Avon Makeup TV – viralowa zabawa

Transkrypt

Avon Makeup TV – viralowa zabawa
REGULAMIN KONKURSU
„Avon Makeup TV – viralowa zabawa”
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Avon Makeup TV – viralowa zabawa” (dalej
zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w
całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Przyrzekającym produkty w Konkursie jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym
produkty”).
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby
współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie
rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:
1)
24 nagrody w grupie z najwyższym wynikiem:
a) 10 najwyższych wyników w grupie: flakony perfum Cherish marki Avon
b) 7 kolejnych najwyższych wyników w grupie: zestaw do paznokci nails
marki Avon
c) 7 kolejnych najwyższych wyników w grupie: 7 zestawów produktów do
makijażu marki Avon
2)
17 nagród w grupie z drugim najwyższym wynikiem:
a) 7 najwyższych wyników w grupie: flakony perfum Cherish marki Avon
b) 5 kolejnych najwyższych wyników w grupie: zestaw do paznokci nails
marki Avon
c) 5 kolejnych najwyższych wyników w grupie: zestawy produktów do
makijażu marki Avon
3)
12 nagród w grupie z trzecim najwyższym wynikiem:
a) 4 najwyższe wyniki w grupie: flakony perfum Cherish marki Avon
b) 4 kolejne najwyższe wyniki w grupie: zestawy do paznokci nails marki
Avon
1
c) 4 kolejne najwyższe wyniki w grupie: zestawy produktów do makijażu
marki Avon
4) 9 nagród w grupie z czwartym najwyższym wynikiem:
a)
3 najwyższe wyniki w grupie: flakony perfum Cherish marki Avon
b)
3 najwyższe wyniki w grupie: zestawy do paznokci nails marki Avon
c)
3 najwyższe wyniki w grupie: zestawy produktów do makijażu marki
Avon
5)
3 nagrody w grupie z piątym najwyższym wynikiem:
a)
1 najwyższy wynik w grupie – flakon perfum Cherish marki Avon
b)
1 najwyższy wynik w grupie – zestaw do paznokci nails marki Avon
c) 1 najwyższy wynik w grupie - zestaw produktów do makijażu marki
Avon
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której
wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia
nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i
podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku
porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością
głosów.
2.
ZAŁOŻENIA KONURSU
2.1. Konkurs
będzie
przeprowadzony
na
stronach
serwisu
internetowego
http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/ Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu
30.06.2016 na stronie internetowej http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 30.06.2016 do 13.07.2016 r.
2.3
Wyniki Konkursu i lista Laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/ w terminie nie później niż do dnia 20.07.2016 r.
3.
ZASADY PROWADZENIA KONKUSU
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
1)
posiadać swoje konto w serwisie wizaz.pl
2)
zalogować się na swoim koncie w serwisie wizaz.pl
3)
wybrać ulubiony styl makijażu zaprezentowany w formie wideo
4)
wpisać dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagród
5)
zaakceptować treść Regulaminu
2
6)
zamieścić w swoim podpisie na forum wizaz.pl lub na innych stronach
internetowych poza wizaz.pl baner bądź link konkursowy oraz zebrać jak
największą ilość kwalifikowanych kliknięć
3.2. Kliknięcia kwalifikowane to takie, które oprogramowanie rozpoznaje jako kliknięcia
nowych osób; kliknięciem kwalifikowanym jest tylko takie, które nastąpiło
gdziekolwiek na stronach internetowych www. Uwaga! Klikanie za pomocą
komunikatorów, maili jak też odświeżanie ekranu głosowania nie są
zdarzeniami, które system zakwalifikuje.
Aby system zakwalifikował zdarzenie:
a)
Należy przejść na stronę konkursową za pomocą banera, za pomocą kliknięcia
w baner,
b)
Tylko jedno kliknięcie w banner z danego IP dziennie powoduje dodanie
punktu
3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 65 zostaną osoby, które w dniu 20.07.2016 spełnią
warunki opisane w punkcie 3.4. Ranking laureatów będzie dostępny on-line pod
adresem: http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/
3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do korekcji wyników w przypadku uzasadnionych
prób oszustwa. Manipulowanie wynikami konkursu rozumiane jako oszukiwanie
programu kwalifikującego kliknięcia będzie karane usunięciem uczestnika z konkursu
bez ostrzeżenia. Odpowiedzi na pytanie otwarte nie spełniające wymogów
Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres
email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez
Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora i
Przyrzekającego produkt. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego
danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania
przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane
innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia
udziału w Teście i odbioru produktów.
4.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w pkt. 3.4
Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3. Regulaminu.
4.2. Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na stronie
konkursowej http://akcje.wizaz.pl/avon/makeup-tv/
4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, objęte są one
zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
3
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51,
poz. 307).
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską
na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w formularzu
zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
laureata o przyznaniu Nagrody.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia
postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną.
5.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w
terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie
z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email
Organizatora: [email protected], lub w formie pisemnej na adres
Organizatora: Edipresse Polska S. A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o
treści: „Avon Makeup TV”.
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla
pocztowego.
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku
reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje
uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na
adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji
do Organizatora.
4