Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia komisji zdrowia, opieki społecznej

Transkrypt

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia komisji zdrowia, opieki społecznej
Protokół Nr 4/2012
z posiedzenia komisji zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa
publicznego
odbytego w dniu 28 marca 2012 roku.
Posiedzenie komisji zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa
publicznego rady gminy odbyło się dnia 28 marca 2012 r. w sali nr 16 Urzędu
Gminy Rypin o godzinie 1100.
Na ogólny skład 4 członków komisji zdrowia, opieki społecznej i
bezpieczeństwa publicznego w posiedzeniu uczestniczyły 4 osoby w składzie:
1/ Podgórska Jadwiga,
2/ Paczkowska Barbara,
3/ Budzanowska Mariola,
4/ Kowalski Zygfryd.
Lista obecności stanowi złącznik do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła p. Jadwiga Podgórska – przewodnicząca
komisji.
W posiedzeniu ponadto uczestniczyła Halina Słowik – kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.
Komisja zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego:
1/ przyjęła sprawozdanie z działalności za 2011 rok w brzmieniu stanowiącym
załącznik do protokołu,
2/ w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 4 głosy ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały przedstawiony przez kierownika GOPS w Rypinie p. Halinę
Słowik w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok
3/ pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy
Rypin” dla Pani Janiny Podgórskiej.
Kierownik GOPS w Rypinie p. Halina Słowik przedstawiła informację z
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Rypin.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokołowała
Halina Słowik
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Podgórska