cll ccn tro ls

Transkrypt

cll ccn tro ls
QL CONTROLS
Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno3ciq
Sp6ika komandytowa
u l. B ielska 4a ; 43-200 P szczy na
cll ccn tro ls
NIP:638-180-68-25
tel.:
327007453
fax:327904485
email: [email protected]
I.
Numer deklaracji
2
Produkt:
3
Producr.lnt:
:
07
/2.016
Elektroniczny, przewodowy regulaltor temper tu ry
HTR23O
Upowa2niony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Sp6tka z ograniczonq odpowiedziaf no6ciq
Sp6lka komandytowa
ul. Rolna 4;43-262 Kobielice
NIP: {r38-180-68-25
2 sqzgodne
Dyrektywa n isl<o na piqciowa : EM C 201.4 / 30 / EU
Dyrektywa nisl<ona piqciowa : LMV 201,4/ 35 / EU
Dyrektywa lloHS: 2011/65/EU
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazan a zgodno 5c z wympgan iami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-2.9:2OIO;
EN 60730-1: 2011
Pszczyna 06.06.2016
(miejsce i dota wystawienio)
Hulboj
(imiq
in
[email protected])
znzqd,)-
z