Gebruiksaanwijzing

Komentarze

Transkrypt

Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
OVEN
Inhoud
NL
Nederlands, 1
RS
Ðóññêèé, 43
DE
Deutsch, 15
PL
Polski, 29
Installatie, 2-3
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Technische gegevens
Beschrijving van het apparaat, 4
Aanzichttekening
Bedieningspaneel
Display
Starten en gebruik, 5-11
FN 66
FN 66 XA
FNG 66
Eerste ontsteking
De klok instellen
De timer instellen
Kinderslot
De oven starten
Mijn recepten
De bereiding programmeren
Praktische kooktips
Kooktabel
Voorzorgsmaatregelen en advies, 12
Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubehoud
Onderhoud en verzorging, 13-14
De elektrische stroom afsluiten
Reinigen van het apparaat
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Service
Automatische reiniging PYROLYSE
NL
Installatie
Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor
eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u
het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u
verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te
bewaren zodat waarschuwingen en informatie
betreffende werking voorhanden blijven.
Lees de instructies aandachtig door: u vindt er
belangrijke informatie betreffende installatie, gebruik
en veiligheid.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is
het noodzakelijk de achterkant van het meubel te
verwijderen. Het dient de voorkeur de oven op twee
houten balken te plaatsen of eventueel op een
enkele plank die een opening heeft van tenminste 45
x 560 mm ( zie afbeeldingen).
Plaatsing
560
mm
.
45 m
m.
Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor
kinderen en dient daarom te worden verwijderd volgens
de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling
(zie Voorzorgsmaatregelen en advies).
De installatie moet worden uitgevoerd door een
bevoegde installateur en volgens de instructies van
de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade
berokkenen aan personen, dieren of dingen.
Inbouw
Voor een goede werking van het apparaat moet het
keukenmeubel de juiste kenmerken hebben:
• de zijkanten van de kastjes die aan de oven
grenzen moeten hittebestendig zijn;
• in het bijzonder moet, in geval van meubels met
fineer, de lijm bestand zijn tegen temperaturen
van 100°C;
• voor het inbouwen van de oven, zowel onder het
aanrecht (zie figuur) als in stapelbouw, dient het
meubel de volgende afmetingen te hebben:
45 m
m.
Centreren en bevestigen
Regel de 4 stelvoetjes aan de zijkant van de oven in
overeenkomst met de 4 gaten in de lijst, afhankelijk
van de dikte van de zijkant van het meubel:
als de dikte 20 mm is:
verwijder het regelbare
gedeelte van het stelvoetje
(zie afbeelding);
als de dikte 18 mm is: gebruik
de eerste gleuf zoals door de
fabriek is voorzien (zie
afbeelding);
als de dikte 16 mm is: gebruik
de tweede gleuf (zie
afbeelding).
5 mm.
576 mm.
558
mm
.
593 mm.
23 mm.
.
. min
mm
547
595 mm.
NL
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
Nadat het apparaat is ingebouwd mag er geen
contact meer mogelijk zijn met de elektrische
onderdelen. Het energieverbruik dat staat
aangegeven op het typeplaatje is gebaseerd op dit
soort installatie.
2
Om het apparaat aan het keukenkastje te
bevestigen: open de ovendeur en schroef de 4
houtschroeven in de 4 gaten in de zijrand.
Alle beschermende onderdelen moeten zodanig
worden bevestigd dat ze niet kunnen worden
verwijderd zonder het gebruik van gereedschap.
Elektrische aansluiting
De ovens met driepolige voedingskabel werken
met de wisselstroom, spanning en frequentie die
aangegeven staan op het typeplaatje op het
apparaat (zie onder).
Monteren voedingskabel
1. Licht de lipjes aan de
zijkant van het deksel
van de klemmenstrook
op met een
schroevendraaier: trek
het deksel van de
klemmenstrook open
(zie afb.).
N
L
2. De voedingskabel in
werking stellen: draai
de schroef van de
kabelklem en de drie
schroeven van de
contacten L-Nlos,
en bevestig de draden
onder de schroeven
met inachtneming van
de kleuren: Blauw (N)
Bruin (L) Geel-Groen
( zie afbeelding).
3. Maak de kabel vast aan de daarvoor bestemde
kabelklem.
4. Sluit het deksel van de klemmenstrook.
Vóór het aansluiten moet u controleren dat:
• de contactdoos geaard is en voldoet aan de
geldende normen;
• de contactdoos in staat is het maximale
vermogen van het apparaat te verdragen, zoals
aangegeven op het typeplaatje (zie onder);
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die
staan aangegeven op het typeplaatje (zie onder);
• de contactdoos en de stekker van het apparaat
overeenkomen. Als dat niet zo is, dient u ofwel de
stekker ofwel de contactdoos te vervangen;
gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten de
elektrische kabel en de contactdoos gemakkelijk te
bereiken zijn.
De kabel mag niet gebogen of samengedrukt
worden.
De kabel moet van tijd tot tijd worden
gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs
worden vervangen (zie Service).
De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor
worden gesteld als deze normen niet worden
nageleefd.
TYPEPLAATJE
Afmetingen
breedte 43,5 cm
hoogte 32 cm
diepte 41,5 cm
Inhoud
liter 58
Elektrische
aansluitingen
spanning 220-240V ~ 50Hz
maximum opgenomen
vermogen 2800W
Het aansluiten van de voedingskabel aan het
elektrische net
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die
genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het
typeplaatje( zie hiernaast).
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het
elektriciteitsnet wordt aangesloten moet u tussen het
apparaat en het net een meerpolige schakelaar
aanbrengen met een afstand tussen de contacten
van minstens 3 mm, aangepast aan het elektrische
vermogen en voldoend aan de geldende normen (de
aarding mag niet worden onderbroken door de
schakelaar). De voedingskabel moet zodanig
worden geplaatst dat hij nergens een temperatuur
bereikt van 50°C hoger dan de kamertemperatuur.
De installateur is verantwoordelijk voor een correcte
elektrische aansluiting en de inachtneming van de
veiligheidsnormen.
Richtlijn 2002/40/EG op het
etiket van elektrische ovens.
Norm EN 50304
ENERGY LABEL
Energieverbruik convectie
Natuurlijk - verwarmingsfunctie:
Traditioneel;
Energieverbruikverklaring
Klasse geforceerde convectie verwarmingsfunctie:
Braden.
Deze apparatuur voldoet aan
de volgende EU voorschriften:
2006/95/EEG van 12/12/06
(Laagspanning) en
daaropvolgende wijzigingen 89/336/EEG van 03/05/89
(Elektromagnetische
Compatibiliteit) en
daaropvolgende wijzigingen 93/68/EEG van 22/07/93 en
daaropvolgende wijzigingen.
2002/96/CE
3
NL
Beschrijving van het apparaat
NL
Aanzichttekening
GLEUVEN om
roosters in te
schuiven
Bedieningspaneel
positie 5
positie 4
positie 3
positie 2
positie 1
Rooster GRILL
Rooster LEKPLAAT
Bedieningspaneel
Regelen
Tijden
Toets
OK
Selectie
Programma's
Pijl
Omhoog
START/
STOP
Toets
Instellingen
ON/OFF
Regelen
Temperatuur
Toets +
DISPLAY
Toets -
Pijl
Omlaag
Toets
Blokkering
Bedieningspaneel
Display
Aanwijzer
Geselecteerd Menu
Aanwijzer
Deurblokkering
Symbool geselecteerde bereiding/
symbool aangeraden ovenrooster
Aanwijzers
Voorverwarming
4
Aanwijzer
Temperatuur
Geeft suggesties over hoe
de oven te gebruiken of
geeft aan wat de oven
aan het doen is
UUR;
KOOKTIJD;
EINDE BEREIDING.
Starten en gebruik
Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven
minstens een uur leeg te laten functioneren, op
maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat
u de oven heeft uitgeschakeld, opent u de ovendeur
en lucht u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door
het verdampen van de middelen die worden
gebruikt om de oven te beschermen.
Zet nooit voorwerpen op de bodem van de oven; u
riskeert hiermee het email te beschadigen.
Plaats de ovenschalen altijd op bijgeleverde
roosters.
In het geval van bereidingen waar het gerecht moet
rijzen raden we u aan de deur niet te openen om het
resultaat ervan niet te bederven.
Door het ingedrukt houden van toetsen ,
en
kan snel door de lijsten of ingestelde waarden
worden gescrolled.
Als u de oven inschakelt, is deze ingesteld op het
UNIVERSEEL Menu
Als de gebruiker bij het inschakelen van het
display geen enkele toets aanraakt, zal het display
automatisch na 2 minuten uitgaan.
+
-
Ventilator
Om de oven van buiten niet te heet te laten worden,
brengt een ventilator een luchtstroom teweeg die
tussen het bedieningspaneel en de ovendeur naar
buiten komt.
Aan het einde van de kooktijd wordt de ventilator
in- en uitgeschakeld totdat de oven voldoende is
afgekoeld.
Ovenverlichting
Als de oven uit is, kan het ovenlicht op ieder
willekeurig moment aan worden gedaan door de
ovendeur te openen.
Eerste ontsteking
Na het aansluiten op het elektrische net, bij de
eerste inbedrijfstelling, doet u het bedieningspaneel
aan door te drukken op de toets . In het menu
verschijnt een talenlijst. Selecteer de gewenste taal
door middel van de toetsen en . Druk “OK” om
te bevestigen.
Zodra u een keuze heeft gemaakt toont het display
de volgende parameters:
TAAL
Selecteren van de taal
TIJD
Instellen van de tijd
GELUID
Geluid van de toetsen
NU LATEN ZIEN
Weergave klok
TIMER
Instelling timer
PYROLYSE
Keuze PYROLYSE
UIT
Het menu verlaten
De klok instellen
Om de klok in te stellen, doet u de oven aan door te
drukken op de
te drukken; druk op de toets
“MENU” en volg de aangegeven procedure.
1. selecteer de optie TIJD en druk op “OK” om te
wijzigen;
2. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
3. instellen met de toetsenSIZE 24
- +
en
;
4. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
De timer instellen
U kunt de timer zowel met de oven aan als met de
oven uit instellen.
Als de oven uit is:
1. druk op de toets ”MENUS”.
2. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
3. instellen met de toetsenSIZE 24
- +
en
;
4. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
Als de oven aan is:
1. druk op de toets ”MENUS”.
2. selecteer de optie TIMER en druk op “OK” om te
wijzigen;
3. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
4. instellen met de toetsenSIZE 24
- +
en
;
5. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
6. eenmaal ingesteld kan de oven uitgezet worden.
Op het display wordt de timer weergegeven: als de
tijd verstreken is hoort u een geluidssignaal dat
ofwel vanzelf na een minuut uitgaat of door uzelf kan
worden afgezet door op een willekeurig symbool te
drukken.
De timer heeft geen invloed op het in- of
uitschakelen van de oven.
Kinderslot
Door middel van de Kinderslot functie kunt u de
toetsen van de oven blokkeren.
Om deze functie in te schakelen drukt u op de
toets, de optie ACTIVEREN en daarna de “OK” toets
selecteren om te bevestigen.
Om de functie uit te schakelen, de hierboven
beschreven procedure herhalen en de optie NIET
ACTIVEREN selecteren.
Het kinderslot kan zowel geactiveerd worden met de
oven aan als met de oven uit. Het kinderslot kan in
alle voorgaande gevallen worden uitgeschakeld, ook
wanneer de oven de bereiding heeft beëindigd.
Nadat u de taal heeft gekozen in het menu, en
nadat er 60 seconden zijn verstreken sinds u hem
niet meer heeft gebruikt, zal het display overgaan
naar het UNIVERSEEL menu.
5
NL
NL
De oven starten
Als u de oven inschakelt, is deze ingesteld op het
UNIVERSEEL Menu
Om terug te keren naar het hoofdscherm van het
programmaselectie menu, op de “P” toets drukken.
1. Schakel het bedieningspaneel in door middel van
de
toets.
2. Het display laat zien:
AUTOMATISCHE
UNIVERSELE
MIJN RECEPTEN
met de eerst geselecteerde optie (zwarte tekst op
witte achtergrond)
3. Door middel van de toetsen of het gewenste
programma selecteren en bevestigen door op “OK” te
drukken. Het display laat nu de kookprogramma’s zien.
4. Door middel van de toetsen of
het gewenste
kookprogramma selecteren en op “OK” drukken om
te bevestigen.
5. Druk op de “START/STOP” toets om de bereiding
te starten.
6. De oven begint met voorverwarmen.
7. Een geluidssignaal en de ontsteking van alle
aanwijzers van de voorverwarming geven aan dat de
voorverwarming compleet is.
8. Tijdens het koken kunt u nog altijd:
- de temperatuur wijzigen door te drukken op de
“°C” toets, instellen met de toetsen
- +
of
en
bevestigen door op “OK” te drukken (alleen voor
UNIVERSELE bereidingen).
- de duur van de bereiding programmeren (alleen
voor UNIVERSELE bereidingen);
- de bereiding onderbreken door op de toets
“START/STOP” te drukken;
- de timer
instellen ;
.
- de oven uitschakelen door te drukken op de toets
9. Indien de stroom uitvalt en de oventemperatuur
niet te laag is geworden, gaat de oven automatisch
terug naar het punt waar het koken is onderbroken.
De geprogrammeerde functies worden echter niet
onthouden. U dient ze daarom bij het terugkeren van
de stroom opnieuw in te stellen.
UNIVERSELE kookprogramma’s
Alle programma’s hebben een vooringestelde
kooktemperatuur. Deze kan handmatig worden
aangepast en naar wens worden ingesteld tussen de
30°C en de 300°C (indien mogelijk).
De UNIVERSELE programma’s omvatten alle
handmatige bereidingen.
Voor iedere bereiding bestuurt de oven de
essentiële gegevens voor het slagen van alle
recepten, van de eenvoudigste tot de
6
ingewikkeldste: temperatuur, warmtebron,
vochtigheidsgraad en geforceerde luchtcirculatie zijn
waarden die automatisch onder controle worden
gehouden. Dit hoofdstuk is vervaardigd met de zeer
gewaardeerde medewerking van onze culinaire
expert. Wij raden u aan zijn advies op te volgen en
van zijn ervaring te profiteren om altijd een perfect
resultaat te bereiken. De kookfuncties, de
temperaturen en de plaatsing van de gerechten in
de oven zijn degenen die hij zelf gebruikt voor het
beste resultaat. Voor iedere UNIVERSELE functie
vindt u in de volgende tabel informatie of het
gerecht in de koude of warme oven moet worden
geplaatst. Als u zich aan deze aanwijzingen houdt,
is een optimaal resultaat gegarandeerd. Als u
gerechten in een warme oven wilt plaatsen, moet u
wachten tot het einde van de voorverwarming,
aangegeven met een opeenvolging van
geluidssignalen. De temperatuur wordt automatisch
bepaald op basis van het gekozen soort bereiding;
toch kunt u de temperatuur veranderen om hem aan
te passen voor een specifiek recept dat u wilt
bereiden. Het is ook mogelijk een bereidingstijd met
een onmiddellijke of uitgestelde start in te stellen.
Programma MULTILEVEL
Alle verwarmingselementen gaan aan en de
ventilator gaat draaien. Aangezien de warmte in de
hele oven constant is, zorgt de lucht dat de
gerechten op gelijkmatige wijze gekookt en
gebakken worden. Het is mogelijk maximaal drie
roosters tegelijk te gebruiken.
Programma BARBECUE
Het bovenste verwarmingselement gaat aan. Het
koken onder de grill is vooral aan te raden voor
gerechten die een hoge en directe temperatuur aan
de buitenkant nodig hebben. Kook met de ovendeur
dicht.
Programma GRILL-DRAAISPIT
Het bovenste verwarmingselement gaat aan en het
draaispit komt in beweging. Deze functie is optimaal
voor het braden aan het draaispit. Kook met de
ovendeur dicht.
Programma GRATINEREN
De bovenste en cirkelvormige
verwarmingselementen gaan aan en de ventilator
gaat draaien. Hiermee wordt de rechtstreekse
bovenhitte van de grill gecombineerd met de
geforceerde luchtcirculatie in de oven. Ideaal voor
gegratineerde schotels, lasagne, enz…
Kook met de ovendeur dicht.
Programma TRADITIONEEL
Met deze traditionele kookwijze is het beter een
enkel rooster te gebruiken. Aanbevolen kookfunctie
voor langzame bereidingen of au bain-marie. Voor
de bereiding au bain-marie raden wij u aan het water
rechtstreeks in de bakplaat gieten.
Programma BRADEN
De bovenste en cirkelvormige
verwarmingselementen gaan aan en de ventilator
gaat draaien. Hiermee wordt de rechtstreekse
bovenhitte van de grill gecombineerd met de
geforceerde luchtcirculatie in de oven. Eventueel
verbranden van de buitenkant wordt zo vermeden;
de warmte dringt gemakkelijker door naar de
binnenkant. Kook met de ovendeur dicht.
Programma RIJZEN
Het bovenste cirkelvormige verwarmingselement
gaat aan en de ventilator gaat pas in de
verwarmingsfase draaien. De oventemperatuur is
ideaal voor het rijsproces. Houd tijdens het rijzen de
ovendeur dicht.
Programma BRIOCHE
De gebruikte parameters maken dit
bereidingsprogramma ideaal voor gebak op basis van
natuurlijk gist.
Programma TAART
De gebruikte parameters maken dit
bereidingsprogramma ideaal voor alle taartrecepten.
Programma GEBAK
Dit kookprogramma is ideaal voor cake, maar niet
voor BRIOCHES en TAARTEN (bv. wel voor kleine
soesjes, cake, enz…).
Programma WITTE/GOUDBRUINE MERINGUE
De temperaturen zijn vooringesteld en niet
wijzigbaar. Het programma LICHTGEBAKKEN
MERINGUE is ideaal voor het drogen van
meringues. Het programma DOORGEBAKKEN
MERINGUE is ideaal voor het bereiden van
meringues.
Programma ONTDOOIEN
De ventilator achter in de oven doet de lucht op
kamertemperatuur rondom de gerechten circuleren.
Dit is aangewezen voor het ontdooien van iedere
soort etenswaren, maar speciaal voor fijne gerechten
die geen hitte verdragen zoals bijvoorbeeld:
ijstaarten, slagroomtaarten, vruchtentaarten.
Programma’s LAGE TEMPERATUUR
Dit soort bereidingen, die al jaren door vakmensen
worden gebruikt, maken het mogelijk de gerechten
(vlees, vis, fruit, groente) op zeer lage temperaturen
(van 85, 95 en 120 °C) te koken; hiermee wordt een
perfecte bereiding gegarandeerd die de smaak op
zijn best doet uitkomen.
De voordelen moeten niet worden onderschat:
• aangezien de temperaturen van de bereiding laag
zijn (meestal lager dan de
verdampingstemperatuur), wordt het verlies van
kooksappen, te wijten aan de verdamping,
aanmerkelijk beperkt en wordt het gerecht mals
en zacht;
• bij het bereiden van vlees krimpen de spiervezels
minder in dan bij een traditionele bereidingswijze.
U krijgt dus mals vlees dat niet hoeft te ‘rusten’
nadat het uit de oven komt. U moet het vlees
bruinbakken voordat u het in de oven plaatst.
Het luchtdicht bereiden op lage temperatuur, dat
al sinds 30 jaar door de beroemdste koks wordt
gedaan, biedt vele voordelen:
• gastronomische: de geuren worden
geconcentreerd voor het behoud van de
kenmerkende smaken terwijl het gerecht zacht en
mals blijft.
• hygiënische: aangezien de hygiënische normen
worden gerespecteerd beschermt deze kookwijze
de etenswaren tegen de schadelijk effecten van
zuurstof en garandeert het een lange
houdbaarheid in de koelkast.
• organisatorische: dankzij de lange houdbaarheid
kunt u de gerechten lang van tevoren klaarmaken.
• diëtetische: deze bereidingswijze beperkt het
gebruik van vetten waardoor u licht verteerbare
gerechten klaar kunt maken.
• economische: het gewichtverlies van de
producten wordt aanzienlijk beperkt.
Voor gebruik van deze techniek moet u dus
beschikken over een vacuümmachine voorzien van
de nodige zakjes. Volg de instructies voor het
luchtdicht verpakken van etenswaren aandachtig
door. De vacuümtechniek maakt ook het
conserveren van rauwe producten mogelijk (fruit,
groente, enz.) en van voorgekookte producten
(traditionele bereiding).
Programma PASTEURISEREN
Dit soort bereiding is geschikt voor groenten, fruit,
enz…
Kleine bakjes kunnen op 2 niveaus worden geplaatst
(bakplaat 1e niveau en rooster 3e niveau). Laat de
bakjes in de oven afkoelen. Plaats het gerecht in de
koude oven.
7
NL
NL
Draaispit
Voor het activeren van
het draaispit ( zie afb.)
gaat u als volgt te
werk:
1. plaats de lekplaat in
stand 1;
2. zet de steun van het
draaispit op de 3e
stand en steek de
vleespen in de speciale
opening achterin de
oven;
3. activeer het draaispit door middel van de functie
.
AUTOMATISCHE kookprogramma’s
Open de ovendeur niet om te voorkomen dat de
tijdsduur en de kooktemperatuur worden ontregeld.
De temperatuur en de duur van de bereiding zijn
ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd door het
systeem C.O.P.® (Cottura Ottimale Programmata
(Optimale Geprogrammeerde Bereiding)) die
automatisch een perfect resultaat garandeert. De
bereiding wordt automatisch gestopt en de oven
geeft aan wanneer het gerecht gaar is.
Dit hoofdstuk is vervaardigd met de zeer
gewaardeerde medewerking van onze culinaire
expert. Wij raden u aan zijn advies op te volgen en
van zijn ervaring te profiteren om altijd een perfect
resultaat te bereiken. De kookfuncties, de
temperaturen en de plaatsing van de gerechten in
de oven zijn degenen die hij zelf gebruikt voor het
beste resultaat.
Programma BRADEN
Gebruik deze functie voor het braden van rund-,
kalfs-, varkens- en lamsvlees en kip. Plaats het
gerecht in de koude oven. U kunt de gerechten
eventueel ook in de warme oven plaatsen. Bij enkele
BRAADPROGRAMMA’s kan het gewenste
bereidingsniveau worden gekozen: DOORBAKKEN,
MEDIUM en ROOD.
Programma TAART
Deze functie is ideaal voor alle taartrecepten (die
normaalgesproken aan de onderkant goed gaar
moeten worden). Plaats het gerecht in de koude
oven.
U kunt de gerechten eventueel ook in de warme
oven plaatsen.
8
Programma BRIOCHES
Deze functie is ideaal voor gebak en taarten op
basis van bakkersgist. In de koude oven plaatsen:
kunnen echter ook in een warme oven geplaatst
worden.
Programma CAKE
Deze functie is ideaal voor alle recepten op basis
van chemisch gist. Plaats het gerecht in de koude
oven. U kunt de gerechten eventueel ook in de
warme oven plaatsen.
Programma GEBAK
Deze functie is ideaal voor alle andere recepten
(zonder gist en geen taarten). Plaats het gerecht in
de koude oven. U kunt de gerechten eventueel ook
in de warme oven plaatsen.
Programma BROOD
Gebruik deze functie voor het bakken van brood Zie
het volgende hoofdstuk voor recepten en details.
Voor een optimaal resultaat raden wij u aan de
volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen:
• houdt u zich aan het recept;
• vergeet niet 100 gr (1 dl) koud water te gieten in
de lekplaat op stand 5;
Plaats het gerecht in de koude oven. Als u het in de
warme oven wilt plaatsen, nadat u eerst een ander
gerecht heeft gekookt, dan zal het display de tekst
“oven te heet” tonen totdat de oventemperatuur de
40° zal hebben bereikt. Nu kunt u het brood in de
oven zetten.
Recept voor BROOD (maximale hoeveelheid deeg):
Ingrediënten:
• 650 g meel
• 350 g water
• 12 g zout
• 25 g vers broodgist of 4 zakjes poedergist.
Preparazione:
• Meng het meel en het zout in een grote kom.
• Doe de gist in lauw water (circa 35 graden).
• Maak een kuil in het meel.
• Giet er het mengsel van water en gist in
• Kneed het geheel totdat een homogeen deeg is
gevormd dat niet plakkerig is, door het deeg 10
minuten lang met de palm van de hand plat te
drukken en vervolgens weer dicht te vouwen.
• Maak een bal van het deeg, doe het in een
slakom en bedek het met plastic folie om te
voorkomen dat de buitenkant ervan uitdroogt. Doe
de slakom in de oven op de handmatige functie
RIJZEN op 40°C en laat het ongeveer 30/45
•
•
•
•
•
•
minuten lang rijzen, of 1 uur lang op
kamertemperatuur (het volume van het deeg moet
verdubbelen).
Breek het deeg door het langzaam te bewerken
en het te verdelen in verschillende broden.
Plaats de broden op ovenpapier (dat op maat
geknipt is voor de lekplaat) op het rooster en
bestrooi ze met meel.
Maak enkele sneden in het brood met een scherp
mes.
Het rooster op ovenstand 2 in de oven plaatsen.
Plaats de lekplaat op stand 5 en giet er 100 gr
koud water in.
Plaats het gerecht in de koude oven.
• Start de automatische functie
BROOD.
• Aan het einde van de kooktijd laat u de broden
rusten op een rooster totdat ze geheel zijn
afgekoeld.
Programma PIZZA
Deze functie gebruiken om pizza te bakken (deeg
met een zekere dikte). Zie het volgende hoofdstuk
voor recepten en details. U kunt het gewenste
bereidingsniveau kiezen: MEDIUM, KROKANT en
ZACHT.
Voor een optimaal resultaat raden wij u aan de
volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen:
• houdt u zich aan het recept;
• het gewicht van het deeg moet tussen de 350 g
en de 500 g zijn.
• vet de lekplaat en de ovenschalen licht in.
Plaats het gerecht in de koude oven. Als u het in de
warme oven wilt plaatsen, nadat u eerst een ander
gerecht heeft gekookt, dan zal het display de tekst
“oven te heet” tonen totdat de oventemperatuur de
120° zal hebben bereikt. Nu kunt u de pizza in de
oven zetten.
Recept voor PIZZA:
Recept voor 3 of 4 pizza’s: 1000 g meel, 500 g
water, 20 g zout, 20 g suiker, 10 cl olijfolie, 20 g
bakkersgist (of 2 zakjes gedroogde gist)
• Rijzen op kamertemperatuur: 1 uur of handmatige
functie RIJZEN op 40°. Laat circa 30/45 minuten
rijzen.
• Plaats het gerecht in de koude oven.
• Start de bereiding
PIZZA.
Programma PIZZERIA
NL
Gebruik deze functie voor het bereiden van pizza’s
(dun deeg). De bijgeleverde vuurvaste steen voor
pizza op de hiervoor bestemde gril op niveau 6.
Voor de ingrediënten, zie de paragraaf met het
PIZZA-recept.
De oven geeft het moment aan waarop het het
best is het gerecht in de oven te plaatsen door
middel van een geluidssignaal en het bericht IN
OVEN PLAATSEN EN OP START DRUKKEN.
Mijn recepten
Als een UNIVERSELE functie wordt gekozen en
een tijdsduur wordt ingesteld, verschijnt aan het
eind van de bereiding op het display het scherm
waarop de oven vraagt of de bereiding
opgeslagen moet worden.
De functie MIJN RECEPTEN is alleen geactiveerd
voor UNIVERSELE bereidingen waarbij de tijdsduur
ingesteld is.
De recepten worden pas aan het einde van de
bereiding opgeslagen.
Er kan een beperkt aantal uitvoeringen (totaal 10)
van temperatuurvariatie en de tijdsduur worden
opgeslagen, indien minstens één minuut verloopt
tussen de ene en de uitvoering. Er kunnen maximaal
10 bereidingen worden opgeslagen. Het is mogelijk
om de plaats van het in in beslag te nemen
geheugen te selecteren. Met de divider ingebracht
en in het geval van twee UNIVERSELE bereidingen
in de twee ovengedeeltes tegelijkertijd, is het niet
mogelijk om de gegevens op te slaan.
Om de opgeslagen recepten onderling te kunnen
onderscheiden om het zoeken in de lijst te
vergemakkelijken, is de naam waarmee elke
bereiding opgeslagen als volgt opgebouwd:
- MIJN RECEPT + oplopend getal (1, 2, 3, enz….)
- BEGINTEMPERATUUR + MOGELIJK SYMBOOL*
(bv. 170°C)
- DUUR (bv. 00:30)
* Betekenis van de symbolen:
- geen symbool: er is een begintemperatuur
ingesteld die niet meer veranderd is:
- â : de begintemperatuur is veranderd, en alleen
verlaagd;
- á : de begintemperatuur is veranderd, en alleen
verhoogd;
- áâ : de begintemperatuur is veranderd, en zowel
verhoogd als verlaagd.
9
NL
De bereiding programmeren
Praktische kooktips
De duur programmeren
Gebruik voor het koken met de heteluchtoven nooit
de standen 1 en 5: in deze standen zou de hete
lucht de fijne gerechten kunnen verbranden.
U kunt de duur alleen instellen voor UNIVERSELE
bereidingen.
Ook voor het starten van een kookprogramma met
de toets “START/STOP” kan geprogrammeerd
worden.
Druk op de knop , daarna:
1. Selecteer de optie DUUR en druk “OK” om te
bevestigen.
2. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
3. instellen met de toetsenSIZE 24
- +
en
;
Bij de functies BARBECUE raden wij u aan de
lekplaat op stand 1 te zetten om eventueel vet of jus
op te vangen.
MULTILEVEL
• Plaats de lekplaat op de onderste stand en de
roosters op de hoogste.
PIZZA of FOCACCIA
4. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
5. Na afloop van de bereidingstijd wordt een
geluidssignaal afgegeven en gaat de oven uit.
• B.v.: het is 9:00 uur en u programmeert een duur
van 1 uur en 15 minuten. Het programma stopt
automatisch om 10:15.
• Gebruik een lichte aluminium ovenschaal met een
maximum diameter van 30 cm en zet hem op het
bijgeleverde ovenrooster.
• Bij zeer gevulde pizza’s raden wij aan de
mozzarella of andere kaas pas halverwege de
kooktijd toe te voegen.
Programmeren van een uitgestelde bereiding
BARBECUE
Als u een kookduur instelt, kunt u een uitgestelde
kooktijd programmeren.
• De oven 5 minuten voorverwarmen.
• Kook de gerechten met de ovendeur dicht.
• Plaats de grill op stand 3 of 4, plaats de
gerechten op het midden van de grill.
• Deze functie is geschikt voor: aanbraden,
gratineren, kleuren van meringues, tosti, kleine
grill met dun en mager vlees.
• We raden u aan het vermogen op de maximale
stand te zetten. Het is normaal dat het bovenste
verwarmingselement niet constant aan blijft: zijn
werking wordt geregeld door een thermostaat.
De programmering is alleen mogelijk nadat een
kookprogramma, zonder dit te starten, is
geselecteerd.
1. Druk op de toets
en volg de procedure van de
duur van punt 1 t/m 3.
2. Selecteer de optie EINDE BEREIDING en druk
“OK” om te bevestigen.
3. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
4. instellen met de toetsenSIZE 24
- +
en
;
5. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
6. Druk op de toets “START” voor het inschakelen
van de programmering.
7. Na afloop van de bereidingstijd wordt een
geluidssignaal afgegeven en gaat de oven uit.
• B.v.: het is 9:00 uur, u programmeert een duur
van 1 uur en 15 minuten en de eindtijd om 12:30.
Het programma zal automatisch om 11:15:00
beginnen.
Het bericht op het display WACHT geeft aan dat er
een programmering is uitgevoerd. Op het display
verschijnen de eindtijd en de duur van de bereiding.
U kunt de eindtijd wijzigen totdat de oven “wacht op
koken”, zoals aangegeven in bovenstaande
procedure. Om een programma te annuleren de
oven uitzetten .
10
Kooktabel
Functies
Taart*
NL
Gerechten
Gewicht
(kg)
Universeel
Taart
Pizza
Brioche*
Gebak*
Panettone
Soesjes
Koekjes
Pasteitjes
Cake
Biscuitgebak
Multilevel*
Braden*
Gratineren*
Grill-Barbecue*
Crème Caramel
(au bain marie)
Groot stuk vlees
Varkensvlees,
kalfsvlees…
Groot stuk
gevogeltegebraad
Gratineren
Runderentrecôte
Saucijzen
Varkenskarbonade
Bacon
Rijzen
Rijzen*
Witte merengues
Witte merengues*
Goudbruine
Goudbruine
merengues
merengues
Vlees/Vis
Lage temperatuur
85°C*
Fruit, groente, enz.
Pasteuriseren
Automatisch
Brood (zie recept)
Brood
Gebraden vlees
Braadstuk
Gebak
Gebak
Taart
Taart
Brioche
Brioche
Cake
Cake
Pizza (zie recept)
Pizza
Zeer dunne pizza’s
Pizza**
1
Bereiding
op aantal
roosters
Aantal
1
2
1
2
1
1
3
3
3
1
1
2
2
Voorverwarmen
Aanbevolen
temperatuur
(°C)
Duur
bereiding
(minuten)
Lekplaat
2
1
2
1
1 of 2
2
1
1
1
2
2
1
1
3
3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
200
200
220
220
160
190
190
180
200
160
180
180
170
30-40
30-40
25-30
25-30
45-60
25-30
30-40
20-30
40-50
60-75
30-35
35-40
35-45
1
2
1
Ja
160
90-240
1
2
Nee
200
35-75
1
1
2
Nee
190
90-120
1
1
1
1
1
1
2 of 3
1
1
1
1
2
3 of 4
4à5
4
5
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
190
270-300
270-300
270-300
270-300
40
40-60
20-30
10-20
15-25
3-6
3
3
1
1
3
3
5
5
Nee
Nee
70
110
8-12 uur
1,5-2 uur
3
1
3
5
Nee
85
90-180
1
2
Ja
110
1
1
1
1
1
1
1
1
5**
1
2
2
2
2
2
Roosterstanden
Rooster 1
Rooster 2
3
3
3
3
3
5
5
5
1 of 2
2
4+
pizzastee
n
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
* De kooktijden dienen slechts als indicatie en kunnen naar eigen smaak aangepast worden.
De opwarmingstijden van de oven zijn vooringesteld en kunnen niet handmatig worden gewijzigd.
*** Zoals het recept aangeeft, dient u 100 gr water in de lekplaat toe te voegen.
11
Voorzorgsmaatregelen en advies
NL
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens
de geldende internationale veiligheidsvoorschriften.
Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw
veiligheid en u dient ze derhalve goed door te
nemen.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is vervaardigd voor nietprofessioneel gebruik binnenshuis.
• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden
geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is
erg gevaarlijk als het in aanraking komt met regen
of als het onweert.
• Maak gebruik van de handgrepen aan de zijkant
van de oven om het apparaat te verplaatsen.
• Raak het apparaat niet blootsvoets of met natte
handen of voeten aan.
• Het apparaat dient om gerechten te koken. Het
mag uitsluitend door volwassenen worden
gebruikt en alleen volgens de instructies die
beschreven staan in deze handleiding.
• Tijdens het gebruik van de oven worden de
verwarmingselementen en enkele delen van de
ovendeur zeer heet. Raak ze niet aan en houd
kinderen op een afstand.
• Voorkom dat elektrische snoeren van andere
kleine keukenapparaten op warme delen van de
oven terechtkomen.
• Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
• Pak het handvat van de ovendeur alleen in het
midden vast: aan de zijkant zou het heet kunnen
zijn.
• Gebruik altijd ovenwanten om gerechten in de
oven te zetten en eruit te halen.
• Probeer in geval van storingen nooit zelf de
interne mechanismen van het apparaat te
repareren. Neem contact op met de Technische
Dienst (zie Service).
• Plaats geen zware voorwerpen op de open ovendeur.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk,
sensorieel of geestelijk vermogen of personen die
niet de nodige ervaring of kennis hebben met het
apparaat, tenzij onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun is
uitgelegd hoe het apparaat werkt.
• Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
Smaltimento
• Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal:
houdt u aan de plaatselijke normen zodat het
materiaal hergebruikt kan worden.
• De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet
met het normale afval mag worden meegegeven.
De verwijderde apparaten moeten apart worden
opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de
materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en
te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit
voor de gezondheid en het milieu. Het symbool
van de afvalemmer met een kruis staat op alle
producten om de consument eraan te herinneren
dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te
verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van
huishoudapparaten kan de consument zich richten
tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de
verkopers.
Energiebesparing en milieubehoud
• Controleer altijd dat de knoppen in de stand “l”/
”¡” staan als het apparaat niet wordt gebruikt.
• Door de oven te gebruiken vanaf het late
middaguur tot aan de vroege ochtend zorgt u
ervoor dat de elektriciteitscentrales minder
worden belast tijdens het ‘spitsuur’. De optie
waarmee u programma’s voorprogrammeert, in
het bijzonder de “uitgestelde kooktijd” (zie
Programma’s) en de “verlate automatische
reiniging” (zie Onderhoud en verzorging), kunnen
u hierbij helpen.
• Trek nooit de stekker aan het snoer uit het
stopcontact, maar pak altijd de stekker direct
beet.
• Houdt bij de functie GRATINEREN altijd de
ovendeur dicht: u bereikt betere kookresultaten en
een aanzienlijke energiebesparing (circa 10%).
• Maak het apparaat niet schoon of voer geen
onderhoud uit als de stekker nog in het
stopcontact zit.
• Houd de afdichtingen altijd schoon zodat ze goed
aansluiten op de deur en er geen hitte vrij kan komen.
• Plaats geen aluminiumfolie op de bodem van de oven.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven: als
de oven plotseling aan zou worden gezet zou dit
materiaal vlam kunnen vatten.
12
Onderhoud en verzorging
De elektrische stroom afsluiten
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige
handeling overgaat.
Reinigen van het apparaat
• De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij
staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met
een spons en een sopje worden afgenomen. Als
de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een
speciaal reinigingsmiddel gebruiken. Na het
reinigen dient u alles goed af te spoelen en te
drogen. Gebruik geen schuurmiddelen of
bijtende producten.
• De binnenkant van de oven kunt u het beste
direct na gebruik schoonmaken, als hij nog lauw
is. Gebruik warm water en een
schoonmaakmiddel, spoel vervolgens af en droog
met een zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• De accessoires kunnen gewoon worden
afgewassen (eventueel ook in de vaatwasser),
met uitzondering van de geleiders.
Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
De ovendeur reinigen
Reinig het glas van de deur met een spons en niet
schurende producten. Droog met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe
schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen
krassen waardoor als gevolg het glas zou kunnen
barsten. U kunt voor een grondige reiniging de
ovendeur verwijderen:
1. open de deur volledig (zie afbeelding).
2. til de hendeltjes op die zich aan de twee
scharnieren bevinden en draai ze ( zie afbeelding);
Het controleren van de afdichtingen
Controleer regelmatig de staat van de afdichtingen
rondom de ovendeur. In het geval de afdichtingen
beschadigd zijn, dient u zich tot de dichtstbijzijnde
Technische Dienst te wenden ( zie Service). Het
wordt aangeraden de oven niet te gebruiken
totdat de reparatie heeft plaatsgevonden.
Vervangen van het lampje
Voor het
vervangen van
het ovenlampje:
1. Verwijder het
glazen
Lamp
lampenkapje.
2. Verwijder het
lampje en
Glasplaat
vervang het met
eenzelfde soort
lampje: halogene
lamp spanning 230 V, sterkte 25 W, fitting G 9.
3. Doe het deksel weer op zijn plaats ( zie
afbeelding).
Ovenruimte
Raak de lamp niet direct met uw handen aan.
Servicedienst
Belangrijk:
Het apparaat is voorzien van een automatisch
diagnostisch systeem dat eventuele storingen
opspoort. Deze kunt u op het display aflezen met
berichten zoals: “F” gevolgd door enkele nummers.
In dit geval moet u de technische dienst
inschakelen.
Wendt u nooit tot niet erkende monteurs.
Dit dient u door te geven:
F
F
3. (met glazen dubbele
ovendeur) pak de deur aan de
zijkanten beet en sluit hem
langzaam, maar niet helemaal.
Druk op de klemmen F, trek
dan de deur naar u toe en haal
hem uit zijn voegen (zie
afbeelding).
• Het soort storing;
• Het model apparaat (Mod.)
• Het serienummer (S/N)
Deze laatste informatie bevindt zich op het
typeplaatje op het apparaat
Zet de deur weer op zijn plaats door deze
handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
13
NL
NL
Automatische reiniging PYROLYSE
Veiligheidssystemen
Het programma PYROLYSE brengt de
oventemperatuur op 500°C om het pyrolyseproces
(ofwel het verbranden van voedselrestjes) te starten.
Het vuil wordt letterlijk as.
Gedurende de automatische reiniging kunnen de
oppervlakken zeer heet worden: houd kinderen op
een afstand. Door de ovendeur heen kunt u zien dat
bepaalde deeltjes oplichten: dit is een plotselinge
verbranding, hetgeen een absoluut normaal
verschijnsel is dat geen enkel gevaar met zich mee
brengt.
• de deur wordt automatisch geblokkeerd zodra de
temperatuur erg hoog wordt;
De oven waarschuwt de gebruiker wanneer een
schoonmaakcyclus moet worden uitgevoerd. Op het
display verschijnt “PYROLYSE Aangeraden - WILT U
STARTEN?; selecteer “ja” om het gewenste
reinigingsniveau te selecteren.
Programmeren van een uitgestelde automatische
reiniging
Voor het activeren van de PYROLYSE:
• verwijder met een natte spons het ergste vuil uit
de oven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen;
• verwijder alle accessoires, telescopische
geleiders en ovenrekken uit de oven.
• laat geen keukendoeken of pannenlappen aan het
handvat hangen.
Als de oven te heet is kan het gebeuren dat de
pyrolyse niet start. Wacht tot de oven is afgekoeld.
Het programma zal alleen van start gaan als de
ovendeur gesloten is.
Als de divider in de oven zit, wordt de pyrolyse
niet gestart.
Om de PYROLYSE te activeren drukt u op de toets
en daarna op de toets ”MENU”.
1. selecteer de optie PYROLYSE en druk op “OK”;
2. Door middel van de toetsen of
kiest u het
gewenste PYROLYSE niveau. De ingestelde duur
kan niet worden gewijzigd:
1. Economisch (ECO): duur 1 uur;
2. Normaal (NOR): duur anderhalf uur;
3. Intensief (INT): duur 2 uur.
Druk “OK” om te bevestigen.
Druk op de toets “START/STOP” om de PYROLYSE te
starten.
14
• als er iets onverwachts of vreemds gebeurt zal de
verwarming worden onderbroken;
• als de deur geblokkeerd is kunnen de tijdsduur en
de eindtijd niet meer veranderd worden.
De programmering is alleen mogelijk nadat u het
programma PYROLYSE heeft geselecteerd.
1. Druk op de toets .
2. Selecteer de optie EINDE en druk “OK” om te
bevestigen.
3. de 4 numerieke tekens gaan knipperen
4. instellen met de toetsen
- +
en
;
5. druk op de “OK” toets om te bevestigen.
6. Druk op de toets “START/STOP” voor het
inschakelen van de programmering.
7. Na afloop van de bereidingstijd wordt een
geluidssignaal afgegeven en gaat de oven uit.
• B.v.: het is 9:00 uur, u kiest het Economische
niveau van PYROLYSE met een vooringestelde
tijd van 1 uur. U programmeert 12:30 als eindtijd.
Het programma zal automatisch om 11:30
beginnen.
Het bericht op het display “wacht op pyrolyse” geeft
aan dat er een programmering is uitgevoerd. Op het
display verschijnen de tijd, de eindtijd en de duur
van de pyrolyse.
Om een programma te annuleren de oven uitzetten
.
Na de automatische reiniging
De ovendeur kan pas worden geopend als de
temperatuur tot op een acceptabel niveau is gezakt.
U zult nu wat wit poeder waarnemen op de bodem
en op de wanden van de oven: verwijder dit met een
natte spons als de oven is afgekoeld. Als u wilt
profiteren van de overgebleven warmte van de oven
om te gaan koken, kunt u het witte poeder rustig
laten liggen: het levert geen enkel gevaar op voor de
gerechten die u wilt gaan koken.
Bedienungsanleitung
BACKOFEN
Inhaltsverzeichnis
NL
Nederlands, 1
RS
Ðóññêèé, 43
DE
Deutsch, 15
PL
Polski, 29
Installation, 16-17
Aufstellung
Elektroanschluss
Technische Daten
Beschreibung des Gerätes, 18
Geräteansicht
Bedienfeld
Display
Inbetriebsetzung und Gebrauch, 19-25
FN 66
FN 66 XA
FNG 66
Erste Inbetriebnahme
Uhr einstellen
Einstellung des Kurzzeitweckers
Kindersicherung
Backofen in Betrieb setzten
Meine Rezepte
Garzeit-Programmierung
Praktische Tipps
Tabelle der Garzeiten
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 26
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Energie sparen und Umwelt schonen
Reinigung und Pflege, 27-28
Stromversorgung trennen
Reinigung des Gerätes
Backofentür reinigen
Lampe ersetzen
Kundendienst
PYROLYSE-Selbstreinigung
DE
Installation
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte
sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen
können. Achten Sie bitte darauf, dass diese
Bedienungsanleitung dem Gerät bei etwaigem
Verkauf, Umzug oder Übergabe an einen anderen
Benutzer stets beiliegt, damit auch der Nachbesitzer
die Möglichkeit hat, darin nachschlagen zu können.
Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise aufmerksam
durch: sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der
Installation, des Gebrauchs und der Sicherheit.
Aufstellung
Belüftung
Zur Gewährleistung einer einwandfreien Belüftung
die Rückwand des Schrankumbaus entfernen. Der
Backofen sollte möglichst so installiert werden, dass
er auf zwei Holzleisten oder aber auf einer
durchgehenden Fläche aufliegt, die über einen
Ausschnitt von mindestens 45 x 560 mm verfügt
(siehe Abbildungen).
560
mm
.
45 m
m.
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.
Es ist entsprechend den Vorschriften zur getrennten
Müllsammlung zu entsorgen (siehe
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise).
Die Installation ist gemäß den vorliegenden
Anweisungen von Fachpersonal durchzuführen. Jede
unsachgemäße Installation kann Menschen und
Tiere gefährden oder Sachschaden verursachen.
Einbau
547
. min
mm
45 m
m.
20 mm - der bewegliche Teil
der Klampe abgenommen
wird (siehe Abbildung).
18 mm - die erste, werkseitig
bereits angebrachte Rille
genutzt wird (siehe
Abbildung).
mm
.
16 mm - die zweite Rille
genutzt wird (siehe
Abbildung).
5 mm.
576 mm.
558
Zentrieren und Befestigen
Die 4 seitlich am Backofen positionierten Klampen
übereinstimmend mit den 4 Löchern des Rahmens
ausrichten. Hierbei darauf achten, dass bei einer
Stärke der Umbauschrankwand von:
.
593 mm.
23 mm.
Um eine einwandfreie Betriebsweise des Gerätes zu
gewährleisten, muss der Umbauschrank folgende
Eigenschaften aufweisen:
• Die an den Backofen angrenzenden
Schrankwände müssen aus hitzebeständigem
Material gefertigt sein.
• Bei Möbeln aus Furnierholz muss der verwendete
Leim eine Hitzebeständigkeit von 100 °C
aufweisen.
• Für den Einbau des Backofens in einen
Unterschrank (siehe Abbildung) oder einen
Hochschrank muss das entsprechende Möbel
über folgende Abmessungen verfügen:
595 mm.
DE
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
Nach erfolgtem Einbau des Gerätes muss die
Möglichkeit einer Berührung mit Strom führenden
Teilen ausgeschlossen sein.
Die auf dem Typenschild enthaltenen
Verbrauchsangaben wurden bei dieser Art der
Installation ermittelt.
16
Befestigung des Gerätes am Möbel: Backofentür
öffnen und die 4 Holzschrauben in die 4 im
Backofenrahmen vorgesehenen Löcher
einschrauben.
Alle zum Schutz dienenden Teile so befestigen,
dass sie nur mithilfe eines Werkzeugs entfernt
werden können.
Elektroanschluss
Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass:
Die mit einem Dreileiterkabel ausgerüsteten
Backöfen sind für den Betrieb mit Wechselstrom bei
der auf dem Typenschild (siehe Gerät) angegebenen
Spannung und Frequenz ausgelegt (siehe unten).
Anschluss des Netzkabels
1. Das
Klemmengehäuse
öffnen, indem die
seitlichen Zungen des
Deckels mithilfe eines
Schraubenziehers
angehoben werden.
Deckel abziehen (siehe
Abbildung).
2. Installation des
Netzkabels: Schrauben
Sie die Schraube der
Kabelklemme sowie die
drei Schrauben der
Kontakte L-Nheraus. Befestigen Sie
die Drähte dann unter
Beachtung der
N L
entsprechenden Farben
unter den
Schraubenköpfen: Blau (N), Braun (L), Gelb/Grün
(siehe Abbildung).
3. Befestigen Sie das Kabel in der entsprechenden
Kabelklemme.
4. Schließen Sie den Deckel des Klemmengehäuses.
• die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht.
• die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild
angegebene maximale Leistungsaufnahme des
Gerätes ausgelegt ist (siehe unten).
• die Versorgungsspannung im Bereich der auf dem
Typenschild angegebenen Werte liegt (siehe
unten).
• die Steckdose mit dem Netzstecker kompatibel
ist. Die Steckdose oder den Netzstecker
anderenfalls austauschen. Keine Verlängerungen
und Mehrfachsteckdosen verwenden.
Das Netzkabel und die Steckdose müssen bei
installiertem Gerät leicht zugänglich sein.
Das Netzkabel darf nicht gebogen oder
eingeklemmt werden.
Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden
und darf nur durch autorisiertes Fachpersonal
ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.
TYPENSCHILD
Abmessungen
Breite 43,5 cm
Höhe 32 cm
Tiefe 41,5 cm
Nutzvolumen
Liter 58
Elektrische Anschlüsse
Spannung 220-240V ~ 50Hz /
maximale Leistungsaufnahme
2800W
Richtlinie 2002/40/EG
Energieetikettierung für
Elektrobacköfen
Norm EN 50304
Anschluss des Netzkabels an das Stromnetz
Das Kabel mit einem Normstecker entsprechend der
am Typenschild angegebenen Last versehen (siehe
nebenstehende Tabelle).
Wenn das Gerät direkt an das Stromnetz
angeschlossen wird, ist zwischen Stromnetz und
Gerät ein allpoliger Schalter mit einer
Mindestöffnung der Kontakte von 3 mm
zwischenzuschalten, der der Last und den
einschlägigen Vorschriften entspricht, wobei der
Erdleiter nicht vom Schalter getrennt werden darf.
Das Versorgungskabel muss so verlegt werden,
dass es an keiner Stelle einer Temperatur
ausgesetzt ist, die 50 °C über der Raumtemperatur
liegt.
Der Installateur ist für den ordnungsgemäßen
elektrischen Anschluss sowie die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
ENERGY LABEL
Energieverbrauch natürliche
Konvektion – Heizfunktion:
Ober-Unterhitze;
Energieverbrauch Umluft –
Heizfunktion:
Braten.
Dieses Gerät entspricht den
folgenden EG-Richtlinien:
2006/95/EWG vom 12.12.2006
(Niederspannung) und
nachfolgende Änderungen –
89/336/EWG vom 03.05.89
(Elektromagnetische
Verträglichkeit) und
nachfolgende Änderungen –
93/68/EWG vom 22.07.93 und
nachfolgende Änderungen.
2002/96/EG.
17
DE
Beschreibung des Gerätes
DE
Geräteansicht
GLEITFÜHRUNGEN
für die Einschübe
Bedienfeld
Einschubhöhe 5
Einschubhöhe 4
Einschubhöhe 3
Einschubhöhe 2
Einschubhöhe 1
Einschub BACKOFENROST
Einschub FETTPFANNE
Bedienfeld
Einstellung
der Zeiten
Taste
OK
Wahl der
Programme
Pfeil
nach oben
START/
STOPP
Taste
Einstellungen
ON/OFF
Einstellung
der Temperatur
Taste +
DISPLAY
Taste -
Pfeil
nach unten
Taste
Sperre der Schaltelemente
Display
Anzeige
Gewähltes Menü
Anzeige
Gerätetür gesperrt
Symbol des gewählten Garvorgangs/
Symbol der empfohlenen Einschubhöhe
Anzeige der
Vorheizzeit
18
Anzeige der
Temperatur
Hinweis zur Vorgehensweise bzw.
Anzeige des laufenden
Backofenvorgangs.
Angezeigt wird auch:
UHRZEIT
GARZEIT
GARZEITENDE
Inbetriebsetzung
und Gebrauch
Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere
Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur
und geschlossener Backofentür in Betrieb
genommen werden. Das Gerät danach ausschalten,
die Backofentür öffnen und die Küche lüften. Der bei
diesem Vorgang erzeugte Geruch entsteht durch die
Verflüchtigung der zum Schutz des Backofens
aufgetragenen Stoffe.
Zur Vermeidung einer Beschädigung der
Beschichtung nie Kochgeschirr auf dem
Backofenboden positionieren.
Das Kochgeschirr stets auf den mit dem Gerät
gelieferten Backofenrosten abstellen.
Bei Zubereitungen, für die das Aufgehen des
Teiges vorgesehen ist, die Tür nicht öffnen, um das
Ergebnis nicht zu beeinträchtigen.
Durch längeres Drücken der Tasten , ,
und
können die Listen oder die eingestellten Werte
im Schnelllauf angezeigt werden.
Bei Einschalten des Backofens schaltet dieser
stets auf das Menü UNIVERSAL.
Berührt der Benutzer nach Einschalten des
Displays keine weitere Taste, schaltet es sich nach
2 Minuten automatisch wieder aus.
+
-
Kühlluftgebläse
Um die Temperaturen an den äußeren Teilen des
Backofens abzusenken, wird mit Hilfe eines
Kühlluftgebläses ein Luftstrahl erzeugt, der über
dem Bedienfeld des Backofens austritt.
Nach Abschluss des Garvorgangs schaltet sich
das Gebläse solange ein und aus, bis der Backofen
ausreichend abgekühlt ist.
Backofenbeleuchtung
Bei ausgeschaltetem Backofen kann das
Backofenlicht jederzeit durch das Öffnen der
Backofentür eingeschaltet werden.
Erste Inbetriebnahme
Schalten Sie das Bedienfeld, nach dem Anschluss
an das Stromnetz, d.h. anlässlich der ersten
Stromversorgung, durch Drücken der Taste
ein.
Im Menü erscheint die Liste der verfügbaren
Sprachen. Wählen Sie die gewünschte Sprache
über die Tasten und aus. Drücken Sie zur
Bestätigung auf “OK“.
Nach der Sprachauswahl zeigt das Display die
folgenden Parameter an:
SPRACHE
Sprachauswahl
UHRZEIT
Einstellung der Uhrzeit
AKUST. SIGNALE
Tastenton
ANZEIGE UHRZEIT
Einblendung der Uhr
KURZZEITWECKER
Kurzzeitwecker einstellen
PYROLYSESELBSTREINIGUNG
Auswahl
PYROLYSE-SELBSTREINIGUNG
BEENDEN
Beendigung des Menüs
Erfolgt nach Auswahl der Sprache aus dem Menü
innerhalb von 60 Sekunden kein Gebrauch, schaltet
das Display auf das Menü UNIVERSAL.
DE
Uhr einstellen
Zur Einstellung der Uhr schalten Sie den Backofen
durch Druck auf die Taste
ein; Drücken Sie
daraufhin auf “MENܓ und verfahren Sie nun gemäß
den Anleitungen.
1. Wählen Sie den Menüpunkt UHRZEIT und
drücken Sie zur Änderung auf “OK“.
2. die 4-Digit-Anzeige blinkt
3. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf „OK“.
- +
und
;
Kurzzeitwecker einstellen
Der Kurzzeitwecker kann sowohl bei
ausgeschaltetem, als auch bei eingeschaltetem
Backofen eingestellt werden.
Bei ausgeschaltetem Backofen:
1. Drücken Sie die Taste “MENU”
2. die 4-Digit-Anzeige blinkt
3. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
- +
und
;
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf “OK“.
Bei eingeschaltetem Backofen:
1. Drücken Sie die Taste “MENU”
2. Wählen Sie den Menüpunkt KURZZEITWECKER
und drücken Sie zur Änderung auf “OK“.
3. die 4-Digit-Anzeige blinkt
4. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
- +
und
;
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf “OK“.
6. sobald die Einstellung abgeschlossen ist, kann
der Backofen ausgeschaltet werden.
Auf dem Display wird der Kurzzeitwecker
eingeblendet. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein
akustisches Signal, das nach einer Minute oder
durch Drücken auf ein beliebiges aktiviertes Symbol
verstummt.
Der Kurzzeitwecker dient nicht zur Steuerung des
Ein- und Ausschaltens des Backofens.
Kindersicherung
Die Kindersicherungs-Funktion ermöglicht eine
Sperrung der Backofentasten.
Zur Aktivierung der Funktion drücken Sie die Taste
, wählen Sie den Menüpunkt START und daraufhin
zur Bestätigung die Taste “OK”
Zur Deaktivierung gehen Sie genauso vor und
wählen Sie den Menüpunkt NICHT STARTEN.
Die Kindersicherung kann sowohl bei
eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem
Backofen gestartet werden. Die Kindersicherung
kann in den zuvor genannten Fällen und auch nach
Beendigung eines Garprogramms deaktiviert
werden.
19
DE
Backofen in Betrieb setzen
Bei Einschalten des Backofens schaltet dieser
stets auf das Menü UNIVERSAL.
Zur Rückkehr zum Hauptbildschirm des
Funktionswählmenüs drücken Sie die Taste “P”
1. Schalten Sie das Bedienfeld durch Druck auf die
ein.
Taste
2. Das Display schaltet auf:
AUTOMATISCH
UNIVERSAL
MEINE REZEPTE
wobei der erste Menüpunkt ausgewählt ist
(schwarze Schrift auf weißem Hintergrund)
3. Wählen Sie mittels der Tasten oder
den
gewünschten Menüpunkt und drücken Sie zur
Bestätigung auf “OK“ Das Display zeigt die
Garprogramme an.
oder
das
4. Wählen Sie mittels der Tasten
gewünschte Garprogramm und drücken Sie zur
Bestätigung auf “OK“
5. Drücken Sie die Taste “START/STOPP”, um den
Garvorgang einzuleiten.
6. Der Backofen schaltet auf VORHEIZEN.
7. Ein akustisches Signal und das Aufleuchten
sämtlicher Vorheiz-Anzeigen signalisieren, dass die
Vorheizphase abgeschlossen ist.
8. Während des Garvorgangs sind folgende
Einstellungen jederzeit möglich:
- die Änderung der Temperatur durch Drücken der
Taste “°C” mit den Tasten
-
oder
+
und
Bestätigung durch die Taste “OK” (nur für
Garvorgänge UNIVERSAL);
- die Programmierung einer Garzeitdauer (nur für
Garvorgänge UNIVERSAL);
- ein Unterbrechen des Garvorgangs durch
Betätigen der Taste “START/STOPP”;
- die Einstellung des Kurzzeitweckers ;
- das Ausschalten des Backofens durch Betätigen
der Taste .
9. Das Gerät ist mit einem System ausgestattet, das
im Falle eines Stromausfalls das Programm wieder
an dem Punkt aktiviert, an dem es unterbrochen
wurde (wenn die Temperatur im Backofen nicht zu
stark abgesunken ist). Noch auszuführende,
vorprogrammierte Vorgänge werden hingegen bei
der Wiederherstellung der Stromversorgung nicht
berücksichtigt und sind neu zu programmieren.
Garprogramme UNIVERSAL
Für alle Programme ist eine Gartemperatur
voreingestellt. Diese kann von Hand auf einen
beliebigen Wert zwischen 30°C und 300°C (wo
möglich) verändert werden.
Die Programme UNIVERSAL umfassen alle manuell
eingestellten Garvorgänge. Hierfür gibt der Backofen
20
nur die wichtigsten Parameter an, die für das
Gelingen aller Rezepte, von den einfachsten bis zu
den anspruchsvollsten, notwendig sind: Temperatur,
Wärmequelle, Feuchtigkeitsgrad und Umluft werden
automatisch kontrolliert. Dieses Kapitel wurde unter
wertvoller Mithilfe unseres kulinarischen Beraters
verfasst. Wir möchten Sie einladen, seine
Ratschläge zu befolgen, damit Sie von seiner
Erfahrung profitieren können und stets optimale
Garergebnisse erzielen. Die empfohlenen
Garfunktionen, Temperaturen und Einschubhöhen
basieren auf der Erfahrung und dem Können unseres
Experten und erlauben Ihnen, immer wieder
hervorragende Gerichte zu zaubern. Für jede
Funktion in der Betriebsweise UNIVERSAL wird in
der nachfolgend aufgeführten Tabelle angegeben,
ob das Gargut in den kalten oder in den
vorgeheizten Backofen eingeschoben wird. Das
Einhalten dieser Angaben sichert ein optimales
Garergebnis zu. Soll im vorgeheizten Backofen
gebacken werden, dann warten Sie bitte, bis die
Vorheizzeit abgelaufen ist (Signal ertönt) und
schieben Sie danach Ihr Gargut in den Ofen.
Die Temperatur wird automatisch nach Art des
gewählten Garvorgangs festgelegt; es ist jedoch
möglich, sie zu verändern, um ein besonderes
Rezept zu verwirklichen. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Garzeit mit sofortigem oder
verzögertem Start einzustellen.
Programm ECHTE HEISSLUFT
Alle Heizelemente schalten sich ein und das
Gebläse wird in Betrieb genommen. Da die Hitze im
gesamten Backofen konstant ist, werden die
Speisen sehr gleichmäßig gegart und gebräunt. Es
kann auf maximal drei Einschubhöhen gleichzeitig
gegart werden.
Programm GRILL
Das obere Heizelement schaltet sich ein. Die sehr
hohe Temperatur und die direkt auf das Grillgut
gerichtete Hitze empfiehlt sich für Lebensmittel, die
zur optimalen Garung einer hohen Temperatur an der
Außenfläche bedürfen. Diese Garart bei
geschlossener Backofentür durchführen.
Programm GRILL-DREHSPIESS
Das obere Heizelement schaltet sich ein, und der
Drehspieß wird in Betrieb gesetzt. Diese Funktion wurde
für das Garen mit dem Drehspieß optimiert. Diese
Garart bei geschlossener Backofentür durchführen.
Programm GRATIN
Das obere und das runde Heizelement schalten sich
ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Die
einseitige Strahlungshitze wird im Inneren des
Backofens mit Umluft kombiniert. Ideal für
Gratingerichte, Lasagna usw. Diese Garart bei
geschlossener Backofentür durchführen.
Programm TRADITIONELL
Bei dieser traditionellen Garart verwenden Sie bitte
nur eine Einschubhöhe. Wir empfehlen diese
Funktion für langsames Garen oder Garen im
Wasserbad. Zum Garen im Wasserbad kann das
Wasser direkt in die Fettpfanne gegeben werden.
Programm BRATEN
Das obere und das runde Heizelement schalten sich
ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Die
einseitige Strahlungshitze wird im Inneren des
Backofens mit Umluft kombiniert. Hierdurch wird ein
Verbrennen der Speiseoberflächen verhindert und
die Hitze dringt tiefer in die Speisen ein. Diese
Garart bei geschlossener Backofentür durchführen.
Programm HEFETEIG
Das runde Heizelement schaltet sich ein, und das
Gebläse wird (nur während der Aufheizphase) in
Betrieb gesetzt. Es handelt sich um eine ideale
Backofentemperatur zum Gären von Hefeteigen.
Während der Gärungsphase sollte die Backofentür
geschlossen bleiben.
Programm BRIOCHE
Die verwendeten Parameter machen dieses
Programm ideal für Gebäck mit Naturhefe.
Programm MÜRBETEIGKUCHEN
Die verwendeten Parameter machen dieses
Programm ideal für alle Mürbeteigkuchen.
Programm KUCHEN
Dieses Backprogramm eignet sich für alle anderen, in
den Programmen BRIOCHE und
MÜRBETEIGKUCHEN nicht angeführten Gebäck- und
Kuchenarten (z.B.: kleine Windbeutel, Biskuit usw.)
Programm BAISER WEISS / BRAUN
Die Temperaturen sind voreingestellt und können
nicht verändert werden. Das Programm BAISER ist
für die Trocknungsphase der Baisers vorgesehen.
Das Programm BRAUNE BAISER ist zum Bräunen
der Baisers bestimmt.
Programm AUFTAUEN
Dank des an der Backofenrückwand installierten
Gebläses zirkuliert Luft in Raumtemperatur um das
aufzutauende Gut. Auf diese Weise können alle
Arten von Speisen aufgetaut werden, vor allem
jedoch empfindliche Speisen, die keine Hitze
vertragen, wie beispielsweise: Eistorten, Cremeoder Sahnetorten, Obsttorten.
Programme NIEDRIGE TEMPERATUR
Diese Art von Garen, die bei den Profiköchen sehr
beliebt ist und von diesen seit Jahren angewandt
wird, ermöglicht ein perfektes Garen der Speisen
(Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse) bei sehr niedrigen
Temperaturen (85,95-120°C), wodurch der
Geschmack derselben hervorgehoben wird.
Die Vorteile sind nicht zu unterschätzen:
• Da die Gartemperaturen sehr niedrig liegen (im
Allgemeinen unter der Verdampfungstemperatur),
wird das Verdampfen der zum Garen
eingesetzten Flüssigkeiten (Soßen usw.) auf ein
Minimum herabgesetzt, das Gargut bleibt somit
saftig und zart;
• das Fleisch schrumpft nicht so sehr zusammen,
wie beim traditionellen Garen. Das Ergebnis ist
zartes Fleisch das keine Ruhephase nach dem
Garen erfordert. Braten Sie das Fleisch zuerst in
der Kasserolle auf dem Kochfeld ringsum an.
Vakuumgaren bei Niedrigtemperaturen, eine seit
30 Jahren bei den berühmtesten Köchen beliebte
Garart, bietet zahlreiche Pluspunkte:
• gastronomische: Es begünstigt die Konzentration
der Aromen unter Wahrung sämtlicher
Geschmackseigenschaften der Speisen, die
weich und zart bleiben.
• hygienische: Es gewährleistet höchste Hygiene,
da die Speisen keinerlei Einwirkungen
schädlichen Sauerstoffs ausgesetzt werden, und
somit für längere Zeit im Kühlschrank aufbewahrt
werden können.
• organisatorische: Dank der längeren
Haltbarkeitszeiten können Gerichte längere Zeit
im Voraus zubereitet werden.
• dietetische: Eine solche Garart erfordert nur
kleinste Fettmengen, die Speisen sind demnach
leicht und verträglich.
• und ökonomische Pluspunkte: Das Einschrumpfen
der Speisen wird wesentlich reduziert.
Zur Anwendung dieser Technik ist ein Vakuumgerät
nebst der entsprechenden Beutel erforderlich.
Befolgen Sie aufmerksam die Anleitungen zur
Vakuumverpackung von Lebensmitteln und Speisen.
Die Konservierung von rohen Lebensmitteln (Obst,
Gemüse usw.) wie auch von gekochten
Lebensmitteln (traditionelle Garart) wird durch
Vakuumverpackung garantiert.
Programm PASTEURISATION
Diese Programme eignen sich für Obst, Gemüse,
etc....
Das kleine Kochgeschirr kann auf Einschubhöhe 2
eingeschoben werden (Backblech Ebene 1 und
Backofenrost auf Ebene 3). Lassen Sie das
Kochgeschirr im Backofen erkalten. Schieben Sie
das Gargut in den kalten Ofen.
21
DE
DE
auch der bereits warme Ofen ist möglich.
Drehspieß
Zur Inbetriebnahme
des Drehspießes (siehe
Abbildung) verfahren
Sie wie folgt:
1. Schieben Sie die
Fettpfanne auf
Einschubhöhe 1 ein;
2. Schieben Sie die
Drehspießhalterung auf
Einschubhöhe 3 ein
und stecken Sie den
Spieß in die
entsprechende Öffnung der Backofenrückwand;
3. Setzen Sie den Drehspieß über die Anwahl der
Funktion
in Betrieb.
AUTOMATIK-Garprogramme
Öffnen Sie die Backofentür bitte nicht. Sie
verhindern dadurch, dass Dauer und Temperatur
des Garvorgangs verfälscht werden.
Temperatur und Garzeitdauer sind vorbestimmt
und durch das System C.O.P.® (Cottura Ottimale
Programmata – Programmierte optimale Garzeit)
unveränderlich. Somit wird ein perfektes Ergebnis
garantiert. Der Backvorgang wird automatisch
unterbrochen; der Backofen signalisiert, wenn das
Backgut gar ist. Dieses Kapitel wurde unter
wertvoller Mithilfe unseres kulinarischen Beraters
verfasst. Wir möchten Sie einladen, seine
Ratschläge zu befolgen, damit Sie von seiner
Erfahrung profitieren können und stets optimale
Garergebnisse erzielen. Die empfohlenen
Garfunktionen, Temperaturen und Einschubhöhen
basieren auf der Erfahrung und dem Können unseres
Experten und erlauben Ihnen, immer wieder
hervorragende Gerichte zu zaubern.
Programm BRATEN...
Verwenden Sie diese Funktion für Rinder-, Kalbs-,
Schweine-, Geflügel- und Lammbraten. Schieben Sie
das Gargut in den kalten Ofen. Es kann jedoch auch
in den vorgeheizten Backofen gegeben werden. Bei
einigen BRATEN-Programmen kann die gewünschte
Garstufe ausgewählt werden. GUT DURCH, MEDIUM
und BLUTIG.
Programm MÜRBETEIGKUCHEN...
Diese Funktion ist ideal für alle
Mürbeteigkuchenrezepte (die normalerweise vor
allem unten gut gegart werden müssen). Schieben
Sie das Gargut in den kalten Ofen.
Es kann jedoch auch in den vorgeheizten Backofen
gegeben werden.
Programm BRIOCHE
Diese Funktion ist ideal für Gebäck mit Naturhefe.
Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen, aber
22
Programm PLUM-CAKE
Diese Funktion ist ideal für Gebäck mit chemischer
Hefe. Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen.
Es kann jedoch auch in den vorgeheizten Backofen
gegeben werden.
Programm KUCHEN
Diese Funktion ist ideal für alle anderen Rezepte
(ohne Hefe und keine Mürbeteigkuchen). Schieben
Sie das Gargut in den kalten Ofen. Es kann jedoch
auch in den vorgeheizten Backofen gegeben
werden.
Programm BROT
Benutzen Sie diese Funktion zur Brotherstellung.
Befolgen Sie das angeführte Rezept sowie die
Details. Für optimale Ergebnisse befolgen Sie bitte
aufmerksam die nachfolgend aufgeführten
Anweisungen:
• Halten Sie sich bitte an das Rezept.
• Vergessen Sie bitte nicht, 100 cl kaltes Wasser
auf die auf Einschubhöhe 5 eingeschobene
Fettpfanne zu geben.
Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. Möchte
man das Gargut in den vorgeheizten Ofen geben,
nachdem er für eine andere Zubereitung bereits
hohe Temperaturen erreicht hat, dann zeigt das
Display den Hinweis “Backofen zu heiߔ bis die
Temperatur des Backofens die 40° erreicht hat. Nun
kann das Brot in den Ofen gegeben werden.
BROTREZEPT (maximale Teigmenge):
Zutaten:
• 650 g Mehl
• 350 g Wasser
• 12 g Salz
• 25 g frische Brothefe oder 4 Tüten Backpulver.
Preparazione:
• Vermischen Sie Mehl und Salz in einem großen
Behälter.
• Lösen Sie die Hefe in leicht lauwarmem Wasser
(circa 35 Grad) auf.
• Drücken Sie eine Mulde in das Mehl.
• Geben Sie das Gemisch aus Wasser und Hefe
hinein.
• Kneten Sie das Ganze, bis ein homogener und
nur leicht klebriger Teig entsteht. Plätten Sie
hierfür den Teig mit dem Handballen und kneten
Sie ihn dann wieder zusammen (für ca. 10
Minuten).
• Formen Sie eine Kugel und geben Sie den Teig in
eine Schüssel. Decken Sie den Teig mit
Frischhaltefolie ab, damit er an der Oberfläche
nicht austrocknet. Geben Sie die Schüssel in den
auf manuelle Betriebsweise HEFETEIG-FUNKTION
40°C geschalteten Backofen und lassen Sie den
Teig für ungefähr 30/45 Minuten, oder 1 Std. bei
•
•
•
•
•
•
Raumtemperatur, gehen (bis der Teig das
doppelte Volumen erreicht hat).
Trennen Sie nun vorsichtig kleine Teigstücke ab
und formen Sie die Brote.
Geben Sie diese auf ein mit Backpapier (auf die
Größe des Blechs zugeschnitten) und bestreuen
Sie sie mit Mehl.
Schneiden Sie die Brote mehrmals mit einem
scharfen Messer ein.
Schieben Sie den Rost auf die 2. Ebene ein.
Setzen Sie die Fettpfanne in die Ebene 5 und
geben Sie 100 gr kaltes Wasser hinein.
Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen.
• Starten Sie die automatische Funktion
BROT.
• Legen Sie die Brote nach dem Garvorgang auf ein
Gitter, damit sie komplett abkühlen können.
Programm PIZZA
Benutzen Sie diese Funktion zum Backen von
Pizzen (mit etwas dickerem Boden). Befolgen Sie
das angeführte Rezept sowie die Details. Es kann
die gewünschte Garstufe ausgewählt werden:
MITTEL, KNUSPRIG und WEICH.
Für optimale Ergebnisse befolgen Sie bitte
aufmerksam die nachfolgend aufgeführten
Anweisungen:
• Halten Sie sich bitte an das Rezept.
• Der Teig muss zwischen 350g und 500g wiegen.
• fetten Sie die Fettpfanne und die Backbleche
leicht ein.
Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. Möchte
man das Gargut in den vorgeheizten Ofen geben,
nachdem er für eine andere Zubereitung bereits
hohe Temperaturen erreicht hat, dann zeigt das
Display den Hinweis “Backofen zu heiߔ bis die
Temperatur des Backofens die 120° erreicht hat.
Nun kann die Pizza in den Ofen gegeben werden.
PIZZAREZEPT:
Rezept für 3 oder 4 Pizzen: 1000 g Mehl, 500 g
Wasser, 20 g Salz, 20 g Zucker, 10 cl Olivenöl, 20 g
frische Hefe (oder zwei Tütchen Instanthefe)
• Aufgehen bei Raumtemperatur: 1 Stunde oder
manuelle Betriebsart HEFETEIG-FUNKTION bei
40° und etwa 30/45 Minuten gehen lassen.
• Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen.
• Starten Sie das Garprogramm
PIZZA.
Programm PIZZERIA
Benutzen Sie diese Funktion zum Backen von
Pizzen (dünner Boden). Legen Sie den mitgelieferten
Stein für Pizza auf den Rost in der Einschubhöhe 6.
Die Zutaten für das Rezept sind im Abschnitt PIZZA
zu finden.
Der Backofen zeigt den Zeitpunkt zum
Einschieben des Backguts durch ein akustisches
Signal und der Mitteilung EINSCHIEBEN UND
START DRÜCKEN an.
Meine Rezepte
Wird eine UNIVERSAL-Funktion ausgewählt und
für diese eine Garzeit-Dauer eingestellt, dann
erscheint bei Garzeitende auf dem Display die
Anzeige, ob Sie die Garart gespeichert werden
soll.
Die Funktion MEINE REZEPTE ist nur für
UNIVERSAL-Gararten und für Gararten mit
eingestellter Garzeit-Dauer aktiv.
Die Speicherung des Rezepts erfolgt erst bei Ende
des Garvorgangs.
Es können bis zu 10 unterschiedliche Vorgänge
gespeichert werden, etwa Temperaturänderungen
und Dauer, wenn dazwischen jeweils eine Minute
liegt. Es können bis maximal 10 Gararten
gespeichert werden. Der Speicherplatz kann
ausgewählt werden. Mit eingelegtem Divider und bei
UNIVERSAL-Gararten in beiden Bereichen
gleichzeitig ist keine Speicherung möglich.
Um die gespeicherten Rezepte unterscheiden und
somit auch leichter suchen zu können, werden sie
mit Namen gespeichert, die sich nach folgenden
Kriterien zusammen setzen:
- MEIN REZEPT + fortlaufende Nummer (1, 2, 3,
etc...)
- ANFANGSTEMPERATUR + EVENTUELLES
SYMBOL* (z.B. 170°C)
- DAUER (z.B. 00:30)
* Bedeutung der Symbole:
- kein Symbol: es wurde die Anfangstemperatur
eingestellt und diese wurde nicht mehr verändert;
- â : die Anfangstemperatur wurde nur gesenkt;
- á : die Anfangstemperatur wurde nur erhöht;
- áâ : die Anfangstemperatur wurde sowohl erhöht
als auch gesenkt.
23
DE
DE
Garzeit-Programmierung
Solange sich der Backofen in der WartezeitModalität befindet, kann das Garzeitende noch
gemäß obiger Verfahrensweise geändert werden.
Um eine Programmierung zu löschen schalten Sie
den Backofen aus .
Programmierung der Garzeit-Dauer
Die Dauer (Garzeit) kann nur für die Garvorgänge
UNIVERSAL eingestellt werden.
Praktische Back-/Brathinweise
Die Programmierung ist auch vor einem
Garprogrammstart mittels der Taste “START/STOP”
möglich.
Verwenden Sie beim Heißluftgaren nicht die
Einschubhöhen 1 und 5. Sie sind der Heißluft zu
direkt ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte
leicht verbrennen könnten.
Drücken Sie auf die Taste
und verfahren Sie wie
folgt:
1. Wählen Sie den Menüpunkt DAUER und drücken
Sie zur Bestätigung auf “OK“.
2. die 4-Digit-Anzeige blinkt
3. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
- +
und
;
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf “OK“.
5. Ist die Garzeit abgelaufen, ertönt ein akustisches
Signal und der Backofen wird ausgeschaltet.
• Beispiel: Es ist 9.00 Uhr. Programmierte Garzeit: 1
Std. und 15 Min. Das Programm stoppt
automatisch um 10:15 Uhr.
Vorwahl eines Garvorgangs
Wird eine Garzeit-Dauer eingestellt, kann ein
verzögerter Start programmiert werden.
Die Programmierung ist nur nach Auswahl ohne
Starten eines Garprogramms möglich.
- +
und
;
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf „OK“.
6. Zur Aktivierung der Programmation drücken Sie
die Taste “START”.
7. Ist die Garzeit abgelaufen, ertönt ein akustisches
Signal und der Backofen wird ausgeschaltet.
• Beispiel: Es ist 9:00 und es wird eine Dauer von 1
Std. und 15 Min. sowie das Programmende für
12:30 Uhr vorprogrammiert. Das Programm startet
um 11:15:00 automatisch.
Die Displayanzeige WARTEN signalisiert, dass ein
verzögerter Garzeitstart programmiert wurde. Auf
dem Display wird abwechselnd die als Garzeitende
programmierte Uhrzeit und die Garzeit (Dauer)
eingeblendet.
24
ECHTE HEISSLUFT
• Die Fettpfanne in die untere und die Roste in die
oberen Führungen einsetzen.
PIZZA oder FLADENBROTE
• Verwenden Sie eine Leichtmetallform mit
maximalem Durchmesser von 30 cm und stellen
Sie diese direkt auf den Rost.
• Bei reich belegten Pizzas ist es empfehlenswert,
den Mozzarella-Käse erst nach halber Backzeit
hinzuzugeben.
BARBECUE
1. Drücken Sie die Taste
und führen Sie die für
die Programmdauer beschriebenen Schritte 1 bis 3
aus.
2. Wählen Sie den Menüpunkt GARZEITENDE und
drücken Sie zur Bestätigung auf „OK“.
3. die 4-Digit-Anzeige blinkt
4. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
!Setzen Sie zum BARBECUE die Fettpfanne zum
Auffangen von abtropfendem Fett oder Fleischsaft
auf Einschubhöhe 1 ein.
• Heizen Sie den Backofen 5 Minuten vor.
• Das Garen erfolgt bei geschlossener Backofentür.
• Den Grillrost in die Position 3 oder 4 einführen und
die zu garenden Speisen in der Mitte des
Grillrostes ausrichten.
• Diese Funktion eignet sich für folgende
Zubereitungsarten: bräunen, überbacken, Baisers
bräunen, toasten, mageres und dünn
geschnittenes Grillfleisch.
• Es empfiehlt sich, die höchste Energiestufe zu
verwenden. Im Übrigen ist es bei dieser Funktion
völlig normal, dass das obere Heizelement nicht
ständig rot glüht: Es wird durch einen
Thermostaten gesteuert.
Tabelle der Garzeiten
Funktionen
Speisen
DE
Gew.
(kg)
N.
Universal
Mürbeteigkuchen*
1
2
1
2
1
1
3
3
3
1
1
2
2
Kuchen
Pizza
Brioche*
Kuchen*
Panettone
Windbeutel
Kekse
Aufläufe
Kuchen
Biskuitböden
Echte Heißluft*
Braten*
Überbacken*
Grill-Barbecue*
Crème Caramel
(Wasserbad)
Großes Fleischstück
Schweine-,
Kalbsbraten
Großer
Geflügelbraten
Überbacken
Rindersteak
Würste
Schweinesteak
Bacon
Hefeteig
Hefeteig*
Weiße Baisers
Weiße Baisers*
Gebräunte Baisers* Gebräunte Baisers
Fleisch/Fisch
Niedrige
Temperatur* 85°C
Obst, Gemüse usw.
Pasteurisation
Automatisch
Brot (siehe Rezept)
Brot
Braten
Braten
Kuchen
Kuchen
Kuchen
Kuchen
Brioche
Brioche
Kuchen
Kuchen
Pizza (siehe
Pizza
Rezept)
Sehr dünne Pizza
Pizzeria**
Anzahl
Garebenen
1
Vorheizen
Empfohlene
Temperatur
(°C)
Garzeit
(Minuten)
3
3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
200
200
220
220
160
190
190
180
200
160
180
180
170
30-40
30-40
25-30
25-30
45-60
25-30
30-40
20-30
40-50
60-75
30-35
35-40
35-45
90-240
Einschubhöhe
Fettpfanne /
Backblech
2
1
2
1
1 oder 2
2
1
1
1
2
2
1
1
Rost 1
Rost 2
3
3
3
3
3
5
5
5
1
2
Ja
160
1
1
2
Nein
200
35-75
1
1
2
Nein
190
90-120
1
1
1
1
1
1
2 oder 3
1
1
1
1
2
3 oder 4
4 bis 5
4
5
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
190
270-300
270-300
270-300
270-300
40
40-60
20-30
10-20
15-25
3-6
3
3
3
1
1
1
3
3
3
Nein
Nein
Nein
70
110
85
8-12 Stunden
1,5-2 Stunden
90-180
1
2
Ja
110
1
1
1
1
1
1
1
5**
1
2
2
2
2
2
1
5
5
5
1 oder 2
2
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
4+
Pizzastein
Ja
* Bei den angegebenen Garzeiten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Wunsch geändert werden können.
Die Vorheizzeiten des Backofens sind voreingestellt und manuell nicht änderbar.
*** Wie im Rezept angegeben 100 gr Wasser in die Fettpfanne füllen.
25
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise
DE
Das Gerät wurde entsprechend den internationalen
Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Die im
Folgenden aus Sicherheitsgründen
wiedergegebenen Hinweise sollten aufmerksam
gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für den nicht professionellen
Einsatz in privaten Haushalten bestimmt.
• Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden,
auch nicht, wenn es sich um einen geschützten
Platz handelt. Es ist hoch gefährlich, das Gerät
Regen und Gewittern auszusetzen.
• Benutzen Sie zum Handling des Gerätes stets die
sich seitlich am Backofen befindlichen
Gerätegriffe.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder
feuchten Händen oder Füßen und auch nicht,
wenn Sie barfuss sind.
• Das Gerät darf nur von Erwachsenen und gemäß
den Hinweisen der vorliegenden
Bedienungsanleitung zur Zubereitung von
Lebensmitteln verwendet werden.
• Wenn das Gerät in Betrieb ist, werden die
Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß.
Berühren Sie sie nicht und halten Sie Kinder
vom Ofen fern.
• Vermeiden Sie, dass die Netzkabel anderer
Elektrogeräte in Kontakt mit heißen Backofenteilen
gelangen.
• Die zur Belüftung und Wärmeableitung
vorgesehenen Öffnungen dürfen nicht zugestellt
bzw. abgedeckt werden.
• Fassen Sie den Griff zur Türöffnung stets in der
Mitte an. An den Seiten könnte er heiß sein.
• Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe.
• Kleiden Sie den Boden des Backofens nicht mit
Aluminiumfolie aus.
• Legen Sie keine entzündbaren Materialien in den
Backofen: Sie könnten entflammen, wenn das
Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
• Vergewissern Sie sich stets, dass sich die
Reglerknöpfe auf der Position ”l”/“¡“ befinden,
wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
• Versuchen Sie bei etwaigen Störungen bitte
keinesfalls, Innenteile selbst zu reparieren. Setzen
Sie sich mit dem Kundendienst (siehe
Kundendienst) in Verbindung.
• Stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf
der geöffneten Backofentür ab.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch
Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen oder geistigen
Fähigkeiten oder Wahrnehmungsstörungen oder
aber ohne ausreichende Erfahrung und
Produktkenntnis geeignet, sofern sie nicht durch
eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person
beaufsichtigt werden oder zuvor Anleitungen zum
Gerätegebrauch erhalten haben.
• Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
Smaltimento
• Das Verpackungsmaterial entsprechend den
lokalen Vorschriften entsorgen.
Verpackungsmaterial kann wiederverwertet werden.
• Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass
Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden dürfen. Die Altgeräte müssen
getrennt gesammelt werden, um die Rückführung
und das Recycling der Materialen zu optimieren,
aus denen die Geräte hergestellt sind, und um
mögliche Belastungen der Gesundheit und der
Umwelt zu verhindern. Das Mülleimersymbol ist auf
allen Produkten dargestellt, um an die
Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung zu
erinnern. Für weitere Informationen zur korrekten
Entsorgung können sich die Besitzer von
elektrischen Haushaltsgeräten an die zuständige
öffentliche Stelle oder an den jeweiligen Händler
wenden.
Energie sparen und Umwelt schonen
• Für einen sparsamen Energieverbrauch den
Backofen in den Stunden zwischen dem späten
Nachmittag und dem frühen Morgen verwenden.
Der Backofen kann in diesem Sinne über die
Programmvorwahl – vor allem hinsichtlich der
Funktionen „Garvorgang mit verzögertem Start“
(siehe Garprogramme) und „Selbstreinigung mit
verzögertem Start“ (siehe Reinigung und Pflege)
programmiert werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel
aus der Steckdose, sondern nur am Netzstecker
selbst.
• Es empfiehlt sich, das Garprogramm GRATIN stets
bei geschlossener Backofentür zu verwenden:
Dadurch werden nicht nur optimale Ergebnisse
erzielt, sondern auch Energie gespart (ca. 10 %).
• Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor
Wartungsmaßnahmen stets den Netzstecker aus
der Steckdose.
• Halten Sie die Dichtungen sauber und in
einwandfreiem Zustand, so dass sie gut an der Tür
anliegen und keine Wärmeverluste verursachen.
26
Reinigung und Pflege
Stromversorgung trennen
Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom
Stromnetz zu trennen.
Reinigung des Gerätes
• Die beschichteten oder aus Edelstahl gefertigten
Außenteile des Gerätes sowie die
Gummidichtungen mit einem Schwamm und einer
einfachen Spüllauge reinigen. Bei hartnäckigen
Flecken spezielle Reinigungsmittel verwenden. Es
wird empfohlen, die Teile nach der Reinigung gut
nachzuspülen und zu trocknen. Auf keinen Fall
Scheuermittel oder sonstige scharfe
Reinigungsmittel verwenden.
• Der Backofen sollte möglichst nach jedem
Gebrauch, solange er noch etwas warm ist,
gereinigt werden. Hierzu warmes Wasser und ein
Reinigungsmittel verwenden. Mit Wasser
nachspülen und mit einem weichen Tuch trocken.
Scheuermittel vermeiden.
• Das Zubehör lässt sich mit Ausnahme der
Gleitschienen wie normales Geschirr (auch im
Geschirrspüler) reinigen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfeldes
keine Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte.
Backofentür reinigen
Die Backofentür aus Glas nur mit einem weichen
Schwamm und mildem Reinigungsmittel reinigen.
Das Gerät danach mit einem weichen Tuch trocknen.
Keine rauen, scheuernden Materialien oder
scharfkantige, metallische Schaber verwenden, da
sie die Oberfläche zerkratzen oder das Glas
beschädigen können.
Zur einfachen und gründlichen Reinigung kann die
Backofentür abgenommen werden.
1. Hierzu die Tür vollständig öffnen (siehe
Abbildung).
2. Die seitlich an den beiden Scharnieren
befindlichen Hebel anheben und drehen (siehe
Abbildung).
Dichtungen prüfen
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den
Zustand der Dichtung rund um die Backofentür. Sich
im Falle einer beschädigten Dichtung an die
nächstgelegene Kundendienststelle (siehe
Kundendienst) wenden. Der Backofen sollte
bis zur erfolgten Reparatur nicht verwendet werden.
Lampe ersetzen
Die
Backofenlampe
wie folgt ersetzen:
1. Nehmen Sie die
Glasabdeckung
Lampe
der
Lampenhalterung
ab.
Glasscheibe
2. Nehmen Sie die
Lampe heraus
und ersetzen Sie
sie durch eine
neue desselben Typs: Halogenlampe 230 W,
Leistung 25 W, Sockel G9.
3. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an (siehe
Abbildung).
Backofenraum
Berühren Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen.
Kundendienst
Achtung:
Das Gerät ist mit einem Diagnosesystem
ausgestattet, dank dem etwaige Betriebsstörungen
erfasst werden können. Diese werden auf dem
Display durch Meldungen folgenden Typs angezeigt:
“F“ gefolgt von Nummern.
In diesem Fall den Kundendienst anfordern.
Wenden Sie sich nur an autorisierte Techniker.
Geben Sie bitte Folgendes an:
F
F
• die genaue Beschreibung des Fehlers
• das Gerätemodell (Mod.)
• die Seriennummer (S/N).
Letztere Informationen sind dem Typenschild am
Gerät zu entnehmen.
3. (mit Vollglasinnentür). Die
Tür an den beiden äußeren
Seiten langsam und nicht
vollständig schließen. Drücken
Sie auf die Arretierbolzen F
und ziehen Sie dann die Tür
zu sich hin aus den
Scharnieren heraus (siehe
Abbildung).
In umgekehrter Reihenfolge wird die Backofentür
wieder angebracht.
27
DE
DE
PYROLYSE-Selbstreinigung
Während des pyrolyse-Reinigungsprogramms
werden im Backofeninneren Temperaturen von bis
zu 500°C erzielt, dank dessen zurückgebliebene
Speisereste verkohlt werden. Der Schmutz wird
regelrecht zu Asche.
Während der automatischen Reinigung können
einzelne Ofenteile sehr heiß werden. Kinder sind
daher vom Backofen fernzuhalten. Durch das Glas
der Ofentür kann beobachtet werden, wie einige
Rückstände aufglimmen. Es handelt sich um einen
völlig normalen spontanen Verbrennungsvorgang,
der keine Risiken in sich birgt.
Der Backofen ist dazu ausgerichtet, den Benutzer
darauf aufmerksam zu machen, wenn ein
Reinigungsvorgang durchgeführt werden sollte. Auf
dem Display erscheint die Anzeige „PYROLYSE wird
empfohlen – MÖCHTEN SIE STARTEN?
Vor Aktivierung einer PYROLYSE:
• Größere Speisereste aus dem Backofeninneren
mit einem feuchten Schwamm entfernen. Keine
Reinigungsmittel verwenden.
• nehmen Sie sämtliches Zubehör, die
Teleskopführungen und die Halterungsrahmen aus
dem Backofen.
• Etwaige Geschirrtücher oder Topflappen vom
Backofengriff entfernen.
Wenn der Backofen sehr heiß ist, startet der
Pyrolysevorgang möglicherweise nicht. Den
Backofen abkühlen lassen.
Das Programm kann nur bei geschlossener
Backofentür aktiviert werden.
Wenn der Divider vorhanden ist, startet der
Pyrolysevorgang nicht.
Drücken Sie zur Aktivierung einer PYROLYSE die
Taste
und daraufhin die Taste “MENܔ.
1. Wählen Sie den Menüpunkt PYROLYSE und
drücken Sie auf “OK“.
2. Wählen Sie über die Taste oder die
gewünschte PYROLYSE-Reinigungsstufe, die über
eine voreingestellte Dauer verfügt, und nicht
geändert werden kann.
1. Sparprogramm (ECO): Dauer 1 Stunde;
2. Normalprogramm (NOR): Dauer 1 Stunde und 30
Minuten
3. Intensivprogramm (INT): Dauer 2 Stunden.
Drücken Sie zur Bestätigung auf “OK“.
28
Drücken Sie die Taste “START/STOP”, um die
PYROLYSE in Gang zu setzen.
Sicherheitsvorrichtungen
• Bei Erreichen hoher Temperaturen wird die
Backofentür automatisch gesperrt;
• Bei einer etwaigen Störung wird die
Stromversorgung der Heizelemente getrennt.
• Nach erfolgter Sperre der Backofentür können die
vorgenommenen Einstellungen (Dauer und Ende)
nicht mehr geändert werden.
Die Programmierung ist nur nach der Wahl des
Programms PYROLYSE möglich.
Programmierung des verzögerten
Selbstreinigungsvorgangs
1. Die Taste
drücken.
2. Wählen Sie den Menüpunkt ENDE und drücken
Sie zur Bestätigung auf “OK“.
3. die 4-Digit-Anzeige blinkt
4. machen Sie die Einstellung mit den Tasten
- +
und
;
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf “OK“.
6. Zur Aktivierung der Programmation drücken Sie
die Taste “START/STOPP”.
7. Ist die Garzeit abgelaufen, ertönt ein akustisches
Signal und der Backofen wird ausgeschaltet.
• Beispiel: Es ist 9.00 Uhr, und es wird ein
PYROLYSE-Sparprogramm mit voreingestellter
Dauer von 1 Stunde gewählt. Programmierung des
Programmendes: 12.30 Uhr. Das Programm
startet um 11.30 Uhr automatisch.
Die Displayanzeige “Warten auf Pyrolyse“
signalisiert, dass eine Programmierung vorgenommen
wurde. Auf dem Display wird abwechselnd die
Uhrzeit, die als Ende des Vorgangs programmierte
Uhrzeit und die Dauer eingeblendet.
Um eine Programmierung zu löschen schalten Sie
den Backofen aus .
Nach Abschluss der Selbstreinigung
Die Backofentür kann nicht sofort geöffnet werden,
sondern erst dann, wenn die Backofentemperatur
auf ein annehmbares Niveau gesunken ist. An den
Ofenwänden und auf dem Backofenboden könnte
sich während der Reinigung etwas weißer Staub
abgelagert haben. Den Staub bei abgekühltem
Backofen mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Wenn die vorhandene Ofenwärme für einen
Garvorgang genutzt werden will, ist es nicht
erforderlich, diese Staubablagerungen sofort zu
entfernen. Sie sind unschädlich.
Instrukcja obs³ugi
PIEKARNIK
Spis treœci
NL
Nederlands, 1
RS
Ðóññêèé, 43
DE
Deutsch, 15
PL
Polski, 29
Instalacja, 30-31
Ustawienie
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Dane techniczne
Opis urz¹dzenia, 32
Widok ogólny
Panel sterowania
Wyœwietlacz
Uruchomienie i u¿ytkowanie, 33-39
FN 66
FN 66 XA
FNG 66
Pierwsze uruchomienie
Ustawianie zegara
Ustawianie minutnika
Zabezpieczenie przed dzieæmi
Uruchomienie piekarnika
Moje przepisy
Programowanie pieczenia
Praktyczne porady dotycz¹ce pieczenia
Tabela pieczenia
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 40
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Utylizacja
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
Konserwacja i utrzymanie, 41-42
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
Mycie urz¹dzenia
Czyszczenie drzwiczek
Wymiana ¿arówki
Serwis Techniczny
Czyszczenie automatyczne PIROLIZA
PL
Instalacja
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê, aby móc z
niej skorzystaæ w ka¿dej chwili. W razie sprzeda¿y,
odst¹pienia lub przeniesienia urz¹dzenia, nale¿y siê
upewniæ, czy instrukcja zosta³a przekazana wraz z
nim, aby nowy w³aœciciel piekarnika móg³ siê
zapoznaæ z jego dzia³aniem i z dotycz¹cymi go
ostrze¿eniami.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê: zawiera ona
wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji, u¿ytkowania i
bezpieczeñstwa.
Obieg powietrza
Aby zapewniæ odpowiedni obieg powietrza, nale¿y
usun¹æ tyln¹ œciankê komory. Najlepiej zainstalowaæ
piekarnik w taki sposób, aby opiera³ siê on na dwóch
drewnianych listwach lub na p³ycie z przeœwitem co
najmniej 45 x 560 mm (patrz rysunki).
560
mm
.
45 m
m.
Ustawienie
Elementy opakowania nie s¹ zabawkami dla dzieci i
nale¿y je usun¹æ zgodnie z normami dotycz¹cymi
selektywnego gromadzenia odpadów (patrz Zalecenia
i œrodki ostro¿noœci ).
Instalacja powinna zostaæ wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami przez wykwalifikowany
personel. Niew³aœciwe pod³¹czenie urz¹dzenia mo¿e
spowodowaæ szkody w stosunku do osób, zwierz¹t
lub przedmiotów.
Zabudowa
Aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia,
mebel musi posiadaæ odpowiednie w³aœciwoœci:
Centrowanie i mocowanie
Nale¿y wyregulowaæ 4 stopki umieszczone po
bokach piekarnika odpowiednio do 4 otworów w
listwie obwodowej, zale¿nie od gruboœci œcianki
mebla:
gruboœæ 20 mm: usun¹æ
ruchom¹ czêœæ stopki (patrz
rysunek);
• œcianki przylegaj¹ce do piekarnika powinny byæ
wykonane z materia³u odpornego na ciep³o;
• w przypadku mebli ze sklejki drewnianej kleje
powinny byæ odporne na dzia³anie temperatury
100°C;
• aby zabudowaæ piekarnik, zarówno pod blatem
(patrz rysunek), jak i w pionie, mebel powinien
posiadaæ nastêpuj¹ce wymiary:
m.
5 mm.
576 mm.
558
mm
.
593 mm.
23 mm.
45 m
gruboœæ 18 mm: wykorzystaæ
pierwszy rowek, zgodnie z
ustawieniem fabrycznym
(patrz rysunek);
gruboœæ 16 mm: wykorzystaæ
drugi rowek (patrz rysunek).
.
. min
mm
547
595 mm.
PL
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
Po zabudowaniu urz¹dzenia nie powinien byæ
mo¿liwy kontakt z jego czêœciami elektrycznymi.
Informacje dotycz¹ce zu¿ycia pr¹du wskazane na
tabliczce znamionowej oparte s¹ na pomiarach
wykonanych dla tego typu instalacji.
30
Aby przymocowaæ urz¹dzenie do mebla: nale¿y
otworzyæ drzwiczki piekarnika i wkrêciæ 4 wkrêty do
drewna w 4 otwory umieszczone na listwie
obwodowej.
Wszystkie czêœci, które stanowi¹ zabezpieczenie,
powinny byæ zamocowane w taki sposób, aby nie
mo¿na by³o ich zdj¹æ bez u¿ycia narzêdzia.
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposa¿one w trójbiegunowy przewód
zasilaj¹cy s¹ dostosowane do dzia³ania na pr¹d
zmienny, przy napiêciu i czêstotliwoœci wskazanych
na tabliczce znamionowej (patrz poni¿ej).
Monta¿ przewodu zasilaj¹cego
1. Otworzyæ skrzynkê
zaciskow¹, podwa¿aj¹c
œrubokrêtem boczne
zatrzaski pokrywy:
poci¹gn¹æ i otworzyæ
pokrywê (patrz
rysunek).
2. Zamontowaæ
przewód zasilaj¹cy:
odkrêciæ œrubê zacisku
kabla oraz trzy œruby
styków L-N, a
nastêpnie zamocowaæ
pojedyncze przewody
pod g³owicami œrub,
zachowuj¹c kolejnoœæ
kolorów niebieski (N)
br¹zowy (L) ¿ó³tozielony
(patrz
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y siê upewniæ, czy:
• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i jest
zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne
obci¹¿enie mocy urz¹dzenia, wskazane na
tabliczce znamionowej (patrz poni¿ej);
• napiêcie zasilania zawiera siê w wartoœciach
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
poni¿ej);
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia.
Jeœli gniazdko nie jest kompatybilne, nale¿y
wymieniæ gniazdko lub wtyczkê; nie stosowaæ
przed³u¿aczy ani rozga³êŸników.
Po zainstalowaniu urz¹dzenia kabel elektryczny i
gniazdko pr¹du powinny byæ ³atwo dostêpne.
Kabel nie powinien byæ pozginany ani
przygnieciony.
Przewód elektryczny musi byæ okresowo
sprawdzany i wymieniany wy³¹cznie przez
autoryzowany personel techniczny (patrz Serwis
Techniczny).
W przypadku nieprzestrzegania tych zasad
producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary
szerokoϾ 43,5 cm
wysokoϾ 32 cm
g³êbokoœæ 41,5 cm
rysunek).
PojemnoϾ
58 l
3. Zamocowaæ przewód w odpowiednim zacisku.
4. Zamkn¹æ pokrywê skrzynki zaciskowej.
Po³¹czenia elektryczne
napiêcie 220-240 V ~ 50 Hz
maksymalny pobór mocy 2800 W
N
L
Dyrektywa 2002/40/WE na
etykiecie piekarników
elektrycznych.
Norma EN 50304
Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do sieci
Zainstalowaæ na przewodzie znormalizowan¹
wtyczkê przystosowan¹ do obci¹¿eñ wskazanych na
tabliczce znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci
konieczne jest zainstalowanie pomiêdzy
urz¹dzeniem a sieci¹ wy³¹cznika wielobiegunowego
z minimalnym otwarciem pomiêdzy stykami
wynosz¹cym 3 mm, dostosowanego do obci¹¿eñ i
odpowiadaj¹cego obowi¹zuj¹cym normom (przewód
uziemienia nie mo¿e byæ przerywany przez
wy³¹cznik). Przewód zasilaj¹cy powinien byæ
umieszczony tak, aby w ¿adnym punkcie jego
temperatura nie przekracza³a temperatury otoczenia
o 50° C.
Instalator odpowiada za prawid³owe wykonanie
pod³¹czenia elektrycznego i za zachowanie norm
bezpieczeñstwa.
ENERGY LABEL
Zu¿ycie energii konwekcja
Naturalna - funkcja ogrzewania:
Tradycyjny;
Zu¿ycie energii deklaracja Klasy
konwekcja Wymuszona - funkcja
ogrzewania:
Pieczenie miês.
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o
wyprodukowane zgodnie z
nastêpuj¹cymi dyrektywami
unijnymi: 2006/95/EWG z dnia
12/12/06 (Niskie napiêcie) wraz z
póŸniejszymi zmianami 89/336/EWG z dnia 03/05/89
(KompatybilnoϾ
elektromagnetyczna) wraz z
póŸniejszymi zmianami 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
póŸniejszymi zmianami.
2002/96/WE
31
PL
Opis urz¹dzenia
PL
Widok ogólny
Panel sterowania
Wyœwietlacz
32
Uruchomienie i u¿ytkowanie
Przy pierwszym w³¹czeniu nale¿y uruchomiæ pusty
piekarnik na przynajmniej jedn¹ godzinê, z
termostatem ustawionym na maksimum i z
zamkniêtymi drzwiczkami. Nastêpnie wy³¹czyæ
urz¹dzenie, otworzyæ drzwiczki piekarnika i
przewietrzyæ pomieszczenie. Zapach, jaki siê
wytworzy, jest skutkiem parowania substancji
zastosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Nigdy nie nale¿y stawiaæ ¿adnych przedmiotów na
dnie piekarnika, gdy¿ grozi to uszkodzeniem emalii.
Naczynia do pieczenia stawiaæ zawsze na rusztach
znajduj¹cych siê w wyposa¿eniu piekarnika.
W przypadku potraw, dla których przewidziana jest
faza wyrastania, zaleca siê, aby nie otwieraæ
drzwiczek, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do
niezadowalaj¹cego rezultatu pieczenia.
D³u¿sze naciœniêcie przycisków
,
,
- +
i
umo¿liwia szybkie przewijanie list lub ustawionych
wartoœci.
Po ka¿dym w³¹czeniu piekarnik ma ustawione
Menu UNIWERSALNE
Je¿eli po w³¹czeniu siê wyœwietlacza u¿ytkownik
przez 2 minuty nie naciœnie ¿adnego klawisza,
wyœwietlacz wy³¹czy siê automatycznie.
Wentylacja ch³odz¹ca
W celu obni¿enia temperatury zewnêtrznej wentylator
ch³odz¹cy wytwarza strumieñ powietrza, który jest
wyprowadzany miêdzy panelem kontrolnym a
drzwiczkami piekarnika.
Po zakoñczeniu pieczenia wentylator w³¹cza siê i
wy³¹cza automatycznie, dopóki piekarnik
wystarczaj¹co siê nie sch³odzi.
Oœwietlenie piekarnika
Przy wy³¹czonym piekarniku mo¿na w ka¿dej chwili
w³¹czyæ jego oœwietlenie, otwieraj¹c drzwiczki piekarnika.
Pierwsze uruchomienie
Po pod³¹czeniu do sieci elektrycznej i po pierwszym
uruchomieniu piekarnika w³¹czyæ panel kontrolny,
naciskaj¹c przycisk . W menu pojawia siê lista
jêzyków. W celu wyboru ¿¹danego jêzyka naciskaæ
przyciski i . Aby potwierdziæ, nacisn¹æ przycisk “OK”.
Po dokonaniu wyboru na wyœwietlaczu bêd¹
widoczne nastêpuj¹ce parametry:
JÊZYK
Wybór jêzyka
GODZINA
Ustawienie godziny
TON
Ton klawiatury
WYŒWIETL GODZINÊ Wyœwietlenie zegara
MINUTNIK
Ustawienie minutnika
PIROLIZA
Wybór PIROLIZY
WYJD
Wyjœcie z menu
Jeœli po ustawieniu jêzyka w menu u¿ytkownik
przez 60 sekund nie naciœnie ¿adnego klawisza, na
ekranie wyœwietla siê menu UNIWERSALNE.
PL
Ustawianie zegara
W celu ustawienia zegara nale¿y w³¹czyæ piekarnik
naciskaj¹c klawisz ; nastêpnie nacisn¹æ przycisk
“MENU” i postêpowaæ wed³ug poni¿szych
wskazówek.
1. wybraæ has³o GODZINA i nacisn¹æ przycisk „OK”,
aby wprowadziæ zmiany;
2. 4 cyfry pulsuj¹
3. ustawiæ je za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
4. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
Ustawianie minutnika
Minutnik mo¿na ustawiæ niezale¿nie od tego, czy
piekarnik jest wy³¹czony, czy te¿ w³¹czony.
Kiedy piekarnik jest wy³¹czony:
1. nacisn¹æ przycisk “MENU”
2. 4 cyfry pulsuj¹
3. ustawiæ je za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
4. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
Je¿eli piekarnik jest w³¹czony:
1. nacisn¹æ przycisk “MENU”
2. wybraæ has³o MINUTNIK i nacisn¹æ przycisk “OK”,
aby wprowadziæ zmiany;
3. 4 cyfry pulsuj¹
4. ustawiæ je za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
5. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
6. po dokonaniu ustawienia mo¿na wy³¹czyæ
piekarnik.
Na wyœwietlaczu pojawi siê minutnik: po up³ywie
ustawionego czasu w³¹cza siê sygna³ akustyczny,
który wy³¹cza siê po jednej minucie lub po
naciœniêciu dowolnej ikony.
Minutnik nie kontroluje w³¹czania i wy³¹czania
piekarnika.
Zabezpieczenie przed dzieæmi
Funkcja Zabezpieczenie przed dzieæmi umo¿liwia
zablokowanie przycisków piekarnika.
W celu w³¹czenia tej funkcji nacisn¹æ przycisk ,
wybraæ has³o W£¥CZYÆ, po czym nacisn¹æ
przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
Aby wy³¹czyæ funkcjê, powtórzyæ wskazane
czynnoœci, wybieraj¹c has³o NIE W£¥CZAÆ.
Zabezpieczenie przed dzieæmi mo¿na w³¹czyæ
niezale¿nie od tego, czy w danym momencie
piekarnik jest u¿ywany, czy te¿ jest wy³¹czony.
Zabezpieczenie przed dzieæmi mo¿e zostaæ
wy³¹czone we wszystkich wczeœniej wymienionych
przypadkach, a tak¿e po zakoñczeniu pieczenia.
33
PL
Uruchomienie piekarnika
Po ka¿dym w³¹czeniu piekarnik ma ustawione
Menu UNIWERSALNE
Aby powróciæ do g³ównego ekranu menu wyboru
programów, nale¿y nacisn¹æ przycisk “P”.
1. W³¹czyæ panel kontrolny, naciskaj¹c przycisk .
2. Na wyœwietlaczu pojawi siê lista:
AUTOMATYCZNE
UNIWERSALNE
MOJE PRZEPISY
z wybranym pierwszym has³em (czarny napis na
bia³ym tle)
3. Za pomoc¹ przycisków
lub
wybraæ ¿¹dane
has³o i potwierdziæ, naciskaj¹c “OK”. Na
wyœwietlaczu pojawia siê lista programów pieczenia.
4. Za pomoc¹ przycisków
lub
wybraæ ¿¹dany
program pieczenia i potwierdziæ, naciskaj¹c “OK”.
5. Nacisn¹æ przycisk “START/STOP”, aby rozpocz¹æ
pieczenie.
6. Rozpoczyna siê faza nagrzewania wstêpnego
piekarnika.
7. Sygna³ dŸwiêkowy oraz w³¹czenie siê wszystkich
wskaŸników nagrzewania wstêpnego sygnalizuj¹, ¿e
wstêpne nagrzewanie zosta³o zakoñczone.
8. Podczas pieczenia mo¿na zawsze:
- zmieniæ temperaturê, naciskaj¹c przycisk “°C”,
dokonaæ regulacji za pomoc¹ przycisków
-
lub
+
i
potwierdziæ, naciskaj¹c “OK” (tylko dla programów
UNIWERSALNYCH);
- zaprogramowaæ czas trwania pieczenia (tylko dla
programów UNIWERSALNYCH);
- przerwaæ pieczenie, naciskaj¹c przycisk “START/
STOP”;
- ustawiæ minutnik ;
- wy³¹czyæ piekarnik, naciskaj¹c przycisk .
9. W przypadku zaniku zasilania, jeœli temperatura w
piekarniku nie spad³a zanadto, system, w który jest
wyposa¿one urz¹dzenie, wznawia program od
momentu jego przerwania. Natomiast programy
oczekuj¹ce na uruchomienie nie w³¹czaj¹ siê
samoczynnie i nale¿y je ponownie wprowadziæ.
UNIWERSALNE programy pieczenia
Wszystkie programy maj¹ fabrycznie ustawion¹
temperaturê pieczenia. Mo¿na j¹ regulowaæ rêcznie
w zakresie pomiêdzy 30°C a 300°C (jeœli jest
dostêpna taka funkcja).
Programy UNIWERSALNE obejmuj¹ wszystkie tryby
pieczenia ustawiane rêcznie. W ka¿dym z nich
piekarnik zarz¹dza wy³¹cznie tymi parametrami,
które maj¹ zasadnicze znaczenie dla udanej
realizacji wszystkich przepisów, od najprostszych do
34
tych najbardziej wyszukanych: wartoœci parametrów,
takich jak: temperatura, Ÿród³o ciep³a, wskaŸnik
wilgotnoœci i wymuszony obieg powietrza,
kontrolowane s¹ automatycznie.
Ten rozdzia³ powsta³ przy cennej wspó³pracy
naszego eksperta kulinarnego. Zachêcamy do
korzystania z jego porad, aby w pe³ni wykorzystaæ
jego doœwiadczenie i aby rezultaty pieczenia by³y
zawsze doskona³e.
Zalecane funkcje pieczenia, a tak¿e temperatura oraz
pó³ki, na których nale¿y ustawiaæ potrawy, s¹
dok³adnie takie same jak te, które on sam stosuje na
co dzieñ, aby uzyskaæ jak najlepsze wyniki
pieczenia.
Dla ka¿dej funkcji UNIWERSALNEJ w poni¿szej
tabeli zosta³o wskazane, czy potrawê nale¿y
wk³adaæ do zimnego, czy te¿ do gor¹cego
piekarnika. Stosowanie siê do tych wskazówek
zapewnia optymalny rezultat pieczenia. W przypadku
zamiaru w³o¿enia potrawy do gor¹cego piekarnika,
nale¿y zaczekaæ na zakoñczenie nagrzewania
wstêpnego, sygnalizowane przez sekwencjê
sygna³ów dŸwiêkowych. Temperatura jest ustawiana
automatycznie na podstawie wybranego rodzaju
pieczenia; mo¿na j¹ jednak zmieniæ w celu
dostosowania do specyfiki danego przepisu. Mo¿na
równie¿ ustawiæ czas trwania pieczenia z
natychmiastowym rozpoczêciem lub z
zaprogramowanym opóŸnieniem czasowym.
Program WIELOPOZIOMOWY
Uruchamiaj¹ siê wszystkie elementy grzejne i zaczyna
pracowaæ wentylator. Poniewa¿ temperatura jest sta³a
w ca³ym piekarniku, powietrze piecze i przyrumienia
¿ywnoœæ w równomierny sposób. Jednoczeœnie mo¿na
u¿ywaæ maksymalnie trzech pó³ek.
Program BARBECUE
Uruchamia siê górny element grzejny. Wysoka
temperatura, skierowana bezpoœrednio na ruszt, jest
zalecana dla potraw wymagaj¹cych wysokiej
temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia
nale¿y zamykaæ drzwiczki piekarnika.
Program GRILL-RO¯EN
Uruchamia siê górny element grzejny i zaczyna
pracowaæ ro¿en. Funkcja umo¿liwia optymalne
przygotowywanie potraw z ro¿na. Podczas pieczenia
nale¿y zamykaæ drzwiczki piekarnika.
Program ZAPIEKANKA
W³¹czaj¹ siê górny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia siê wentylator. £¹czy wymuszon¹ cyrkulacjê
powietrza wewn¹trz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Idealny do potraw
zapiekanych, lasagni itp...
Podczas pieczenia nale¿y zamykaæ drzwiczki piekarnika.
Program TRADYCYJNY
Przy tym tradycyjnym sposobie pieczenia najlepiej
jest wykorzystywaæ tylko jedn¹ pó³kê. Program jest
zalecany do powolnego pieczenia lub do
przygotowywania potraw w k¹pieli wodnej. W
przypadku pieczenia w k¹pieli wodnej zaleca siê
wlanie wody bezpoœrednio na brytfannê.
Program PIECZENIE MIÊS
W³¹czaj¹ siê górny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia siê wentylator. £¹czy wymuszon¹
cyrkulacjê powietrza wewn¹trz piekarnika z
jednokierunkowym promieniowaniem cieplnym.
Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiêkszaj¹c moc penetracji cieplnej. Podczas
pieczenia nale¿y zamykaæ drzwiczki piekarnika.
Program WYRASTANIE
W³¹cza siê obwodowy element grzejny oraz
uruchamia siê wentylator – tylko w fazie
nagrzewania. Temperatura piekarnika jest idealna dla
rozpoczêcia procesu wyrastania. Podczas
wyrastania drzwiczki piekarnika powinny byæ
zamkniête.
Program BRIOSZKI
Ze wzglêdu na zastosowane parametry, ten program
pieczenia jest idealny dla ciast na bazie naturalnych
dro¿d¿y.
Program TARTY
Ze wzglêdu na zastosowane parametry ten program
pieczenia jest idealny dla realizacji wszystkich
przepisów na tarty.
Program CIASTA
Ten program pieczenia jest wskazany dla wszystkich
ciast cukierniczych nienale¿¹cych do kategorii
BRIOSZKI i TARTY (np. ma³e ptysie, ciasta
biszkoptowe itp.).
Program BEZY BIA£E/PODPIECZONE
Temperatury s¹ ustawione fabrycznie i nie mo¿na ich
zmieniaæ. Program BEZY BIA£E jest idealny do
suszenia bez. Program BEZY PODPIECZONE jest
idealny do pieczenia bez.
Program ROZMRA¯ANIE
Wentylator znajduj¹cy siê w g³êbi piekarnika
wytwarza wokó³ potrawy obieg powietrza o
temperaturze otoczenia. Program ten jest zalecany
do rozmra¿ania ka¿dego rodzaju potraw, ale w
szczególnoœci potraw delikatnych, które nie lubi¹
ciep³a, jak, na przyk³ad: torty lodowe, ciasta z
kremem lub bit¹ œmietan¹, ciasta z owocami.
PL
Programy NISKA TEMPERATURA
Ten typ gotowania, od lat stosowany przez
zawodowych kucharzy, umo¿liwia przygotowywanie
potraw (miês, ryb, owoców, warzyw) w bardzo niskich
temperaturach (85, 95 i 120 °C), gwarantuj¹c ich
doskona³e ugotowanie i maksymalnie podkreœlaj¹c
ich walory smakowe.
Wi¹¿e siê z tym wiele istotnych korzyœci:
• poniewa¿ temperatury gotowania s¹ bardzo niskie
(zwykle ni¿sze ni¿ temperatura parowania), utrata
soków wydzielaj¹cych siê podczas gotowania,
spowodowana parowaniem, zostaje znacznie
obni¿ona, dziêki czemu potrawa jest bardziej miêkka;
• podczas gotowania miês w niskiej temperaturze
w³ókna miêœniowe kurcz¹ siê mniej ni¿ w
przypadku klasycznego gotowania. W rezultacie
miêso jest bardziej miêkkie i nie wymaga fazy
“odpoczywania” po ugotowaniu. Miêso nale¿y
przyrumieniæ przed w³o¿eniem go do piekarnika.
Gotowanie pró¿niowe w niskiej temperaturze,
od 30 lat praktykowane przez najwiêkszych szefów
kuchni, ma wiele korzystnych aspektów:
• gastronomiczne: umo¿liwia skoncentrowanie
aromatów przy zachowaniu w³aœciwoœci
smakowych potrawy oraz jej miêkkoœci i
kruchoœci.
• higieniczne: poniewa¿ zostaj¹ zachowane zasady
higieny, ten rodzaj gotowania chroni ¿ywnoœæ
przed szkodliwymi skutkami tlenu i zapewnia
mo¿liwoœæ d³u¿szego przechowywania potraw w
lodówce.
• organizacyjne: dziêki wyd³u¿eniu czasu
konserwacji mo¿na przygotowywaæ potrawy du¿o
wczeœniej.
• dietetyczne: ten rodzaj gotowania nie wymaga
stosowania du¿ej iloœci t³uszczu, a wiêc umo¿liwia
przygotowywanie zdrowych, lekkostrawnych potraw.
• finansowe: znacznie obni¿a utratê masy
produktów.
Aby korzystaæ z tej techniki, konieczne jest
posiadanie urz¹dzenia do gotowania pró¿niowego
wraz ze specjalnymi woreczkami. Nale¿y œciœle
przestrzegaæ wskazanych instrukcji dotycz¹cych
pró¿niowego pakowania ¿ywnoœci.
Technika pró¿niowa umo¿liwia równie¿ konserwacjê
produktów surowych (owoców, warzyw itp.) oraz
ugotowanych (przy zastosowaniu tradycyjnego
sposobu gotowania).
35
PL
Program PASTERYZACJA
Ten typ gotowania jest zalecany dla owoców, warzyw itp….
Pojemniki niewielkich rozmiarów mog¹ byæ
umieszczane na 2 poziomach (brytfanna 1. pó³ka i
ruszt 3. pó³ka). Pozostawiæ pojemniki do och³odzenia
w piekarniku. Wk³adaæ do zimnego piekarnika.
Program BRIOSZKI
Ro¿en
W celu uruchomienia
ro¿na (patrz rysunek)
nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. umieœciæ brytfannê w
pozycji 1;
2. ustawiæ uchwyt
ro¿na w pozycji 3, a
nastêpnie umieœciæ
ro¿en w odpowiednim
otworze, znajduj¹cym
siê w tylnej œciance piekarnika;
3. w³¹czyæ ro¿en, wybieraj¹c funkcjê
.
Programy pieczenia ustawiane AUTOMATYCZNIE
Nie nale¿y otwieraæ drzwiczek piekarnika, aby
unikn¹æ nieprawid³owoœci w pomiarze czasu i
temperatury pieczenia.
!Temperatura i czas trwania pieczenia s¹ wstêpnie
ustawione w systemie C.O.P.®
(Zaprogramowane Optymalne Pieczenie), który
automatycznie gwarantuje doskona³e rezultaty. Kiedy
potrawa jest upieczona, pieczenie zostaje
automatycznie przerwane, o czym informuje
odpowiedni sygna³ dŸwiêkowy. Ten rozdzia³ powsta³
przy cennej wspó³pracy naszego eksperta
kulinarnego. Zachêcamy do korzystania z jego porad,
aby w pe³ni wykorzystaæ jego doœwiadczenie i aby
rezultaty pieczenia by³y zawsze doskona³e. Zalecane
funkcje pieczenia, a tak¿e temperatura oraz pó³ki, na
których nale¿y ustawiaæ potrawy, s¹ dok³adnie takie
same jak te, które on sam stosuje na co dzieñ, aby
uzyskaæ jak najlepsze wyniki pieczenia.
Program PIECZEх
Wykorzystywaæ tê funkcjê do pieczenia wo³owiny,
cielêciny, wieprzowiny, kurczaków i jagniêciny.
Wk³adaæ miêso do zimnego piekarnika. Ewentualnie
mo¿na je te¿ wk³adaæ do nagrzanego piekarnika. W
przypadku niektórych programów PIECZEÑ mo¿na
wybraæ ¿¹dany poziom pieczenia: DOBRZE
WYPIECZONA, ŒREDNIO WYPIECZONA i
KRWISTA.
36
Program TARTY…
Ta funkcja jest idealna dla wszystkich przepisów na
tarty (które zwykle wymagaj¹ dobrego upieczenia od
spodu). Wk³adaæ tarty do zimnego piekarnika.
Ewentualnie mo¿na je te¿ wk³adaæ do nagrzanego
piekarnika.
Ta funkcja jest idealna do pieczenia ciast
cukierniczych na bazie dro¿d¿y naturalnych.
Wk³adaæ ciasta do zimnego piekarnika, ewentualnie
mo¿na je te¿ wk³adaæ do nagrzanego piekarnika
Program CIASTO ŒLIWKOWE
Ta funkcja jest idealna dla wszystkich przepisów na
bazie proszku do pieczenia. Wk³adaæ ciasta do
zimnego piekarnika. Ewentualnie mo¿na je te¿
wk³adaæ do nagrzanego piekarnika.
Program CIASTA
Ta funkcja jest idealna dla wszystkich innych
przepisów (bez dro¿d¿y i proszku do pieczenia oraz
nie dla tart). Wk³adaæ ciasta do zimnego piekarnika.
Ewentualnie mo¿na je te¿ wk³adaæ do nagrzanego
piekarnika.
Program CHLEB
Wykorzystywaæ tê funkcjê do pieczenia chleba.
Przepis i inne szczegó³y znajduj¹ siê w nastêpnym
rozdziale. Dla uzyskania najlepszych rezultatów
zalecamy dok³adne stosowanie siê do poni¿szych
wskazówek:
• przygotowaæ ciasto dok³adnie wed³ug przepisu;
• pamiêtaæ o wlaniu 100 g (1 dl) zimnej wody na
brytfannê w pozycji 5;
Wk³adaæ chleb do zimnego piekarnika. W przypadku
zamiaru w³o¿enia chleba do nagrzanego piekarnika, po
upieczeniu innej potrawy w wysokiej temperaturze, na
wyœwietlaczu pojawi siê napis “Hot”, który zniknie
dopiero wtedy, gdy temperatura piekarnika spadnie do
40°. Wtedy bêdzie mo¿na w³o¿yæ chleb.
Przepis na CHLEB (maksymalna iloϾ ciasta):
Sk³adniki:
• 650 g m¹ki
• 350 g wody
• 12 g soli
• 25 g œwie¿ych dro¿d¿y piekarskich lub 4 torebki
dro¿d¿y w proszku.
Przygotowanie:
• Wymieszaæ m¹kê z sol¹ w du¿ym naczyniu.
• Rozpuœciæ dro¿d¿e w lekko ciep³ej wodzie (oko³o
35 stopni).
• Zrobiæ do³ek w m¹ce.
• Wlaæ dro¿d¿e rozprowadzone w wodzie.
• Wyrabiaæ a¿ do uzyskania jednorodnego, lekko
kleistego ciasta, ugniataj¹c je d³oni¹ i sk³adaj¹c
przez 10 minut.
• Uformowaæ kulê, w³o¿yæ do miski i przykryæ
przezroczyst¹ foli¹, aby powierzchnia ciasta nie
wysch³a. W³o¿yæ miskê do piekarnika, w³¹czyæ
funkcjê rêczn¹ WYRASTANIE w 40° i pozostawiæ
ciasto do wyroœniêcia na oko³o 30/45 minut, b¹dŸ
te¿ pozostawiæ je w temperaturze pokojowej na
oko³o 1 godzinê (ciasto powinno podwoiæ swoj¹
objêtoœæ).
• Zbiæ ciasto delikatnie je wyrabiaj¹c, a nastêpnie
podzieliæ na kilka chlebów.
• U³o¿yæ je na ruszcie na papierze do pieczenia
(uciêtym na wymiar brytfanny) i oprószyæ m¹k¹.
• Wykonaæ na nich kilka naciêæ ostrym no¿em.
• W³o¿yæ ruszt na pó³kê 2.
• Umieœciæ brytfannê na poziomie 5 i wlaæ na
ni¹ 100 gr zimnej wody.
• Wk³adaæ chleb do zimnego piekarnika.
• W³¹czyæ funkcjê automatyczn¹
CHLEB.
• Po zakoñczeniu pieczenia pozostawiæ chlebki na
ruszcie, a¿ ca³kowicie ostygn¹.
Program PIZZA
Wykorzystywaæ tê funkcjê do pieczenia pizzy (ciasto
doœæ znacznej gruboœci). Przepis i inne szczegó³y
znajduj¹ siê w nastêpnym rozdziale. Mo¿na wybraæ
¿¹dany poziom pieczenia: ŒREDNIO WYPIECZONA,
CHRUPI¥CA i MIÊKKA.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy
dok³adne stosowanie siê do poni¿szych wskazówek:
• przygotowaæ ciasto dok³adnie wed³ug przepisu;
• waga ciasta powinna wynosiæ od 350 g do 500 g.
• lekko nat³uœciæ brytfannê i blachy.
Wk³adaæ pizzê do zimnego piekarnika. W przypadku
zamiaru w³o¿enia pizzy do nagrzanego piekarnika, po
upieczeniu innej potrawy w wysokiej temperaturze,
na wyœwietlaczu pojawi siê napis “za gor¹cy
piekarnik”, który zniknie dopiero wtedy, gdy
temperatura piekarnika spadnie do 120°. Wtedy
bêdzie mo¿na w³o¿yæ pizzê.
Przepis na PIZZÊ:
Przepis na 3 lub 4 pizze: 1000 g m¹ki, 500 g wody,
20 g soli, 20 g cukru, 10 cl oliwy z oliwek, 20 g
œwie¿ych dro¿d¿y (lub 2 torebki dro¿d¿y w proszku)
• Wyrastanie w temperaturze pokojowej: 1 godzina
lub w piekarniku po w³¹czeniu rêcznej funkcji
NISKA TEMPERATURA w temperaturze 40° przez
oko³o 30/45 minut.
• Wk³adaæ pizzê do zimnego piekarnika.
• W³¹czyæ pieczenie
Program PIZZERIA
Wykorzystywaæ tê funkcjê do pieczenia pizzy
(cienkie ciasto). U¿ywaæ ogniotrwa³ego kamienia do
pizzy, który stanowi czêœæ wyposa¿enia piekarnika,
umieszczaj¹c go na w³aœciwym ruszcie na pó³ce 6.
Informacje na temat sk³adników znajduj¹ siê w
rozdziale z przepisem na PIZZÊ.
Piekarnik informuje, kiedy nale¿y w³o¿yæ
potrawê, poprzez w³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego
oraz wyœwietlenie komunikatu W£Ó¯ POTRAWÊ I
NACIŒNIJ START.
Moje przepisy
Jeœli zostanie wybrana funkcja UNIWERSALNE i
u¿ytkownik ustawi czas trwania pieczenia, to po
jego zakoñczeniu wyœwietli siê ekran z
zapytaniem, czy pieczenie ma zostaæ zapisane.
Funkcja MOJE PRZEPISY jest aktywna tylko z
programami UNIWERSALNY i tam, gdzie zosta³
ustawiony czas trwania pieczenia.
Przepis zostaje zapisany dopiero po zakoñczeniu
pieczenia. Mo¿na zapisaæ okreœlon¹ liczbê operacji
(³¹cznie 10) takich jak zmiany temperatury i czasu
trwania pieczenia, o ile ró¿nica czasu pomiêdzy
jedn¹ a drug¹ wynosi co najmniej minutê. Mo¿na
zapisaæ maksymalnie 10 przepisów. Mo¿na wybraæ
pozycjê w pamiêci, jak¹ ma zajmowaæ dany przepis.
Jeœli w piekarniku znajduje siê divider lub jeœli
wykonywane s¹ jednoczeœnie dwa pieczenia
UNIWERSALNE w dwóch komorach, zapisywanie
danych w pamiêci nie jest mo¿liwe.
Aby umo¿liwiæ rozró¿nienie zapisanych przepisów i
u³atwiæ ich poszukiwanie na liœcie, nazwa, pod któr¹
zostanie zapisany ka¿dy z nich, bêdzie siê sk³adaæ
z nastêpuj¹cych elementów:
- MÓJ PRZEPIS + kolejny numer (1, 2, 3 itp…)
- TEMPERATURA POCZ¥TKOWA +
EWENTUALNIE SYMBOL* (np. 170°C)
- CZAS TRWANIA (np. 00:30)
* Znaczenie symboli:
- brak symboli: zosta³a ustawiona temperatura
pocz¹tkowa i nie zosta³a ona ju¿ póŸniej
zmieniona.
- â : temperatura pocz¹tkowa zosta³a zmieniona,
obni¿ono j¹;
- á : temperatura pocz¹tkowa zosta³a zmieniona,
podwy¿szono j¹;
- áâ : temperatura pocz¹tkowa zosta³a zmieniona,
by³a zarówno podwy¿szana, jak i obni¿ana
PIZZA.
37
PL
PL
Programowanie pieczenia
Praktyczne porady dotycz¹ce pieczenia
Programowanie czasu trwania pieczenia
Podczas pieczenia z wentylatorem nie u¿ywaæ
pó³ek 1 i 5: gor¹ce powietrze dzia³a bezpoœrednio na
nie, co mog³oby spowodowaæ przypalenie
delikatnych potraw.
Czas trwania pieczenia mo¿na ustawiaæ tylko w
programach UNIWERSALNYCH.
Programowanie jest mo¿liwe tak¿e przed
rozpoczêciem programu pieczenia przyciskiem
“START/STOP”.
Nacisn¹æ przycisk , nastêpnie:
1. Wybraæ has³o CZAS TRWANIA i nacisn¹æ “OK”,
aby potwierdziæ.
2. 4 cyfry pulsuj¹
3. ustawiæ je za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
4. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
5. Po up³ywie ustawionego czasu pieczenia w³¹cza
siê sygna³ dŸwiêkowy i piekarnik wy³¹cza siê.
• Przyk³ad: jest godzina 9:00 i czas trwania
pieczenia zostaje zaprogramowany na 1 godzinê i
15 minut. Program zatrzyma siê automatycznie o
godzinie 10:15.
Programowanie pieczenia z opóŸnieniem czasowym.
Ustawiaj¹c czas pieczenia mo¿na te¿
zaprogramowaæ pieczenie z opóŸnieniem czasowym.
Programowanie jest mo¿liwe dopiero po dokonaniu
wyboru programu pieczenia, przed jego w³¹czeniem.
1. Nacisn¹æ przycisk , a nastêpnie wykonaæ ca³¹
procedurê jak w p. 1 - 3 opisan¹ dla czasu trwania.
2. Wybraæ has³o KONIEC i nacisn¹æ “OK”, aby
potwierdziæ.
3. 4 cyfry pulsuj¹
4. ustawiæ je za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
5. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
6. Nacisn¹æ przycisk “START/STOP”, aby w³¹czyæ
programowanie. .
7. Po up³ywie ustawionego czasu pieczenia w³¹cza
siê sygna³ dŸwiêkowy i piekarnik wy³¹cza siê.
• Przyk³ad: jest godzina 9:00 i zostaje
zaprogramowany czas trwania pieczenia na 1
godzinê i 15 minut oraz godzina 12:30 jako
godzina zakoñczenia pieczenia. Program w³¹cza
siê automatycznie o godzinie 11:15.
Komunikat “oczekiwanie na pirolizê” oznacza, ¿e
zosta³o dokonane programowanie. Na
WYŒWIETLACZU naprzemiennie pojawiaj¹ siê
godzina zakoñczenia oraz czas trwania pieczenia.
Dopóki piekarnik jest w trybie oczekiwania, mo¿na
zmieniæ godzinê zakoñczenia pieczenia, postêpuj¹c
wed³ug powy¿szych instrukcji. Aby anulowaæ
programowanie, nale¿y wy³¹czyæ piekarnik .
38
Podczas pieczenia BARBECUE ustawiæ brytfannê
w po³o¿eniu 1, aby zebraæ pozosta³oœci po pieczeniu
(sosy i/lub t³uszcze).
WIELOPOZIOMOWY
• Ustawiaæ brytfannê na dole, a ruszty na górze.
PIZZA lub PODP£OMYKI
• U¿ywaæ blachy z lekkiego aluminium o œrednicy
maksymalnie 30 cm, umieszczaj¹c j¹ na ruszcie
znajduj¹cym siê w wyposa¿eniu piekarnika
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami zaleca
siê dodanie mozzarelli dopiero w po³owie
pieczenia.
BARBECUE
• Wstêpnie nagrzaæ piekarnik przez 5 minut.
• Piec przy zamkniêtych drzwiczkach.
• Ustawiæ ruszt w pozycji 3 lub 4, a ¿ywnoœæ
umieœciæ na œrodku rusztu.
• Ta funkcja jest zalecana do: przyrumieniania
potraw, sporz¹dzania zapiekanek, podpiekania bez
dla nadania im koloru, przygotowywania tostów
oraz ma³ych porcji chudych i cienkich kawa³ków
miêsa z grilla.
• Zaleca siê ustawiæ poziom energii na maksymalny.
Nie nale¿y siê niepokoiæ, jeœli górny grzejnik nie
bêdzie stale w³¹czony: jego prac¹ steruje
termostat.
Tabela pieczenia
Funkcje
Tarty*
PL
Potrawy
Waga
(kg)
Uniwersalne
Tarty
Pizza
Brioszki*
Ciasta*
Panettone
Ptysie
Cookies
Ciastka
Ciasto œliwkowe
Ciasto biszkoptowe
Wielopoziomowy*
Pieczenie miês*
Zapiekanka*
Grill-Barbecue*
Krem karmelowy
(k¹piel wodna)
Du¿y kawa³ek miêsa
Pieczeñ wieprzowa,
cielêca…
Du¿a pieczeñ
drobiowa
Zapiekanka
Befsztyk wo³owy
Kie³baski
Befsztyk wieprzowy
Bekon
Wyrastanie
Wyrastanie*
Bia³e bezy*
Bia³e bezy
Podpieczone bezy*
Podpieczone bezy
Miêso/Ryby
Niska temperatura
85°C*
Pasteryzacja
Owoce, warzywa itp.
Automatyczne
Chleb (patrz
Chleb
przepis)
Pieczeñ
Pieczenie
Ciasta
Ciasta
Tarty
Tarty
Brioszki
Brioszki
Ciasto œliwkowe
Ciasto œliwkowe
Pizza
Pizza (patrz przepis)
Bardzo cienkie pizze
Pizzeria**
1
Iloœæ pó³ek
do
pieczenia
L. sztuk
1
2
1
2
1
1
3
3
3
1
1
2
2
Brytfanna
2
1
2
1
1 lub 2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Nagrzewanie
wstêpne
Zalecana
temperatura
(°C)
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
200
200
220
220
160
190
190
180
200
160
180
180
170
30-40
30-40
25-30
25-30
45-60
25-30
30-40
20-30
40-50
60-75
30-35
35-40
35-45
Tak
160
90-240
Nie
200
35-75
2
Nie
190
90-120
2 lub 3
1
1
1
1
2
3 lub 4
4 do 5
4
5
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
190
270-300
270-300
270-300
270-300
40
40-60
20-30
10-20
15-25
3-6
3
3
3
1
1
1
3
3
3
Nie
Nie
Nie
70
110
85
8-12 godzin
1,5-2 godziny
90-180
1
2
Tak
110
1
5**
1 lub 2
Nie
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pozycja pó³ek
Ruszt 1
Ruszt 2
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
4+
kamieñ do
pizzy
5
5
5
* Czas trwania pieczenia zosta³ podany w przybli¿eniu i mo¿e byæ zmieniany w zale¿noœci od indywidualnych preferencji.
Czas wstêpnego nagrzewania piekarnika zosta³ ustawiony fabrycznie i nie mo¿e byæ zmieniany rêcznie.
** Zgodnie z przepisem na brytfannê nale¿y wlaæ 100 gr wody.
39
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci
PL
Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z miêdzynarodowymi normami
bezpieczeñstwa Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ zasad
bezpieczeñstwa i nale¿y je uwa¿nie przeczytaæ.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane do u¿ytku
domowego o charakterze nieprofesjonalnym.
• Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia na otwartym
powietrzu, nawet jeœli miejsce to pozostaje
os³oniête, gdy¿ wystawianie piekarnika na dzia³anie
deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosz¹c urz¹dzenie nale¿y zawsze korzystaæ
z odpowiednich uchwytów, umocowanych po
bokach piekarnika.
• Nie dotykaæ urz¹dzenia stoj¹c przy nim boso lub
maj¹c mokre czy wilgotne d³onie albo stopy.
• Urz¹dzenie s³u¿y do gotowania potraw i powinno
byæ u¿ywane jedynie przez osoby doros³e, zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
• Podczas u¿ytkowania urz¹dzenia elementy
grzejne oraz niektóre czêœci drzwiczek
piekarnika mocno siê nagrzewaj¹. Nale¿y
uwa¿aæ, aby nie dotkn¹æ tych czêœci i aby
dzieci nie zbli¿a³y siê do piekarnika.
• Nale¿y uwa¿aæ, aby przewody zasilaj¹ce
pozosta³e elektryczne urz¹dzenia domowe nie
styka³y siê z rozgrzanymi elementami piekarnika.
• Nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych i
odprowadzaj¹cych ciep³o.
• Przy otwieraniu drzwiczek nale¿y trzymaæ za œrodkow¹
czêœæ uchwytu: jego boki mog¹ byæ gor¹ce.
• Do wyjmowania naczyñ z piekarnika i do ich wk³adania
nale¿y zawsze u¿ywaæ rêkawic ochronnych.
• Nie wyk³adaæ dna piekarnika foli¹ aluminiow¹.
• Nie wk³adaæ do piekarnika materia³ów
³atwopalnych: w przypadku niespodziewanego
uruchomienia urz¹dzenia mog³oby siê ono zapaliæ.
• Kiedy urz¹dzenie nie jest u¿ywane, nale¿y zawsze
sprawdziæ, czy pokrêt³a znajduj¹ siê w pozycji “l”/“¡”;
• Nie nale¿y wyjmowaæ wtyczki z gniazdka ci¹gn¹c
za kabel: zaleca siê trzymanie za wtyczkê.
Skontaktowaæ siê z Serwisem (patrz Serwis).
• Nie stawiaæ ciê¿kich przedmiotów na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
• Nie jest przewidziane, aby urz¹dzenie by³o u¿ywane
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
mo¿liwoœciach fizycznych lub umys³owych, przez osoby
bez doœwiadczenia lub bez znajomoœci urz¹dzenia,
chyba ¿e pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeñstwo, jak równie¿ przez osoby, które nie
zosta³y zapoznane z podstawowymi instrukcjami
dotycz¹cymi u¿ytkowania urz¹dzenia.
• Nale¿y zabroniæ dzieciom bawienia siê urz¹dzeniem.
Utylizacja
• Utylizacja materia³ów opakowaniowych: stosowaæ siê
do lokalnych przepisów; dziêki temu opakowanie
bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, ¿e elektryczne urz¹dzenia
gospodarstwa domowego nie mog¹ byæ utylizowane w
ramach zwyk³ego zagospodarowywania sta³ych
odpadów miejskich. Zu¿yte urz¹dzenia powinny byæ
gromadzone oddzielnie, aby zoptymalizowaæ stopieñ
odzysku i recyklingu materia³ów, z których s¹ one
wykonane, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom
dla zdrowia i œrodowiska. Symbol przekreœlonego
kosza, umieszczony na wszystkich produktach, ma
przypominaæ o obowi¹zku ich selektywnej zbiórki. W
celu uzyskania bli¿szych informacji na temat
prawid³owego z³omowania elektrycznych urz¹dzeñ
gospodarstwa domowego, ich w³aœciciele mog¹ siê
zwracaæ do w³aœciwych s³u¿b publicznych lub do
sprzedawców tych urz¹dzeñ.
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
• Korzystaj¹c z piekarnika w godzinach od póŸnego
popo³udnia do pierwszych godzin porannych
mo¿na przyczyniæ siê do zmniejszenia obci¹¿enia
zak³adów energetycznych. Takie u¿ytkowanie
piekarnika umo¿liwiaj¹ dostêpne opcje
programowania, w szczególnoœci tryb “pieczenie z
opóŸnieniem czasowym” (patrz Programy) i
“automatyczne czyszczenie z opóŸnieniem
czasowym” (patrz Konserwacja i utrzymanie).
• Nie czyœciæ urz¹dzenia ani nie wykonywaæ
czynnoœci konserwacyjnych bez uprzedniego
od³¹czenia wtyczki od sieci elektrycznej.
• Zaleca siê, aby pieczenie w trybie ZAPIEKANKA
by³o wykonywane zawsze przy zamkniêtych
drzwiczkach: w ten sposób mo¿na uzyskaæ
zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i znaczn¹
oszczêdnoœæ energii elektrycznej (oko³o 10%).
• W razie awarii nie nale¿y w ¿adnym wypadku
ingerowaæ w wewnêtrzne mechanizmy piekarnika
w celu podjêcia próby jego samodzielnej naprawy.
• Nale¿y dbaæ o sprawnoœæ i czystoœæ uszczelek,
tak aby dok³adnie przylega³y one do drzwiczek i
nie powodowa³y utraty ciep³a.
40
Konserwacja i utrzymanie
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
Przed ka¿d¹ operacj¹ nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Mycie urz¹dzenia
• Czêœci zewnêtrzne emaliowane lub ze stali
nierdzewnej oraz uszczelki gumowe mog¹ byæ
myte przy pomocy g¹bki nas¹czonej letni¹ wod¹ i
neutralnym myd³em. Jeœli plamy s¹ trudne do
usuniêcia, nale¿y stosowaæ specjalne produkty
przeznaczone do tego typu urz¹dzeñ. Zaleca siê
obficie sp³ukaæ i dok³adnie osuszyæ piekarnik po
umyciu. Nie nale¿y stosowaæ proszków œciernych
ani substancji wywo³uj¹cych korozjê.
• Wnêtrze piekarnika powinno byæ czyszczone
najlepiej po ka¿dym u¿yciu, gdy jest jeszcze
letnie. Nale¿y je umyæ przy pomocy ciep³ej wody i
œrodka czyszcz¹cego, sp³ukaæ i osuszyæ miêkk¹
szmatk¹. Unikaæ œrodków œciernych.
• Akcesoria mog¹ byæ myte jak zwyk³e sztuæce,
tak¿e w zmywarkach, z wyj¹tkiem prowadnic
przesuwnych.
Do mycia urz¹dzenia nigdy nie nale¿y u¿ywaæ
oczyszczaczy parowych lub wysokociœnieniowych.
Mycie drzwiczek
Szybê drzwiczek nale¿y czyœciæ przy pomocy g¹bki
i œrodków nieposiadaj¹cych w³aœciwoœci œciernych, a
nastêpnie osuszaæ miêkk¹ szmatk¹. Nie u¿ywaæ
szorstkich materia³ów œciernych lub ostrych,
metalowych skrobaków, które mog¹ zarysowaæ
powierzchniê i spowodowaæ pêkniêcie szyby.
Aby dok³adniej wyczyœciæ piekarnik, mo¿na
zdemontowaæ drzwiczki:
1. ca³kowicie otworzyæ drzwiczki (patrz rysunek);
2. podnieœæ i obróciæ dŸwignie znajduj¹ce siê w obu
zawiasach (patrz rysunek);
F
3. (ze szklanymi drzwiczkami
wewnêtrznymi). przytrzymaæ
drzwiczki za obie zewnêtrzne
krawêdzie, przymykaj¹c je
powoli, lecz nie ca³kowicie.
F
Nacisn¹æ blokady F, a
nastêpnie poci¹gn¹æ drzwiczki
do siebie i wyj¹æ je z
zawiasów (patrz rysunek).
Kontrola uszczelek
Sprawdzaæ okresowo stan uszczelek drzwiczek
piekarnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
uszczelki nale¿y siê skontaktowaæ z najbli¿szym
Centrum Serwisowym (patrz Serwis). Zaleca siê nie
u¿ywaæ piekarnika
do momentu zakoñczenia naprawy.
Wymiana ¿arówki
W celu wymiany
¿arówki w
piekarniku:
1. Odkrêciæ
szklan¹ pokrywê
obudowy ¿arówki.
2. Wyj¹æ ¿arówkê
i wymieniæ j¹ na
podobn¹: ¿arówka
halogenowa,
napiêcie 230 V,
moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie za³o¿yæ pokrywê (patrz rysunek).
Nie dotykaæ palcami bañki ¿arówki.
Serwis Techniczny
Uwaga:
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w automatyczny
system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych
usterek. Usterki sygnalizowane s¹ na wyœwietlaczu
poprzez komunikaty typu: „F”, po których nastêpuje
seria cyfr.
W takich przypadkach konieczna jest pomoc serwisu
technicznego.
Zwracaæ siê wy³¹cznie do autoryzowanych
techników.
Podaæ:
• Rodzaj nieprawid³owoœci;
• Model urz¹dzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje mo¿na znaleŸæ na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urz¹dzeniu.
Zamontowaæ ponownie drzwiczki wykonuj¹c opisane
czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.
41
PL
PL
Czyszczenie automatyczne PIROLIZA
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Po w³¹czeniu programu PIROLIZA wnêtrze piekarnika
nagrzewa siê do temperatury 500°C i zostaje
uruchomiony proces pirolizy, czyli zwêglania resztek
¿ywnoœci. Zanieczyszczenia ulegaj¹ spopieleniu.
Podczas automatycznego czyszczenia powierzchnie
urz¹dzenia mog¹ byæ bardzo gor¹ce. nale¿y uwa¿aæ,
aby dzieci nie zbli¿a³y siê do piekarnika. Przez szybê
drzwiczek piekarnika mo¿na zauwa¿yæ œwiec¹ce
cz¹steczki: powstaj¹ one w wyniku chwilowego
spalania, jest to absolutnie normalne zjawisko, z
którym nie wi¹¿e siê ¿adne niebezpieczeñstwo.
• drzwiczki blokuj¹ siê automatycznie, gdy tylko
temperatura osi¹gnie wysok¹ wartoœæ;
Piekarnik posiada funkcjê informowania
u¿ytkownika, kiedy jest konieczne wykonanie cyklu
czyszczenia; na wyœwietlaczu pojawia siê wtedy
komunikat “Zalecana PIROLIZA – CHCESZ
W£¥CZYÆ?”; nale¿y wtedy wybraæ “tak”, aby
ustawiæ ¿¹dany poziom cyklu czyszczenia.
Przed w³¹czeniem PIROLIZY:
• za pomoc¹ wilgotnej g¹bki usun¹æ z wnêtrza
piekarnika najwiêksze zanieczyszczenia. Nie
stosowaæ detergentów;
• wyj¹æ wszystkie akcesoria, prowadnice
teleskopowe i wsporniki.
• nie pozostawiaæ œciereczek ani uchwytów
kuchennych na klamce drzwiczek.
! Jeœli piekarnik jest zbyt gor¹cy, proces pirolizy
mo¿e siê nie uruchomiæ. Nale¿y poczekaæ a¿
piekarnik siê och³odzi.
! Uruchomienie programu jest mo¿liwe dopiero po
zamkniêciu drzwiczek piekarnika.
! Jeœli w piekarniku znajduje siê divider, piroliza nie
w³¹czy siê.
Aby w³¹czyæ PIROLIZÊ, nale¿y nacisn¹æ przycisk
, a nastêpnie przycisk “MENU”.
1. wybraæ has³o PIROLIZA i nacisn¹æ przycisk “OK”;
2. Za pomoc¹ przycisków
lub
wybraæ ¿¹dany
poziom PIROLIZY o fabrycznie ustawionym czasie
trwania, którego nie mo¿na zmieniæ.
1. Ekonomiczny (ECO): czas trwania 1 godzina;
2. Zwyk³y (NOR): czas trwania 1 godzina i 30 minut;
3. Intensywny (INT): czas trwania 2 godziny.
Nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
Nacisn¹æ przycisk “START/STOP”, aby rozpocz¹æ
PIROLIZÊ.
42
• w przypadku wyst¹pienia anomalii zasilanie
elementów grzejnych zostaje przerwane;
• po zablokowaniu drzwiczek nie mo¿na zmieniaæ
ustawieñ czasu trwania cyklu ani jego
zakoñczenia.
Programowanie jest mo¿liwe dopiero po dokonaniu
wyboru programu PIROLIZY.
Programowanie czyszczenia automatycznego z
opóŸnieniem czasowym
1. Nacisn¹æ przycisk .
2. Wybraæ has³o KONIEC i nacisn¹æ “OK”, aby
potwierdziæ.
3. 4 cyfry pulsuj¹
4. ustawiæ ¿¹dane wartoœci za pomoc¹ przycisków
- +
i
;
5. nacisn¹æ przycisk “OK”, aby potwierdziæ.
6. Nacisn¹æ przycisk “START/STOP”, aby w³¹czyæ
programowanie. .
7. Po up³ywie ustawionego czasu pieczenia w³¹cza siê
sygna³ dŸwiêkowy i piekarnik wy³¹cza siê.
• Przyk³ad: jest godzina 9:00, zostaje wybrany
program PIROLIZA na poziomie Ekonomicznym z
czasem trwania zaprogramowanym na 1 godzinê.
Ustawia siê 12.30 jako godzinê zakoñczenia.
Program w³¹cza siê automatycznie o godzinie
11:30.
Komunikat “oczekiwanie na pirolizê” oznacza , ¿e
zosta³o dokonane programowanie. Na wyœwietlaczu
naprzemiennie pojawiaj¹ siê aktualna godzina,
godzina zakoñczenia pirolizy oraz czas jej trwania.
Aby anulowaæ programowanie, nale¿y wy³¹czyæ
piekarnik .
Po zakoñczeniu czyszczenia automatycznego
Aby otworzyæ drzwiczki, nale¿y zaczekaæ, a¿
temperatura piekarnika obni¿y siê do
dopuszczalnego poziomu. Na dnie i na œciankach
piekarnika widoczny jest osad w postaci bia³ego
py³u: po ostudzeniu piekarnika nale¿y go usun¹æ za
pomoc¹ wilgotnej g¹bki. Mo¿na równie¿ wykorzystaæ
zmagazynowane ciep³o do kolejnego pieczenia, nie
usuwaj¹c bia³ego py³u: nie stanowi on ¿adnego
niebezpieczeñstwa dla pieczonych potraw.
Èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè
ÄÓÕÎÂÎÉ ØÊÀÔ
Ñîäåðæàíèå
NL
Nederlands, 1
RS
Ðóññêèé, 43
DE
Deutsch, 15
PL
Polski, 29
Óñòàíîâêà, 44-45
Ðàñïîëîæåíèå
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 46
Îáùèé âèä
Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
Äèñïëåé
Âêëþ÷åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ, 47-53
FN 66
FN 66 XA
FNG 66
Ïåðâîå âêëþ÷åíèå
Íàñòðîéêà ÷àñîâ
Íàñòðîéêà òàéìåðà
Çàùèòà îò äåòåé
Âêëþ÷åíèå äóõîâîãî øêàôà
Ìîè ðåöåïòû
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèãîòîâëåíèÿ
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ
Òàáëèöà ïðèãîòîâëåíèÿ
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 54
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 55-56
Îáåñòî÷èâàíèå èçäåëèÿ
×èñòêà èçäåëèÿ
×èñòêà äâåðöû
Çàìåíà ëàìïî÷êè
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïèðîëèòè÷åñêàÿ ÷èñòêà PIROLISI
RS
Óñòàíîâêà
Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî
ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé.  ñëó÷àå ïðîäàæè,
ïåðåäà÷è èçäåëèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâîå
ìåñòî æèòåëüñòâà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ÷òîáû
ðóêîâîäñòâî îñòàâàëîñü âìåñòå ñ èçäåëèåì, äëÿ
òîãî ÷òîáû åãî íîâûé âëàäåëåö ìîã îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðàâèëàìè ýêñïëóàòàöèè è ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïðåäóïðåæäåíèÿìè.
Âåíòèëÿöèÿ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåé âåíòèëÿöèè
íåîáõîäèìî ñíÿòü çàäíþþ ïàíåëü íèøè êóõîííîãî
ýëåìåíòà. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü äóõîâîé
øêàô íà äâà äåðåâÿííûõ áðóñêà èëè íà ñïëîøíîå
îñíîâàíèå ñ îòâåðñòèåì äèàìåòðîì íå ìåíåå 45 õ
560 ìì (ñì. ñõåìû).
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè: â íèõ
ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ î ìîíòàæå èçäåëèÿ,
åãî ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòè.
Ðàñïîëîæåíèå
560
mm
.
45 m
m.
Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè. Óïàêîâêà äîëæíà áûòü óíè÷òîæåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ðàçäåëüíîãî ñáîðà
ìóñîðà (ñì. Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè).
Ìîíòàæ èçäåëèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííûìè èíñòðóêöèÿìè êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè. Íåïðàâèëüíûé ìîíòàæ èçäåëèÿ
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà è
ïðè÷èíèòü óùåðá ëþäÿì è äîìàøíèì æèâîòíûì.
Âñòðîåííûé ìîíòàæ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïðàâíîé ðàáîòû
âñòðàèâàåìîãî èçäåëèÿ êóõîííûé ìîäóëü äîëæåí
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå õàðàêòåðèñòèêè:
• ïàíåëè êóõîííûõ ýëåìåíòîâ, ïðèëåãàþùèõ ê
äóõîâîìó øêàôó, äîëæíû áûòü âûïîëíåíû èç
òåðìîñòîéêîãî ìàòåðèàëà;
• êëåé êóõîííûõ ýëåìåíòîâ ýëåìåíòîâ,
øïîíèðîâàííûõ äåðåâîì, äîëæåí áûòü
óñòîé÷èâûì ê òåìïåðàòóðå 100°C.
• äëÿ âñòðàèâàíèÿ äóõîâîãî øêàôà ïîä êóõîííûì
òîïîì (ñì. ñõåìó) èëè â øêàô-ïåíàë íèøà
êóõîííîãî ýëåìåíòà äîëæíà èìåòü ñëåäóþùèå
ðàçìåðû:
45 m
m.
Öåíòðîâêà è êðåïëåíèå
4 êðåïåæíûõ ýëåìåíòà ñ áîêîâ äóõîâîãî øêàôà
äîëæíû áûòü îòðåãóëèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 4
îòâåðñòèÿìè â ïåðèìåòðàëüíîé ðàìå â
çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû áîêîâîé ïàíåëè
êóõîííîãî ýëåìåíòà:
òîëùèíà 20 ìì: ïîëíîñòüþ
óäàëèòå ñúåìíóþ ÷àñòü
êðåïåæíîãî ýëåìåíòà (ñì.
ñõåìó);
òîëùèíà 18 ìì: èñïîëüçóéòå
ïåðâûé ïàç, ñîãëàñíî óæå
ãîòîâîé êîíôèãóðàöèè
ïðîèçâîäèòåëÿ (ñì. ñõåìó);
òîëùèíà 16 ìì: èñïîëüçóéòå
âòîðîé ïàç (ñì. ñõåìó).
5 mm.
576 mm.
558
mm
.
593 mm.
23 mm.
.
. min
mm
547
595 mm.
RS
595
mm
2
545
.
m
4m
.
mm
.
Ïîñëå âñòðàèâàíèÿ èçäåëèÿ â êóõîííûé ýëåìåíò
äîëæíà áûòü èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü êàñàíèÿ ê
ýëåêòðè÷åñêèìè ÷àñòÿìè.
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, óêàçàííûé íà ïàñïîðòíîé
òàáëè÷êå èçäåëèÿ, áûë çàìåðåí äëÿ äàííîãî òèïà
ìîíòàæà.
44
Äëÿ êðåïëåíèÿ èçäåëèÿ ê êóõîííîìó ýëåìåíòó:
îòêðîéòå äâåðöó äóõîâîãî øêàôà è çàâèíòèòå 4
øóðóïà äëÿ äåðåâÿííûõ ïàíåëåé â 4 îòâåðñòèÿ â
ïåðèìåòðàëüíîé ðàìå.
Âñå çàùèòíûå ýëåìåíòû äîëæíû áûòü
çàêðåïëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî
ñíÿòü òîëüêî ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî
èíñòðóìåíòà.
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Äóõîâûå øêàôû, óêîìïëåêòîâàííûå
òðåõïîëþñíûì ñåòåâûì êàáåëåì, ðàñ÷èòàíû íà
ôóíêöèîíèðîâàíèå ñ ïåðåìåííûì òîêîì ñ
íàïðÿæåíèåì è ÷àñòîòîé ýëåêòðîïèòàíèÿ,
óêàçàííûìè íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå ñ äàííûìè
(ñì. íèæå).
Ïîäñîåäèíåíèå ñåòåâîãî êàáåëÿ
1. Îòêðîéòå çàæèìíóþ
êîðîáêó, íàæàâ ïðè
ïîìîùè îòâåðòêè íà
âûñòóïû ñ áîêîâ
êðûøêè: ïîòÿíèòå è
îòêðîéòå êðûøêó (ñì.
ñõåìó).
N
(ñì. ñõåìó).
L
2. Ïîðÿäîê
ïîäñîåäèíåíèÿ
ñåòåâîãî êàáåëÿ:
îòâèíòèòå âèíò
êàáåëüíîãî ñàëüíèêà è
òðè âèíòà êîíòàêòîâ L-Nè çàòåì ïðèêðåïèòå
ïðîâîäà ïîä ãîëîâêàìè
âèíòîâ, ñîáëþäàÿ
öâåòîâóþ ìàðêèðîâêó
Ñèíèé (N) Êîðè÷íåâûé
(L) Æåëòî-çåëåíûé
3. Çàêðåïèòå ñåòåâîé êàáåëü â ñïåöèàëüíîì
êàáåëüíîì ñàëüíèêå.
4. Çàêðîéòå êðûøêó çàæèìíîé êîðîáêè.
Ïåðåä îñóùåñòâëåíèåì ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîäñîåäèíåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
ñëåäóþùåå:
• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîåäèíåíà ñ
çàçåìëåíèåì è ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâàì;
• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàññ÷èòàíà íà
ìàêñèìàëüíóþ ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü
èçäåëèÿ, óêàçàííóþ íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì.
íèæå);
• íàïðÿæåíèå ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî
íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ çíà÷åíèé, óêàçàííûõ íà
ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì. íèæå);
• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñî
øòåïñåëüíîé âèëêîé èçäåëèÿ. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå çàìåíèòå ðîçåòêó èëè âèëêó; íå
èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè èëè òðîéíèêè.
Èçäåëèå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ñåòåâîé êàáåëü è ñåòåâàÿ ðîçåòêà
áûëè ëåãêî äîñòóïíû.
Ñåòåâîé êàáåëü èçäåëèÿ íå äîëæåí áûòü ñîãíóò
èëè ñæàò.
Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå ñåòåâîãî êàáåëÿ
è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîðó÷èòå åãî çàìåíó
òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì òåõíèêàì (ñì. Ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå).
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå òðåáîâàíèé.
ÏÀÑÏÎÐÒÍÀß ÒÀÁËÈ×ÊÀ
Ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû
øèðèíà 43,5 ñì.
âûñîòà 32 ñì.
ãëóáèíà 41,5 ñì.
Îáúåì
58 ë
Ýëåêòðè÷åñêîå
ïîäêëþ÷åíèå
íàïðÿæåíèå ïðè 220-240 Â ~ 50 Ãö
ìàêñ. ïîãëîùàåìàÿ ìîùíîñòü 2800 Âò
Ïîäñîåäèíåíèå ñåòåâîãî êàáåëÿ èçäåëèÿ ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
Óñòàíîâèòå íà ñåòåâîé êàáåëü íîðìàëèçîâàííóþ
øòåïñåëüíóþ âèëêó, ðàñ÷èòàííóþ íà íàãðóçêó,
óêàçàííóþ íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì. ñáîêó).
 ñëó÷àå ïðÿìîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ ìåæäó èçäåëèåì è ñåòüþ
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ìíîãîïîëþñíûé
âûêëþ÷àòåëü ñ ìèíèìàëüíûì ðàññòîÿíèåì ìåæäó
êîíòàêòàìè 3 ìì, ðàñ÷èòàííûé íà äàííóþ íàãðóçêó
è ñîîòâåòñòâóþùèé äåéñòâóþùèì íîðìàòèâàì
(âûêëþ÷àòåëü íå äîëæåí ðàçìûêàòü ïðîâîä
çàçåìëåíèÿ). Ñåòåâîé êàáåëü äîëæåí áûòü
ðàñïîëîæåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íè â îäíîé
òî÷êå åãî òåìïåðàòóðà íå ïðåâûøàëà òåìïåðàòóðó
ïîìåùåíèÿ áîëåå ÷åì íà 50°C.
Ýëåêòðîìîíòåð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå èçäåëèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè è çà ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.
RS
Äèðåêòèâà 2002/40/ÑÅ îá ýòèêåòêàõ
ýëåêòðè÷åñêèõ äóõîâûõ øêàôîâ.
Íîðìàòèâ EN 50304
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè Íàòóðàëüíàÿ
êîíâåêöèÿ – ðåæèì íàãðåâà:
Òðàäèöèîííûé ðåæèì;
Çàÿâëåíèå î ðàñõîäå ýëåêòðîýíåðãèè
êëàññà ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèè ðåæèì íàãðåâà:
Ïîëóôàáðèêàòû.
Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò
ñëåäóþùèì Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî
Ñîîáùåñòâà: 2006/95/CEE îò 12.12.06
(Íèçêîå íàïðÿæåíèå) ñ ïîñëåäóþùèìè
èçìåíåíèÿìè – 89/336/ÑÅÅ îò
03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
ñîâìåñòèìîñòü) ñ ïîñëåäóþùèìè
èçìåíåíèÿìè – 93/68/ÑÅÅ îò 22/07/93
ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè.
2002/96/CE
45
Îïèñàíèå èçäåëèÿ
45
Îáùèé âèä
Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
Äèñïëåé
"$
Âêëþ÷åíèå è
ýêñïëóàòàöèÿ
Ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè äóõîâîãî øêàôà
ðåêîìåíäóåì ïðîêàëèòü åãî ïðèìåðíî â òå÷åíèå
÷àñà ïðè ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðå ñ çàêðûòîé
äâåðöåé. Çàòåì âûêëþ÷èòå äóõîâîé øêàô,
îòêðîéòå äâåðöó è ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå. Çàïàõ,
êîòîðûé âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü, âûçâàí
èñïàðåíèåì âåùåñòâ, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ
ïðåäîõðàíåíèÿ äóõîâîãî øêàôà.
Íèêîãäà íå ñòàâüòå íèêàêèõ ïðåäìåòîâ íà äíî
äóõîâîãî øêàôà, òàê êàê îíè ìîãóò ïîâðåäèòü
ýìàëèðîâàííîå ïîêðûòèå.
Âñåãäà ñòàâüòå ïîñóäó íà ïðèëàãàþùèåñÿ
ðåøåòêè.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä, òðåáóþùèé ðàññòîéêè,
ðåêîìåíäóåòñÿ íå îòêðûâàòü äâåðöó äóõîâêè âî
èçáåæàíèÿ îïàäàíèÿ òåñòà.
Ïðîäîëæèòåëüíîå íàæàòèå êíîïîê
,
,
- +
è
ïîçâîëÿåò áûñòðî ïðîñìîòðåòü ïåðå÷íè èëè
çàäàííûå çíà÷åíèÿ.
Ïðè êàæäîì âêëþ÷åíèè äóõîâîé øêàô íàñòðîåí
íà ÌÅÍÞ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ.
Åñëè ïîëüçîâàòåëü íå íàæìåò íè îäíîé êíîïêè
ïîñëå âêëþ÷åíèÿ äèñïëåÿ, îí àâòîìàòè÷åñêè
îòêëþ÷èòñÿ ïî ïðîøåñòâèè 2 ìèíóò.
Îõëàäèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ
Äëÿ ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ñíàðóæè äóõîâîãî
øêàôà, îõëàäèòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò ïîòîê
âîçäóõà íàä êîíñîëüþ óïðàâëåíèÿ äóõîâîãî
øêàôà.
Ïî çàâåðøåíèè ïðèãîòîâëåíèÿ âåíòèëÿòîð
âêëþ÷àåòñÿ è îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, êîãäà
äóõîâêà îñòûíåò äî áåçîïàñíîé òåìïåðàòóðû.
Îñâåùåíèå äóõîâîãî øêàôà
Ëàìïî÷êà ìîæåò áûòü âêëþ÷åíà â ëþáîé ìîìåíò,
äàæå ïðè âûêëþ÷åííîé äóõîâêå, ïðè îòêðûâàíèè
äâåðöû.
Ïåðâîå âêëþ÷åíèå
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ, ïðè
ïåðâîì âêëþ÷åíèè âêëþ÷èòå êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
ïðè ïîìîùè êíîïêè . Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ
ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ìåíþ. Âûáåðèòå âàø ÿçûê ïðè
ïîìîùè êíîïîê
è . Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
íàæìèòå êíîïêó “Îʔ.
Ïîñëå âûáîðà ÿçûêà íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ
ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:
ßÇÛÊ
Âûáîð ÿçûêà
ÂÐÅÌß
Íàñòðîéêà ÷àñîâ
ÒÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ
Òîíàëüíîñòü
êíîïî÷íîé ïàíåëè
ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÂÐÅÌß
Ïîêàçàòü ÷àñû
ÒÀÉÌÅÐ
Íàñòðîéêà òàéìåðà
ÏÈÐÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀ Âûáîð
ÏÈÐÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ×ÈÑÒÊÈ
ÂÛÕÎÄ
RS
Âûõîä èç ìåíþ
Ïîñëå âûáîðà ÿçûêà ìåíþ, ïî ïðîøåñòâèè 60
ñåêóíä áåç íàæàòèÿ êàêèõ-ëèáî êíîïîê, äèñïëåé
ïåðåõîäèò â ðåæèì ìåíþ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ.
Íàñòðîéêà ÷àñîâ
Äëÿ íàñòðîéêè ÷àñîâ âêëþ÷èòå äóõîâîé øêàô ïðè
ïîìîùè êíîïêè ; íàæìèòå êíîïêó “ÌÅÍޔ è
ñëåäóéòå óêàçàííûì èíñòðóêöèÿì.
1. âûáåðèòå ïàðàìåòð ÂÐÅÌß è íàæìèòå êíîïêó
“Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ;
2. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
3. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
4. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
Íàñòðîéêà òàéìåðà
Íàñòðîèòü òàéìåð ìîæíî êàê ïðè âêëþ÷åííîì, òàê
è ïðè âûêëþ÷åííîì äóõîâîì øêàôó.
Åñëè äóõîâîé øêàô âûêëþ÷åí:
1. íàæìèòå êíîïêó “ÌÅÍޔ
2. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
3. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
4. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
Åñëè äóõîâîé øêàô âêëþ÷åí:
1. íàæìèòå êíîïêó “ÌÅÍޔ
2. âûáåðèòå ïàðàìåòð ÒÀÉÌÅÐ è íàæìèòå êíîïêó
“Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ;
3. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
4. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
5. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
6. ïîñëå íàñòðîéêè ìîæíî âûêëþ÷èòü äóõîâîé
øêàô.
Íà äèñïëåå ïîêàçûâàéòñÿ òàéìåð: ïî èñòå÷åíèè
çàäàííîãî âðåìåíè äóõîâîé øêàô âêëþ÷àåò
çâóêîâîé ñèãíàë, êîòîðûé îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç îäíó
ìèíóòó èëè ïîñëå íàæàòèÿ íà ëþáîé ñèìâîë.
Òàéìåð íå óïðàâëÿåò âêëþ÷åíèåì èëè
âûêëþ÷åíèåì äóõîâîãî øêàôà.
Çàùèòà îò äåòåé
Ôóíêöèÿ Çàùèòà îò äåòåé ïîçâîëÿåò
çàáëîêèðîâàòü êíîïêè äóõîâîãî øêàôà.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè íàæìèòå êíîïêó ,
âûáåðèòå ïàðàìåòð ÂÊËÞ×ÈÒÜ, çàòåì íàæìèòå
êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
47
RS
Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ âíîâü âûïîëíèòå âûøåîïèñàííóþ
îïåðàöèþ, âûáðàâ ïàðàìåòð ÍÅ ÂÊËÞ×ÀÒÜ.
Ôóíêöèÿ Çàùèòà îò äåòåé ìîæåò áûòü âêëþ÷åíà
êàê â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ, òàê è ïðè
âûêëþ÷åííîì äóõîâîì øêàôó. Áëîêèðîâêà
óïðàâëåíèé ìîæåò áûòü îòêëþ÷åíà âî âñåõ
âûøåîïèñàííûõ ðåæèìàõ, à òàêæå ïî çàâåðøåíèè
ïðèãîòîâëåíèÿ â äóõîâîì øêàôó.
Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ äóõîâîãî øêàôà
Ïðè êàæäîì âêëþ÷åíèè äóõîâîé øêàô íàñòðîåí
íà ÌÅÍÞ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ.
Äëÿ âîçâðàòà ê èñõîäíîìó ìåíþ âûáîðà
ïðîãðàìì íàæìèòå êíîïêó “P”.
1. Âêëþ÷èòå êîíñîëü óïðàâëåíèÿ ïðè ïîìîùè êíîïêè .
2. Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ:
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ
ÌÎÈ ÐÅÖÅÏÒÛ
ñ âûäåëåííûì ïåðâûì ïóíêòîì (÷åðíàÿ íàäïèñü
íà áåëîì ôîíå)
3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò è ïîäòâåðäèòå ïðè ïîìîùè êíîïêè “Îʔ. Íà
äèñïëåå ïîêàçûâàþòñÿ ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ.
4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
èëè âûáåðèòå íóæíóþ
ïðîãðàììó ïðèãîòîâëåíèÿ è ïîäòâåðäèòå ïðè
ïîìîùè êíîïêè “Îʔ.
5. Íàæìèòå êíîïêó “ÏÓÑÊ/ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” äëÿ
íà÷àëà ïðèãîòîâëåíèÿ.
6. Äóõîâîé øêàô íà÷íåò íàãðåâàòüñÿ.
7. Çâóêîâîé ñèãíàë è âêëþ÷åíèå âñåõ èíäèêàòîðîâ
íàãðåâà îçíà÷àåò, ÷òî ôàçà ïðåäâàðèòåëüíîãî
íàãðåâà çàâåðøåíà:
8. Â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ â ëþáîé ìîìåíò ìîæíî:
- èçìåíèòå òåìïåðàòóðó, íàæàâ êíîïêó “°C”,
íàñòðîéòå ïðè ïîìîùè êíîïîê
-
èëè
+
è
ïîäòâåðäèòå ïðè ïîìîùè êíîïêè “Îʔ (òîëüêî äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ â ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ðåæèìàõ);
- çàïðîãðàììèðîâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïðèãîòîâëåíèÿ (òîëüêî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ â
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ðåæèìàõ);
- ïðåðûâàòü ïðèãîòîâëåíèå ïðè ïîìîùè êíîïêè
“ÏÓÑÊ/ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ”;
- íàñòðîèòü òàéìåð ;
- âûêëþ÷èòü äóõîâîé øêàô ïðè ïîìîùè êíîïêè .
9.  ñëó÷àå âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ, åñëè òåìïåðàòóðà â äóõîâîì
øêàôó íå ñëèøêîì ïîíèçèëàñü, ñðàáàòûâàåò
ñèñòåìà, âîçîáíîâëÿþùàÿ ïðîãðàììó
ïðèãîòîâëåíèÿ ñ ìîìåíòà, â êîòîðûé îíà áûëà
ïðåðâàíà. Ïðîãðàììèðîâàíèå, ñäåëàííîå â
îæèäàíèè ïðîäîëæåíèÿ ïðîãðàììû, íå
ñîõðàíÿåòñÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ è
äîëæíî áûòü âûïîëíåíî ïîâòîðíî.
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ
Êàæäàÿ ïðîãðàììà èìååò çàäàííóþ òåìïåðàòóðó
ïðèãîòîâëåíèÿ. Òåìïåðàòóðà ìîæåò áûòü íàñòðîåíà
48
âðó÷íóþ îò 30°C äî 300°C (òàì, ãäå ýòî âîçìîæíî).
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ïðîãðàììû âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñå
ðó÷íûå ðåæèìû ïðèãîòîâëåíèÿ. Äëÿ êàæäîé èç íèõ
äóõîâîé øêàô àâòîìàòè÷åñêè óïðàâëÿåò òîëüêî
îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè äëÿ îïòèìàëüíîãî
ðåçóëüòàòà ëþáîãî ðåöåïòà, îò ñàìûõ ïðîñòûõ äî
ñàìûõ ñëîæíûõ: òåìïåðàòóðà, èñòî÷íèê âûäåëåíèÿ
æàðà, ïðîöåíò âëàæíîñòè è ïðèíóäèòåëüíàÿ
öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà – ýòè ïàðàìåòðû íàñòðàèâàþòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè. Íàñòîÿùèé ðàçäåë áûë ñîñòàâëåí â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàøèì öåííûì è îïûòíûì ïîâàðîìêîíñóëüòàíòîì. Ðåêîìåíäóåì Âàì ñëåäîâàòü åãî
ñîâåòàì è ïîëíîöåííî èñïîëüçîâàòü åãî îïûò äëÿ
íåèçìåííî îïòèìàëüíîãî ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ðåêîìåíäîâàííûå ðåæèìû ïðèãîòîâëåíèÿ,
òåìïåðàòóðà è óðîâåíü, íà êîòîðûé ïîìåùàþòñÿ
ïðîäóêòû, êîòîðûå Âû ìîæåòå âûáðàòü, íàø ïîâàð
îáû÷íî èñïîëüçóåò äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòëè÷íûõ
ðåçóüòàòîâ. Äëÿ êàæäîãî ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ðåæèìà
â òàáëèöå íèæå óêàçûâàåòñÿ, ñëåäóåò ëè ïîìåùàòü
äàííûé ïðîäóêò â õîëîäíóþ äóõîâêó èëè â
íàãðåòóþ. Ñîáëþäåíèå ýòèõ ðåêîìåíäàöèé îáåñïå÷èò
Âàì îïòèìàëüíûé ðåçóëüòàò ïðèãîòîâëåíèÿ. Åñëè Âû
æåëàåòå ïîìåñòèòü ïðîäóêò â íàãðåòóþ äóõîâêó,
äîæäèòåñü çàâåðøåíèÿ íàãðåâà, ÷òî îòìå÷àåòñÿ
ñåðèåé çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. Òåìïåðàòóðà
îïðåäåëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò
âûáðàííîãî ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ; òåì íå ìåíåå åå
ìîæíî èçìåíèòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïî Âàøåìó
îñîáîìó ðåöåïòó. Ìîæíî òàêæå çàäàòü
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ñ ìãíîâåííûì èëè
îòëîæåííûì íà÷àëîì.
Ïðîãðàììà ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ
ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÓÐÎÂÍßÕ
Âêëþ÷àþòñÿ âñå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è âåíòèëÿòîð.
Òàê êàê æàð ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì âî âñåì äóõîâîì
øêàôó, âîçäóõ îáåñïå÷èâàåò îäíîðîäíîå ïðèãîòîâëåíèå
è ïîäðóìÿíèâàíèå ïðîäóêòà. Ìîæíî îäíîâðåìåííî
èñïîëüçîâàòü íå áîëåå òðåõ óðîâíåé â äóõîâêå.
Ïðîãðàììà ÃÐÈËÜ
Âêëþ÷àåòñÿ âåðõíèé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò.
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà è æàð ïðÿìîãî äåéñòâèÿ ãðèëÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ,
íóæäàþùèõñÿ â âûñîêîé ïîâåðõíîñòíîé òåìïåðàòóðå.
Ãîòîâüòå áëþäà ñ çàêðûòîé äâåðöåé äóõîâîãî øêàôà.
Ïðîãðàììà ÃÐÈËÜ-ÂÅÐÒÅË
Âêëþ÷àåòñÿ âåðõíèé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò è
âåðòåë. Äàííàÿ ôóíêöèÿ îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ íà âåðòåëå. Ãîòîâüòå áëþäà ñ
çàêðûòîé äâåðöåé äóõîâîãî øêàôà.
Ïðîãðàììà ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ
Âêëþ÷àþòñÿ íèæíèé è êðóãëûé íàãðåâàòåëüíûå
ýëåìåíòû è âåíòèëÿòîð. Ñî÷åòàåò îäíîíàïðàâëåííîå
âûäåëåíèå æàðà ñ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé
âîçäóõà âíóòðè äóõîâîãî øêàôà. Èäåàëüíî
ïîäõîäèò äëÿ ïîäðóìÿíèâàíèÿ áëþä, ëàçàíüè è ò.ï.
Ãîòîâüòå áëþäà ñ çàêðûòîé äâåðöåé äóõîâîãî øêàôà.
Ïðîãðàììà ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÆÈÌ
 ðåæèìå òðàäèöèîííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäèí óðîâåíü.
Ðåæèì, ðåêîìåíäóåìûé äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîãî
ïðèãîòîâëåíèÿ ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå èëè íà
ïàðó. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà ïàðó ðåêîìåíäóåòñÿ
íàëèòü âîäó íåïîñðåäñòâåííî â ïðîòèâåíü.
Ïðîãðàììà ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÛ
Âêëþ÷àþòñÿ íèæíèé è êðóãëûé íàãðåâàòåëüíûå
ýëåìåíòû è âåíòèëÿòîð. Ñî÷åòàåò
îäíîíàïðàâëåííîå âûäåëåíèå æàðà ñ
ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé âîçäóõà âíóòðè
äóõîâîãî øêàôà. Ýòî ïðåïÿòñòâóåò îáãîðàíèþ
ïîâåðõíîñòè ïðîäóêòîâ, ïîâûøàÿ ïðîíèêàþùóþ
ñïîñîáíîñòü æàðà.
Ãîòîâüòå áëþäà ñ çàêðûòîé äâåðöåé äóõîâîãî
øêàôà.
Ïðîãðàììà ÐÀÑÑÒÎÉÊÀ
Âêëþ÷àþòñÿ êðóãëûé íàãðåâàòåëüíûéå ýëåìåíò è
òîëüêî â ïðîöåññå íàãðåâà - âåíòèëÿòîð.
Òåìïåðàòóðà äóõîâîãî øêàôà ÿâëÿåòñÿ
îïòèìàëüíîé äëÿ ðàññòîéêè äðîææåâîãî òåñòà. Â
ïðîöåññå ðàññòîéêè äåðæèòå äâåðöó äóõîâêè
çàêðûòîé.
Ïðîãðàììà ÁÓËÎ×ÊÈ
Èìåþùèåñÿ ïàðàìåòðû äåëàþò ýòó ïðîãðàììó
èäåàëüíîé äëÿ âûïå÷êè ïèðîãîâ èç äðîææåâîãî òåñòà.
Ïðîãðàììà ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ÒÎÐÒÛ
Èìåþùèåñÿ ïàðàìåòðû äåëàþò ýòó ïðîãðàììó
èäåàëüíîé äëÿ âûïå÷êè òîðòîâ èç ïåñî÷íîãî òåñòà
ïî ëþáîìó ðåöåïòó.
Ïðîãðàììà ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÂÛÏÅ×ÊÀ
Äàííàÿ ïðîãðàììà ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ëþáîé
êîíäèòåðñêîé âûïå÷êè, íå âîøåäøåé â ðåæèìû
ÁÓËÎ×ÊÈ è ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ÒÎÐÒÛ (íàïðèìåð,
ìåëêèå ýêëåðû, áèñêâèòû è ò.ä.).
Ïðîãðàììà ÁÅËÎÅ/ßÍÒÀÐÍÎÅ ÁÅÇÅ
Òåìïåðàòóðà â äàííîì ðåæèìå ÿâëÿåòñÿ
ôèêñèðîâàííîé è íå ìîæåò áûòü èçìåíåíà.
Ïðîãðàììà ÁÅËÎÅ ÁÅÇÅ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ïîäñóøèâàíèÿ áåçå. Ïðîãðàììà ßÍÒÀÐÍÎÅ
ÁÅÇÅ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âûïå÷êè áåçå.
Ïðîãðàììà ÐÀÇÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈÅ
Âåíòèëÿòîð, ðàñïîëîæåííûé ñíèçó äóõîâêè,
ïðîèçâîäèò öèðêóëÿöèþ âîçäóõà êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðû âîêðóã ïðèãîòàâëèâàåìîãî ïðîäóêòà. Ýòà
ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ëþáûõ
ïðîäóêòîâ, è â îñîáåííîñòè äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ
äåëèêàòíûõ ïðîäóêòîâ, íå òðåáóþùèõ òåïëà, òàêèõ
êàê: òîðòîâ-ìîðîæåíîå, ïèðîæíûõ ñ êðåìîì èëè ñî
ñëèâêàìè, ôðóêòîâûõ òîðòîâ.
RS
Ïðîãðàììû ÍÈÇÊÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
Äàííûé òèï ïðèãîòîâëåíèÿ, óæå ìíîãî ëåò
èñïîëüçóåìûé ïðîôåññèîíàëüíûìè ïîâàðàìè,
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèãîòîâëåíèè ïðîäóêòîâ
(ìÿñà,ðûáû, ôðóêòîâ, îâîùåé) ïðè î÷åíü íèçêîé
òåìïåðàòóðå (85, 95 è 120°C), ÷òî îáåñïå÷èâàåò
èäåàëüíûé ðåçóëüòàò, ìàêñèìàëüíî
ïîä÷åðêèâàþùèé âêóñ áëþäà.
Ïðåèìóùåñòâà òàêîãî ðåæèìà äîâîëüíî
çíà÷èòåëüíû:
• òàê êàê òåìïåðàòóðà ïðèãîòîâëåíèÿ î÷åíü íèçêàÿ
(îáû÷íî íèæå òåìïåðàòóðû èñïàðåíèÿ),
èñïàðåíèå ñîêîâ îò æàðêè çíà÷èòåëüíî
ñîêðàùàåòñÿ, ÷òî ïðèäàåò áëþäó îñîáóþ
íåæíîñòü;
• ïðè ïðèãîòîâëåíèè ìÿñà, âîëîêíà ìûøö ìåíüøå
ñîêðàùàþòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèãîòîâëåíèåì â
êëàññè÷åñêîì ðåæèìå.  ðåçóëüòàòå ìÿñî
ïîëó÷àåòñÿ áîëåå íåæíûì è íå íóæäàåòñÿ â
âûäåðæêå ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ïîäðóìÿíèâàíèå ìÿñà ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåä åãî
ïîìåùåíèåì â äóõîâîé øêàô.
Ïðèãîòîâëåíèå ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå â
âàêóóìå, óæå 30 ëåò ïðàêòèêóþùååñÿ ñàìûìè
èçâåñòíûìè øåô-ïîâàðàìè, ïðåäñòàâëÿåò
ìíîãî÷èñëåííûå ïðåèìóùåñòâà:
• ãàñòðîíîìè÷åñêèå: çàêëþ÷àåòñÿ â êîíöåíòðàöèè
ñïåöèé, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì âêóñîâûå êà÷åñòâà
ïðîäóêòà, äåëàÿ åãî ìÿãêèì è íåæíûì..
• ãèãèåíè÷åñêèå: òàê êàê ñîáëþäàþòñÿ ïðàâèëà
ãèãèåíû, äàííûé òèï ïðèãîòîâëåíèÿ
ïðåäîõðàíÿåò ïðîäóêòû îò âðåäíîãî
âîçäåéñòâèÿ êèñëîðîäà è îáåñïå÷èâàåò áîëåå
äëèòåëüíûé ñðîê ãîäíîñòè ãîòîâîãî ïðîäóêòà â
õîëîäèëüíèêå.
• ïðàêòè÷åñêèå: áëàãîäàðÿ áîëåå äëèòåëüíîìó
ñðîêó õðàíåíèÿ ìîæíî ãîòîâèòü ïðîäóêòû â
ïðîê.
• äèåòè÷åñêèå: òàêîé ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ
îãðàíè÷èâàåò èñïîëüçîâàíèå æèðîâ, çà ñ÷åò
÷åãî áëþäà ïîëó÷àþòñÿ ëåãêèìè è
ëåãêîóñâàèâàåìûìè.
• ýêîíîìè÷íûå: çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò óñûõàíèå
ïðîäóêòîâ.
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ ýòîé òåõíèêè íåîáõîäèìî èìåòü
âàêóóìíûé àïïàðàò è ñïåöèàëüíûå ïàêåòû. Ñòðîãî
ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì ïî âàêóóìíîé óïàêîâêå
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.
Òåõíèêà ïðèãîòîâëåíèÿ â âàêóóìå ïîçâîëÿåò òàêæå
õðàíèòü ñûðûå ïðîäóêòû (ôðóêòû, îâîùèè ò.ä.) è
óæå ïðèãîòîâëåííûå (òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì).
Ïðîãðàììà ÏÀÑÒÅÐÈÇÀÖÈß
Ýòîò ðåæèì ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ôðóêòîâ, îâîùåé è
ò.ï.
Íåáîëüøèå áàíêè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 2 óðîâíÿ
(íà ïðîòèâåíü íà 1-îì óðîâíå è íàðåøåòêó íà 3-
49
RS
üåì óðîâíå). Äàéòå áàíêàì îñòûòü âíóòðè äóõîâêè.
Áàíêè ïîìåùàþòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà.
Âåðòåë
Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ
âåðòåëà (ñì. ñõåìó):
1. óñòàíîâèòå
ïðîòèâåíü íà 1-ûé
óðîâåíü;
2. óñòàíîâèòå
äåðæàòåëü âåðòåëà íà
3-èé óðîâåíü è
âñòàâüòå âåðòåë â
ñïåöèàëüíîå
îòâåðñòèå â çàäíåé
ñòåíêå äóõîâîãî
øêàôà;
3. âêëþ÷èòå âåðòåë, âûáðàâ ðåæèì
.
Ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ â
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè âî èçáåæàíèå
èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû è ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ.
Òåìïåðàòóðà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ
çàäàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ñèñòåìîé C.O.P.®
(Îïòèìàëüíîå çàïðîãðàììèðîâàííîå
ïðèãîòîâëåíèå), ÷òî àâòîìàòè÷åñêè ãàðàíòèðóåò
èäåàëüíûé ðåçóëüòàò ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ïðèãîòîâëåíèå àâòîìàòè÷åñêè çàâåðøàåòñÿ, è
äóõîâîé øêàô âêëþ÷àåò çâóêîâîé ñèãíàë,
îçíà÷àþùèé, ÷òî áëþäî ãîòîâî.
Íàñòîÿùèé ðàçäåë áûë ñîñòàâëåí â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàøèì öåííûì è îïûòíûì
ïîâàðîì-êîíñóëüòàíòîì. Ðåêîìåíäóåì Âàì
ñëåäîâàòü åãî ñîâåòàì è ïîëíîöåííî èñïîëüçîâàòü
åãî îïûò äëÿ íåèçìåííî îïòèìàëüíîãî
ïðèãîòîâëåíèÿ. Ðåêîìåíäîâàííûå ðåæèìû
ïðèãîòîâëåíèÿ, òåìïåðàòóðà è óðîâåíü, íà êîòîðûé
ïîìåùàþòñÿ ïðîäóêòû, êîòîðûå Âû ìîæåòå
âûáðàòü, íàø ïîâàð îáû÷íî èñïîëüçóåò äëÿ
ïîëó÷åíèÿ îòëè÷íûõ ðåçóüòàòîâ.
Ïðîãðàììà ÆÀÐÊÎÅ...
Ýòà ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
òåëÿòèíû, ãîâÿäèíû, ñâèíèíû, áàðàíèíû è êóðèöû.
Ïðîäóêòû ïîìåùàþòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà. Òåì íå ìåíåå Âû
ìîæåòå ðàçîãðåòü äóõîâêó ïåðåä ïîìåùåíèåì â
íåå ïðîäóêòîâ. Â íåêîòîðûõ ðåæèìàõ ÆÀÐÊÎÅ
ìîæíî âûáðàòü æåëàåìóþ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè:
ÕÎÐÎØÎ ÏÐÎÆÀÐÅÍÍÎÅ, ÑÐÅÄÍÅÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ è Ñ ÊÐÎÂÜÞ
Ïðîãðàììà ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ÒÎÐÒÛ...
Äàííûé ðåæèì èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáûõ
ðåöåïòîâ ïåñî÷íûõ òîðòîâ (îáû÷íî òðåáóþùèõ
50
õîðîøåãî ïðîïåêàíèÿ ñíèçó). Âûïå÷êà
ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå ïðåäâàðèòåëüíîãî
íàãðåâà. Òåì íå ìåíåå Âû ìîæåòå ðàçîãðåòü
äóõîâêó ïåðåä ïîìåùåíèåì â íåå âûïå÷êè.
Ïðîãðàììà ÁÓËÎ×ÊÈ
Ýòîò ðåæèì èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âûïå÷êè
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé èç äðîææåâîãî òåñòà.
Âûïå÷êà ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà, íî Âû òàêæå ìîæåòå
ðàçîãðåòü äóõîâêó ïåðåä ïîìåùåíèåì â íåå
âûïå÷êè.
Ïðîãðàììà ÊÅÊÑ
Ýòîò ðåæèì èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âñåõ ðåöåïòîâ
ñ äîáàâëåíèåì õèìè÷åñêèõ äðîææåé. Âûïå÷êà
ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå ïðåäâàðèòåëüíîãî
íàãðåâà. Òåì íå ìåíåå Âû ìîæåòå ðàçîãðåòü
äóõîâêó ïåðåä ïîìåùåíèåì â íåå âûïå÷êè.
Ïðîãðàììà ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÂÛÏÅ×ÊÀ
Ýòîò ðåæèì èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âñåõ äðóãèõ
ðåöåïòîâ (áåç äîáàâëåíèÿ äðîææåé è íå äëÿ
ïåñî÷íûõ òîðòîâ). Âûïå÷êà ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó
áåç åå ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà. Òåì íå ìåíåå
Âû ìîæåòå ðàçîãðåòü äóõîâêó ïåðåä ïîìåùåíèåì
â íåå âûïå÷êè.
Ïðîãðàììà ÕËÅÁ
Ýòà ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûïå÷êè õëåáà.
Ñìîòðèòå ðåöåïò è îïèñàíèå ïðîãðàììû â
ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå.
Äëÿ îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà ðåêîìåíäóåì ñòðîãî
ñëåäîâàòü ïðèâåäåííûì íèæå èíñòðóêöèÿì:
• ñîáëþäàéòå ðåöåïò;
• íå çàáûâàéòå íàëèòü 100 ãð. (1 äë) õîëîäíîé
âîäû â ïðîòèâåíü, óñòàíîâëåííûé íà 5-îì
óðîâíå;
Õëåá ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà. Åñëè Âû õîòèòå
ïîìåñòèòü òåñòî â äóõîâîé øêàô, íàãðåòûé ïîñëå
ïðèãîòîâëåíèÿ ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, íà
äèñïëåå áóäåò ïîêàçàíà íàäïèñü «ñëèøêîì
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà» äî òåõ ïîð, ïîêà
òåìïåðàòóðà â äóõîâêå íå ïîíèçèòñÿ äî 40°Ñ. Íà
äàííîì ýòàïå ìîæíî ïîìåñòèòü â äóõîâêó õëåá
äëÿ âûïå÷êè.
Ðåöåïò ÕËÅÁÀ (ìàêñèìàëüíûé âåñ òåñòà):
Èíãðåäèåíòû:
• 650 ãð. ìóêè
• 350 ãð. âîäû
• 12 ãð. ñîëè
• 25 ãð. ñâåæèõ ïèâíûõ äðîææåé èëè 4 ïàêåòèêà
ñóõèõ äðîææåé â ïîðîøêå.
Ïðèãîòîâëåíèå:
• Ñìåøàéòå â áîëüøîé ìèñêå ìóêó ñ ñîëüþ.
• Ðàçâåäèòå äðîææè â òåïëîé âîäå (ïðèìåðíî 35°C).
• Ñäåëàéòå â öåíòðå ìóêè ëóíêó.
• Íàëåéòå â ëóíêó ðàçâåäåííûå â âîäå äðîææè.
• Çàìåñèòå â òå÷åíèå 10 ìèíóò îäíîðîäíîå,
ýëàñòè÷íîå òåñòî, íå ïðèëèïàþùåå ê ðóêàì.
• Ñôîðìèðóéòå èç òåñòà øàð, ïîìåñòèòå åãî â
ìèñêó è íàêðîéòå åãî ïðîçðà÷íîé êóõîííîé
ïëåíêîé âî èçáåæàíèå çàñûõàíèÿ ïîâåðõíîñòè
òåñòà. Ïîìåñòèòå ìèñêó ñ òåñòîì â äóõîâîé
øêàô â ðó÷íîì ðåæèìå ÐÀÑÑÒÎÉÊÀ ïðè 40°Ñ è
îñòàâüòå íà ðàññòîéêó ïðèìåðíî íà 30/45 ìèíóò,
èëè æå äàéòå òåñòó ïîäíÿòüñÿ ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå 1 ÷àñà (òåñòî äîëæíî
óâåëè÷èòüñÿ â îáúåìå âäâîå).
• Ñëåãêà îáîìíèòå òåñòî è ðàçäåëàéòå åãî íà
íåñêîëüêî ïîðöèé.
• Âûëîæèòå áóëêè íà ðåøåòêó íà ïåêàðñêóþ
áóìàãó (îáðàçåííóþ ïî âíóòðåííåìó ðàçìåðó
ïðîòèâåíÿ) è ïîñûïüòå èõ ìóêîé.
• Ñäåëàéòå ñâåðõó êàæäîé áóëî÷êè íåñêîëüêî
íàäðåçîâ îñòðûì íîæîì.
• Óñòàíîâèòå ðåøåòêó íà 2-îé óðîâåíü.
• Óñòàíîâèòå ïðîòèâåíü íà 5-îé óðîâåíü è
íàëåéòå â íåãî 100 ãð õîëîäíîé âîäû.
• Õëåá ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà.
• Âêëþ÷èòå àâòîìàòè÷åñêóþ ïðîãðàììó
ÕËÅÁ.
• Ïî çàâåðøåíèè âûïå÷êè îñòàâüòå áóëî÷êè íà
ðåøåòêå âïëîòü äî èõ ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ.
Ïðîãðàììà ÏÈÖÖÀ
Èñïîëüçóéòå ýòîò ðåæèì äëÿ âûïå÷êè ïèööû (òåñòî
îïðåäåëåííîé òîëùèíû). Ñìîòðèòå ðåöåïò è
îïèñàíèå ïðîãðàììû â ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå. Âû
ìîæåòå âûáðàòü íóæíóþ Âàì ñòåïåíü ãîòîâíîñòè:
ÑÐÅÄÍÅÉ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ, ÕÐÓÑÒßÙÀß è ÌßÃÊÀß
Äëÿ îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà ðåêîìåíäóåì ñòðîãî
ñëåäîâàòü ïðèâåäåííûì íèæå èíñòðóêöèÿì:
• ñîáëþäàéòå ðåöåïò;
• âåñ òåñòà äîëæåí áûòü îò 350 äî 500 ãð.
• ñëåãêà ñìàæüòå ìàñëîì ïðîòèâåíü è ëîòêè.
Ïèööà ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà. Åñëè Âû õîòèòå
ïîìåñòèòü ïèööó â äóõîâîé øêàô, íàãðåòûé ïîñëå
ïðèãîòîâëåíèÿ ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, íà
äèñïëåå áóäåò ïîêàçàíà íàäïèñü “ñëèøêîì
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà” äî òåõ ïîð, ïîêà
òåìïåðàòóðà â äóõîâêå íå ïîíèçèòñÿ äî 120°Ñ. Íà
äàííîì ýòàïå ìîæíî ïîìåñòèòü â äóõîâêó ïèööó.
Ðåöåïò ÏÈÖÖÛ:
Ðåöåïò íà 3 – 4 ïèööû: 1000 ãð. ìóêè, 500 ãð.
âîäû, 20 ãð. ñîëè, 20 ãð. ñàõàðà, 10 ë3 îëèâêîâîãî
ìàñëà, 20 ãð. ïèâíûõ äðîææåé (èëè 2 ïàêåòèêà
ñóõèõ äðîææåé)
• Ðàññòîéêà òåñòà ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå: 1
÷àñ èëè â ðó÷íîì ðåæèìå ÐÀÑÑÒÎÉÊÀ ïðè 40°Ñ
äàòü ðàññòîÿòüñÿ ïðèìåðíî â òå÷åíèå 30/45
ìèíóò.
• Ïèööà ïîìåùàåòñÿ â äóõîâêó áåç åå
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà.
• Âêëþ÷èòå ðåæèì
ÏÈÖÖÀ.
RS
Ïðîãðàììà ÏÈÖÖÅÐÈß
Ýòà ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûïå÷êè ïèööû
(òîíêîå òåñòî). Äëÿ âûïå÷êè ïèööû èñïîëüçóéòå
îãíåóïîðíóþ ïëèòó, ïðèëàãàþùóþñÿ ê äóõîâêå.
Óñòàíîâèòå åå íàñïåöèàëüíóþ ðåøåòêó íà 6-îé
óðîâåíü. Èíãðåäèåíòû ñìîòðèòå â ïàðàãðàôå ñ
ðåöåïòîì ÏÈÖÖÛ.
Äóõîâêà èçâåùàåò, êîãäà ñëåäóåò ïîìåñòèòü â íåå
ïèööó, ïîñðåäñòâîì çâóêîâîãî ñèãíàëà è
ñîîáùåíèÿ íà äèñïëåå ÏÎÌÅÑÒÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒ È
ÍÀÆÀÒÜ ÏÓÑÊ.
Ìîè ðåöåïòû
Ïðè âûáîðå ôóíêöèè ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïî çàâåðøåíèè
ïðèãîòîâëåíèÿ íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ
ñîîáùåíèå, õîòèòå ëè âû ñîõðàíèòü äàííûå
íàñòðîéêè ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ôóíêöèÿ ÌÎÈ ÐÅÖÅÏÒÛ àêòèâèðóåòñÿ òîëüêî äëÿ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ïðèãîòîâëåíèé è â ðåæèìàõ ñ
çàäàííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ.
Ñîõðàíåíèå â ïàìÿòè ðåæèìà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî
ïî çàâåðøåíèè ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ìîæíî ñîõðàíèòü â ïàìÿòè èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû è/èëè ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ (íå áîëåå 10 îïåðàöèé), ïðè
óñëîâèè, ÷òî ìåæäó îäíîé îïåðàöèåé è
ïîñëåäóþùåé ïðîøëî íå ìåíåå îäíîé ìèíóòû.
Ìîæíî ñîõðàíèòü â ïàìÿòè ìàêñèìóì 10 ðåæèìîâ.
Ìîæíî âûáðàòü â ïàìÿòè ìåñòî, ãäå ðàçìåñòèòü
ñîõðàíåííûé ðåæèì. Ïðè óñòàíîâêå
ðàçäåëèòåëíîé ïåðåãîðîäêè è â ñëó÷àå äâóõ
îäíîâðåìåííûõ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ïðèãîòîâëåíèé
â äâóõ îòñåêàõ ñîõðàíåíèÿ ïðèãîòîâëåíèé â
ïàìÿòè íåâîçìîæíî.
Äëÿ áîëåå ïðîñòîãî ïîèñêà ñîõðàíåííûõ ðåæèìîâ
â ïåðå÷íå íàçâàíèå êàæäîãî ñîõðàíÿåìîãî
ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ áóäåò ñîñòàâëåíî
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- ÌÎÉ ÐÅÖÅÏÒ + ïîðÿäêîâûé íîìåð (1, 2, 3 è
ò.ä.)
- ÈÑÕÎÄÍÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ + ÂÎÇÌÎÆÍÛÉ
ÑÈÌÂÎË * (íàïðèìåð, 170°C)
- ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ (íàïðèìåð, 00:30)
* Îáîçíà÷åíèå ñèìâîëîâ:
- áåç ñèìâîëà: áûëà çàäàíà èñõîäíàÿ
òåìïåðàòóðà, êîòîðàÿ áîëüøå íå èçìåíÿëàñü;
- â : èñõîäíàÿ òåìïåðàòóðà áûëà èçìåíåíà
òîëüêî â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ;
- á : èñõîäíàÿ òåìïåðàòóðà áûëà èçìåíåíà
òîëüêî â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ;
- áâ : èñõîäíàÿ òåìïåðàòóðà áûëà èçìåíåíà êàê
51
RS
Ñîîáùåíèå íà äèñïëåå ÎÆÈÄÀÍÈÅ ïîêàçûâàåò,
÷òî ïðîãðàììèðîâàíèå áûëî âûïîëíåíî. Íà
äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïðèãîòîâëåíèÿ. Ìîæíî èçìåíèòü âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ, ïîêà äóõîâîé øêàô íàõîäèòñÿ â
ðåæèìå îæèäàíèÿ, â âûøåîïèñàííîì ïîðÿäêå.
Äëÿ îòìåíû ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûêëþ÷èòå
äóõîâîé øêàô .
â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ, òàê è ïîíèæåíèÿ;
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèãîòîâëåíèÿ
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîæåò áûòü çàäàíà òîëüêî
äëÿ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ðåæèìîâ.
Ïðîãðàììèðîâàíèå âîçìîæíî òàêæå äî ïóñêà
ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ ïðè ïîìîùè êíîïêè
“ÏÓÑÊ/ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ”.
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ
Íàæìèòå êíîïêó , çàòåì:
1. Âûáåðèòå ïóíêò ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ è
íàæìèòå “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
2. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
3. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
4. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
5. Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçäàåòñÿ
çâóêîâîé ñèãíàë è äóõîâîé øêàô âûêëþ÷àåòñÿ.
• Ïðèìåð: â 9:00 âû çàäàåòå ïðèãîòîâëåíèå, íà
êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ 1 ÷àñ 15 ìèíóò.
Ïðèãîòîâëåíèå àâòîìàòè÷åñêè çàâåðøèòñÿ â
10:15.
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèãîòîâëåíèå ñ çàäåðæêîé
Ïðè íàñòðîéêå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìîæíî çàäàòü
çàäåðæêó íà÷àëà ïðèãîòîâëåíèÿ.
Çàïðîãðàììèðîâàòü çàäåðæêó ìîæíî òîëüêî
ïîñëå âûáîðà ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ, áåç åå
çàïóñêà.
1. Íàæìèòå êíîïêó
è âûïîëíèòå îïåðàöèè îò 1
äî 3, îïèñàííûå äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ïðîäîæèòåëüíîñòè.
2. Âûáåðèòå ïóíêò ÊÎÍÅÖ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß è
íàæìèòå “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
3. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
4. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
5. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
6. Íàæìèòå êíîïêó “START” äëÿ àêòèâàöèè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
7. Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçäàåòñÿ
çâóêîâîé ñèãíàë è äóõîâîé øêàô âûêëþ÷àåòñÿ.
• Ïðèìåð: â 9.00 âû ïðîãðàììèðóåòå
ïðèãîòîâëåíèå, íà êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ 1 ÷àñ 15
ìèíóò, è âðåìÿ 12:30, êîãäà ïðèãîòîâëåíèÿ
äîëæíî çàâåðøèòüñÿ. Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè
çàïóñêàåòñÿ â 11:15:00.
52
 ðåæèìå âåíòèëèðóåìîãî ïðèãîòîâëåíèÿ íå
èñïîëüçóéòå 1-ûé è 5-ûé óðîâíè: îíè
ïîäâåðãàþòñÿ ïðÿìîìó âîçäåéñòâèþ ãîðÿ÷åãî
âîçäóõà, êîòîðûé ìîæåò ñæå÷ü äåëèêàòíûå
ïðîäóêòû.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìà ÃÐÈËÜ ïîìåñòèòå
ïðîòèâåíü íà óðîâåíü 1 äëÿ ñáîðà æèäêîñòåé,
âûäåëÿåìîãî ïðè æàðêå (ñîê è/èëè æèð).
ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÓÐÎÂÍßÕ
• Óñòàíîâèòå ïðîòèâåíü ñíèçó, à ðåøåòêè ñâåðõó.
ÏÈÖÖÀ èëè ÄÐÎÆÆÅÂÛÅ ËÅÏÅØÊÈ
• Èñïîëüçóéòå ïðîòèâåíü èç ëåãêîãî àëþìèíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî äèàìåòðà 30 ñì, óñòàíîâèâ åãî
íà ïðèëàãàþùóþñÿ ðåøåòêó.
•  ñëó÷àå âûïå÷êè ïèööû ñ îáèëüíîé íà÷èíêîé
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëîæèòü íà ïèööó ñûð
ìîööàðåëëà â ñåðåäèíå âûïå÷êè.
ÃÐÈËÜ
• Ðàçîãðåéòå äóõîâêó ïî êðàéíåé ìåðå â òå÷åíèå
5 ìèíóò.
• Ïðèãîòîâëåíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ
çàêðûòîé äâåðöåé äóõîâêè.
• Óñòàíîâèòå ðåøåòêó íà óðîâåíü 3 èëè 4,
ïîìåñòèòå ïðîäóêòû â öåíòð ðåøåòêè.
• Ýòîò ðåæèì ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ:
ïîäðóìÿíèâàíèÿ, çàïåêàíêè, ïîäðóìÿíèâàíèÿ
áåçå, òîñòîâ, çàïåêàíèÿ íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ïîñòíîãî ìÿñà, íàðåçàííîãî òîíêèìè ëîìòÿìè.
• Ðåêîìåíäóåòñÿ íàñòðîèòü äóõîâîé øêàô íà
ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü. Íå áåñïîêîéòåñü,
åñëè âåðõíèé ýëåìåíò íå îñòàåòñÿ ïîñòîÿííî
âêëþ÷åííûì: åãî ðàáîòà óïðàâëÿåòñÿ
òåðìîñòàòîì.
Òàáëèöà ïðèãîòîâëåíèÿ
Ðåæèìû
Ïðîäóêòû
RS
Âåñ
(êã)
Óíèâåðñàëüíûå
Ïåñî÷íûé òîðò ñ
íà÷èíêîé*
Ñëàäêèå áóëî÷êè*
Êîíäèòåðñêàÿ
âûïå÷êà*
Îäíîâðåìåííîå
ïðèãîòîâëåíèå íà
íåñêîëüêèõ
óðîâíÿõ *
Ïîëóôàáðèêàòû*
Çàïåêàíêà*
Ãðèëü-Áàðáåêþ
Ïåñî÷íûé òîðò
ñ íà÷èíêîé
Ïèööà
Êóëè÷
Ýêëåðû
Ïå÷åíüå
Ïèðîãè
Áèñêâèòíûé
êåêñ
Áèñêâèòíîå
òåñòî
Êðåì-êàðàìåëü
(íà ïàðó)
Ìÿñî êðóïíûì
êóñêîì
Æàðêîå èç
ñâèíèíû,
òåëÿòèíû
Êðóïíàÿ
çàïå÷åíàÿ
ïòèöà
Çàïåêàíêà
Ãîâÿæèé ñòåéê
Æàðåíûå
êîëáàñêè
Ñâèíàÿ
îòáèâíàÿ
Áåêîí
Ðàññòîéêà
Ðàññòîéêà*
Áåëîå áåçå*
Áåëîå áåçå
ßíòàðíîå áåçå
ßíòàðíîå áåçå*
Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà Ìÿñî / Ðûáà
85°C*
Ôðóêòû, îâîùè
Ïàñòåðèçàöèÿ
è ò.ï.
Àâòîìàòè÷åñêèå
Õëåá (ñì.
Õëåá
ðåöåïò)
Çàïå÷åíîå
Çàïå÷åíîå ìÿñî
ìÿñî
Êîíäèòåðñêàÿ
Êîíäèòåðñêàÿ
âûïå÷êà
âûïå÷êà
Ïåñî÷íûé òîðò ñ
Ïåñî÷íûé òîðò
íà÷èíêîé
ñ íà÷èíêîé
Ñëàäêèå
Ñëàäêèå áóëî÷êè
áóëî÷êè
Áèñêâèòíûé
Áèñêâèòíûé êåêñ
êåêñ
Ïèööà (ñì.
Ïèööà
ðåöåïò)
Ïèööû ñ î÷åíü
òîíêèì òåñòîì
Ïèööåðèÿ**
1
Ïðèãîòîâëåíèå
íà óðîâíÿõ
Ðàñïîëîæåíèå óðîâíåé
Ðåøåòêà
1
Ïðåäâàðèòåëüíûé
íàãðåâ
Ðåêîìåíäóåìàÿ
òåìïåðàòóðà
(°C)
Ïðîäîëæèò-òü
ïðèãîòîâëåíèÿ
(ìèíóòû)
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Åñòü
200
200
220
220
160
190
190
180
200
160
30-40
30-40
25-30
25-30
45-60
25-30
30-40
20-30
40-50
60-75
Åñòü
Åñòü
Åñòü
180
180
170
30-35
35-40
35-45
Åñòü
160
90-240
Ðåøåòêà
2
¹
Ïðîòèâåíü
1
2
1
2
1
1
3
3
3
1
2
1
2
1
1 èëè 2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
Íåò
200
35-75
1
1
2
Íåò
190
90-120
1
1
1
2 èëè 3
1
1
3 èëè 4
îò 4 äî 5
Íåò
Íåò
Íåò
190
270-300
270-300
40-60
20-30
10-20
1
1
4
Íåò
270-300
15-25
1
1
1
2
5
Íåò
Íåò
270-300
40
3-6
3
3
3
1
1
1
3
3
3
Íåò
Íåò
Íåò
70
110
85
8-12 ÷àñîâ
1,5-2 ÷àñîâ
90-180
1
2
Åñòü
110
1
5**
1 èëè 2
Íåò
1
1
2
Íåò
1
2
Íåò
1
2
Íåò
1
2
Íåò
1
2
Íåò
1
2
1
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
5
5
5
Íåò
4+
ïëèòà
äëÿ
ïèööû
Åñòü
* Óêàçàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ñëóæèò òîëüêî â êà÷åñòâå ïðèìåðà è ìîæåò áûòü èçìåíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè÷íûìè âêóñàìè
Âðåìÿ ðàçîãðåâàíèÿ äóõîâêè ÿâëÿåòñÿ ô èêñèðîâàííûì è íå ìîæåò áûòü èçìåíåíî âðó÷íóþ .
** Ïî ðåöåïòó íàëåéòå 100 ãð âîäû â ïðîòèâåíü .
.
53
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è
ðåêîìåíäàöèè
RS
Èçäåëèå ñïðîåêòèðîâàíî è èçãîòîâëåíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî
áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü
íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â
öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè.
•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè êàòåãîðè÷åñêè
çàïðåùàåòñÿ îòêðûâàòü âíóòðåííèå ìåõàíèçìû
èçäåëèÿ ñ öåëüþ èõ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà.
Îáðàùàéòåñü â Öåíòð Ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå).
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
• Íå ñòàâüòå òÿæåëûå ïðåäìåòû íà îòêðûòóþ
äâåðöó äóõîâîãî øêàôà.
• Äàííîå èçäåëèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ
íåïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
• Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü èçäåëèå íà óëèöå,
äàæå ïîä íàâåñîì, òàê êàê âîçäåéñòâèå íà íåãî
äîæäÿ è ãðîçû ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûì.
• Äëÿ ïåðåìåùåíèÿ èçäåëèÿ âñåãäà áåðèòåñü çà
ñïåöèàëüíûå ðó÷êè, ðàñïîëîæåííûå ñ áîêîâ
äóõîâîãî øêàôà.
• Íå ïðèêàñàéòåñü ê èçäåëèþ âëàæíûìè ðóêàìè,
áîñèêîì èëè ñ ìîêðûìè íîãàìè.
• Èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíñòðóêöèÿìè, ïðèâåäåííûìè â äàííîì
òåõíè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå.
•  ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ
íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è íåêîòîðûå
÷àñòè äâåðöû äóõîâîãî øêàôà ñèëüíî
íàãðåâàþòñÿ. Íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü
îñòðîæíîñòü âî èçáåæàíèå êîíòàêòîâ ñ
ýòèìè ÷àñòÿìè è íå ðàçðåøàòü äåòÿì
ïðèáëèæàòüñÿ ê äóõîâêå.
• Ñëåäèòå, ÷òîáû ñåòåâûå øíóðû äðóãèõ áûòîâûõ
ýëåêòðîïðèáîðîâ íå ïðèêàñàëèñü ê ãîðÿ÷èì
÷àñòÿì äóõîâîãî øêàôà.
• Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè è
îòâåðñòèÿ ðàññåèâàíèÿ òåïëà.
• Áåðèòåñü çà ðó÷êó äâåðöû â öåíòðå: ñ áîêîâ îíà
ìîæåò áûòü ãîðÿ÷åé.
• Âñåãäà íàäåâàéòå êóõîííûå âàðåæêè, êîãäà
ñòàâèòå èëè âûíèìàåòå áëþäà èç äóõîâêè.
• Íå ïîêðûâàéòå äíî äóõîâîãî øêàôà ôîëüãîé.
• Íå õðàíèòå â äóõîâîì øêàôó âîçãîðàåìûå
ïðåäìåòû: ïðè ñëó÷àéíîì âêëþ÷åíèè èçäåëèÿ
òàêèå ìàòåðèàëû ìîãóò çàãîðåòüñÿ.
• Âñåãäà ïðîâåðÿéòå, ÷òîáû ðåãóëÿòîðû
íàõîäèëèñü â ïîëîæåíèè “l”/“¡” , êîãäà èçäåëèå
íå èñïîëüçóåòñÿ.
• Íå òÿíèòå çà ñåòåâîé êàáåëü äëÿ îòñîåäèíåíèÿ
øòåïñåëüíîé âèëêè èçäåëèÿ èç ñåòåâîé ðîçåòêè,
âîçüìèòåñü çà âèëêó ðóêîé.
• Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè èëè òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèÿ âñåãäà îòñîåäèíÿéòå
øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ñåòåâîé ðîçåòêè.
54
• Ýêñïëóàòàöèÿ èçäåëèÿ ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè
óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè, íåîïûòíûìè
ëèöàìè èëè ëèöàìè, íåçíàêîìûìè ñ ïðàâèëàìè
ýêñïëóàòàöèè äàííîãî èçäåëèÿ, çàïðåùàåòñÿ
áåç êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ëèöà, îòâå÷àþùåãî çà
èõ áåçîïàñíîñòü, èëè áåç îáó÷åíèÿ ïðàâèëàì
ïîëüçîâàíèÿ èçäåëèåì.
• Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ áûòîâûì
ýëåêòðîïðèáîðîì.
Óòèëèçàöèÿ
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ:
ñîáëþäàéòå ìåñòíûå íîðìàòèâû ñ öåëüþ
âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ óïàêîâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
• Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Äèðåêòèâå 2002/96/ÑÅ
êàñàòåëüíî óòèëèçàöèè ýëåêòðîííûõ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ýëåêòðîïðèáîðû
íå äîëæíû âûáðàñûâàòüñÿ âìåñòå ñ îáû÷íûì
ãîðîäñêèì ìóñîðîì. Âûâåäåííûå èç ñòðîÿ
ïðèáîðû äîëæíû ñîáèðàòüñÿ îòäåëüíî äëÿ
îïòèìèçàöèè èõ óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè
ñîñòàâëÿþùèõ èõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå äëÿ
áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ.
Ñèìâîë çà÷åðêíóòàÿ ìóñîðíàÿ êîðçèíêà,
èìåþùèéñÿ íà âñåõ ïðèáîðàõ, ñëóæèò
íàïîìèíàíèåì îá èõ îòäåëüíîé óòèëèçàöèè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðàâèëüíîé
óòèëèçàöèè áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ
ïîëüçîâàòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíûé
öåíòð ïî ñáîðó âòîðñûðüÿ èëè â ìàãàçèí.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû
• Åñëè Âû áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ äóõîâûì øêàôîì
âå÷åðîì è äî ðàííåãî óòðà, ýòî ïîìîæåò ñîêðàòèòü
íàãðóçêó ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
ýëåêòðîñòàíöèÿìè. Ýòó âîçìîæíîñòü âàñ äàäóò
îïöèè ïëàíèðîâàíèÿ ïðîãðàìì, â ÷àñòíîñòè
“ïðèãîòîâëåíèå ñ çàäåðæêîé” (ñì. Ïðîãðàììû) è
“àâòîìàòè÷åñêàÿ ïèðîëèòè÷åñêàÿ ÷èñòêà ñ
çàäåðæêîé” (ñì. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä).
• Ðåêîìåíäóåòñÿ âñåãäà ãîòîâèòü â ðåæèìå
ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ ñ çàêðûòîé äâåðöåé: ýòî
íåîáõîäèìî äëÿ çíà÷èòåëüíîé ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè (ïðèìåðíî 10%), à òàêæå äëÿ
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïðèãîòîâëåíèÿ.
• Ñîäåðæèòå óïëîòíåíèÿ â èñïðàâíîì è ÷èñòîì
ñîñòîÿíèè, ïðîâåðÿéòå, ÷òîáû îíè ïëîòíî
ïðèëåãàëè ê äâåðöå è íå ïðîïóñêàëè óòå÷åê òåïëà.
Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è óõîä
Îáåñòî÷èâàíèå èçäåëèÿ
Ïåðåä íà÷àëîì êàêîé-ëèáî îïåðàöèè ïî
îáñëóæèâàíèþ èëè ÷èñòêå îòñîåäèíèòå èçäåëèå îò
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
×èñòêà èçäåëèÿ
• Íàðóæíûå ýìàëèðîâàííûå ýëåìåíòû èëè äåòàëè
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, à òàêæå ðåçèíîâûå
óïëîòíåíèÿ ìîæíî ïðîòèðàòü ãóáêîé, ñìî÷åííîé â
òåïëîé âîäå èëè â ðàñòâîðå íåéòðàëüíîãî
ìîþùåãî ñðåäñòâà. Äëÿ óäàëåíèÿ îñîáî òðóäíûõ
ïÿòåí èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà, èìåþùèåñÿ â ïðîäàæå. Ïîñëå ÷èñòêè
ðåêîìåíäóåòñÿ òùàòåëüíî óäàëèòü îñòàòêè
ìîþùåãî ñðåäñòâà âëàæíîé òðÿïêîé è âûñóøèòü
äóõîâêó. Íå èñïîëüçóéòå àáðàçèâíûå ïîðîøêè èëè
êîððîçèéíûå âåùåñòâà.
• Ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü âíóòðåííþþ ÷èñòêó
äóõîâîãî øêàôà ïîñëå êàæäîãî åãî
èñïîëüçîâàíèÿ, íå äîæèäàÿñü åãî ïîëíîãî
îõëàæäåíèÿ. Èñïîëüçóéòå òåïëóþ âîäó è ìîþùåå
ñðåäñòâî, îïîëîñíèòå è ïðîòðèòå ìÿãêîé òðÿïêîé.
Èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ àáðàçèâíûõ ñðåäñòâ.
• Ñúåìíûå äåòàëè ìîæíî ëåãêî âûìûòü êàê ëþáóþ
äðóãóþ ïîñóäó, òàêæå â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå
çà èñêëþ÷åíèåì âûäâèæíûõ íàïðàâëÿþùèõ.
Íå èñïîëüçóéòå ïàðîâûå ÷èñòÿùèå àãðåãàòû èëè
àãðåãàòû ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì äëÿ ÷èñòêè
èçäåëèÿ.
×èñòêà äâåðöû
Äëÿ ÷èñòêè ñòåêëà äâåðöû èñïîëüçóéòå
íåàáðàçèâíûå ãóáêè è ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, çàòåì
âûòðèòå íàñóõî ìÿãêîé òðÿïêîé. Íå èñïîëüçóéòå
òâåðäûå àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû èëè îñòðûå
ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåáêè, êîòîðûå ìîãóò ïîöàðàïàòü
ïîâåðõíîñòü è ðàçáèòü ñòåêëî. Äëÿ áîëåå
òùàòåëüíîé ÷èñòêè ìîæíî ñíÿòü äâåðöó äóõîâêè.
1. ïîëíîñòüþ îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè (ñì. ñõåìó);
2. ïîäíèìèòå è ïîâåðíèòå øïîíêè íà äâóõ
øàðíèðàõ (ñì. ñõåìó);
F
F
3. (ñ äâîéíîé ñòåêëÿííîé
äâåðöåé). âîçüìèòåñü çà
äâåðöó ðóêàìè ñ äâóõ
ñòîðîí, ïëàâíî çàêðîéòå åå,
íî íå ïîëíîñòüþ. Íàæìèòå íà
óïîðû F, çàòåì ïîòÿíèòå
äâåðöó íà ñåáÿ, ñíèìàÿ åå ñ
ïåòåëü (ñì. ñõåìó).
Ïðîâåðêà óïëîòíåíèé
Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå óïëîòíåíèÿ
âîêðóã äâåðöû äóõîâîãî øêàôà.  ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ îáðàùàéòåñü â
áëèæàéøèé Öåíòð Ñåðâèñíîãî Îáñëóæèâàíèÿ (ñì.
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîëüçîâàòüñÿ äóõîâêîé ñ ïîâðåæäåííûì
óïëîòíåíèåì.
Çàìåíà ëàìïî÷êè
Çàìåíà ëàìïî÷êè
â äóõîâîì
øêàôó:
1. Ñíèìèòå
ñòåêëÿííóþ
êðûøêó ïëàôîíà
ëàìïî÷êè.
2. Âûåüòå
ëàìïî÷êó è
çàìåíèòå åå íà
íîâóþ òàêîãî æå
òèïà: ãàëîãåííàÿ ëàìïà, íàïðÿæåíèå 230 Â,
ìîùíîñòü 25 Âò, ðåçüáà G 9.
3. Óñòàíîâèòå êðûøêó íà ìåñòî (ñì. ñõåìó).
Íå êàñàéòåñü ðóêàìè ëàìïû.
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Âíèìàíèå:
Èçäåëèå îñíàùåíî ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîé
äèàãíîñòèêè, ïîçâîëÿþùåé âûÿâèòü âîçìîæíûå
íåèñïðàâíîñòè. Íåèñïðàâíîñòè ïîêàçûâàþòñÿ íà
äèñïëåå ïîñðåäñòâîì ñëåäóþùèõ ñîîáùåíèé: “F” ñ
ïîñëåäóþùèì íîìåðîì.
 ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî âûçâàòü òåõíèêà èç
öåíòðà ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Íèêîãäà íå îáðàùàéòåñü ê íåóïîëíîìî÷åííûì
òåõíèêàì.
Ïðè îáðàùåíèè â Öåíòð Ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ñîîáùèòå:
• Òèï íåèñïðàâíîñòè;
• Ìîäåëü èçäåëèÿ (Ìîä.)
• Íîìåð òåõ. ïàñïîðòà (ñåðèéíûé ¹)
Ýòè äàííûå âû íàéäåòå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå,
ðàñïîëîæåííîé íà èçäåëèè.
Äëÿ óñòàíîâêè äâåðöû íà ìåñòî âûïîëíèòå
âûøåîïèñàííûå îïåðàöèè â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
55
RS
03/2009 - 195074138.00
XEROX FABRIANO
RS
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïèðîëèòè÷åñêàÿ
÷èñòêà PIROLISI
Ïðîãðàììà PIROLISI íàãðåâàåò äóõîâîé øêàô äî
500°C è âêëþ÷àåò ïðîöåññ ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè,
òî åñòü ñæèãàåò çàãðÿçíåíèÿ. Çàãðÿçíåíèÿ
áóêâàëüíî êðåìèðóþòñÿ.
 ïðîöåññå ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè ïîâåðõíîñòè
ìîãóò ñèëüíî íàãðåòüñÿ: íå ðàçðåøàéòå äåòÿì
ïðèáëèæàòüñÿ ê äóõîâîìó øêàôó. ×åðåç ñòåêëî
äâåðöû äóõîâêè ìîæíî óâèäåòü âñïûõèâàþùèå
÷àñòèöû: ýòî ìãíîâåííîå ñãîðàíèå, ÿâëÿåòñÿ
àáñîëþòíî íîðìàëüíûì ÿâëåíèåì è ÿâëÿåòñÿ
ñîâåðøåííî áåçîïàñíûì.
Äóõîâêà èçâåùàåò ïîëüçîâàòåëÿ î
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåñòè öèêë ïðèîëèòè÷åñêîé
÷èñòêè; íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå
“Ðåêîìíåäóåòñÿ ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀÂÊËÞ×ÈÒÜ?”; âûáåðèòå “äà” äëÿ âûáîðà íóæíîé
ìîùíîñòè ÷èñòêè.
Ïîäãîòîâêà ê ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêå PIROLISI:
• âëàæíîé ãóáêîé óäàëèòå èç äóõîâêè íàèáîëåå
êðóïíûå çàãðÿçíåíèÿ. Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå
ñðåäñòâà;
• ñíèìèòå âñå ñúåìíûå äåòàëè, ðàçäâèæíûå
íàïðàâëÿþùèå è áîêîâûå êðåïåæíûå ñòðóêòóðû.
• íå âåøàéòå òðÿïêè èëè êóõîííûå ïîëîòåíöà íà
ðó÷êó äâåðöû äóõîâîãî øêàôà.
Åñëè òåìïåðàòóðà â äóõîâîì øêàôó ñëèøêîì
âûñîêàÿ, ïðîöåññ ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè ìîæåò íå
íà÷àòüñÿ. Ïîäîæäèòå, ïîêà òåìïåðàòóðà
ïîíèçèòñÿ.
Ïðîãðàììà íà÷íåòñÿ òîëüêî ïîñëå çàêðûâàíèÿ
äâåðöû äóõîâêè.
Åñëè â äóõîâêå îñòàëàñü ðàçäåëèòåëüíàÿ
ïåðåãîðîäêà, öèêë ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè íå
íà÷íåòñÿ.
Äëÿ çàïóñêà ÏÈÐÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÷èñòêè íàæìèòå
êíîïêó , çàòåì êíîïêó “ÌÅÍޔ.
1. âûáåðèòå ïàðàìåòð ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÈÑÒÊÀ è íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ;
2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
èëè âûáåðèòå íóæíóþ
ìîùíîñòü ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ×ÈÑÒÊÈ ñ
çàäàííîé è íåèçìåíÿåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
1. Ýêîíîìíûé (ÅÑÎ): ïðîäîëæèòåëüíîñòü 1 ÷àñ;
2. Íîðìàëüíûé (NOR): ïðîäîëæèòåëüíîñòü 1 ÷àñ
30 ìèíóò;
3. Èíòåíñèâíûé (INT): ïðîäîëæèòåëüíîñòü 2 ÷àñà.
Íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
Íàæìèòå êíîïêó “ÏÓÑÊ/ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” äëÿ íà÷àëà
ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ×ÈÑÒÊÈ.
56
Çàùèòíûå óñòðîéñòâà
• äâåðöà áëîêèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, êàê òîëüêî
òåìïåðàòóðà ïîâûñèòñÿ äî îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ;
• â ñëó÷àå àíîìàëèè ýëåêòðîïèòàíèå
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðåðûâàåòñÿ;
• ïîñëå áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâîãî øêàôà
íåâîçìîæíî èçìåíèòü íàñòðîéêó
ïðîäîëæèòåëüíîñòè è çàâåðøåíèÿ öèêëà ÷èñòêè.
Ïðîãðàììèðîâàíèå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå
âûáîðà ïðîãðàììû ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀ.
Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêîé ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè
ñ çàäåðæêîé
1. Íàæìèòå êíîïêó .
2. Âûáåðèòå ïóíêò ÊÎÍÅÖ è íàæìèòå “Îʔ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ.
3. íà äèñïëåå ìèãàþò 4 öèôðîâûõ çíàêà
4. âûñòàâèòå âðåìÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê
- +
è
;
5. íàæìèòå êíîïêó “Îʔ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.
6. Íàæìèòå êíîïêó “ÏÓÑÊ/ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” äëÿ
àêòèâàöèè ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
7. Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçäàåòñÿ
çâóêîâîé ñèãíàë è äóõîâîé øêàô âûêëþ÷àåòñÿ.
• Ïðèìåð: â 9:00 âû âûáðàëè ïðîãðàììó
ÏÐÈÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀ â Ýêîíîìíîé
ðåæèìå, ñëåäîâàòåëüíî ñ çàäàííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ - 1 ÷àñ.  12:30
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü öèêë ÷èñòêè. Ïðîãðàììà
àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàåòñÿ â 11:30.
Ñîîáùåíèå íà äèñïëåå “îæèäàíèå ïèðîëèòè÷åñêîé
÷èñòêè” ïîêàçûâàåò , ÷òî ïðîãðàììèðîâàíèå áûëî
âûïîëíåíî. Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ òåêóùåå
âðåìÿ, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè è
åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü.
Äëÿ îòìåíû ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûêëþ÷èòå
äóõîâîé øêàô .
Çàâåðøåíèå ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè
Ïåðåä òåì êàê îòêðûòü äâåðöó äóõîâîãî øêàôà
íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ, ïîêà òåìïåðàòóðà âíóòðè
äóõîâêè îïóñòèòñÿ äî áåçîïàñíîãî çíà÷åíèÿ. Íà
äàííîì ýòàïå ìîæíî çàìåòèòü íàëåò áåëîãî ïåïëà
íà äíåé è ñòåíàõ äóõîâîãî øêàôà: óäàëèòå åãî
âëàæíîé ãóáêîé ïîñëå ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ
äóõîâêè. Åñëè æå âû õîòèòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
îñòàâøèìñÿ òåïëîì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè,
ïåïåë ìîæíî íå óäàëÿòü: îí íèêàêèì îáðàçîì íå
ïîâðåäèò ïðèãîòàâëèâàåìûì ïðîäóêòàì.

Podobne dokumenty