Protokół z dnia 18.08.2009 z otwarcia ofert na wykonanie zadania

Transkrypt

Protokół z dnia 18.08.2009 z otwarcia ofert na wykonanie zadania
PROGRAM
REGIOhIALNY
STRATE6IA
SPOJNOsCI
NARODOWA
&
Slqskie.
Pozrywna
energia
UilIAEUROPUSIO
FUNDUSZ
EUROPUSKI
RONVOJU
REGIONALNE@
PROTOK6L
z dnia {8.08.2009r.
z otwarcia ofert na wykonaniezadania:
11000
szt PamieciUSBwrazz naoranieminformaciio terenach
..Dostawa
"
Gminvi MiastaCzerwionka-Leszczvnv
inwestvcvinych
promocvinei
wvmarzone
proiektu
Kampa[ii
..Czelwionka-Leszczvnv
w ramach
mieiscedla Twoichinwestvcii"
Projektwsp6tfinansowany ptzezUniq Europejskq
z EuropejskiegoFunduszuRoanroiuRegionalnego
ProgramuOperacyjnego
w ramachRegionalnego
Slqskiegona lata 2OO7'2O13
Wojew6dzhrva
1 . Osoby obecmew czasie otwarcia ofert:
KrystynaJasiczek- NaczelnikWydzialuRoarvojuGminyi Miasta
RozwojuGminyi Miasta
KatarzynaStrzelczyk- InspektorWydzialu
LukaszPala-- ReferentlA/ydziafuRoaroju Gminyi Miasta
Ustalenia:
do godziny11.00wptynglo6 ofertna wykonaniezadania:,Dostawa
Do dnia 18.0t3.2009r.
Gminy
1000 szt. PamigciUSB wraz z nagranieminformacjio terenachinwestycyjnych
w ramach projektuKampaniipromocyjnej"Czerwionkai Miasta Czennrionka-Leszczyny"
Leszczyny- wymarzonemieiscedla Twoich inwestycji".Otwarcieofert nastqpiloo godz.
UrzqdGminyi Miasta,4/.'230Czerwionka-Leszczyny'
11.30w sied:46eZamawiajqcego:
WydzialRozruojuGminyi Miasta, ul. Dr. Rostka7.
Oferta 1
GRATISOWI,IIA.PL
KatarzynaDolnik
ul. Bojkowsk;r37
44-1OO
Gliwi,:e
zl brutto
Cena:30 24:1,80
80,27
llo56punkt6rrv:
Ofeila 2
s'c.
ANMARFimraObstugiPrzedsiqbiorstw
PopardaMatian, FurtokAndrzej
ul. Przemysbwa7bl6
M-3O7Wod:zislawSl.
Ofertanie spelniakryteri6wzawartychw SIWZ
llo56punkt6w:0,00
Oferta 3
BacomBartoszWesolowski
ul.Wojciecha11c/13
44474 Katowce
Cena:24278,00zl brutto
llo56punkt6w:100,00
Oferta 4
LynkaSp.z o.o.
ul. J6zefaMatcika4
30-443Krak6tu
Cena:2992660zlbrutto
llo56punkt6w:82,80
Oferta 5
Sp. J'
\A/ydawnicza
Leszczyrlska,\gencja
MieczyslawSlzelczyk, MarekStolifiski
ul. Slowiafiskit55
A4-100Leszno
Cena:43743,10zl brutto
llo56punkt6w:55,50
Oferta 6
AgenciaPro100s.c.
AE"t"'iyt"k, DominikaRqczka,MarekPietras,TomaszRaudner,PiotrSobik
73
ul. Mikolowska
44-203Rybnik
Cena:34 648,00zl brutto
flo56punkt6u,:70,O7
w SIWZ'
Wszystkienadeslaneoferty,za wyjqtkiemofertynr 2, spelniajqwarunkizawarte
Bartosz
Po pzeanalizowaniu ofert na Wykonawca zadania wybrano firmq: Bacom
najni2szaceng zarealizaciqzadania'
wesolowski z Katwic, kt6razaproponowala
wAr firm.
w czasieotvrarciaofertnie byli obecniprzedstawiciele
odrqbnympismem'
o wynikachlnstgpowaniafirmy zostanqpowiadomione
Na tym protok6l zakofczono i podpisano:
Z trp.Btrrrnis+"rza
Zatwierdzam:
2

Podobne dokumenty