHOHP)XQGDFMLZVSLHUDQLHLFK
organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.
1DMZDĪQLHMV]HVIHU\G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\ZVND]DüQLHZLĊFHMQLĪWU]\QDMZDĪQLHMV]HSRG
Z]JOĊGHPZLHONRĞFLZ\GDWNRZDQ\FKĞURGNyZVIHU\
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRNWyU\FKPRZDZDUW
XVWXVWDZ\]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLH(Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536), ]DF]\QDMąFRGQDMZDĪQLHMV]HM
SRPRFVSRáHF]QDZW\PSRPRFURG]LQRPLRVRERPZWUXGQHM
V\WXDFMLĪ\FLRZHMRUD]Z\UyZQ\ZDQLHV]DQVW\FKURG]LQLRVyE
QDXNDV]NROQLFWZRZ\ĪV]HHGXNDFMDRĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
G]LDáDOQRĞüQDU]HF]RUJDQL]DFMLSR]DU]ąGRZ\FKRUD]SRGPLRWyZ
Z\PLHQLRQ\FKZDUWXVWZ]DNUHVLHRNUHĞORQ\PZSNW
,,&KDUDNWHU\VW\NDG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2SLVG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
)XQGDFMDUHDOL]XMHFHOHVWDWXWRZHSURZDG]ąFSURJUDPSRPRF\G]LHFLRPL
PáRG]LHĪ\Ä:DWRWR´ÄZDWRWRZD$IULND´R]QDF]DZMĊ]\NXVXDKLOLÄG]LHFL$IU\NL´
)LQDQVRZDQąZUDPDFKSURJUDPXÄ:DWRWR´SRPRFRUJDQL]XMąSODFyZNLPLV\MQH
SROVNLFK]JURPDG]HĔ]DNRQQ\FK]NWyU\PLIXQGDFMDZVSyáSUDFXMH
±=JURPDG]HQLH6LyVWUĞZ'RPLQLND$O.DV]WDQRZD36, 30-227 Kraków,
±=JURPDG]HQLH6LyVWU)UDQFLV]NDQHNRG3RNXW\L0LáRĞFL&KU]HĞFLMDĔVNLHM2UOLN
21, 89-632 Brusy,
±=JURPDG]HQLH6LyVWU)UDQFLV]NDQHN6áXĪHEQLF.U]\ĪDXO3LZQD9/11, 00-265
Warszawa,
±=JURPDG]HQLH6LyVWU6áXĪHN1DMĞZLĊWV]HM0DU\L3DQQ\1LHSRNDODQHM
Mariówka 3, 26-400 Przysucha,
±=JURPDG]HQLH.VLĊĪ\0DULDQyZ1LHSRNDODQHJR3RF]ĊFLD1DMĞZLĊWV]HM0DU\L
3DQQ\XOĞZ%RQLIDFHJR9, 02-914 Warszawa.
5ROąIXQGDFMLMHVWSR]\VNLZDQLHRILDURGDZFyZSU]\MPRZDQLHL
HZLGHQFMRQRZDQLHSRV]F]HJyOQ\FKZSáDWLLFK]ELRUF]HSU]HND]\ZDQLH
Druk: MPiPS
3
PLVMRQDU]RPQDSRGVWDZLHUR]OLF]HĔRNUHĞODMąF\FKSU]HND]\ZDQHNZRW\LLFK
SU]H]QDF]HQLHZSU]\SDGNXVWDáHMÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´RSDUW\FKQDLPLHQQ\FK
OLVWDFKG]LHFLLPáRG\FKOXG]LEĊGąF\FKRGELRUFDPLSRPRF\SRĞUHGQLF]HQLHZ
SU]HND]\ZDQLXNRUHVSRQGHQFMLL]GMĊüPLĊG]\RILDURGDZFDPLDÄSRGRSLHF]Q\PL´
RUJDQL]RZDQLHVSRWNDĔRILDURGDZFyZ]PLVMRQDU]DPLRGZLHG]DMąF\PL3ROVNĊ
2SLVJáyZQ\FKG]LDáDĔ
SRGMĊW\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊ
6WDOLRILDURGDZF\SURJUDPXÄ:DWRWR´ÄRSLHNXQRZLHQDRGOHJáRĞü´ZSáDFDMą
dodatkowo po 3]áPLHVLĊF]QLHQDSRNU\FLHNRV]WyZDGPLQLVWUDF\MQ\FK]QDF]NL
SRF]WRZHUDFKXQNLWHOHIRQLF]QHRSáDW\EDQNRZHPDWHULDá\LVSU]ĊWELXURZ\
XVáXJLGUXNDUVNLH]GMĊFLDG]LHFL±ÄSRGRSLHF]Q\FK´PLHMVFHQDVWURQĊZ
internecie itp.).
Prace organizacyjne i administracyjne, w tym: programowanie i prowadzenie
ED]\GDQ\FKILQDQVHLNVLĊJRZRĞüWáXPDF]HQLDOLVWyZSURZDG]HQLH
NRUHVSRQGHQFMLSURMHNWLDNWXDOL]DFMDVWURQ\LQWHUQHWRZHMRUJDQL]RZDQLHVSRWNDĔ
RILDURGDZFyZ]PLVMRQDU]DPL±Z\NRQ\ZDQHVąSU]H]RVRE\WZRU]ąFHIXQGDFMĊ
RUD]MHMZVSyáSUDFRZQLNyZ:V]\VWNLHRVRE\]DDQJDĪRZDQHZG]LDáDOQRĞü
IXQGDFMLSUDFXMąQLHRGSáDWQLH
*áyZQąF]ĊĞFLąSURJUDPXÄ:DWRWR´MHVWVWDáDÄRSLHNDQDRGOHJáRĞü´MDNą
LQG\ZLGXDOQLRILDURGDZF\REHMPXMą]DSRĞUHGQLFWZHPIXQGDFMLNRQNUHWQHG]LHFLL
PáRG\FKOXG]LZ$IU\FH.DPHUXQ.RQJR'HPRNUDW\F]QH5ZDQGD5HSXEOLND
3RáXGQLRZHM$IU\NLRUD]QD6\EHULLZFKRG]ąFDZVNáDG)HGHUDFML5RV\MVNLHM
5HSXEOLND%XULDFMLWDF]ĊĞüSURJUDPXÄ:DWRWR´]RVWDáDQD]ZDQDDNFMąÄ']LHFL
Syberii”). Priorytetem jest edukacja podopiecznych.
Ä2SLHNXQHPQDRGOHJáRĞü´PRĪH]RVWDüNDĪG\±ZĞUyGRILDURGDZFyZVąFDáH
URG]LQ\PDáĪHĔVWZDRVRE\VDPRWQHNODV\V]NROQH]D]JRGąG\UHNFMLV]NRá\
oraz wychowawcy).
Opieka ta polega na:
±SRNU\FLXNRV]WyZZ\NV]WDáFHQLDLOXEXWU]\PDQLD]Z\NOHRG8 do 15 euro
PLHVLĊF]QLHQDMHGQHJRSRGRSLHF]QHJRZ]DOHĪQRĞFLRGNUDMX]DNUHVXSRPRF\
HWDSXHGXNDFMLLURG]DMXV]NRá\
±LQG\ZLGXDOQ\PNRQWDNFLHPLĊG]\ÄRSLHNXQHP´DSRGRSLHF]Q\P±SRSU]H]
Z\PLDQĊOLVWyZL]GMĊü
W roku 2009IXQGDFMDQDZLą]DáDZVSyáSUDFĊ]6LRVWUDPL)UDQFLV]NDQNDPL
6áXĪHEQLFDPL.U]\ĪDNWyUHRGODWSUDFXMą]QLHZLGRP\PL±Z3ROVFHPLQZ
=DNáDG]LHGOD1LHZLGRP\FKZ/DVNDFKSRG:DUV]DZąLZLQQ\FKNUDMDFKPLQ
Z,QGLDFKLNWyUHQDSRF]ąWNX2009URNXZ.LEHKRZ5ZDQG]LHRWZRU]\á\GOD
G]LHFLQLHZLGRP\FKV]NRáĊSRGVWDZRZą]LQWHUQDWHPÄ2SLHNDQDRGOHJáRĞü´Z
ramach programu „Watoto” na rzecz dzieci niewidomych prowadzona jest tak
VDPRMDNGODG]LHFLSHáQRVSUDZQ\FK±]MHGQ\PZ\MąWNLHPNRUHVSRQGHQFMDMHVW
jednostronna, czyli zamiast listu od dziecka polski opiekun (ofiarodawca)
RWU]\PXMHUD]QDURNDNWXDOQH]GMĊFLHG]LHFNDVSUDZR]GDQLHRMHJRSRVWĊSDFKZ
QDXFHRUD]RGSRZLHGĨVLRVWU\QDS\WDQLD]DGDQHZOLVWDFKSU]H]RSLHNXQD:
2012URNXQDDQDORJLF]Q\FK]DVDGDFK]RVWDOLZáąF]HQLGRDNFMLÄ:DWRWR´
QLHZLGRPLXF]QLRZLHEĊGąF\SRGRSLHF]Q\PL6LyVWU)UDQFLV]NDQHN6.Z
5HSXEOLFH3RáXGQLRZHM$IU\NL
=GDU]DMąVLĊV\WXDFMHV]F]HJyOQHJG\SRWU]HEQDMHVWGRGDWNRZDSRPRFQSZ
przypadku choroby podopiecznego) – w takich sytuacjach fundacja jest w stanie
SRPyFG]LĊNLĞURGNRPSRFKRG]ąF\P]GDURZL]QRILDURGDZFyZQDW]ZÄNRQWR
ZVSyOQH´]PRĪOLZRĞFLąZ\G]LHOHQLDZMHJRUDPDFKÄNRQWFHORZ\FK´QS
darowizny przekazane przez ofiarodawców z przeznaczeniem na leczenie
NRQNUHWQHMRVRE\SRWU]HEXMąFHMSRPRF\'RW\F]\WRZV]F]HJyOQRĞFLG]LHFL
QLHZLGRP\FKLVáDERZLG]ąF\FK]DNXSVSHFMDOLVW\F]Q\FKOHNyZILQDQVRZDQLH
NRV]WyZ]ZLą]DQ\FK]RSHUDFMDPLRNXOLVW\F]Q\PL
Rok 2012E\áyVP\PURNLHPSURZDG]HQLDSURJUDPX:DWRWR
:UDPDFKÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´ZODWDFK2005-2012SRPRFRWU]\PDáR2635
uczniów/studentów. Przez te 8ODWGRF]HNDOLĞP\VLĊ1005 absolwentów:
– 32RVRE\XNRĔF]\á\Z\ĪV]HXF]HOQLHPLQWU]\RVRE\±DNDGHPLĊPHG\F]Qą
MHGQDVWRPDWRORJLĊLMHGQDIDUPDFMĊ
– 15RVyE±V]NRá\SRPDWXUDOQHPLQ7RVyE±V]NRá\SLHOĊJQLDUVNR
SRáRĪQLF]H
Druk: MPiPS
4
– 466RVyE±V]NRá\ĞUHGQLH
– 107RVyE±V]NRá\]DZRGRZHPLQ57RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK
– 385RVyE±V]NRá\SRGVWDZRZH
3URJUDPÄ:DWRWR´REHMPXMHUyZQLHĪÄLQZHVW\FMHVSRáHF]QH´8NRĔF]RQHZ
PLQLRQ\FKODWDFKLQZHVW\FMH±WRPLĊG]\LQQ\PL
±EXGRZDV]NRá\SRGVWDZRZHMZ1\DUXVKLVKL1NRPHUR5ZDQGD±QDNWyUą
VNáDGDMąVLĊ2EXG\QNLRáąF]QHMSRZLHU]FKQL]DEXGRZ\694 m²,
±EXGRZDLZ\SRVDĪHQLHV]SLWDOLNDQD8 do 10áyĪHNZ.DUDPLH5ZDQGDGOD
G]LHFLFLHUSLąF\FKQDFKRUREĊJáRGRZą
±EXGRZDLUHPRQW\GRPyZGODSRWU]HEXMąF\FKURG]LQZ5ZDQG]LHL.DPHUXQLH
±]DNXSVSU]ĊWXGODRĞURGNyZPHG\F]Q\FK.DPHUXQLHL7DQ]DQLL
±]DNXSPHEOLSRPRF\QDXNRZ\FKLLQQHJRZ\SRVDĪHQLDGODV]NyáZ5ZDQG]LH
V]F]HJyá\QDVWURQLHLQWHUQHWRZHMIXQGDFMLZZZ']LHFL$IU\NLRUJ
1DSU]HáRPLH2007 i 2008URNXSURJUDPÄ:DWRWR´]RVWDáUR]V]HU]RQ\RGZLH
Z]DMHPQLHX]XSHáQLDMąFHVLĊDNFMHSRPRF\Ä%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´LÄ'RĪ\ZLDQLH´
Ä%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´WRILQDQVRZDQLHSU]H]SROVNLFKRILDURGDZFyZOHF]HQLD
±G]LHFLFLHUSLąF\FKQDFKRUREĊJáRGRZą
±G]LHFLQLHZLGRP\FKSRGRSLHF]Q\FKRĞURGND6LyVWU)UDQFLV]NDQHN6.]RE
QLĪHMGRWNQLĊW\FKLQQ\PLSRZDĪQ\PLSUREOHPDPL]GURZRWQ\PLG]LHFLWH
ÄZ\GRE\WH´SU]H]VLRVWU\]UyĪQ\FKÄ]DNDPDUNyZ´Z\PDJDMąV]F]HJyOQ\FK
VWDUDĔ]ZáDV]F]DRGĪ\ZLHQLDLZ\OHF]HQLD]HVFKRU]HĔQDE\W\FKQDVNXWHN
VWUDV]OLZHMQĊG]\
2ILDURGDZFDILQDQVXMHOHF]HQLHNRQNUHWQHJRG]LHFNDÄ%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´
REHMPXMHKRVSLWDOL]DFMĊG]LHFNDSU]H]RNUHVGR4W\JRGQLRUD]SyĨQLHMV]H
OHF]HQLHDPEXODWRU\MQHLGRĪ\ZLDQLHSU]H]RNUHVGR6PLHVLĊF\SRRSXV]F]HQLX
szpitala. Koszt pomocy dla 1 dziecka to 72HXUREąGĨ±ZSU]\SDGNXRĞURGNDZ
7DQ]DQLL]REQLĪHM±90 USD.
957G]LHFLZ.RQJX'HPRNUDW\F]Q\P5ZDQG]LHL7DQ]DQLLÄGRMHFKDáRGRVWDFML
ĩ\FLH´ZODWDFK2008-2012.
$NFMDÄ'RĪ\ZLDQLH´WRILQDQVRZDQLHVWDáHMIRUP\SRPRF\MDNąMHVWZ\GDZDQLH
SRVLáNyZG]LHFLRPSU]\FKRG]ąF\PGRRĞURGNyZGRĪ\ZLDQLDSURZDG]RQ\FK
przez siostry misjonarki.
2GNRĔFD2007URNXRELHWHDNFMHÄ%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´LÄ'RĪ\ZLDQLH´
GRW\F]\á\SRGRSLHF]Q\FK6LyVWU6áXĪHN1031Z.DUDPLH5ZDQGD
SURZDG]ąF\FKWDPV]SLWDOLNGODG]LHFLFLHUSLąF\FKQDFKRUREĊJáRGRZą
Z\EXGRZDQ\G]LĊNLRILDURGDZFRPIXQGDFMLZSRSU]HGQLFKODWDFKRUD]RĞURGHN
GRĪ\ZLDQLDPDMąF\UROĊ]DSRELHJDZF]ąZVWRVXQNXGRV]SLWDOLND
W 2009URNXDNFMHWH]RVWDá\UR]V]HU]RQHRSRPRFGODQLHZLGRP\FKG]LHFL
EĊGąF\FKSRGRSLHF]Q\PLRĞURGNDZ.LEHKR5ZDQGD
W roku 2010DNFMDÄ%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´REMĊáDUyZQLHĪSRGRSLHF]Q\FKRĞURGND
PHG\F]QHJRZ%XUKLQ\L0XODPEL.RQJR'HPRNUDW\F]QH]DĞDNFMD
Ä'RĪ\ZLDQLH´±G]LHFLSU]\FKRG]ąFHGR2ĞURGND'RĪ\ZLDQLDZ.DUKDOD%XUKLQ\L
(Kongo Demokratyczne).
W roku 2012RELHPDW\PLDNFMDPLREMĊWH]RVWDá\WDNĪHG]LHFLEĊGąFH
SRGRSLHF]Q\PLRĞURGNDZ.LJHUD(WXPD7DQ]DQLD
)XQGDFMDĞUHGQLRNLONDUD]\ZURNXRUJDQL]XMHRWZDUWHVSRWNDQLD]
RGZLHG]DMąF\PL3ROVNĊPLVMRQDU]DPL]DDQJDĪRZDQ\PLZSURJUDPÄ:DWRWR´
6SRWNDQLDWHXPRĪOLZLDMąÄRSLHNXQRPQDRGOHJáRĞü´RILDURGDZFRPLZV]\VWNLP
]DLQWHUHVRZDQ\PRVRERPRWU]\PDQLHLQIRUPDFML]SLHUZV]HMUĊNLRSU]HELHJX
SURJUDPXSRPRF\Z$IU\FHLQD6\EHULLDWDNĪHUR]PRZĊQDZV]HONLH
LQWHUHVXMąFHWHPDW\RG]LHFLDFKLPáRG]LHĪ\SRGRSLHF]Q\FKRNXOWXU]HNUDMX
w którym misjonarz/misjonarka pracuje; o pracach misyjnych; o realiach
FRG]LHQQHJRĪ\FLD«
)XQGDFMDSRVLDGDUyZQLHĪVWURQĊLQWHUQHWRZą]DZLHUDMąFąQLHW\ONRLQIRUPDFMHR
SURJUDPLHSRPRF\VWDWXWVSUDZR]GDQLDLUR]OLF]HQLDF]\GRNXPHQWDFMĊ
IRWRJUDILF]QąÄLQZHVW\FMLVSRáHF]Q\FK´OHF]UyZQLHĪERJDWąJDOHULĊ]GMĊüLOLVWyZ
]$IU\NLOLF]EDZL]\WQDVWURQLH±U]ĊGX5-7W\VLĊF\PLHVLĊF]QLH
***
Druk: MPiPS
5
Program „Watoto” – podsumowanie roku 2012
']LHFLPáRG]LHĪEĊGąFHVWDá\PLSRGRSLHF]Q\PLVW\SHQG\VWDPLZUDPDFKZ\ĪHM
RSLVDQHMDNFMLÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´WRQDG]LHĔ31.12.2012 – 877 osób
±SRG]LDáZJNUDMyZ550 (Rwanda), 165 (Kamerun), 92 (Kongo Dem.), 42
(RPA), 28 (Syberia);
±SRG]LDáZJURG]DMXV]NRá\58VWXGHQWyZV]NyáZ\ĪV]\FK5VWXGHQWyZV]Nyá
pomaturalnych, 542XF]QLyZV]NyáĞUHGQLFK79XF]QLyZV]Nyá]DZRGRZ\FK
ZĞUyGQLFK26XF]QLyZV]NRá\PX]\F]QHMGODG]LHFLQLHZLGRP\FK17 uczniów
V]NRá\]DZRGRZHMGODPáRG]LHĪ\QLHZLGRPHM32XF]HQQLFHV]NRá\V]\FLDL
JRVSRGDUVWZDGRPRZHJRGODVWDUV]\FKG]LHZF]ąWLPáRG\FKNRELHWNWyUHQLH
XF]ĊV]F]Dá\GRV]NRá\SRGVWDZRZHM4XF]QLyZV]Nyá]DZRGRZ\FK
ponadgimnazjalnych), 190XF]QLyZV]NyáSRGVWDZRZ\FKZĞUyGQLFK81 uczniów
V]NRá\SRGVWDZRZHMGODG]LHFLQLHZLGRP\FKRUD]3 przedszkolaków.
2SUyF]QDVWDZLRQHMQDHGXNDFMĊZZÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´ZURNX2012
VILQDQVRZDQRUyZQLHĪ
– leczenie 238 dzieci w Kongu Demokratycznym, Tanzanii i Rwandzie, w
UDPDFKZ\ĪHMZ\PLHQLRQHMDNFMLÄ%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´RUD]GRĪ\ZLDQLHG]LHFLZ
UDPDFKZ\ĪHMZ\PLHQLRQHMDNFMLÄ'RĪ\ZLDQLH´SRNU\FLHNRV]WyZWRZDU]\V]ąF\FK
14RSHUDFMRPPHG\F]Q\PJáyZQLHRNXOLVW\F]Q\PG]LHFLZ5ZDQG]LHPRZDWX
RNRV]WDFKWRZDU]\V]ąF\FKJG\ĪVDPHRSHUDFMHVąEH]SáDWQLHZ\NRQ\ZDQH
przez „Lekarzy bez granic”) [patrz: sprawozdanie finansowe – Informacja
GRGDWNRZDF]ĊĞü,9SNW1 lit. b];
±UR]SRF]ĊFLHLGRSURZDG]HQLHGRVWDQXVXURZHJRRWZDUWHJREXGRZ\V]NRá\
]DZRGRZHMGODQLHZLGRPHMPáRG]LHĪ\Z.LEHKRZ5ZDQG]LHLQZHVW\FMDZ
WUDNFLHSODQRZDQH]DNRĔF]HQLHEXGRZ\SRáRZDURNX2013EĊG]LHWREXG\QHN
SLĊWURZ\RSRZLHU]FKQL]DEXGRZ\397 m²LSRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM720 m²)
>SDWU]VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH±,QIRUPDFMDGRGDWNRZDF]ĊĞü,9SNW1 lit. c];
±EXGRZĊGRPXGODXERJLHMURG]LQ\Z1\DNLQDPLHZ5ZDQG]LH>SDWU]
VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH±,QIRUPDFMDGRGDWNRZDF]ĊĞü,9SNW1 lit. d];
±]DNXSVWHU\OL]DWRUDGRQDU]ĊG]LPHG\F]Q\FKRUD]PLNURVNRSXGRDQDOL]
PHG\F]Q\FK±GOD2ĞURGND=GURZLDZ.LJHUD(WXPDZ7DQ]DQLL>SDWU]
VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH±,QIRUPDFMDGRGDWNRZDF]ĊĞü,9SNW1 lit. e].
/LF]EDRILDURGDZFyZQDG]LHĔ31.12.2012: 1051RVyEZĞUyGQLFK
– 740RVyEPDMąF\FKVZRLFKSRGRSLHF]Q\FKZUDPDFKSURJUDPXVWDáHMSRPRF\
ÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´
– 311 osób, które w roku 2012ZSáDFLá\GDURZL]Q\QDLQQHFHOHVWDWXWRZHÄNRQWR
wspólne” lub konkretny cel).
>SDWU]VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH±,QIRUPDFMDGRGDWNRZDF]ĊĞü,,,SNW1–4]
Ponadto 925RVyESU]HND]DáRQDU]HF]IXQGDFMLMDNRRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego) 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011ZáąF]QHMNZRFLH
73 379,52]á
– 14RVyESU]HND]DáR1 386,10]á>,QIRUPDFMDGRGDWNRZD±F]ĊĞü,,,SNW5] w
UDPDFKVWDáHMSRPRF\GODVZRLFKSRGRSLHF]Q\FKZUDPDFKÄRSLHNLQD
RGOHJáRĞü´
– 911RVyESU]HND]DáR71 993,42]á>,QIRUPDFMDGRGDWNRZD±F]ĊĞü,,,SNW6] na
inne cele statutowe:
– 66 194,92]á±EH]ZVND]DQLDSU]H]QDF]HQLD
– 3 919,50]á±]HZVND]DQLHPFKRUREDJáRGRZD±OHF]HQLHGRĪ\ZLDQLHZZ
DNFMHSRPRF\Ä%LOHWGRVWDFMLĩ\FLH´LÄ'RĪ\ZLDQLH´
– 721,50]á±]HZVND]DQLHPHGXNDFMDG]LHFLQLHZLG]ąF\FKF]ĊĞüNRQWD
ZVSyOQHJRGRW\F]ąFDÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´QDGSRGRSLHF]Q\PLSODFyZNLZ
Kibeho w Rwandzie);
– 827,90]á±]HZVND]DQLHPEXGRZDV]NRá\
– 329,60]á±]HZVND]DQLHPDNFMDÄ']LHFL6\EHULL´F]ĊĞüNRQWDZVSyOQHJR
GRW\F]ąFDÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´QDGSRGRSLHF]Q\PLSODFyZNLZ8áDQ8GHQD
Syberii).
ĝURGNLWH]RVWDá\Z\GDWNRZDQH]JRGQLH]HZVND]DQLDPLRILDURGDZFyZ.ZRWĊ
EH]ZVND]DQLDSU]H]QDF]HQLDIXQGDFMDSU]H]QDF]\áDQDZZEXGRZĊV]NRá\
]DZRGRZHMGODQLHZLGRPHMPáRG]LHĪ\Z.LEHKR
Druk: MPiPS
6
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]RUJDQL]DFMĊ
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\NUDM´
„zagranica”)
zagranica
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDSURZDG]RQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRSODFyZHNZRNUHVLH
sprawozdawczym
1.Organizacja SURZDG]LáDSODFyZNL]DSHZQLDMąFHFDáRGRERZąRSLHNĊRVRERP
QLHSHáQRVSUDZQ\PSU]HZOHNOHFKRU\POXERVRERPZSRGHV]á\PZLHNXFHQWUDLQWHJUDFML
VSRáHF]QHMGRP\SRPRF\VSRáHF]QHMSODFyZNLRSLHNXĔF]RZ\FKRZDZF]HRNUHĞORQHZ
SU]HSLVDFKRSRPRF\VSRáHF]QHMV]NRá\LSODFyZNLSXEOLF]QHRNUHĞORQHZSU]HSLVDFKR
V\VWHPLHRĞZLDW\OXEQLHSXEOLF]QH]DNáDG\RSLHNL]GURZRWQHM
,QIRUPDFMDQDWHPDWORNDOL]DFMLLDNW\ZQRĞFLSODFyZHNRNWyU\FKPRZDZSNW
Lp
0LHMVFRZRĞüFLZNWyUHM\FK
SODFyZNDSURZDG]LG]LDáDQLD
Nazwa placówki
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔ
placówki w okresie
sprawozdawczym
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDOLF]E\RGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRw okresie
sprawozdawczym
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFML
1DOHĪ\RV]DFRZDüOLF]EĊRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
Osoby
fizyczne
4000
Osoby
prawne
5
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym
2SLVSU]HGPLRWXQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
QLHRGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
Druk: MPiPS
&DáRNV]WDáWG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFMLVWDQRZLáDQLHRGSáDWQD
G]LDáDOQRĞüSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRSDWU]Z\F]HUSXMąF\RSLV
SRZ\ĪHM2SLVJáyZQ\FKG]LDáDĔSRGMĊW\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊ
Kod PKD:
94.99.Z
Kod PKD:
85.59.B
Kod PKD:
88.99.Z
7
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
zagranica
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFML
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüRGSáDWQąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ą
Kod PKD:
Kod PKD:
Druk: MPiPS
8
Kod PKD:
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
6. ĂƐŝħŐƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶLJƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũƉƌnjĞnj
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
///͘WƌnjLJĐŚŽĚLJŝŬŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
àąF]QDNZRWDSU]\FKRGyZRUJDQL]DFMLRJyáHP]JRGQLH]UDFKXQNLHPZ\QLNyZ]\VNyZ
i strat)
]á
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌnjLJĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
ϭ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ϰ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ
]á
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
]á
ϲ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿnjĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ
]á
ďͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
]á
ĐͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
]á
d) z dotacji z funduszy celowych
]á
ϳ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌLJǁĂƚŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
Druk: MPiPS
]á
]á
9
ĂͿnjĞƐŬųĂĚĞŬĐnjųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
]á
b) z darowizn od osób fizycznych
]á
c) z darowizn od osób prawnych
]á
ĚͿnjŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐnjŶĞũ;njďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ
]á
e) ze spadków, zapisów
]á
ĨͿnjǁƉųLJǁſǁnjŵĂũČƚŬƵ;ǁƐnjĐnjĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌnjĞĚĂǏůƵďǁLJŶĂũĞŵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁLJĐŚͿ
]á
ŐͿnjŶĂǁŝČnjĞŬƐČĚŽǁLJĐŚ
]á
ŚͿnjĞƑǁŝĂĚĐnjĞŷƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϴ͘ŝŶŶLJĐŚǍƌſĚĞų
]á
:\QLNG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJROXEG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϭ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ǁƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌnjĞnjŶĂĐnjŽŶĂŶĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑđƐƚĂƚƵƚŽǁČ
]á
ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁLJĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
ϭ͘tLJƐŽŬŽƑđŬǁŽƚLJƉŽĐŚŽĚnjČĐĞũnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
]á
:\VRNRĞüNZRW\SRFKRG]ąFHM]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FK
Z\GDWNRZDQHMZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRJyáHP
]á
']LDáDQLDQDNWyUHZ\GDWNRZDQRĞURGNLSRFKRG]ąFH]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FKZRNUHVLH
sprawozdawczym (ZV]F]HJyOQRĞFLRNUHĞORQHZSNW,,RUD]NZRW\SU]H]QDF]RQHQDWHG]LDáDQLD
1 )LQDQVRZDQLHOHF]HQLDLGRĪ\ZLDQLDG]LHFL
]á
2 )LQDQVRZDQLHDNFMLÄRSLHNLQDRGOHJáRĞü´±HGXNDFMLG]LHFLLPáRG]LHĪ\ZW\P]á
QDHGXNDFMĊG]LHFLQLHZLG]ąF\FKRUD]QDDNFMĊÄ']LHFL6\EHULL´
]á
3 )LQDQVRZDQLHEXGRZ\V]NRá\]DZRGRZHMGODQLHZLGRPHMPáRG]LHĪ\Z.LEHKR5ZDQGD
]á
Druk: MPiPS
10
ϰ͘ĞůĞƐnjĐnjĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁLJŵŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ǁƐŬĂnjĂŶĞƉƌnjĞnj
ƉŽĚĂƚŶŝŬſǁƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁLJĚĂƚŬŽǁĂųĂ
ŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵǁƌĂnjnjŬǁŽƚČ
1 OHF]HQLHGRĪ\ZLDQLH
]á
2 HGXNDFMDRSLHNDQDRGOHJáRĞü']LHFL6\EHULL
]á
3 EXGRZDV]NRá\
]á
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
<ŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽŐſųĞŵ͗
]á
]á
]á
]á
ďͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
]á
]á
ĐͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ĂͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
w tym :
<ŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
tƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
ĚͿŬŽƐnjƚLJĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐLJũŶĞ͕ǁƚLJŵ͗njƵǏLJĐŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁŝĞŶĞƌŐŝŝ͕ƵƐųƵŐŝ
ŽďĐĞ͕ƉŽĚĂƚŬŝŝŽƉųĂƚLJ͕ǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵďĞnjƉŝĞĐnjĞŶŝĂŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ͕ĂŵŽƌƚLJnjĂĐũĂ
ĞͿŬŽƐnjƚLJŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐLJũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũnjǁŝČnjĂŶĞũnj
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
ĨͿƉŽnjŽƐƚĂųĞŬŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
]á
]á
]á
]á
]á
]á
,9.RU]\VWDQLH]XSUDZQLHĔZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
z podatku dochodowego od osób prawnych
]SRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
2UJDQL]DFMDNRU]\VWDáD]QDVWĊSXMąF\FK
]ZROQLHĔ
]SRGDWNXRGF]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FK
]RSáDW\VNDUERZHM
]RSáDWVąGRZ\FK
]LQQ\FK]ZROQLHĔMDNLFK
Ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌnjĞnjũĞĚŶŽƐƚŬŝ
ƉƵďůŝĐnjŶĞũƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝnjũŝŽƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ͕njŐŽĚŶŝĞnj
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 226)
Druk: MPiPS
11
ZáDVQRĞü
ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďLJĐŝĂŶĂƐnjĐnjĞŐſůŶLJĐŚ
njĂƐĂĚĂĐŚƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐnjLJƐƚĞŐŽ
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝnjnjĂƐŽďƵ^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
ƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďnjĂǁĂƌųĂƵŵŽǁLJƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂ͕ŶĂũŵƵ͕ĚnjŝĞƌǏĂǁLJůƵď
ƵǏLJĐnjĞŶŝĂŝƉƌnjLJƐųƵŐƵũĞũĞũǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽƚLJĐŚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
XĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
najem
XĪ\WNRZDQLH
XĪ\F]HQLH
G]LHUĪDZD
QLHNRU]\VWDáD
s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐLJŽƌĂnjŽƐŽďLJƑǁŝĂĚĐnjČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
:RGSRZLHG]LQDOHĪ\XZ]JOĊGQLüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\HWDW
OXEF]ĊĞüHWDWXZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PQDZHWMHĞOLREHFQLHQLHVąMXĪ]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFML
0.0 osób
3U]HFLĊWQDOLF]ED]DWUXGQLRQ\FKZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\Z
SU]HOLF]HQLXQDSHáQHHWDW\
$E\RNUHĞOLüSU]HFLĊWQH]DWUXGQLHQLHQDOHĪ\]VXPRZDüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHQDSRGVWDZLHVWRVXQNX
SUDF\ZSRV]F]HJyOQ\FKPLHVLąFDFKZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]XáDPNDPLRGSRZLDGDMąF\PLF]ĊĞFL
HWDWXQSZSU]\SDGNXRVRE\]DWUXGQLRQHMQDSyáHWDWXGRGDüGRVLHELHVXP\]DWUXGQLRQ\FK]PLHVLĊF\L
SRG]LHOLüSU]H]:\QLNZSLVDü]GRNáDGQRĞFLąGRPLHMVFDSRSU]HFLQNX
ϯ͘>ŝĐnjďĂŽƐſďƑǁŝĂĚĐnjČĐLJĐŚƵƐųƵŐŝǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
0.0 etatów
0.0 osób
Ϯ͘njųŽŶŬŽǁŝĞ;ŶŝĞĚŽƚLJĐnjLJĨƵŶĚĂĐũŝͿ
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŵĂĐnjųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘>ŝĐnjďĂĐnjųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚnjŝĞŷƌŽŬƵŽďƌŽƚŽǁĞŐŽ
0.00 osób prawnych
RUJDQL]DFMDSR]\VNDáDF]áRQNyZ
ϯ͘ŵŝĂŶĂĐnjųŽŶŬŽƐƚǁĂǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
RUJDQL]DFMDVWUDFLáDF]áRQNyZ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
Druk: MPiPS
12
2UJDQLC]DFMDNRU]\VWDáD]HĞZLDGF]HĔZ\NRQ\ZDQ\FKSU]H]ZRORQWDULXV]\
=JRGQLH]XVWDZą]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLHZRORQWDULXV]DPL
VąRVRE\Z\NRQXMąFHQLHRGSáDWQLHLGREURZROQLHSUDFĊQDU]HF]RUJDQL]DFMLQLH]DOHĪQLHRGWHJRF]\VąWRRVRE\
QLH]ZLą]DQH]RUJDQL]DFMąF]áRQNRZLHSUDFRZQLF\RVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\
F\ZLOQRSUDZQHMF]\SU]HGVWDZLFLHOHZáDG]RUJDQL]DFML
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLprzez okres
NUyWV]\QLĪGQL
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
w
tym: b) pracownicy organizacji
0.00 osób
0.00 osób
0.00 osób
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
0.00 osób
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
0.00 osób
e) inne osoby
0.00 osób
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLSU]H]RNUHV
GáXĪV]\QLĪGQL
15.00 osób
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym)
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
0.00 osób
b) pracownicy organizacji
0.00 osób
w
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
tym:
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
e) inne osoby
0.00 osób
3.00 osób
12.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔEUXWWRZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊZRNUHVLH
sprawozdawczym
ĂͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
w
tym:
]á
wynagrodzenie zasadnicze
]á
nagrody
]á
premie
]á
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ;ŶƉ͘ƐųƵǏďŽǁLJƚĞůĞĨŽŶ͕ƐĂŵŽĐŚſĚͿ
]á
ďͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶLJĐŚ
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
ĂͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
w
tym: ďͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
Druk: MPiPS
]á
]á
]á
]á
]á
13
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąJRVSRGDUF]ąRUJDQL]DFML
]á
ϰ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞ
ŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϱ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüSU]HFLĊWQHJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
]á
ϳ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϴ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüQDMZ\ĪV]HJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
]á
'RGDWNRZHXZDJLGRW\F]ąFHZ\QDJURG]HĔ
0RĪQDSRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]QąGRGDWNRZ\PLXZDJDPL
GRW\F]ąF\PLSR]LRPXOXENRQVWUXNFMLZ\QDJURG]HĔZRUJDQL]DFML
ZyZF]DVQDOHĪ\ZSLVDüWHXZDJLZSU]\JRWRZDQHSROH
s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉŽǏLJĐnjŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƵĚnjŝĞůĂųĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
Ϯ͘tLJƐŽŬŽƑđƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌnjLJnjŶĂŶŝĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝnjůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉƌnjĞnjĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħƉƵďůŝĐnjŶČǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
terytorialnego
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌnjČĚŽǁĞũ
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Druk: MPiPS
Kwota
14
/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚLJĐnjČĐĂƌĞĂůŝnjŽǁĂŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽnjĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRUJDQL]DFMDUHDOL]RZDáD]DPyZLHQLDSXEOLF]QH
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DPyZLHĔLNZRWRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵnjƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
:\ND]VSyáHNZNWyU\FKRUJDQL]DFMDSRVLDGDFRQDMPQLHMXG]LDáyZOXEDNFMLZNDSLWDOH]DNáDGRZ\POXEFR
QDMPQLHMRJyOQHMOLF]E\JáRVyZZRUJDQLHVWDQRZLąF\PVSyáNL
Lp
1D]ZDVSyáNL
^ŝĞĚnjŝďĂƐƉſųŬŝ
йƵĚnjŝĂųſǁ йƵĚnjŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐnjďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp
Przedmiot kontroli
KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐLJ
ĂƚĂnjĂŬŽŷĐnjĞŶŝĂ
kontroli
ϰ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁLJnj
ĚŶŝĂϮϵǁƌnjĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;nj͘h͘njϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽnj͘ϭϮϮϯ͕njƉſǍŶ͘njŵ͘Ϳ
ůƵďƌŽnjƉŽƌnjČĚnjĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁnjĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČnjŬƵ
ďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁLJĐŚŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ;nj͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽnj͘
2852)
5. Dodatkowe informacje
1DOHĪ\ZSLVDüZSRQLĪV]HSROHLQQHLQIRUPDFMHNWyU\PLRUJDQL]DFMDFKFLDáDE\SRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]Qą
:LĊFHMLQIRUPDFMLRG]LDáDOQRĞFLIXQGDFML:DWRWR']LHFL$IU\NLPLQGRNXPHQWDFMĊIRWRJUDILF]QąGRW\F]ąFą
ILQDQVRZDQ\FKSU]H]IXQGDFMĊLQZHVW\FMLVSRáHF]Q\FKWDNLFKMDNV]NRáDGODQLHZLGRPHMPáRG]LHĪ\Z.LEHKR
V]F]HJyáRZH]DVDG\SURJUDPXVWDáHMSRPRF\RSLHNLQDRGOHJáRĞüSRGVXPRZDQLD3,7]DPLQLRQHODWD
]QDOHĨüPRĪQDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMIXQGDFMLZZZ']LHFL$IU\NLRUJ
6SRU]ąG]LáD
,PLĊLQD]ZLVNR
Funkcja
'DWDZ\SHáQLHQLD
Druk: MPiPS
-DQ.DOLV]HZVNLF]áRQHN]DU]ąGX
0LHMVFHQDSLHF]ĊüRUJDQL]DFMLRLOH
RUJDQL]DFMDSRVLDGDSLHF]Ċü
15

Podobne dokumenty