AA 7/2/05 REV 2 PAW/ab JUR NEGOCJACJE W

Transkrypt

AA 7/2/05 REV 2 PAW/ab JUR NEGOCJACJE W
NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA
BUŁGARII I RUMUNII
DO UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 31 marca 2005 r.
(OR.en)
AA 7/2/05
REV 2
TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IV
PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW
Delegacje otrzymują w załączeniu projekt Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IV.
Dokumenty źródłowe:
MD 98/5/04 REV 5
MD 89/9/04 REV 9
MD 86/6/04 REV 6
MD 55/3/04 REV 3
(AC 98/1/04 REV 1)
(AC 89/2/04 REV 2)
(AC 86/1/04 REV 1)
(AC 55/1/04 REV 1)
________________________
AA 7/2/05 REV 2
PAW/ab
JUR
PL
MD 98/5/04 REV 5
(AC 98/1/04 REV 1)
ZAŁĄCZNIK IV
Wykaz, o którym mowa w artykule 17 Protokołu:
dodatkowe dostosowania aktów przyjętych przez instytucje
1.
ROLNICTWO
A.
USTAWODAWSTWO ROLNE
1. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Część III, Tytuł III, Rozdział III, Sekcja 4,
Rolnictwo i rybołówstwo
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim, zmienia rozporządzenie dotyczące wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru,
w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii, dostosowując kwoty dla cukru i izoglukozy
oraz maksymalne zapotrzebowanie na import cukru surowego, określone w poniższej tabeli, które
można dostosować w ten sam sposób jak kwoty dla obecnych Państw Członkowskich w celu
zapewnienia zgodności z obowiązującymi zasadami i celami wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru.
AA2005/P/Załącznik IV/pl 1
MD 98/5/04 REV 5
(AC 98/1/04 REV 1)
Uzgodnione ilości
(w tonach)
Bułgaria
Rumunia
Podstawowa ilość dla cukru1
4 752
109 164
z czego:
A
4 320
99 240
B
432
9 924
198 748
329 636
Podstawowa ilość dla izoglukozy2
56 063
9 981
z czego:
A
56 063
9 790
B
0
191
maksymalne zapotrzebowanie (wyrażone
w cukrze białym) na import cukru surowego
1
2
W tonach cukru białego.
W tonach substancji suchej.
Jeżeli Bułgaria wystąpi z takim wnioskiem w roku 2006, wyżej wymienione podstawowe ilości A
i B dla cukru zostaną zamienione na odpowiednie podstawowe ilości A i B dla izoglukozy.
AA2005/P/Załącznik IV/pl 2
MD 89/9/04 REV 9 p .4
(AC 89/2/04 REV p. 4)
2.
31998 R 2848: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie
systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom
producentów w sektorze surowca tytoniowego (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str.17), zmienione przez:
31999 R 0510: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/1999 z dnia 8.3.1999 r. (Dz.U. L 60
z 9.3.1999, str. 54),
31999 R 0731: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/1999 z dnia 7.4.1999 r. (Dz.U. L 93
z 8.4.1999, str. 20),
31999 R 1373: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/1999 z dnia 25.6.1999 r. (Dz.U. L 162
z 26.6.1999, str. 47),
31999 R 2162: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/1999 z dnia 12.10.1999 r. (Dz.U. L
265 z 13.10.1999, str. 13),
31999 R 2637: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2637/1999 z dnia 14.12.1999 r. (Dz.U. L
323 z 15.12.1999, str. 8),
32000 R 0531: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2000 z dnia 10.3.2000 r. (Dz.U. L 64
z 11.3.2000, str. 13),
32000 R 0909: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2000 z dnia 2.5.2000 r. (Dz.U. L 105
z 3.5.2000, str. 18),
32000 R 1249: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2000 z dnia 15.6.2000 r. (Dz.U. L 142
z 16.6.2000, str. 3),
AA2005/P/Załącznik IV/pl 3
MD 89/9/04 REV 9 p .4+5
(AC 89/2/04 REV p. 4+ 5)
32001 R 0385: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2001 z dnia 26.2.2001 r. (Dz.U. L 57
z 27.2.2001, str. 18),
32001 R 1441: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2001 z dnia 16.7.2001 r. (Dz.U. L 193
z 17.7.2001, str. 5),
32002 R 0486: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2002 z dnia 18.3.2002 r. (Dz.U. L 76
z 19.3.2002, str. 9),
32002 R 1005: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2002 z dnia 12.6.2002 r. (Dz.U. L 153
z 13.6.2002, str. 3).
32002 R 1501: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2002 z dnia 22.8.2002 r. (Dz.U. L 227
z 23.8.2002, str. 16),
32002 R 1983: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2002 z dnia 7.11.2002 r. (Dz.U. L 306
z 8.11.2002, str. 8),
32004 R 1809: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18.10.2004 r. (Dz.U. L
318 z 19.10.2004, str. 18).
Komisja przyjmie w odpowiednich przypadkach, przy zastosowaniu procedury określonej w
artykule 23 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku surowca tytoniowego1, niezbędne zmiany dotyczące wspólnotowego wykazu
uznanych obszarów produkcyjnych określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr
2848/98 przed przystąpieniem w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w
szczególności mając na uwadze włączenie do tego wykazu obszarów produkcyjnych wskazanych
przez Bułgarię i Rumunię.
1
Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.
AA2005/P/Załącznik IV/pl 4
MD 86/6/04 REV 6
(AC 86/1/04 REV 1)
3.
32003 R 1782: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.
ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94,
(WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71, oraz (WE)
nr 2529/2001 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1) zmienione przez:
–
32004 R 0021: Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17.12.2003 r. (Dz.U. L 5
z 9.1.2004, str. 8),
–
32004 R 0583: Rozporządzenie Rady (WE) nr 583/2004 z dnia 22.3.2004 r. (Dz.U. L 91
z 30.3.2004, str. 1),
–
32004 D 0281: Decyzja Rady 2004/281/WE z dnia 22.3.2004 r.(Dz.U. L 93 z 30.3.2004,
str. 1),
–
32004 R 0864: Rozporządzenie Rady (WE) nr 864/2004 z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 161
z 30.4.2004, str. 48).
a)
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji oraz po konsultacji z
Parlamentem Europejskim, przyjmuje niezbędne postanowienia dotyczące Bułgarii i Rumunii
mające na celu integrację środków pomocowych dotyczących nasion z systemami wsparcia
ustanowionymi w przepisach tytułu III, rozdział 6 oraz tytułu IV A rozporządzenia (WE) nr
1782/2003.
AA2005/P/Załącznik IV/pl 5
MD 86/6/04 REV 6
(AC 86/1/04 REV 1)
i)
Przepisy te obejmują następującą zmianę załącznika XI A „Pułapy pomocy w odniesieniu do
nasion w nowych Państwach Członkowskich, określone w art. 99 ust. 3” rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 583/2004:
„ZAŁĄCZNIK XI A
Pułapy pomocy w odniesieniu do nasion w nowych Państwach Członkowskich określone w
art. 99 ust. 3
(milion EUR)
Rok
kalendarzowy
Bułgaria
Republika
Czeska
Estonia
Cypr
Łotwa
Litwa
Węgry
Malta
Polska
Rumunia
Słowenia
Słowacja
2005
-
0,87
0,04
0,03
0,10
0,10
0,78
0,03
0,56
-
0,08
0,04
2006
-
1,02
0,04
0,03
0,12
0,12
0,90
0,03
0,65
-
0,10
0,04
2007
0,11
1,17
0,05
0,04
0,14
0,14
1,03
0,04
0,74
0,19
0,11
0,05
2008
0,13
1,46
0,06
0,05
0,17
0,17
1,29
0,05
0,93
0,23
0,14
0,06
2009
0,15
1,75
0,07
0,06
0,21
0,21
1,55
0,06
1,11
0,26
0,17
0,07
2010
0,17
2,04
0,08
0,07
0,24
0,24
1,81
0,07
1,30
0,30
0,19
0,08
2011
0,22
2,33
0,10
0,08
0,28
0,28
2,07
0,08
1,48
0,38
0,22
0,09
2012
0,26
2,62
0,11
0,09
0,31
0,31
2,33
0,09
1,67
0,45
0,25
0,11
2013
0,30
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,53
0,28
0,12
2014
0,34
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,60
0,28
0,12
2015
0,39
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,68
0,28
0,12
2016
0,43
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,75
0,28
0,12
0,43
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,75
0,28
0,12
kolejne
lata
”
AA2005/P/Załącznik IV/pl 6
MD 86/6/04 REV 6
(AC 86/1/04 REV 1)
ii)
Przydziały krajowe maksymalnych ilości nasion, od których wypłacana jest pomoc wynoszą:
Uzgodnione krajowe maksymalne przydziały nasion, od których wypłacana jest pomoc:
(w tonach)
Bułgaria
Rumunia
Nasiona ryżu (Oryza sativa L)
883,2
100
Nasiona inne niż nasiona ryżu
936
2 294
MD 89/9/04 REV 9 p. 2
(AC 89/2/04 REV 2 p. 2)
b)
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji oraz po konsultacji z
Parlamentem Europejskim, przyjmuje niezbędne przepisy dotyczące Bułgarii i Rumunii
w celu włączenia pomocy związanej z uprawą tytoniu do systemów wsparcia określonych
w przepisach tytułu III rozdział 6 i tytułu IV A rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
AA2005/P/Załącznik IV/pl 7
MD 89/9/04 REV 9 p. 3
(AC 89/2/04 REV 2 p. 3)
Uzgodniony podział krajowych progów gwarantowanych dla tytoniu jest następujący:
Uzgodniony podział krajowych progów gwarantowanych dla upraw tytoniu
(w tonach)
Bułgaria
Rumunia
Ogółem, z czego:
47 137
12 312
I Flue-cured (tytoń suszony w piecach)
9 023
4 647
II Light air-cured (tytoń suszony powietrzem)
3 208
2 370
V Sun-cured (tytoń suszony na słońcu)
5 295
VI Basma
31 106
VIII Kaba-Koulak
3 800
MD 55/3/04 REV 3
(AC 55/1/04 REV 1)
B.
Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne
31999 L 0105: Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym
materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17).
AA2005/P/Załącznik IV/pl 8
MD 55/3/04 REV 3
(AC 55/1/04 REV 1)
Komisja dostosuje w stosownych przypadkach zgodnie z procedurą określoną w artykule 26 ustęp 3
dyrektywy 1999/105/WE treść Załącznika I do dyrektywy w odniesieniu do gatunków leśnych
Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. oraz Tilia tomentosa Moench.
___________________
AA2005/P/Załącznik IV/pl 9