D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brzegu

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brzegu
sygn. akt II K 401/16
1 Ds 686/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 października 2016 r.
Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Brzegu w składzie:
Przewodniczący: SSR Monika Juzwiszyn
Protokolant: st. sek. sąd. Monika Wcisło
W obecności oskarżyciela publicznego z PR Brzeg – nieobecny
Po rozpoznaniu w dniu 12.10.2016 r. Brzegu
sprawy
S. M.
s. S. i A. z domu K.
ur. (...) w B.
oskarżonego o to, że:
w dniu 25 października 2014r. w B., woj. (...) w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego w B. z
dnia 19 września 2012r sygn. akt (...), opatrzonego klauzulą wykonalności w dniu 25 marca 2013r, zasądzającego na
rzecz wierzyciela Gminy M. B. kwotę 59 491,10 zł, uszczuplił zaspokojenie wierzyciela, w ten sposób, że samochód
osobowy m-ki J. (...) nr rej (...) zajęty na poczet wierzytelności Gminy B. w postępowaniu egzekucyjnym, zbył w dniu
25 października 2014r. czym działał na szkodę Gminy M. B.,
tj. o czyn z art. 300§2 kk
I. uznaje oskarżonego S. M. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z
art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,
II. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej w pkt I wyroku kary
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat,
III. na podst. art. 627 kpk zasądza od oskarżonego S. M. na rzecz oskarżyciela posiłkowego Gminy M. B. kwotę 720
zł (siedemset dwadzieścia złotych) tytułem poniesionych wydatków,
IV. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od
oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu i opłatę w
wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).
Sygn. akt II K 401/16
UZASADNIENIE
Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w B. A. P. prowadził egzekucję w sprawie (...) na podstawie wyroku
Sądu Rejonowego w B. z dnia 19.09.2012 roku wydanego w sprawie o sygn. akt (...) zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 25.03.2013 roku praz postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 16.10.2012 roku wydanego w
prawie (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25.03.2013 roku. Przedmiotowym wyrokiem zasądzono od
oskarżonego i B. M. na rzecz Gminy B. kwotę 59 491,10 złotych, a następnie wszczęto postepowanie egzekucyjne.
W dniu 18.12.2014 roku komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w B. A. P. w sprawie (...) na wniosek wierzyciela
Gminy M. B. dokonał zajęcia wierzytelności poprzez zaznaczenie w protokole z dnia 22.02.2013 roku stwierdzającego
zajęcie wymienionych tam ruchomości ( samochód osobowy marki J. (...) rok prod 1999 o nr rej (...) w pozycjach 1
wobec dłużnika S. M. i B. M.. W dokonanym zajęciu wierzytelności wskazano, że zajęte ruchomości pozostają pod
dozorem oskarżonego. Jednocześnie dokonano zaznaczenia w protokole pierwszego zajęcia z sprawie (...) z dnia
22.03.2013r. Nadto tego dnia komornik w sprawie (...) skierował do wierzyciela obwieszczenie o II licytacji ruchomości
samochodu osobowego marki J. (...) o nr rej (...) rok prod 1999.
W dniu 22.03.2013 roku w sprawie Gminy M. B. (...) został sporządzony protokół zajęcia ruchomości w postaci
samochodu osobowego marki J. (...) o nr rej. (...).
Postepowanie egzekucyjne było nieskuteczne albowiem dłużnicy nie dysponowali majątkiem który pozwoliłby się
zaspokoić wierzycielowi.
Oskarżony przedmiotowy pojazd zbył 25.10.2014 roku, wiedząc o jego zajęciu, za kwotę 5000 złotych
W dniu 20.12.2015 roku z Gminą B. B. M. zawarła ugodę i spłaca należność po 1600 złotych miesięcznie. Nie utrzymuje
ona kontaktu z oskarżonym. 30.12.2015 roku Gmina B. wstrzymała postepowanie egzekucyjne prowadzone wobec
dłużników w związku z wyrażeniem spłaty należności na raty.
Dowód : zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, k.1-4
Informacja Starostwa Powiatowego w B., k. 21-22
Umowa sprzedaży, k. 42
Zajęcie wierzytelności, k. 82
Wyrok Sądu Rejonowego w B. (...) wraz z postanowieniem k. 205-106
Akta komornicze (...), k.121-270
Pismo komornika z dnia m18.06.2015r., k.278-264
Zeznania świadka E. L., k. 353
Pismo, k. 318
Umowa, k. 41-42
Zeznania świadka B. K., k. 353
Oskarżony ma obecnie 45 lat. Jest żonaty, ma 1 dziecko. Z zawodu jest kelnerem. Przebywa na terenie Niemiec gdzie
pracuje. W swoich wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oświadczając że mimo wiedzy o
zajęciu pojazdu zbył go albowiem nie miał pieniędzy na życie..Był karany.
Dowód: wyjaśnienia oskarżonego, k. 353
Karta karna,k.315
Dane, k. 317
Sąd zważył, co następuje.
Sprawstwo i wina oskarżonego w zakresie zarzuconego mu czynu nie budzą wątpliwości.
Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się głównie na dowodach z dokumentów w postaci prowadzonego postępowania
komorniczego oraz atach Gminy M. B.. Pomocne były również wiarygodne i korespondujące ze sobą zeznania
świadków: B. K. i E. L.. Sam również oskarżony w swoich wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzucanego
mu czynu twierdząc, że mimo wiedzy że samochód jest zajęty zbył go. Dokonując ustaleń faktycznych w sprawie Sąd
jedynie nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonemu że przedmiotowy pojazd dał pod zastaw, gdyż jak wynika z akt spray
została sporządzona między nim , a kupującym umowa sprzedaży pojazdu za kwotę 5000 złotych .
Dlatego tez mając powyższe na uwadze stan faktyczny w sprawie jest bezsporny nie wymaga szerszego uzasadnienie.
Podsumowując, wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego jednoznacznie wskazują na to,
że oskarżony swoim zachowaniem polegającym na tym, iż w dniu 25 października 2014r. w B., woj. (...) w celu
udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego w B. z dnia 19 września 2012r sygn. akt (...), opatrzonego
klauzulą wykonalności w dniu 25 marca 2013r, zasądzającego na rzecz wierzyciela Gminy M. B. kwotę 59 491,10
zł, uszczuplił zaspokojenie wierzyciela, w ten sposób, że samochód osobowy m-ki J. (...) nr rej (...) zajęty na poczet
wierzytelności Gminy B. w postępowaniu egzekucyjnym, zbył w dniu 25 października 2014r. czym działał na szkodę
Gminy M. B., wypełnił znamiona przestępstwa z art. 300§2kk.
Sąd wymierzył oskarżonej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary 8 miesięcy pozbawienia
wolności, Sąd, stosownie do dyrektyw wymiaru kary zawartych w art. 53 § 1 k.k. baczył, by jej dolegliwość nie
przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynu oraz spełniania cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie
kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Jednocześnie Sąd doszedł do przekonania, że w przypadku oskarżonego można postawić pozytywną prognozę
kryminologiczną i na zasadzie art. 69 § 1 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. zawiesił wykonanie kary 8 miesięcy pozbawienia
wolności na okres próby lat 4. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki opisane w dyspozycji
powyższego przepisu. Zdaniem Sądu toczące się postepowanie oraz możliwość zarządzenia wykonania warunkowo
zawieszonej kary powstrzyma oskarżonego przed naruszaniem porządku prawnego. Gdyby bowiem oskarżony zawiódł
pokładane w nim nadzieje i w okresie próby dopuścił się przestępstwa albo w inny sposób naruszył porządek prawny,
istnieje możliwość zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary.
Zastosowanie treści art. 4§1kk uzasadnia fakt, że w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia
przestępstwa która to uprzednia ustawa jest względniejsza dla sprawcy.
Pozostałe orzeczenia uzasadniają powołane przepisy.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Podobne dokumenty