DRUGA LICYTACJA ,`,\ \^`\

Transkrypt

DRUGA LICYTACJA ,`,\ \^`\
Nowy Targ. dnia 2013-07-10 r
Komornik Sedowy przy S4dzie Rejonowym
w Nowym Targu Msciej Sadys
Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Rynek 18,34-400 Nowy Targ
tel/fax (18) 264 32 5l
mail : [email protected], http r//www.komomik-now)1arg. pl.
konto kancclarii: 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczfdnosci Bank Polski SA O/
I
Sygn.akt KM 1380/10, KM 392111, KM393l1l, KM 394111 , KMS 53/10, KM 1451/l
KM 596i ll
KM 1289/12, KM 250/13.
1,
w Nowym Targu
OBWIESZCZDNIE
Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej SadyS zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w
zwiqzku z afi. 955 kpc, 2e w dniu 04.09.2013r. o godz.l3.30 w sali nr 014 SEdu Rejonowego w Nowym Targu, ul.
LudZmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbgdzie si9:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomoSci dluznika Kowalski lerzy Stanislaw polozonej w miejscowoSci Rabka, posiadaj4cej zalozon4 ksiggQ
wieczystE w Zamiejscowym Wydziale KsiEg Wieczystych w Mszanie Dolnej S4du Rejonowego w Limanowej nr KW
NSll./0001 132217, stanowi4cej odrEbny lokal mieszkalny nr 2 poloZony w budy:ku mieszkalnyn przy ul. Ctchej 12 wraz z
wlasno6ciq lokalu zlvi4zany jest udzial w wysokosci ll2 czgscr w pnvie uZ)'tkowania wieczystego nieruchomo3ci
posiadaj4c€j urzEdzon4 ksiggg wieczystE o numeze KW NSll./00010715/2 w Zamiejscowym Wydziale Ksiag Wieczystych
w \lszonie Dolnej S4du Rejonowego w Limanowej stanowi4cej wlasnosi Skarbu Paistwa - przv czym nalezv zaznaczyc. tz
nieruchomoSi stanowiaca orzedmiot niniejsze.i licltacji stanowijedna caloSd budowlano-eospQdaM4-l:b!!!l4gk!9!qloiA!u
AMBER) z nieruchomoscia o numerze KW N Sll-10001 1 32110 - lic),tacja tej nieruchomoSci odb).wa sie w tym samym
miejscu i czasie co liq4acja pEcdpiolqlqldclusha!0qiqi
NieruchomoSi jest wlasnosci4 dluznika :
Kowalski Jerzy Stanislaw repr. przez adwokata Andrzeja Majsak
Nieruchomodi oszacowana jest na kwotg: 1.329.616'00 ,rl.
Cena wywolawcza w po$yzszej licytacji wynosi: dwie trzecie warto5ci oszacowania tj. kwote: 886.410'67 zl.
Przystepujacv do licytacji zobowiazany jest zlozyC rek9j4i9 w wysoko6ci 132.961,60 zl tj. l0o/o cen) oszacouania
nieruchomoSci przed przystapieniem do przetargu w kancelarii Komornika w got6wce lub w postaci ksi4zeczki
oszczEdno$ciowej Bank6w upowaZnionych wedlug prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w
upowaznienie wlaSciciela do wyplaty calego wkladu stosDwnie do prawomocnego postanowienia SEdu lub dokonai
wplaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sqctowego przy Sqdzie Rejonowym w Nowym Targu nr
561020346600009102003,17328 Powszechna Kasa OszczgdnoSci Bank Polski SA O/ I w Nowym Targu podai4c
cel wplary i sygnatur€ akt sprawy.
Po rozpoczEciu licytacji rgkojmia nie bgdzie przyjmowana.
NieruchomoSi mozna ogl4dai w ci4gu dw6ch tygodni przed lic),tacjq, w kancelarii komomika do wgl4du znajduje sie
operat szacunkowy sporz4dzony przez bieglego sqdowego, sprawa jest ponadto prowadzona w S4dzie Rejonowym w
Nowl,rn Targu pod sygnatur4 I Co 678/13.
Prawa os6b trzecich nie bEdq przeszkod4 do przeprowadzenia licyacji i przys4dzenia wlasno(ci na rzecz nabywcy bez
zastrzezeh, jezeli osoby te przed rozpoczeciem licltacji nie zlo24 dowodu, iz wniosly pow6dawo o zwolnienic
nieruchomo5ci lub przedmiot6w razem z niq zajgtych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymuiace
wieczystej i nie zostanE
egzekucjg. U2ykowanie, sluzebno3ci i prawa dozywotnika, jezeli nie sE ujawnione w ksi
zgloszone najp62niej na trzy dni przed rozpoczgciem lic)tacji, nie bQd4 uwzglgdnione w
.ll l wygasn4
i)
z chwil4 uprawomocnienia sig postanowienia o przysqdzeniu wlasnoSci.
,',\
\^'\
lDlxfik'2wicr4cie|e3tJrz4dMinstaRabka-ZdroJTablicaogloszcn.4'sadRejonowywNowym,largU..Iablicaogloszei'5
cywi|ny'6ZUSo/Nowys4cz'7'U.2qdMiastaRabka-Zd'oJ'8Ul7adSkarbou-wNonl'raigU,9
Nowotankiego'llwierzycielhipoiecnyaankSp6tdzielczy*No9am'I.argu.12wer4cielh'potecz
I r,/dor :r). z o.o ,24. I :.llQ^ Towaizystwo Ubezpieczen
S
A. 25 NaczelniD Urzedu SkdboweSo w Nowym Targx.26 Cmina Rabka Zdroj, 2?.ta