Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru

Transkrypt

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru
Łódź, dnia 14 października 2016 roku
Zamawiający:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY
OFERT I PONOWNYM WYBORZE OFERTY
Dotyczy sprawy:2/US/ /2016
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi działając na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164
ze zm.) informuje o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru z dnia 6
października 2016 roku najkorzystniejszej oferty złożonej przez AMC MAKARIOS
Dominik Przepióra, ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów, za kwotę 16 700,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) oraz o ponownym Wyborze
oferty w postępowaniu nr 2/US/2016 na Świadczenie usług restauracyjnych na
terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań dla max. 200 osób
każde, w dniach 26 października 2016 r. , oraz 9 grudnia 2016r.
W wyniku dokonania ponownej oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę złożoną
przez: Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” TPN, ul. Krawiecka
10abc, 91-836 Łódź, za kwotę 18 400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy
czterysta złotych 00/100).
W wyniku dokonania ponownej oceny ofert Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy :
AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów, gdyż
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
UZASADNIENIE
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 6 października 2016 roku do godz.
10:00 zostały złożone 2 oferty:
1) Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” TPN, ul. Krawiecka 10abc,
91-836 Łódź, za kwotę 18 400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta
złotych 00/100).
2) AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów, za
kwotę 16 700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
Po dokonaniu wyboru w dniu 6 października 2016 roku Wykonawca AMC
MAKARIOS Dominik Przepióra, ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów został wezwany do
złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt. 4
Ogłoszenia, w szczególności złożenia dokumentów potwierdzających, że działalność
Wykonawcy obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych. W zakreślonym terminie Wykonawca
odpowiedział, że w statucie jego firmy nie ma wpisanej działalności społecznej i
zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,
więc nie może on spełnić warunków udziału w postępowaniu określonych w
Ogłoszeniu.
W związku z powyższym jedyną ofertą, która spełnia warunki określone w
Ogłoszeniu jest oferta Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” TPN, ul.
Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź, za kwotę 18 400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy
czterysta złotych 00/100).