Paweł Lewicki - Kontrola prasy egipskiej. Od rewolucji Nasera do

Transkrypt

Paweł Lewicki - Kontrola prasy egipskiej. Od rewolucji Nasera do
Paweł Lewicki - Kontrola prasy egipskiej. Od rewolucji Nasera do czasów Mubaraka.
Zakład Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski 2004, Praca magisterska
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Madeyskiej
Zagadnienie wolności słowa i mediów w krajach arabskich od zawsze wzbudzało
zainteresowanie i kontrowersje. Egipt, posiadający najstarszą prasę na Bliskim Wschodzie i w
Afryce, w arabskim gronie dziennikarskim uchodzi za lidera i kraj dość liberalny. Oficjalnie
nie obowiązuje tu cenzura i prasa jest „wolna”. BliŜsze spojrzenie odsłania jednak sieć
ograniczeń, skomplikowanych relacji i zaleŜności między gazetami a organami władzy.
Praca przybliŜa kwestie kontroli i cenzury prasy w Egipcie na przestrzeni około pół wieku, do
czasów najnowszych. Autor koncentruje swoją uwagę na historii od przewrotu naserowskiego
w 1952 r., momentu przełomowego w historii nowoŜytnego Egiptu. Przechodząc
chronologicznie od czasów Nasera przez Anwara as-Sadata do obecnego prezydenta,
Husniego Mubaraka, ukazuje trzy fazy rozwoju swobód prasowych – trzy róŜne typy polityki,
jaką stosują kolejne głowy państwa wobec mediów.
Końcowa część pracy to takŜe próba sklasyfikowania pojęcia cenzury oraz zrozumienia tego
terminu w stosunku do specyfiki egipskiej. Autor niejednokrotnie odwołuje się do zawiłych i
dwuznacznych przepisów legislacyjnych dotyczących prasy, ukazując tym samym
skomplikowany system kontroli. Ocenia i przedstawia kontrowersyjne tematy, których
egipscy dziennikarze unikają stosując autocenzurę. Wreszcie analizuje strukturę egipskiej
prasy, zwracając uwagę na zdecydowaną dominację gazet państwowych.
Autor udowadnia, Ŝe media w Egipcie wciąŜ nie są w pełni demokratyczne. Z drugiej strony,
dla przeciwwagi, przytacza argumenty wyjaśniające działania rządu, który wciąŜ stara się
nadzorować informacje. RozwaŜania nad mechanizmem kontroli pozwalają nam zrozumieć
specyficzną politykę Egiptu.
W pracy zaprezentowane zostały równieŜ – w ogólnym zarysie – obecne realia, najnowsze
kalendarium wydarzeń związanych z wolnością prasy egipskiej oraz prognoza na przyszłość.
W aneksie moŜna znaleźć kopie oryginalnych artykułów w języku angielskim, które zostały
częściowo bądź w całości ocenzurowane przez władze.