pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

pełnomocnictwo ogólne
......................., dnia .......................
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Ja, niŜej podpisany ................................................................... (imię i nazwisko), zamieszkały
............................................ ustanawiam swym pełnomocnikiem ………………………. stale
zamieszkałego w …………….., przy ul. ..........................., legitymującego się .......................
nr ............................., wydanym w dniu ........................... przez ..............................
i oświadczam, Ŝe pełnomocnik jest upowaŜniony do występowania w moim imieniu, w
szczególności do prowadzenia badan geneaologicznych, pobierania aktów urodzenia, ślubów,
zgonów oraz pobierania dokumentów z archiwów, urzędów, diecezji.
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa moŜe nastąpić bez podania przyczyn w kaŜdym
czasie.
.............................................
(Podpis)

Podobne dokumenty